Tadeusz Ratajczak - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 23

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2007
 • Kształcenie umiejętności pracy w zespole wśród studentów informatyki
  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy zaprezentowano przedmiot ''Projekt grupowy'' prowadzony na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej, którego celem jest przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie: pracy zespołowej, prowadzenia rozmów z klientem zlecającym pracę projektowania i wytwarzania produktów z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz wytwarzania i utrzymania dokumentacji projektowej. W...

 • Modelowanie zagrożeń w sieciach komputerowych
  Publikacja

  W artykule przedstawiono problematykę zagrożeń w sieciach komputerowych. Dokonano przeglądu obszarów zastosowań Internetu ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia bezpieczeństwa. Przedstawiono szereg strategii oraz rozwiązań o charakterze praktycznym w obszarach polityki bezpieczeństwa realizowanych przez różnego typu organizacje. Wyszczególniono zasady szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa. Sklasyfikowano ataki oraz nielegalne...

 • Witryna inrenetowa w funkcjonowaniu szkoły
  Publikacja

  W artykule przedstawiono problematykę funkcjonowania witryn internetowych w środowisku edukacyjnym. Przeanalizowano aspekty zarówno natury technologicznej jak i informacyjnej. Zaprezentowano technologie informatyczne i internetowe zorientowane na tworzenie witryn www. Przeanalizowano potrzeby funkcjonalne dla witryn szkolnych i edukacyjnych. Zwrócono uwagę na ich ukierunkowanie na grupy odbiorcze. Pokazano reprezentatywne przykłady...

Rok 2006
 • Neural network breast cancer relapse time prognosis
  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono architekturę i wyniki testowania sztucznej sieci neuronowej w prognozowaniu czasu nawrotu choroby u kobiet chorych na raka piersi. Sieć neuronowa uczona była na danych zgromadzonych przez 20 lat. Dane opisują grupę 439 pacjentów za pomocą 40 parametrów. Spośród tych parametrów wybrano 6 najistotniejszych: liczbę przerzutowych węzłów chłonnych, wielkość guza, wiek, skalę według Blooma oraz stan receptorów estrogenowych...

 • Wpływ technologii informacyjnych na rozwój mediów dydaktycznych
  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule scharakteryzowano wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na rozwój pomocy dydaktycznych stosujących środki multimedialne i zasoby sieci Internet. Opisano komputerowe programy wspomagające nauczanie i uczenie się, których współautorami są słuchacze studiów podyplomowych z zakresu technologii informacyjnych.

 • Wyszukiwarka internetowa z bazą wiedzy
  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule scharakteryzowano program wspomagający klienta w wyborze najbardziej go satysfakcjonującej wycieczki ze zbioru ofert biura turystycznego. Zakładamy, że agencja podróży oferuje szeroki i bardzo różnorodny zakres usług a klienci nie mają jasno sprecyzowanej wizji wycieczek.

Rok 2005
 • Przykłady zastosowania wnioskowania z bazy przypadków w informatycznych systemach wspomagających podejmowanie decyzji
  Publikacja

  - Rok 2005

  Opisano wnioskowanie z bazy przypadków jako metodologię budowania systemów informatycznych. Scharakteryzowano pięć systemów informatycznych zbudowanych według tej metodologii: internetową wyszukiwarkę wycieczek, komputerowy system prognozowania popytu, komputerowy system wspomagania pracy audytora, system wspomagający diagnozowanie silników samolotowych, system wspomagający konsultantów w punkcie obsługi klientów. W podsumowaniu...

 • Wspomaganie wyboru prezentu wiedzą z bazy przypadków
  Publikacja

  Przestawiono koncepcję internetowego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji wyboru prezentów okolicznościowych. Scharakteryzowano podstawowe założenia funkcjonalne oraz wyspecyfikowano główne wymagania techniczne dla tego typu systemu. Przeanalizowano możliwości wykorzystania bazy przypadków dla lepszego dopasowania efektywności wyboru. Zaprezentowano podstawy teoretyczne wykorzystania bazy przypadków, opracowano projekt zakładanego...

 • Zaznajamianie uczniów ze studiami na uczelni technicznej
  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaprezentowano formy działalności dydaktycznej organizowane na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, skierowane do uczniów szkół średnich a mające na celu zapoznanie ich z głównymi nurtami działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału ETI: wykłady otwarte, Konkurs Informatyczno-Techniczny InfoTech, Informatyczną Ligę Zadaniową. W podsumowaniu omówiono korzyści jakie uczelni przynoszą...

Rok 2004
 • Dbałość o bezpieczeństwo systemów informatycznych.
  Publikacja

  Skoncentrowano się na problematyce bezpieczeństwa systemów informatycznych dla ogólnie pojętej organizacji. Wyszczególniono i omówiono podstawowe zagrożenia dla systemu informatycznego. Sklasyfikowano metody i cele działania szeroko ujętych włamywaczy komputerowych. Przedstawiono sposoby i mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo systemowe. Położono nacisk zarówno na aspekty pozatechniczne, takie jak: polityka bezpieczeństwa, szkolenia...

 • Komputerowe sprawdzanie wiedzy.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono programy komputerowe wspomagające sprawdzanie wiedzy i umiejętności. scharakteryzowano najczęściej spotykane formy komputerowego sprawdzania wiedzy: testy wyboru, testy uzupełnień oraz programy z bazą wiedzy do sprawdzania poprawności wnioskowania podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych. Charakterystyka każdego rodzaju testu jest zilustrowana opisem odpowiedniego programu komputerowego.

 • Metodologia projektowania programów edukacyjnych zorientowanych problemowo z wykorzystaniem bazy wiedzy.
  Publikacja

  Opisano prototyp programu, który może posłużyć do sprawdzania poprawności sposobu rozwiązywania zadań z elementarnej matematyki lub fizyki. Program tem umożliwia ponadto wygenerowanie wszystkich sposobów rozwiązania zadania. Omówiono program komputerowy CorrectWay, który realizuje wczesniej wymienione funkcje. artykuł zakończono wskazaniami kierunków dalszego rozwoju tego programu.

 • Modelowanie z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego AweSim.
  Publikacja

  Zaprezentowano możliwości wykorzystania pakietu AweSim dla modelowania procesów o charakterze losowym oraz stochastycznym. Szczegółowo opisano sposoby definiowania procesów oraz ich parametrów, a następnie przedstawiono metody komponowania scenariusza zachowań tych procesów w całościowym ujęciu systemowym. Zwrócono uwagę na metodologię opisywania pojedyńczego procesu w aspekcie konstrukcji całości systemu. Zrealizowano praktyczny...

 • Problemy bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji.
  Publikacja

  Scharakteryzowano najczęściej stosowane sposoby naruszania bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji oraz omówiono cele i motywy włamywaczy. Następnie podano definicję polityki bezpieczeństwa organizacji oraz omówiono podstawowe strategie i taktyki realizacji bezpieczeństwa. W kolejnym rozdziale omówiono najczęściej stosowane sposoby zwiększania bezpieczeństwa systemów informatycznych. W podsumowaniu rozwinięta jest teza,...

 • Wybieranie prezentu na podstawie wnioskowania z bazy przypadków.
  Publikacja

  Przedstawiono koncepcję i poszczególne kroki projektowania systemu informatycznego doradzającego użytkownikowi wybranie odpowiedniego prezentu okolicznościowego. Na tle rozważań o efektywności komputerowych systemów doradczych zostało uzasadnione przyjęcie metodologii wnioskowania z bazy przypadków (CBR) jako podstawowej koncepcji systemu. Następnie omówiono strukturę bazy przypadków i cykl wnioskowania w tego typu systemach. Pracę...

Rok 2003
Rok 2002
 • Internet w małych i średnich przedsiębiorstwach - aspekty praktyczne
  Publikacja

  Pokazano i przeanalizowano praktyczne aspekty prowadzenia działalności go-spodarczej przez małe i średnie firmy przy wykorzystaniu światowej sieci In-ternet. Szczególną uwagę poświęcono korzyściom płynącym z zastosowania In-ternetu do prowadzenia szeroko pojętego biznesu w niewielkiej skali. Wyróż-niono te aspekty e-biznesu, w których możliwe jest uzyskiwanie nowych jakoś-ci gospodarczych w zestawieniu z biznesem tradycyjnym.

wyświetlono 300 razy