Problemy Jakości - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy Jakości

ISSN:

0137-8651

eISSN:

2449-9862

Wydawca:

SIGMA-NOT

Dyscypliny:

 • Nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 11 B
2017 11 B
2016 11 B
2015 11 B
2014 5 B
2013 5 B
2012 3 B
2011 3 B

Model czasopisma:

Tradycyjne

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: COPYRIGHT
Licencja
COPYRIGHT
Informacja o polityce wydawniczej
brak danych
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Brak
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Nie
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo

Filtry

wszystkich: 39

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2023
 • TQM jako podstawa przemian projakościowych w szkolnictwie wyższym
  Publikacja

  Cel: Przedstawienie najważniejszych wniosków płynących z badań prowadzonych w różnych regionach świata oraz obserwacji własnych prezentujących wpływ koncepcji TQM na efekty zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Wykorzystano studium literatury wg zaleceń metodycznych J. Creswella. Wnioski płynące z rozważań oparto, przede wszystkim, na podejściu indukcyjnym. Wyniki/wnioski:...

Rok 2022
 • Kategoria doskonałości w szkolnictwie wyższym
  Publikacja

  Cel: Zaakcentowanie miejsca i znaczenia kategorii doskonałości w zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego oraz określenie uwarunkowań towarzyszących jej zastosowaniom. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Wykorzystano metodę studium literatury wg koncepcji zaproponowanej przez J. Creswella. Wnioski i rekomendacje płynące z rozważań oparto, przede wszystkim, na podejściu indukcyjnym. Wyniki/wnioski: Przedstawiono czynniki...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2021
 • Jakość oprogramowania w zwinnym podejściu do zarządzania projektami informatycznymi
  Publikacja

  Cel: Celem artykułu jest ocena, czy wykorzystanie podejścia zwinnego Scrum w organizacji podnosi jakość wytwarzanego oprogramowania oraz próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak nowelizacja Przewodnika po Scrumie (Scrum Guide) z listopada 2020 roku wpłynęła na proces wytwarzania oprogramowania. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Przyjętą metodyką badawczą jest przegląd literatury przedmiotu oraz badania własne autora....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Moda jako wartość konsumencka - eksplikacja zagadnienia
  Publikacja

  Cel: Celem artykułu jest przedstawienie problematyki mody jako propozycji wartości dla klienta. Realizacja niniejszego celu wymagała uszczegółowionej eksplikacji zjawiska mody. W publikacji zdefiniowaniu poddano mechanizm działania mody, istotę trendu mody, jak również omówiono główne perspektywy analizy mody oraz aktualne nurty badań nad modą. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W pracy wykorzystano metodę krytycznej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Pozytywne doświadczenia zakupowe w kreowaniu lojalności nabywczej
  Publikacja

  Doświadczenie zakupowe to rodzaj mentalnej podróży, pozostawiającej niematerialne wrażenia, w postaci wiedzy i śladu emocjonalnego [69], będące kluczowym elementem w zrozumieniu zachowań konsumentów, jak również istotnych zmian zachodzących we współczesnym marketingu [10]. Cel: Celem głównym badań było ukazanie wpływu pozytywnych doświadczeń zakupowych na kształtowanie satysfakcji i lojalności nabywczej oraz sposobów budowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Relacja mistrz – uczeń – w jaki sposób kształtować doskonałość akademicką, na przykładzie postaci prof. dr. hab. inż. Romualda Kolmana
  Publikacja

  - Problemy Jakości - Rok 2021

  W niniejszym artykule skoncentrowano się na zagadnieniu fundamentalnym w kontekście edukacji i rozwoju badań naukowych – relacji mistrz – uczeń. W nawiązaniu do wielowiekowej tradycji instytucji akademickich przedstawiono istotę i znaczenie tych relacji, wskazując pożądane cechy mistrza jako osoby kształtującej oczekiwane ze względów społecznych postawy swoich podopiecznych. Jako przykład postaci mistrza w obszarze nauk o jakości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
 • Motywowanie pracowników do zachowań proinnowacyjnych
  Publikacja

  - Problemy Jakości - Rok 2016

  W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki poszerzonych badań pilotażowych oraz oparty na ich wynikach autorski model systemu motywowania pracowników do zachowań proinnowacyjnych w postaci „domu motywowania” pracowników do tej działalności. Szczegółowo omówiono najważniejsze elementy tego systemu. W opracowaniu zawarto również wnioski dotyczące wykorzystania modelu w praktyce

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Płeć jako determinanta podejmowania decyzji menedżerskich w sytuacjach kryzysowych w świetle wyników badań
  Publikacja

  Autorzy niniejszego artykułu sformułowali następujący problem badawczy - czy i w jakim stopniu różnice dotyczące momentu reakcji i sposobu podejmowanych decyzji w sytuacji kryzysowej przez menedżerówmężczyzn i menedżerów-kobiety mają wpływ na skuteczność przeprowadzania działań naprawczych? Celem tego opracowania jest przedstawienie najważniejszych tendencji w badaniach dotyczących decyzji kierowniczych w sytuacjach kryzysowych,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2012
Rok 2010
Rok 2008
 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów
  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Problemy Jakości - Rok 2008

  Głównym celem artykułu jest opis jednej z fundamentalnych grup czynników determinujących rozwój klastrów w regionie - tzw. determinantów podażowych wg nomenklatury stosowanej w koncepcji "klastra" Groundings-Enterprises-Markets, zakwalifikowanych przez M.E. Portera do "warunków czynników produkcji", składających się na romb przewagi konkurencyjnej. Determinanty podażowe stanowią niezbędne podłoże dla rozwoju klastra, a składają...

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz. 3
  Publikacja

  - Problemy Jakości - Rok 2008

  Autorka identyfikuje i opisuje występujące na Mazowszu inicjatywy klastrowe, szczególną uwagę poświęcając klastrom rolniczym. W ostatnich latach obserwuje się systematyczny przyrost sformalizowanych układów klastrowych w całym kraju. W przypadku inicjatyw klastrowych w woj. mazowieckim - część z nich kształtuje się w sposób naturalny - w oparciu o występujące mechanizmy rynkowe, ale większość powstała i sformalizowała się w odpowiedzi...

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów cz.1
  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Problemy Jakości - Rok 2008

  W niniejszym artykule autorka przedstawia przestrzenne dysproporcje w poziomie rozwoju Mazowsza oraz podejmuje brak spójności społeczno-gospodarczych będących tego efektem.

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów cz.2
  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Problemy Jakości - Rok 2008

  W niniejszym artykule autorka przedstawia zagadnienia związane z rozwojem Mazowsza oraz wynikającą z tego niespójnością społeczno-gospodarczą.

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz.2
  Publikacja

  - Problemy Jakości - Rok 2008

  Artykuł zawiera główne wnioski z badań przeprowadzonych w 2005r. i 2007r. na Mazowszu pod kątem rozwoju klastrów wysokotechnologicznych. Na podstawie obliczeń współczynnika lokalizacji LQ (location quotient) zostały zidentyfikowane istotne koncentracje branż high-tech na Mazowszu, a następnie w oparciu o metodę OECD do badania interakcji zostały przeanalizowane trzy sektory high-tech występujące w obrębie Obszaru Metropolitarnego...

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów cz.3
  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Problemy Jakości - Rok 2008

  W niniejszym artykule autorka przedstawia informacje na temat wsparcia finansowego sformalizowanych klastrów na Mazowszu w nowym okresie programowania 2007-2013 - w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, RPO Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 • Uwarunkowania aplikacyjne koncepcji Six Sigma w sektorze MŚP
  Publikacja

  Artykuł porusza istotne, z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności sektora MŚP a rzadko przedstawiane w literaturze krajowej, zagadnienie wykorzystania w tej grupie przedsiębiorstw koncepcji Six Sigma. Obok charakterystycznych cech MŚP wywierających wpływ na zastosowanie w nich metodyki Six Sigma, przedstawiono związki tej koncepcji z systemami zarządzania jakością.

Rok 2007
Rok 2006
Rok 2004
 • Wpływ jakości usług na wartość firmy.
  Publikacja
  • R. Kolman
  • B. Pytko
  • K. Siedlikowski

  - Problemy Jakości - Rok 2004

  W opracowaniu zaprezentowano elementy badań jakości usług administracyjnych oraz jakości usług remontowych. Wylansowano nową, uniwersalną metodę badania potencjału usługowego jednostek gospodarczych.

Rok 2003
 • Lean Quality Management
  Publikacja

  - Problemy Jakości - Rok 2003

  Postrzeganie przedsiębiorstwa przez pryzmat zachodzących w nim procesów powoduje powstanie dynamicznego obrazu zmian zachodzących w firmie. W wyniku takiego spojrzenia obserwator wykracza poza funkcjonalny układ struktur uzyskując możliwość pełniejszej weryfikacji skuteczności licznych, powiązanych ze sobą działań przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji o ich doskonaleniu. Kierunki tego doskonalenia to takie budowanie sekwencji...

 • Rozwój regionalny w Unii Europejskiej
  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Problemy Jakości - Rok 2003

  W niniejszym artykule autorka przedstawia zagadnienia związane z polityką rozwoju regionalnego UE.

wyświetlono 1106 razy