Jarosław Przewłócki - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 54

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2019
2018
2017
2016
2015
2014
 • Mechanika i Wytrzymałość Materiałów

  Podręcznik zawiera następujące treści przedmiotowe: pojęcia podstawowe zasad statyki klasyczne założenia mechaniki i wytrzymałości materiałów definicja sił wewnętrznych wyznaczanie sił wewnętrznych w układach prętowych naprężenia i odkształcenia - stany osiowe płaski stan naprężenia połączenia elementów konstrukcyjnych ścinanie techniczne charakterystyki geometryczne figur płaskich zginanie skręcanie swobodne oraz zagadnienia stateczności...

2013
 • Module architecture as alternative approach to traditional construction processes

  Module architecture today is a special type of building construction process that combines repetitive design, low-cost production based on prefabricated elements and fast erection. Module does not mean the same as modular. In general, module architecture today refers to the design of any system composed of separate components, manufactured before in factory, that can be connected together at the building site much faster than normally....

 • Stateczność czołowego obwałowania nasypu przeciwpowodziowego Jeziora Druzno
  Publikacja

  Przedstawiono analizę stateczności czołowego obwałowania przeciwpowodziowego Jeziora Druzno w miejscowości Nowe Dolno. Obliczenia przeprowadzono zarówno w naprężeniach całkowitych jak i efektywnych uproszczoną metodą Bishopa oraz metodą Felleniusa-Peterssona. Uzyskano wysokie wartości minimalnego wskaźnika stateczności, zapewniające znaczny zapas stateczności nasypu podczas długotrwałych piętrzeń wody w jeziorze. Mogłoby to wskazywać...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The point estimate method in a reticulated shell reliability analysis
  Publikacja

  The objective of this paper is to present an application of the point estimate method (PEM) that can determine the probabilistic moments for engineering structures. The method is reasonably robust and adequately accurate for a wide range of practical problems. It is a special case of numerical quadrature based on orthogonal polynomials. The main advantage of this method is that, unlike FORM or SORM, it is not necessary to carry...

 • The Point Estimate Method in a Reticulated Shell Reliability Analysis
  Publikacja

  The objective of this paper is to present an application of the point estimate method (PEM) to determine the probabilistic moments for engineering structures. Reliability analysis is illustrated by two examples: an estimation of the critical force in linear elastic buckling analysis and a reticulated shell limit load determinations. Calculations were also made using Monte Carlo method. It has been shown the practical usefulness...

 • The reasons of considarable deflections of roof trusses in engineering analysis
  Publikacja

  - 2013

  The aim of the paper is to present an unconventional analysis of deformations of roof trusses of an exhibition pavilion. Structure of the main hall of the pavilion consists of repeatable span frames with steel pillars made of I-sections, fastened in the foundations and hinged supporting roof girders. The roof trusses, completed in steel construction, have undergone considerable permanent deflections. Deformations of the lower chord...

2009
2008
2007
2006
 • Analiza nośności granicznej losowego podłoża pod fundamentem metodami pierwszego rzędu
  Publikacja

  Praca dotyczy opisu i analizy losowego ośrodka gruntowego metodami pierwszego rzędu. W ujęciu probabilistycznym, efektywną i prostą w użyciu jest tu metoda estymacji momentów, znana jako FOSM (First Order Second Moment). Z kolei w ramach teorii niezawodności konstrukcji, jednym z najskuteczniejszych sposobów analizy jest metoda FORM (First Order Reliability Method). W pracy, krótko omówione obydwie metody i zastosowano je do analizy...

 • Problemy stochastycznej mechaniki gruntów : ocena niezawodności
  Publikacja

  W książce omówiono szereg zagadnień, zmierzających zarówno do uwzględnienia czynników losowych, w tym przestrzennej zmienności właściwości mechanicznych ośrodka gruntowego w analizie wybranych problemów, jak i udoskonalenia metod takiej analizy. Oprócz rozważań dotyczących losowości i opisu różnych parametrów uwzględnianych w metodach teorii niezawodności czy probabilistycznych, są to problemy oceny stanu naprężenia i przemieszczenia...

2005
 • A stochastic approach to the problem of bearing capacity by the method of characteristics
  Publikacja

  W pracy omówiono zagadnienie nośności granicznej podłoża o własnościach losowych, przy obciążeniu od spoczywającego na nim fundamentu. Zaproponowano stochastyczną modyfikację metody charakterystyk bazującej na metodzie różnic skończonych. Analizowano zagadnienia związane z dyskretyzacją losowego ośrodka gruntowego, symulacją pola losowego oraz ze zbieżnością i stabilnością rozwiązania. Przedstawione podejście umożliwiło uwzględnienie...

 • Analyses of wave records from the Southern Baltic Sea with the emphases on large wave events
  Publikacja

  - 2005

  W pracy przedstawiono wyniki analizy pomiarów szeregów czasowych falowania uzyskanych z boi pomiarowych Waverider, umieszczonych w kilku miejscach linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Celem badań było wskazanie okresów i regionów możliwego pojawiania się fal maksymalnych. Rozważano wpływ czasu trwania sztormu i kierunku wiatru na powstawanie pojedynczych oraz grup fal ekstremalnych.

 • Fale ekstremalne na Południowym Bałtyku
  Publikacja

  - 2005

  Przedmiotem pracy była analiza zbioru danych pomiarowych położenia swobodnej powierzchni wody południowej części Morza Bałtyckiego. Badania miały na celu wyznaczenie statystycznych charakterystyk fal ekstremalnych. Dla wieloletnich sztormowych rekordów, poszukiwano wzajemnych relacji między charakteryzującymi je parametrami, jak wysokość fali maksymalnej i znaczącej, stromość fali a skośność, czy wysokość maksymalna.

 • Review of historical buildings' foundations
  Publikacja

  - GEOTECHNIQUE - 2005

  The paper presents in brief the history of foundation engineering with a particular regard to its development, applied techniques and materials. Different types of old foundations in relation to various soil conditions are considered. Basic methods of preservation of old foundations, with special emphasis given to their faults and advantages are discussed. Finally, some problems of the reuse of pre-existing foundations are raised....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rewiev of historical buildings's foundations
  Publikacja

  - 2005

  W pracy omówiono sposoby posadowienia obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów stosowanych w poszczególnych epokach historycznych fundamentów, rozwoju technik fundamentowania oraz problemów związanych z zabezpieczaniem starych fundamentów. Przedstawiono różne rodzaje fundamentów oraz metody ich zabezpieczeń zwracając uwagę na ich wady i zalety. Zagadnienie zilustrowano szeregiem przykładów.

2004
 • Bearing capacity for random subsoil.
  Publikacja

  W pracy zaproponowano modyfikację metody charakterystyk bazującej na stochastycznej metodzie różnic skończonych. Podejście takie pozwoliło na uwzględnienie przestrzennej zmienności podłoża gruntowego przy ocenie nośności granicznej ławy fundamentowej posadowionej na losowym podłożu. Przeprowadzono analizę wpływu dyskretyzacji ośrodka gruntowego na rozwiązanie oraz rozpatrzono jego zbieżności.

 • Diagnosis and rehabilitation of timber elements in housing of traditional structure.
  Publikacja

  W pracy zaproponowano klasyfikację charakterystycznych, najbardziej narażonych na deteriorację miejsc w budynku mieszkalnym, które mogą wymagać rehabilitacji drewnianych elementów konstrukcyjnych. Rozpatrzono budynek "modelowy", zakładając, że jest on obiektem o typowej, powszechnie kiedyś stosowanej technologii. Omówiono podstawowe problemy dotyczące rehabilitacji konstrukcji drewnianych.

 • Kilka uwag o ocenie stateczności zboczy. Część I: Analiza deterministyczna.
  Publikacja

  W pracy przeprowadzono analizę praktycznie stosowanych deterministycznych metod oceny stateczności zboczy. Omówiono podstawowe zagadnienia zarówno ograniczające jak i sprzyjające stosowaniu różnych metod. Rozpatrzono warunki analizy, główne czynniki wpływające na stateczność, najistotniejsze założenia metod obliczeniowych oraz przedstawiono syntezę najczęściej występujących w nich różnego rodzaju błędów.

 • Kilka uwag o ocenie stateczności zboczy. Część II: Analiza probabilistyczna.
  Publikacja

  W pracy przedstawiono koncepcję probabilistycznej oceny stateczności zboczy oraz krótko opisano podstawowe metody takiej analizy. Omówiono charakter losowości poszczególnych czynników wpływających na stateczność oraz podstawy matematycznego opisu stochastycznego ośrodka gruntowego. Podejście probabilistyczne zilustrowano na kilku prostych przykładach, wykazując jego praktyczną przydatność do bardziej niezawodnej oceny stateczności...

 • Numeryczna analiza warstwy stochastycznego ośrodka gruntowego w płaskim stanie odkształcenia.
  Publikacja

  W pracy rozpatrzono warstwę gruntu spoczywającego na poziomym, nieodkształcalnym podłożu, poddaną zarówno obciążeniu od grawitacji jak i równomiernie rozłożonego pionowego obciążenia zewnętrznego. Obliczenia wykonano programem NONSAP adoptującym stochastyczną metodę elementów skończonych, bazującą na metodzie Monte Carlo. W programie wykorzystano algorytm symulacji pola losowego oparty na efektywnej wersji metody eliminacji i warunkowym...

 • Sposoby fundamentowania średniowiecznych i nowożytnych obiektów zabytkowych.
  Publikacja

  - 2004

  W pracy przeprowadzono syntezę sposobów posadowienia średniowiecznych oraz nowożytnych obiektów zabytkowych. Przedstawiono typowe rozwiązania konstrukcyjne fundamentów, stosowane materiały budowlane oraz jakość warsztatu budowlanego. Na podstawie szeregu wybranych przykładów przeprowadzono analizę rozwoju fundamentowania w okresie romańskim i Gotyku oraz epokach Baroku, Renesansu i Neoklasycyzmu.

 • Wybrane problemy rehabilitacji elementów konstrukcji drewnianych w trakcie modernizacji budynków mieszkalnych.
  Publikacja

  W pracy omówiono problemy związane z rehabilitacją elementów konstrukcji drewnianych w trakcie modernizacji na przykładzie konkretnego obiektu. Przedstawiono zmiany sposobu użytkowania dwóch strychów na mieszkania w budynku wielorodzinnym, gdzie w analogicznych jednostkach wystąpiły zupełnie odmienne problemy konstrukcyjne związane z modernizacją.

2003
 • Application of Adomian decomposition method in analysis of displacements ofrandom subsoil

  W pracy przedstawiono metodę dekompozycji Adomiana oraz jej zastosowanie do rozwiązania zagadnienia losowego ośrodka gruntowego. Rozpatrzono ważką warstwę gruntu, posadowioną na nieodkształcalnym podłożu, poddaną działaniu równomiernie rozłożonego pionowego obciążenia zewnętrznego. Przyjęto, że ośrodek jest sprężysty, a jego parametry są funkcjami losowymi. Uzyskano przybliżone rozwiązanie analityczne wraz z oceną zakresu jego...

 • Extreme waves and wave events in the Baltic Sea
  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki pomiarów szeregów czasowych falowania uzyskanych z boi pomiarowych, umieszczonych w kilku miejscach linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Rozważano wpływ czasu trwania sztormu i kierunku wiatru na powstawanie pojedynczych oraz grup fal ekstremalnych. Przeprowadzono statystyczną analizę takich fal, zwracając szczególną uwagę na rozkłady ich wysokości. Dla wybranych realizacji przeprowadzono analizę spektralną...

 • Matrix representation of the ARMA(p, q) process spectrum
  Publikacja

  Praca dotyczy szeregów czasowych i ich modelowania scałkowanymi procesami autoregresji i średniej ruchomej ARIMA(p,q). Dla dowolnych parametru modelu p i q, zaproponowano opis spektrum wykorzystując zapis macierzowy. Takie podejście pozwoliło na znaczne uproszczenia przy różnego rodzaju wyprowadzeniach, a w efekcie i obliczeniach.

 • Preservation of historical buildings foundations
  Publikacja

  - 2003

  Praca dotyczy niektórych problemów związanych z zabezpieczaniem fundamentów obiektów zabytkowych. Przedstawiono dawne i obecnie stosowane metody zabezpieczeń. Podano przykłady ich zastosowań, zwracając szczególną uwagę na ich wady i zalety.

 • Probabilistic analysis of slope with planar slip surface
  Publikacja

  Praca dotyczy probabilistycznej oceny stateczności zboczy. Omówiono sposób określania prawdopodobieństwa utraty stateczności przy wykorzystaniu metody momentów (ang. FOSM). Podejście takie zastosowano do analizy zsuwu konsekwentnego jednorodnego zbocza. Rozpatrzono wpływ zmienności statystycznej parametrów wytrzymałościowych na końcowe wyniki.

 • Simulation and discretization of random field in the slip line method.

  W pracy rozpatrywany jest problem nośności granicznej podłoża o własnościach stochastycznych przy obciążeniu spoczywającym na nim ciężkim sztywnym bloku.Opisano sposób generacji wielowymiarowego pola losowego oparty na diagonalizacji macierzy kowariancji przy wykorzystaniu macierzy dolnotrójkątnej .Szczególną uwagę zwrócono na wpływ dyskretyzacji ośrodka na rozwiązanie oraz jego zbieżność.

 • Soil mechanics and old buildings foundations
  Publikacja

  - 2003

  Praca dotyczy sposobów fundamentowania obiektów zabytkowych. Przeanalizowano historyczny rozwój sposobów posadowienia poczynając od starożytności, poprzez średniowiecze aż do czasów nowożytnych. Omówiono charakterystyczne dla kolejnych okresów historycznych rodzaje fundamentów. Przedstawiono przykłady dobrego i złego fundamentowania.

 • Stochastyczna analiza nośności granicznej

  Praca dotyczy modelowania stochastycznego ośrodka gruntowego metodami nośności granicznej. Zaproponowano probabilistyczne modyfikacje metod oszacowań i charakterystyk, które zastosowano do oceny nośności granicznej ławy fundamentowej posadowionej na idealnie spoistym podłożu. W pierwszym przypadku, wyznaczono dystrybuanty nośności granicznej stanowiące probabilistyczne, górne i dolne oszacowania. Metodę charakterystyk powiązano...

2002

wyświetlono 557 razy