Wyniki wyszukiwania dla: FILTRACJA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: FILTRACJA

Wyniki wyszukiwania dla: FILTRACJA

 • Filtracja wódek gatunkowych

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki badań przemysłowej filtracji wgłębnej wódki po leżakowaniu. Stwierdzono, że filtracja przebiega ze stopniowym blokowaniem porów w czasie trwania procesu. Wyznaczono stałe charakterystyczne filtracji.

 • Filtracja wgłębna wódek gatunkowych

  Publikacja

  Badano przebieg filtracji wódki Żubrówki prowadzonej na przemysłowym filtrze płytowym Beco KD-10 firmy Begerov. Stwierdzono, że filtracja przebiega ze stopniowym blokowaniem porów. Przeprowadzono analizę teoretyczną filtracji z blokowaniem porów. W oparciu o wyniki pomiarów wyznaczono stałą filtracji oraz początkową szybkość filtracji.

 • Filtracja danych TDOA w filtrze UKF w systemie multilateracyjnym

  W artykule przedstawiono implementację metody filtracji danych pomiarowych w systemie MLAT(Multilateration), która ma na celu zwiększenie dokładności estymacji położenia poruszającego się statku powietrznego poprzez kompensację błędów pomiarowych. Opisano sposób implementacji algorytmu bezśladowego filtru Kalmana dla danych pomiarowych TDOA (Time Difference of Arrival), a następnie na podstawie zarejestrowanych rzeczywistych tras...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Filtracja zakłóceń w obwodzie wyjściowym falownika napięcia w symulacji komputerowej

  W referacie zamieszczono wyniki badań symulacyjnych układu filtru wejściowego falownika napięcia, połączonego z obwodem pośredniczącym przemiennika częstotliwości. Dokonano opisu matematycznego filtru oraz przy pomocy programu TCAD przeprowadzono analizę modelowego obwodu. Przedstawiono przebiegi prądów i napięć w układzie oraz amplitudy harmonicznych zawarte w prądzie wyjściowym falownika napięcia.

 • Filtracja perceptualna sygnału fonicznego z zastosowaniem inteligentnychalgorytmów decyzyjnych.**2003, 160 s. 82 rys. 4 tab. bibliogr. 209 poz. ma- szyn. Rozprawa doktorska /29.04.2003./ Wydz. ETI Promotor: prof. dr hab. inż. A. Czyżewski.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Celem prac badawczych było opracowanie i przebadanie nowatorskiej metody re-dukcji szumu akustycznego, również i szumu niestacjonarnego, w nagraniachdźwiękowych. W tym celu opracowano metodę przetwarzania sygnału fonicznego woparciu o modelowanie matematyczne systemu słuchowego człowieka, tzw. fil-trację perceptualną, a także - metodę estymacji szumu niestacjonarnego w o-parciu o parametryzację i kwantyzację zakłócenia oraz...

 • Adam Bolt dr hab. inż.

  Osoby

 • Zastosowanie filtracji przestrzennej do eliminacji spoofingu w systemie GPS

  Publikacja

  - Rok 2015

  Artykuł podejmuje problematykę przeciwdziałania atakowi elektronicznemu typu spoofing w systemie GPS, polegającemu na niepowołanej transmisji imitacji sygnałów odbieranych z satelitów nawigacyjnych tego systemu. Odbiór sygnałów imitujących powoduje wyznaczenie nieprawidłowych wskazań czasu, położenia i prędkości odbiornika GPS. Proponowaną w artykule metodą ochrony odbiornika przed działaniem sygnałów imitujących jest adaptacyjna...

 • Zastosowanie geosyntetyków w drogach szynowych

  Publikacja

  - Rok 2012

  W drogach szynowych, wyroby geosyntetyczne mogą pełnić jedną (lub w przypadku odpowiednio dobranego wyrobu, równocześnie kilka) z poniższych funkcji: wzmocnienie, separacja, filtracja i drenaż oraz ochrona antyerozyjna skarp i przeciwskarp nasypów kolejowych. Zasadniczo geosyntetyki muszą pełnić przypisane im funkcje nieprzerwanie w projektowanym okresie użytkowania, dlatego szczególnie ważne jest dobranie wyrobów o odpowiedniej...

 • Wojciech Toczek dr hab. inż.

  Osoby

 • ALS Data Filtration with Fuzzy Logic

  Ekstrakcji DTM pozyskanego z użyciem ALS (Airborne Laser Scanning) z chmury punktów, jest złożonym zadaniem, które wymaga wielu algorytmów i procedur numerycznych. Jednym z pierwszych kroków jest filtracja danych. Istnieje wiele różnych metod filtrowania i algorytmów. W tym artykule autorzy proponują metodę filtracji w oparciu o logikę rozmytą. Prezentują podstawowe informacje dotyczące logiki rozmytej, projekt reguł rozmytych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Usuwanie zanieczyszczeń z wód opadowych w obiekcie hydrotechniczno-hydrofitowym

  Ścieki opadowe powinny być poddane procesom oczyszczania fizycznego (sedymentacja i filtracja) jak również mikrobiologicznego. Realizacja tego ostatniego sposobu oczyszczania jest utrudniona z uwagi na losowość występowania opadów atmosferycznych i znaczne wahania składu spływów deszczowych. Zrealizować te założenia można w obiekcie hydrofitowym, który zapewnia równoczesne oczyszczanie ścieków w procesach o charakterze biologicznym,...

 • Acoustic signal processing in passive sonar system with towed array

  W referacie opisano przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym. W pojęciu ''przetwarzanie sygnałów akustycznych'' mieszczą się wszelkie operacje wykonywane na sygnałach analogowych tj. wzmacnianie, filtracja i próbkowanie, jak również operacje na sygnałach cyfrowych uzyskanych w procesie próbkowania. Do operacji cyfrowych wykonywanych w systemie zalicza się synchronizację, konwersję, sortowanie, wytwarzanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • hydraulika

  Kursy Online
  • N. K. Gietka
  • J. Sawicki
  • P. Mikos-Studnicka

  Inżynierski kurs hydrauliki, następujący po mechanice płynów - rurociągi, koryta otwarte, otwory, przelewy, filtracja.

 • Sulphate-reducing bacteria, their properties and methods of elimination from groundwater

  Rutynowa kontrola jakości bakteriologicznej wód podziemnych przeznaczonych do spożycia nie obejmuje badania pod względem obecności bakterii charakterystycznych dla tego środowiska tj. bakterii redukujących siarczany (BRS), które mogą mieć negatywny wpływ na jakość wody. Stwierdzono obecność tych bakterii w wodach podziemnych rejonu Gdańska. Wyizolowano konsorcja BRS, które wykazywały preferencję do wykorzystywania mleczanu sodu...

 • Detection of random transients caused by pitting corrosion

  Proces korozyjny może być badany za pomocą techniki szumu elektrochemicznego. Szum obserwowany jest jako fluktuacje prądowe i napięciowe w trójelektrodowym układzie pomiarowym. W celu stwierdzenia obecności korozji wżerowej wykonana została detekcja charakterystycznych sygnałów. Opracowany został algorytm oparty na analizie lokalnych zmian w spektrogramie rejestru prądowego. Spektrogram uzyskany został za pomocą krótkoczasowej...

 • Przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale omówiono ogólną budowę, zasadę działania oraz przedstawiono przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym z holowaną anteną hydroakustyczną. W pojęciu ''przetwarzanie sygnałów akustycznych'' zawarto wszelkie operacje na sygnałach analogowych, takich jak wzmacnianie, filtracja próbkowanie, a przede wszystkim - na sygnałach cyfrowych pozyskanych w procesie próbkowania. Cyfrowe operacje...

 • Dynamic hand-written signature verification using a matched filter

  W pracy zaproponowano nowe podejście do weryfikacji dynamicznego podpisu odręcznego. Podpis jest traktowany jako sygnał telekomunikacyjny, który można wykryć i zwerfikować za pomocą odbiornika optymalnego z filtrem dopasowanym. Wymaga to uprzedniej unifikacji i normalizacji parametrów biernych podpisu aktualnego, jak również podpisów zgromadzonych w bazie, celem ułatwienia podejmowania decyzji. Normalizację długości podpisu uzyskano...

 • Pitch shifter with complex instantaneous frequency rescaling and direct digital synthesis

  W artykule zaprezentowano nowy przesuwnik wysokości dźwięku ze skalowaniem częstotliwości chwilowej i z syntezą bezpośrednią. Jest on przeznaczony do komponowania melodii np. w telefonie komórkowym. Implementacja przesuwnika jest oparta na twierdzeniu Bedrosiana, zastosowanego do zespolonego odpowiednika hilbertowskiego przetwarzanego sygnału rzeczywistego. Filtr Hilberta pełni tu też dodatkową rolę. Jest nią filtracja antyaliasingowa....

 • Ocena przydatności filtracji Kalmana do poprawy właściwości szumowych danych uzyskiwanych w badaniach DSC-MRI mózgu

  Publikacja

  - Measurement Automation Monitoring - Rok 2008

  W pracy pokazano jak na poprawę jakość danych z badania DSC-MRI wpływa filtracja stochastyczna Kalmana. Do przeprowadzenia filtracji stochastycznej potrzebny jest opis systemu w kategoriach zmiennych stanu. Warunek ten spełnia użyty model trójkompartmentowy. Filtracji poddane są próbki, które reprezentują pierwszy przepływ znacznika przez ROI. Jakość filtracji Kalmana silnie zależy od ilości próbek, z związku z tym mało liczne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hierarchiczny system sterowania dwukołowym balansującym pojazdem mobilnym

  Pojazdy mobilne są projektowane i rozwijane od kilkunastu lat. W artykule opisano dwukołowy balansujący pojazd mobilny. Zastosowane rozwiązania mechaniczne i elektroniczne są jego cechami charakterystycznymi. Ponadto sposób kierowania pojazdem jest nietypowy i polega na pochylaniu się w danym kierunku, a zmiany kierunku jazdy dokonuje się za pomocą drążka kierowniczego. W celu opracowania algorytmów sterowania koniecznym okazało...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Weryfikacja dynamicznego podpisu odręcznego za pomocą filtru dopasowanego

  Przedmiotem referatu jest dynamiczny podpis odręczny, traktowany jako sygnał telekomunikacyjny, a więc weryfikowany (wykrywany) za pomocą filtru dopasowanego. Niezawodność takiej weryfikacji wymaga uprzedniej unifikacji i normalizacji wszystkich podpisów zgromadzonych w bazie i podpisu właśnie składanego. Celem tego przetwarzania wstępnego jest pozbawienie podpisów ich parametrów biernych (wielkości, położenia i orientacji) oraz...

 • Possible application of new class of solvents in the purification of water used in hydraulic fracturing

  Publikacja

  - Rok 2012

  Nowym źródłem energii niekonwencjonalnej w Polsce może być gaz, który jest uwięziony w łupkach. Podczas poszukiwań gazu łupkowego, duże ilości wody wykorzystywanej w procesie szczelinowania hydraulicznego powracają na powierzchnię zanieczyszczone. Istnieje wiele metod usuwania śladowych ilości węglowodorów tj. fizyczne czyli filtracja czy chemiczne czyli zakwaszanie, ale mogą one być nieskuteczne. Pożądana metoda to monitorowanie...

 • Modelowanie matematyczne systemów fizjologicznych i farmakokinetycznych dla wspomagania diagnostyki terapii

  Publikacja

  - Rok 2013

  Książka jest poświęcona matematycznemu modelowaniu systemów biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów fizjologicznych i farmakokinetycznych. W tym obszarze bardzo przydatne są metody modelowania kompartmentowego, wykorzystujące opis systemu w kategoriach zmiennych stanu. W tych kategoriach sformułowana jest także teoria filtracji stochastycznej Kalmana. Filtracja stochastyczna stosowana jest do usuwania zakłóceń z sygnału...

 • Adaptacyjny algorytm filtracji sygnału fonokardiograficznego wykorzystujący sztuczną sieć neuronową

  Podstawowym problemem podczas projektowania systemu autodiagnostyki chorób serca, bazującego na analizie sygnału fonokardiograficznego (PCG), jest konieczność zapewnienia, niezależnie od warunków zewnętrznych, sygnału o wysokiej jakości. W artykule, bazując na zdolności Sztucznej Sieci Neuronowej (SSN) do predykcji sygnałów periodycznych oraz quasi-periodycznych, został opracowany adaptacyjny algorytm filtracji dźwięków serca....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Adjustable fractional-delay filters utilizing the Farrow structure and multirate techniques. [Przestrajalne filtry o opóźnieniu ułamkowym wykorzystujące strukturę Farrowa i techniki wieloszybkościowe]

  Publikacja

  - Rok 2006

  Do efektywnej realizacji ułamkowo opóźniających, przestrajalnych filtrów FIR (o skończonej odpowiedzi impulsowej) można wykorzystywać strukturę Farrowa. Jednakże, niezależnie od efektywności w porównaniu z innymi strukturami, jej złożoność implementacyjna szybko rośnie ze wzrostem szerokości pasma filtru. Celem zredukowania złożoności numerycznej, zaproponowano podejście wieloszybkościowe. W tym podejściu sygnał wejściowy jest...

 • Znaczenie złóż hydrofitowych z pionowym i poziomym przepływem ścieków w przemianach frakcji azotu

  Publikacja

  W oczyszczalniach hydrofitowych wiele jednostkowych procesów usuwania zanieczyszczeń zachodzi jednocześnie np. sedymentacja , filtracja czy procesy z udziałem mikroorganizmów o różnych wymaganiach troficznych. Z tych powodów zarówno forma jak i stopień dyspersji zanieczyszczeń mogą mieć istotny wpływ na szybkość ich usuwania. W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzone w trzech wielostopniowych systemach hydrofitowych (WSH)...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wykorzystanie PIX 112 do usuwania jonów arsenu z wody podziemnej w procesie koagulacji powierzchniowej w złożu filtru piaskowo-piroluzytowego

  Publikacja

  Artykuł jest podsumowaniem badań przeprowadzonych w skali ułamkowo-technicznej oraz doświadczeń z trzyletniej eksploatacji niewielkiej stacji oczyszczania wody podziemnej. Wykazano, że zastosowanie koagulacji powierzchniowej związkami żelaza (dawkowanie koagulantu, napowietrzanie/mieszanie, filtracja przez złoże kwarcowo-piroluzytowe), pozwala skutecznie usunąć zawarte w ujmowanej wodzie jony arsenu do ilości zgodnej z wymaganiami...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Katedra Systemów Decyzyjnych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Katedra Systemów Decyzyjnych została utworzona jako dydaktyczno-naukowa jednostka organizacyjna Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki (ETI) w roku 2006 przez prof. dra hab. inż. Zdzisława Kowalczuka. Kadra, pochodząca głównie z Katedry Systemów Automatyki, swoimi dokonaniami wpisuje się w bogatą, ponad 40-letnią tradycję naszego Wydziału związaną z automatyką i teorią sterowania, której podwaliny tworzył profesor Jerzy...

 • System monitorowania korozji w instalacjach wodnych platformy wydobywczej Baltic Beta

  Publikacja
  • K. Domańska

  - Rok 2023

  Realizacja doktoratu rozwiązała problemy korozyjne w jednym ze strategicznych obszarów procesu eksploatacji ropy. Polegała na uruchomieniu monitoringu korozji w instalacji zatłaczającej wodę morską do złoża ropy, na platformie wydobywczej firmy LOTOS Petrobaltic. Wdrożono automatyczny system monitorowania korozji metodą polaryzacji liniowej, oszacowano korozyjność uzdatnionej wody, zidentyfikowano rodzaje korozji występujące w...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów [ARiSS][2021/22]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • D. Świsulski
  • A. Dzwonkowski
  • M. Śliwiński

  I semestr, 2 stopień, stacjonarne. Rodzaje sygnałów. Przetwarzanie A/C i C/A, układy próbkująco-pamiętające S&H. Zjawisko aliasingu. Ciągła i dyskretna transformata Fouriera. Korelacja i autokorelacja sygnałów. Filtracja sygnałów. Filtry o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej - zasada działania, porównanie, projektowanie. Transformata Hilberta. Analiza STFT i falkowa, podstawy i zastosowania.

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów [Stacjonarne][ARiSS][2022/23]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • B. Pałczyńska
  • D. Świsulski
  • A. Dzwonkowski
  • M. Śliwiński

  I semestr, 2 stopień, stacjonarne. Rodzaje sygnałów. Przetwarzanie A/C i C/A, układy próbkująco-pamiętające S&H. Zjawisko aliasingu. Ciągła i dyskretna transformata Fouriera. Korelacja i autokorelacja sygnałów. Filtracja sygnałów. Filtry o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej - zasada działania, porównanie, projektowanie. Transformata Hilberta. Analiza STFT i falkowa, podstawy i zastosowania.

 • Przetwarzanie dźwięków i obrazów

  Kursy Online
  • P. Odya
  • J. Kotus
  • S. Cygert
  • B. Kostek
  • G. Szwoch
  • A. Czyżewski
  • M. Szczodrak

  Cyfrowy tor foniczny i wizyjny. Elementy grafiki komputerowej i jej przetwarzania. Zniekształcenia dźwięku i obrazu, ich przyczyny i podstawowe metody ograniczania. Przetwarzanie brzmienia i synteza dźwięku. Podstawowe metody przetwarzania obrazu wizyjnego. Kodowanie  dźwięku w  procesie  zapisu. Filtracja cyfrowa i metody projektowania filtrów cyfrowych. Podstawowe metody przetwarzania obrazu wizyjnego. Specjalne metody przetwarzania...

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów, WIMiO, II st., Mechatronika sem.02 - 22/23 (PG_00057031)

  Kursy Online
  • M. Feldzensztajn
  • M. Strąkowski

  Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie zaawansowanych metod przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów cyfrowych. Zakres obejmuje zagadnienia dotyczące filtracji cyfrowej sygnałów i obrazów (w tym próbkowanie nierównomierne), analiza widmowa i estymacja gęstości widmowej mocy, widma wyższych rzędów, filtr Wienera i Kalmana, liniowa i nieliniowa filtracja adaptacyjne, analiza czasowo-częstotliwościowa (STFT, falkowa), metody...

 • Zaawansowane Techniki Przetwarzania Sygnału - Nowy kopiuj 3

  Kursy Online
  • A. Szewczyk
  • J. Smulko

  Podstawowe pojęcia dotyczące filtracji cyfrowej (w tym próbkowanie nierównomierne), analiza widmowa (estymacja gęstości widmowej mocy, widma wyższych rzędów), zjawisko rezonansu stochastycznego, filtr Wienera i Kalmana, liniowa i nieliniowa filtracja adaptacyjne, analiza czasowo-częstotliwościowa, metody odszumiania sygnałów, metody regresji i detekcji według algorytmów PCA i SVM, metody kodowania sygnałów audio i video, modem...

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów, WIMiO, II st., Mechatronika sem.02 - 23/24 (PG_00057031)

  Kursy Online
  • M. Strąkowski

  Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie zaawansowanych metod przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów cyfrowych. Zakres obejmuje zagadnienia dotyczące filtracji cyfrowej sygnałów i obrazów (w tym próbkowanie nierównomierne), analiza widmowa i estymacja gęstości widmowej mocy, widma wyższych rzędów, filtr Wienera i Kalmana, liniowa i nieliniowa filtracja adaptacyjne, analiza czasowo-częstotliwościowa (STFT, falkowa), metody...

 • Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów

  Publikacja

  - Rok 2014

  Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków Elektronika i telekomunikacja, Inżynieria biomedyczna oraz Automatyka i robotyka. Obejmuje on zagadnienia z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, przerabiane na takich przedmiotach jak Przetwarzanie sygnałów, Filtry cyfrowe, Zastosowania procesorów sygnałowych. Ma stanowić pomoc przy prowadzeniu zajęć z ćwiczeń tablicowych, zajęć laboratoryjnych czy projektu z zastosowań...

 • Zastosowania procesorów sygnałowych - projekt 2023

  Kursy Online
  • P. Odya
  • G. Szwoch

  Projekt dla studentów semestru 6 studiów 1. stopnia, kierunek: Telekomunikacja. Studenci samodzielnie realizują zadania związane z uruchamianiem podstawowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów na procesorze sygnałowym. Wykorzystywane są następujące algorytmy: generowanie sygnałów, filtracja FIR i IIR, analiza widmowa. W trakcie realizacji projektu studenci nabywają praktyczną wiedzę w zakresie: implementacji algorytmów...

 • Zastosowania procesorów sygnałowych - projekt 2022

  Kursy Online
  • P. Odya
  • G. Szwoch

  Projekt dla studentów semestru 6 studiów 1. stopnia, kierunek: Telekomunikacja. Studenci samodzielnie realizują zadania związane z uruchamianiem podstawowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów na procesorze sygnałowym. Wykorzystywane są następujące algorytmy: generowanie sygnałów, filtracja FIR i IIR, analiza widmowa. W trakcie realizacji projektu studenci nabywają praktyczną wiedzę w zakresie: implementacji algorytmów...

 • Mechanika Płynów i Hydraulika st. niest. IŚ inż. sem. IV 2022/2023

  Kursy Online
  • P. Zima

  ĆWICZENIA AUDYTORYJNE Wyznaczanie rozkładu ciśnienia oraz obliczanie naporu hydrostatycznego na ścianki płaskie i zakrzywione. Zastosowanie równania Bernoulliego dla strumienia cieczy rzeczywistej. Obliczanie strat hydraulicznych przy przepływie cieczy w przewodach pod ciśnieniem. Obliczanie parametrów ruchu ustalonego jednostajnego w korytach otwartych. Określanie oraz zastosowanie ruchu krytycznego w kanałach otwartych. Wyznaczanie...

 • Odwzorowanie obiektów ograniczonego środowiska na trójwymiarowej mapie cyfrowej z wykorzystaniem robotów mobilnych zaopatrzonych w stereowizję

  Publikacja

  - Rok 2019

  Problem podjęty w rozprawie dotyczy trójwymiarowego odwzorowania otoczenia przez roboty mobilne. Wpisuje się on w zagadnienie SLAM - jednoczesnego określania położenia i tworzenia mapy. W pracy skupiono się na wybranej realizacji mapowania opartej na stereowizji (konkretnego zagadnienia SLAM). Duży nacisk położono także na warunki konieczne do zapewnienia prawidłowej stereowizji oraz na sprzętowy układ eksperymentu, który umożliwia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zaawansowane Przetwarzanie Sygnału

  Kursy Online
  • A. Szewczyk
  • J. Smulko

  Przedmiot prezentuje wybrane metody przetwarzania sygnałów w bardzo szerokim obszarze zastosowań. Ilustruje najnowsze osiągnięcia w tym zakresie, wsparte wybranymi publikacjami. Zajęcia są podzielone na wykład (15 h) i seminarium (15 h). Podstawowe pojęcia dotyczące cyfrowego przetwarzania sygnałów, zalecana literatura Analiza widmowa gęstość widmowa mocy, widmo falkowe, polispektra i gęstość widmowa mocy skrośnej Efekty...

 • Obiekty Hydrotechniczne 2021/2022

  Kursy Online
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Obiekty Hydrotechniczne realizowany jest przez studentów na kierunku Inżynieria Środowiska WILiŚ PG w ramach studiów stacjonarnych II stopnia. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z projektowaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych takich jak np. jazy, zapory ziemne czy betonowe. WYKŁAD Podział i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych. Główne budowle wodne wzniesione na polskich rzekach: cel...

 • Modelling water flow in unsaturated porous media: Accounting for nonlinear permeability and material heterogeneity

  Publikacja

  - Rok 2013

  W pracy przedstawiono problematykę matematycznego modelowania przepływów w nienasyconych ośrodkach porowatych, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch aspektów. Pierwszym z nich jest obliczanie średniego współczynnika przewodności hydraulicznej między węzłami siatki w numerycznym rozwiązaniu równania przepływu nienasyconego. Drugim zagadnieniem jest wpływ lokalnej zmienności parametrów ośrodka porowatego (współczynnika przewodności...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Implementacja uogólnionego algorytmu szczególnego próbkowania dla wyznaczania harmonicznej podstawowej w środowisku LabVIEW.

  Praca dotyczy opisu oraz implementacji uogólnionego algorytmu szczególnego próbkowania dla wyznaczania amplitudy harmonicznej podstawowej w środowisku LabVIEW. Algorytm szczególnego próbkowania umożliwia wyodrębnienie informacji o wartości amplitudy harmonicznej podstawowej ze spróbkowanego, odkształconego sygnału przy zastosowaniu stosunkowo prostych środków technicznych. Aplikacja może mieć zastosowanie w urządzeniach pomiarowych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Unieszkodliwianie odpadów z uzdatniania wody basenowej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Postępowanie z odpadami będącymi wynikiem uzdatniania wody z basenów kąpielowych i innych obiektów rekreacyjnych znalazło dotychczas niewielką uwagę w dostępnej literaturze. Zanieczyszczenia wprowadzane do wody basenowej wnoszone są głównie przez użytkowników, ale są też efektem dezynfekcji i uzdatniania wody oraz rozwoju niektórych mikroorganizmów.

 • Wykorzystanie badań geosyntetyków w projektowaniu warstw filtracyjnych i drenażowych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono zasady pozwalające na dokonywanie oceny przydatności materiałów geosyntetycznych w projektowaniu warstw separacyjnych i filtracyjno-drenażowych. Najbezpieczniej jest przyjmować za podstawę projektowania podstawowe parametry mechaniczne geosyntetyków (odporność na przebicie, wytrzymałość na rozciąganie, odkształcalność) oraz hydrauliczne (wodoprzepuszczalność, charakterystyczna wielkość porów), pod warunkiem...

 • Poprawa zrozumiałości mowy w obecności zakłóceń z wykorzystaniem algorytmu opartego na filtracji adatacyjnej

  W pracy opisano nowy sposób wykorzystania filtracjiadaptacyjnej do poprawy jakości dźwięków uŜytecznychnagrywanych w obecności zakłóceń. Przedstawiono stworzonyalgorytm adaptacji, omówiono moŜliwości przetwarzania dźwiękudodatkowymi algorytmami, opisano przeprowadzoneeksperymenty. Zamieszczono i omówiono wyniki eksperymentów.Zaproponowano sposób integracji opracowanej metody zsystemami akustycznego monitorowania aglomeracji miejskiej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Trwałość geosyntetyków z uwzględnieniem zagadnień filtracji.

  Publikacja

  W niniejszym referacie przedstawiono zjawiska zachodzące w płaszczyźnie kontaktu grunt-filtr syntetyczny mające wpływ na trwałość i niezawodność pracy geosyntetyku w konstrukcji. Opisano problemy wynikające z niewłaściwego doboru geosyntetyku pełniącego funkcję separacyjno-filtracyjną, badania przeprowadzone na niedrożnych filtrach syntetycznych oraz wynikające z nich wnioski.

 • Projektowanie filtrów pasywnych wyższych harmonicznych

  W artykule przedstawiono metodę projektowania grupy filtrów prostych, których charakterystyka częstotliwościowa jest dobrana w sposób optymalny, z uwzględnieniem wpływu pozostałych filtrów. Sumaryczna moc bierna pojemnościowa filtrów dla pierwszej harmonicznej ma wynosić 10kVAr. Celem grupy filtrów jest:• eliminacja wyższych harmonicznych z sieci zasilającej, których źródłem jest układ TCR, • kompensacja mocy biernej generowanej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Obliczanie współczynnika filtracji piasków i żwirów na podstawie krzywej uziarnienia: przegląd wzorów empirycznych

  Podstawy teoretyczne opisu współczynnika filtracji. Propozycja wyodrębnienia trzech grup wzorów określających współczynnik filtracji. Zasady ustalania krzywej uziarnienia gruntu, obliczania średnicy miarodajnej gruntu i porowatości gruntu. Zestawienie porównawcze wzorów i wartości współczynnika filtracji.