Wyniki wyszukiwania dla: model negocjacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: model negocjacji

Wyniki wyszukiwania dla: model negocjacji

 • Model negocjacji internetowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących przebiegu i skuteczności negocjacji prowadzonych za pośredictwem internetu. Przedstawione wnioski, opare o przeprowadzony eksperyment, wskazują na wpływ nowoczesnych technologii na osłabienie znaczenia kontekstu społecznego negocjacji, co skutkuje wysoką rywalizacyjnością stylu rokowań, znacznym przedłużaniem się czasu spotkania oraz obniżeniem się satysfakcji z prowadzonych rozmów.

 • Kontekstowy model skuteczności negocjacji

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł prezentuje mozliwość zstosowania metod statystycznych w analizowaniu zależności skuteczności negocjacji od różnego typu czynników. W oparciu o analizę czynnikową, analizę rergesji i korelacji zweryfikowano hipotezy dotyczące wpływu cech osobowościowych, pozycji negocjacyjnej i roli negocjacyjnej na wyniki rokowań.

 • Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania skuteczności negocjacji.

  Publikacja

  - Rok 2007

  Praca prezentuje kontekstowy model negocjacji, obejmujący zarówno czynniki dotyczące charakterystyki uczestników rokowań: płeć, rola w negocjacjach, doświadczenie negocjacyjne, osobowość, jak i cechy sytuacji negocjacyjnej: typ negocjacji, posiadanie alternatywy negocjacyjnej i kanał przekazywania informacji. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu (diady uczestniczące w negocjacjach handlowych) i autorskiej metody ewaluacji...

 • Specyfika negocjacji internetowych

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł jest prezentacją wyników badań na temat cech wyróżniających styl negocjacji prowadzonych za pośrednictwem internetu, ich informacyjnego charakteru i tendencji do osłabienia kontaktu z internetowym partnerem (mniejsze zaufanie do rozmówcy, obniżona tendencja do zgadzania się czy też skłonność łamania norm społecznych). Omówiono też zalety i wady negocjacji internetowych w percepcji użytkowników sieci.

 • Kompetencje społeczne a skuteczność negocjacji.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca prezentuje związek kompetencji społecznych, rozumianych jako zdolność radzenia sobie z różnymi sytuacjami społecznymi, z przebieganiem i skutecznością negocjacji. Wyniki badań oparte o Test Kompetencji Społecznych A. Matczak wskazują zależność efektywności prowadzenia rozmów negocjacyjnych z kompetencjami warunkującymi skuteczność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej (skala ES) oraz asertywności (skala A).

 • Osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki skuteczności negocjacji

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł prezentuje główne wyniki analiz dotyczących czynników wpływających na przebieg i efektywność negocjacji. Uwzględnione zostały zartówno osobiste kompetencje negocjatorów, percepcja własnej pozycji negocjacyjnej oraz rodzaj kanału komunikacji, który został wykorzystany w procesie rokowań. Porównano charakterystyke negocjacji prowadzonych twarzą w twarz z negocjacjami on-line.

 • Using a computational model to compare objective negotiations in real and virtual environments

  Zaprezentowano obliczeniowy model negocjacji uwzględniający warunki początkowe, przebieg negocjacji i wyniki negocjacji. Przedstawiono komputerowy system wspomagający rejestrację przebiegu negocjacji i ich wyników oraz analizę negocjacji zgodną z proponowanym modelem.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analysis of human negotiations for e-business improvements

  Publikacja

  W artykule zaproponowano ogólny model negocjacji oraz oparty na nim uproszczony model jakości negocjacji. Zaproponowany model jakości negocjacji umożliwia zdefiniowanie wielu scenariuszy negocjacji i ich ocenę w kategoriach kompletności, efektywności, wydajności i satysfakcji. Przeanalizowano 150 eksperymentów (f2f i czat) w celu określenia wpływu osobowości negocjatorów i strategii negocjacyjnych na ich rezultat.

 • Czy w negocjacjach są przegrani? Kultura negocjacji organizacyjnych

  Publikacja

  Negocjacje to proces interakcji pomiędzy stronami, które są od siebie współzależne i dostrzegają konieczność współdziałania, by zrealizować osobiste cele. Nakładaniu się interesów stron towarzyszy jednak rozbieżność poglądów, stanowisk i oczekiwań, czyli konflikt. Jego rozwiązanie jest konieczne, by strony mogły osiągnąć swoje cele i ustalić zasady dalszych relacji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A simple model for automated negotiations over collaboration agreements in ebXML

  Publikacja

  Poważnym ograniczeniem w upowszechnianiu standardu ebXML(elektronicznego obiegu dokumentów)jest możliwość występowania konfliktu pomiędzy partnerami transakcji. W artykule zaproponowano prosty mechanizm umożliwiający rozstrzyganie takich konfliktów w drodze automatycznie realizowanych negocjacji, którego wdrożenie pozwoli znacznie rozszerzyć zakres stosowania standardu ebXML.

 • Modelowanie scenariuszy negocjacyjnych w celu zwiększenia skuteczności realizacji przedsięwzięć zespołowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Negocjacje są istotną częścią wielu przedsięwzięć ludzkich, również tych, które odbywają się w Internecie. Sposób ich przeprowadzania, czyli scenariusz negocjacji, wpływa bezpośrednio na ich wyniki. Możliwe jest zatem zaproponowanie takich środowisk pośredniczących i scenariuszy negocjacyjnych, które pozytywnie wpłyną na wynik negocjacji.W pracy zaproponowano miary jakościowe pozwalające ocenić negocjacje. Przedstawiono rozproszone...

 • Negocjacje w organizacji

  Publikacja

  - Rok 2017

  Rozdział dotyczy negocjacji prowadzonych w ramach organizacji. Na tle charakterystyki procesu negocjacji i styli negocjacyjnych pokazano strategiczne i operacyjne znaczenie negocjacji dla firm zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak również z klientami wewnętrznymi. Skoncentrowano się na negocjacjach w realizacji funkcji menedżerskich, podkreślając ich znaczenie dla budowania kultury organizacyjnej, klimatu zaufania i...

 • Edytor polityk negocjacyjnych mobilnego dokumentu elektronicznego

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule opisano edytor polityk negozjacyjnych umożliwiający generowanie ich specyfikacji w postaci bardzo rozległych drzew na podstawie elementów składowych ofert oraz reguł polityk i ich wartościowanie. Przedstawiono również zarys problemu negocjacji miedzy dokumentem a agentem, ktory ma ten dokument obsługiwać. Drzewa generowane przez edytor mają posłużyć za zbiory uczące dla sieci neuronowej przyspieszającej proces negocjacji.

 • The Web Based System for Recording and Analysing Different Kinds o Negotiations

  Publikacja

  Negocjacje są podstawą wielu ludzkich przedsięwzięć. Artykuł opisuje internetowy system rejestracji i analizy wybranych elementów negocjacji. Przedstawiono też wybrane eksperymenty negocjacyjne i ich wyniki zebrane przy pomocy omawianego systemu.

 • Determinanty i kierunki rozwoju współpracy Armenii w ramach Partnerstwa Wschodniego

  Publikacja

  - Rok 2016

  Artykuł ukazuje kluczowe detreminanty i kierunki współpracy Armenii w ramach Partnerstwa Wschodniego w kontekście jej wycofania się z podpisania umowy stowarzyszeniowej i rozpoczęcia negocjacji ws nowego ramowego układu o współpracy z UE oraz akcesji w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

 • Using UML/WS-CDL for modelling negotiation scenarios

  Publikacja

  W celu usprawnienia realizacji przedsięwzięć ludzkich w Internecie potrzebne jest zdefiniowanie reguł i procedur komunikacji pomiędzy uczestnikami. Scenariusze przedsięwzięć mogą być wyrażane w językach opisu choreografii. Artykuł prezentuje metodologię tworzenia scenariuszy w języku WS-CDL oraz wyniki eksperymentów polegających na przeprowadzeniu negocjacji w Internecie z wykorzystaniem różnych scenariuszy negocjacyjnych.

 • Unormowania prawne ochrony środowiska naturalnego w Portugalii a działania przedsiebiorców związane z Euro 2004

  Publikacja

  W rozdziale omówiono niektóre aspekty portugalskiego prawa ochrony środowiska naturalnego w zakresie ochrony przyrody, odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, które powinny być uwzględnione w działaniach inwestycyjnych przed i w trakcie EURO 2004. Omówiono formy współpracy w ramach PPP w usługach komunalnych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpodami i transport drogowy). Współpraca PPP na zasadach kontraktu w sektorze wodno-kanalizacyjnym...

 • Zasady określania kosztów sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej

  Publikacja

  W referacie omawia się proponowane rozwiązania dotyczące wyznaczania kosztów świadczenia usług U i Q, powstających w miejscach generacji/poboru mocy biernej. Odnosi się je do kosztów unikniętych to znaczy tych, które nie zostaną poniesione przez operatorów systemu przesyłkowego lub operatorów systemów rozdzielczych, zamawiających usługi służące do sterowania U i Q (dostawa/pobór mocy biernej w określonych miejscach KSE). Wprowadzono...

 • Sytuacyjne i kulturowe aspekty pozycji negocjacyjnej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł prezenetuje pojęcie pozycji negocjacyjnej wświetle wybranych koncepcji negocjacji oraz wyniki eksperymentu psychologicznego dotyczącego uwarunkowań pozycji negocjacyjnej. Szczególną uwagę zwraca na osobowość, płeć i rolę oraz na posiadanie BATNY jako determinantów subiektywnej siły w rokowaniach i jej następstwa dla stylu i wyniku rozmów handlowych. W artykule poruszono też temat znaczenia kultury dla rozumienia i percepcji...

 • Ryzyko w pozyskiwaniu kontraktów leczniczych

  Podmioty lecznicze, szczególnie szpitale, ponad 90% przychodów otrzymują z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Niska dywersyfikacja źródeł przychodów powoduje, że działalność medyczną należy uznać za obarczoną wysokim ryzykiem operacyjnym. Zmiany wysokości kontraktów wynikają z przebiegu negocjacji z płatnikiem. Celem tego opracowania jest pokazanie zmian w wysokości otrzymanych kontraktów na usługi zdrowotne z zakresu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Tożsamość i przynależność do miasta w dobie globalizacji

  Publikacja

  Celem naszej wypowiedzi jest próba przedstawienia wybranych koncepcji przynależności i tożsamości w miastach doby globalizacji. We współczesnej socjologii, zwłaszcza w tych jej odmianach, które zajmują się problematyką miejską, można odnaleźć wiele istotnych ustaleń wspierających tezę, że istotę procesu globalizacji stanowi odprzestrzennienie relacji gospodarczych, społecznych i kulturowych. Globalizacja działa aktywnie również...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • System polityczny i gospodarczy Turcji: wybrane aspekty

  Publikacja

  - Rok 2012

  Turcja stała się w ostatnich latach jednym z kluczowych graczy w globalnej polityce i gospodarce. Od 2002 r. władzę w tym kraju sprawuje konserwatywna partia AKP pod przywództwem premiera Erdoğana, który doprowadził do zmniejszenia wpływów wojska oraz istotnych zmian w polityce zewnętrznej, w wyniku których Turcja jest coraz bliżej pozycji lidera całego regionu. Nadal utrzymywane są przyjazne stosunki z USA oraz UE, mimo zahamowania...

 • Quality negotiation mechanism for e-learning platforms

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zarządzanie jakością w aplikacjach działających w środowiskach sieci WEB opiera się na zadaniach związanych z wykrywaniem jakości połączenia klient - serwer oraz na optymalnym przydziale zasobów wedle jakości takowego połączenia. Optymalne zarządzanie jakością zależy od wypracowanego kompromisu pomiędzy jakością łącza a jakości transportowanego łączem zasobu. Artykuł opisuje możliwy do implementacji mechanizm odpowiedzialny za...

 • Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów

  Turystyka stanowi istotny element gospodarki światowej. W obliczu pogłębiającej się globalizacji, istotne jest zapewnienie konkurencyjności regionów. Celem artykułu było zaprezentowanie korzyści gospodarczych, wynikających z tworzenia klastrów w regionach o atrakcyjnych walorach turystycznych.Klastry turystyczne umożliwiają osiągnięcie synergicznego efektu działania po-szczególnych firm. Realizują to poprzez przeprowadzanie działań...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Beata Krawczyk-Bryłka dr

  Psycholog, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania, adiunkt w Katedrze przedsiębiorczości. 2018 - 2021: Kierownik projektu NCN: „Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces" od 2016: Quality Standards Lead filaru People management & personal development na studiach MBA Politechniki Gdańskiej 2008 – 2012: Prodziekan ds kształcenia Wzydziału Zarządzania i Ekonomii...