Wyniki wyszukiwania dla: STUDIA PODYPLOMOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STUDIA PODYPLOMOWE

Wyniki wyszukiwania dla: STUDIA PODYPLOMOWE

 • Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej firmie - studia podyplomowe

  Publikacja

  - Rok 2008

  POzycja zawiera propozycję standardu kształcenia na studiach podyplomowych Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą. Jest to jeden z 13 standardów zawartych w opracowaniu zbiorczym, recenzowanym.

 • Studia podyplomowe w świetle zaleceń Europejskich Ram Kwalifikacji

  Publikacja

  W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania prowadzenia studiów podyplomowych, wynikające z prognoz demograficznych, jak również z zaleceń określonych w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Ilustracją możliwych kierunków działań jest przykład studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Studia podyplomowe dla nauczycieli przez Internet na przykładzie Gdańska i Warszawy

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule przedstawiono studia podyplomowe dla nauczycieli przez Internet realizowane przez Politechnikę Gdańską w ramach współpracy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Centrum Edukacji Niestacjonarnej. Zaproponowano model kształcenia zintegrowanego, który pozwala na lepsze wykorzystanie materiałów pomocniczych (biblioteki zasobów, linki, testy kontrolne, przykładowe prace dyplomowe z lat poprzednich) oraz...

 • Studia podyplomowe

  Kursy Online
  • J. Orlikowski
  • K. Żakowski
  • S. Krakowiak
  • A. Zieliński
  • J. Ryl
  • P. Ślepski
  • A. Miszczyk
  • M. Szociński

  Studia Podyplomowe

 • Studia Podyplomowe Energetyka Odnawialna i Sieci Inteligentne

  Kursy Online
  • K. Dobrzyński
  • I. Prażuch

   

 • KPŚ - studia podyplomowe "Architektura i budownictwo proekologiczne"

  Kursy Online
  • K. Zielonko-Jung
  • A. Zdanowicz
  • R. Idem

  Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych "Architektura i budownictwo proekologiczne"

 • Studia Podyplomowe MBA - Przywódca Strategiczny

  Projekty

  Kierownik projektu: dr Barbara Geniusz-Stepnowska   Finansowanie projektu: Kapitał Ludzki

  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem UDA-POKL.02.01.01-00-083/10 z dnia 2011-02-21

 • Studia podyplomowe w Gdańsku 2009 (nieaktualne, tu nie robić żadnych zmian)

  Kursy Online
  • J. Orlikowski
  • K. Żakowski
  • S. Krakowiak
  • K. Darowicki
  • A. Zieliński
  • J. Ryl
  • A. Miszczyk
  • M. Szociński

  Miejscowe studia podyplomowe w Gdańsku

 • Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie: Strategiczne, Programami i Projektami

  Projekty

  Kierownik projektu: dr Barbara Geniusz-Stepnowska   Finansowanie projektu: Kapitał Ludzki

  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem UDA-POKL.02.01.01-00-A33/09 z dnia 2009-10-01

 • Studia Podyplomowe Efektywność Energetyczna w Sektorze Publicznym - Zarządzanie Energią w Gminach i Powiatach

  Kursy Online
  • I. Prażuch

 • Studia Podyplomowe MBA - Zarządzanie Strategiczne: Programami i Projektami. Edycja II.

  Projekty

  Kierownik projektu: dr Barbara Geniusz-Stepnowska   Finansowanie projektu: Kapitał Ludzki

  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem UDA-POKL.02.01.01-00128/10 z dnia 2011-02-21

 • Studia podyplomowe MBA - Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menedżerów sportu przed EURO 2012/Studia MBA Zarządzanie w Sporcie

  Projekty

  Kierownik projektu: dr Monika Bizewska   Finansowanie projektu: Kapitał Ludzki

  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem UDA-POKL.02.01.01-00-A38/09 z dnia 2009-10-01

 • STUDIA PODYPLOMOWE EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SEKTORZE PUBLICZNYM- ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W GMINACH I POWIATACH III EDYCJA STUDIA PODYPLOMOWE EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SEKTORZE PUBLICZNYM- ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W GMINACH I POWIATACH III EDYCJA

  Projekty

  Kierownik projektu: dr inż. Izabela Prażuch   Finansowanie projektu: WFOŚ

  Projekt realizowany w Katedra Elektroenergetyki

 • Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab. Julita Wasilczuk   Finansowanie projektu: Kapitał Ludzki

  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem UDA-POKL04.02.00-00-099/09-00 z dnia 2010-06-30

 • Magdalena Apollo dr inż.

  2017 - PhD in Civil Engineering, thesis: Risk management in construction investments related to urban regeneration projects, Gdansk University of Technology IX 2012–VI 2013 - Postgraduate Studies at Gdynia Maritime University: Research Project Management (IPMA D Certificate) 2010 – MSc in Management and Marketing, Gdansk University of Technology 2007 – MSc in Civil Engineering, Gdansk University of Technology 2007-2010 - structural...

 • Infobrokerstwo w Polsce

  W artykule przedstawiono etapy tworzenia infobrokeringu w Polsce, formy kształcenia infobrokerów,: studia podyplomowe, uczelnie, kursy i szkolenia.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • E-studium szansą dla MSP (małych , średnich przedsiębiorstw)

  Publikacja

  - Rok 2003

  Podyplomowe studia jedno i dwusemestralne spelniają kryteria stawiane dla tego typu kształcenia menedzerów małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

 • Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, cz. II Dzień dzisiejszy

  Publikacja

  Opisano infrastrukturę oraz aparaturę, jaka dysponuje Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego PG, a także realizowane granty i zlecenia. Omówiono stan kadrowy oraz rodzaje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Katedrę, a także kierunki dyplomowania oraz studia podyplomowe, kursy i letnie szkoły ścisle związane z Katedrą.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność dydaktyczna

  Publikacja

  W Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych prowadzone są studia inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie. Oferta dydaktyczna obejmuje dwa kierunki dyplomowania: Technologia Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych oraz Inżynieria Korozyjna. Poza regularnymi studiami w Katedrze są realizowane studia podyplomowe oraz kursy zawodowe. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej działa Zespół Certyfikacji Personelu w zakresie...

 • Kształcenie nauczycieli informatyki w zakresie opracowywania komputerowych multimedialnych środków dydaktycznych.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono studia podyplomowe ''Internet i multimedia'', których słuchaczami są nauczyciele informatyki szkół średnich i gimnazjów. Opisano program kształcenia tych studiów, wyróżniając w nim dwa zasadnicze nurty:zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi trendami rozwoju technologii informacyjnej oraz nauczenie słuchaczy opracowywania komputerowych pomocy dydaktycznych wykorzystujących zasoby multimedialne...

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  W publikacji, opracowanej na podstawie ankiet, przedstawiono rolę i zadania Chemii Analitycznej oraz zakres materiału, który powinien być wykładany na uniwersytetach, politechnikach i uniwersytetach medycznych. Przedstawiono również jak te założenia są realizowane na poszczególnych uniwesytetach, a także jakie kierunki dyplomowania, ściśle związane z Chemią Analityczną,są w nich prowadzone. Zestawiono także kursy, letnie szkoły...

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce (I)

  Publikacja

  - Orbital - Rok 2014

  W publikacji, opracowanej na podstawie ankiet, przedstawiono rolę i zadania Chemii Analitycznej oraz zakres materiału, który powinien być wykładany na uniwersytetach, politechnikach i uniwersytetach medycznych. Przedstawiono również jak te założenia są realizowane na poszczególnych uniwersytetach, a także jakie kierunki dyplomowania, ściśle związane z Chemią Analityczną,są w nich prowadzone. Zestawiono także kursy, letnie szkoły...

 • Beata Grzyl dr inż.

  dr inż. Beata Grzy, profesor PG - jest pracownikiem Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora za rozprawę, obronioną na PG pt. "Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w inwestycjach i wykonawstwie budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa hydrotechnicznego". Członek Komitetu Inżynierii Lądowej...

 • Kształcenie na odległość dla nauczycieli - kurs finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono projekty realizowane przez Politechnikę Gdańską w latach 2000-2006, które wspierały (wspierają) wdrażanie technologii internetowych w kształceniu osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego nauczycieli. Pokazano przykłady wdrożeń elementów e-edukacji i kształcenia komplementarnego, wśród których należy wymienić: studia podyplomowe dla nauczycieli (2000-2003), projekt "Meeting of...

 • Kamila Klimaszewska dr inż.

  Urodziła się w Warszawie (1979).W 1998 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie i rozpoczęła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Po ich ukończeniu w 2003 rozpoczęła studia doktoranckie, uzyskując w 2008 roku stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii (rozprawa doktorska „Osady atmosferyczne jako wskaźnik oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego”). W 2005...

 • Aplikacje i usługi internetowe

  Kursy Online
  • A. Jędruch
  • T. Dziubich
  • I. Kochańska
  • W. Korłub
  • P. Czarnul
  • K. Nowicki
  • K. Dziubich

  studia podyplomowe

 • Studenci, doktoranci, stażyści z Białorusi na polskich uczelniach

  Publikacja

  - Rok 2015

  Studenci i doktoranci oraz stażyści z Białorusi należą od początku lat 90. XX wieku do najliczniejszych grup cudzoziemców podejmujących kształce- nie z Polsce. Polityka przyjmowania ich na studia, staże habilitacyjne, arty- styczne, specjalistyczne szkolenia i staże podyplomowe składała się z kilku etapów: od akceptacji przez szkołę, wjazdu na teren państwa, legalizacji pobytu oraz pozostawania po studiach w Polsce. Studenci,...

 • Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania (studia podypl.)

  Kursy Online
  • G. Brodny
  • G. Gołaszewski
  • T. Zawadzka
  • A. Przybyłek
  • W. Waloszek
  • A. Waloszek
  • A. Jarzębowicz
  • A. Wardziński
  • M. Sikorski
  • K. Łukasiewicz... i 7 innych

  Studia podyplomowe "Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania"

 • Sebastian Wilczewski dr inż.

  Dr inż. Sebastian Wilczewski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Ponadto od ponad 20 lat pracuje w firmach informatycznych, gdzie zajmował stanowiska od inżyniera i konsultanta, poprzez stanowisko Project Managera, Portfolio Manager i Proces Ownera aż do stanowiska Team Leadera dla zespołu około 30 analityków IT. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem...

 • Agata Kot-Wasik prof. dr hab. inż.

  Agata Kot-Wasik, urodzona w 1964 r. w Siedlcach (woj. mazowieckie), ukończyła studia magisterskie w 1988 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, w specjalności Analityka Techniczna i Przemysłowa. W latach 1988–1992 była zatrudniona w Katedrze Chemii Organicznej na macierzystym wydziale na stanowisku naukowo-technicznym. W 1990 r. ukończyła na PG studia podyplomowe „Techniki Instrumentalne w Analizie Śladów i Ochronie...

 • Karol Niklas dr inż.

  Karol NIKLAS jest adiunktem w Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Pracę dyplomową magisterską na kierunku "Budowy okrętów morskich" w specjalności "Budowa małych statków i jachtów" obronił w 2007 roku. Ukończył studia podyplomowe w specjalności "Nowoczesne Metody Symulacyjne w Technice" na Wydziale Fizyki i Matematyki Stosowanej. W 2014 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Zastosowanie naprężeń lokalnych...

 • Teaching of Analytical Chemistry in Polisch Universities

  Publikacja

  Chemia Analityczna zajmuje się poszukiwaniem i opracowywaniem optymalnych strategii (metod i urządzeń) pozwalających na uzyskiwanie miarodajnych informacji dotyczących chemicznej natury różnych obiektów znajdujących się w naszym otoczeniu i przebiegających w nich procesach. Wykorzystanie informacji analitycznej jest bardzo szerokie. Otrzymany wynik jest towarem, tym droższym im jest bardziej miarodajny. Chemik analityk odpowiada...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stanisław Galla dr inż.

  Urodził się w 1970 w Gdańsku. Jest absolwentem Technikum Mechaniczno Elektrycznego w Gdańsku (1990). Studiował na Wydziale Elektrotechniki Politechniki Gdańskiej (studia ukończył w 1996). Rozprawę doktorską pt. „Metodyka zwiększania dokładności pomiarów małoczęstotliwościowych wskaźników zaburzeń okresowych występujących w sieciach niskiego napięcia” obronił w 2009 r na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej....

 • Urszula Szybowska mgr

  Bibliotekarz akademicki, kustosz.  Abslowentka Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych w Gdańsku, Filologii angielskiej (Uniwersytet Gdański) oraz Bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej (studia podyplomowe, WSSE) – anglistka i bibliotekarka. Zawodowo zajmuje się rozwijaniem współpracy międzynarodowej w Bibliotece Politechniki Gdańskiej oraz promocją usług bibliotecznych w mediach społecznościowych. Autorka kilku publikacji...

 • Karolina Krause-Brykalska dr inż. arch.

  Karolina Krause – Brykalska pracuje w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, PG. Otrzymała stopień doktora i magistra na PG. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu rewitalizacji, wyceny nieruchomości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pedagogiczne. Obszary zainteresowań to bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości – w kontekście ergonomii i ochrony pracy. Zainteresowania naukowe ochrona...

 • Marta Kuc-Czarnecka dr

  Urodziła się 24 grudnia 1985 r. w Kwidzynie. Wykształcenie: 2016 - Podyplomowe Studia Skandynawistyczne, specjalizacja język norweski, Wydział Filologiczny, Uniwerystet Gdański 2015 - stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia (specjalność: statystyka i ekonometria), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2010 - tytuł magistra w zakresie zarządzania i marketingu...

 • Spotkanie z cyklu: „Za kulisami biznesu” – Dariusz Antończyk

  Wydarzenia

  13-05-2021 13:00 - 13-05-2021 14:00

  Gościem spotkania będzie Dariusz Antończyk – manager ds. szkoleń i doskonalenia na region Europy Środkowo-Wschodniej w Lloyd’s Register. Temat: ISO i certyfikacja systemów zarządzania.

 • Studium Podyplomowe Nauczycieli Matematyki

  Kursy Online
  • R. Sobczak

 • Paweł Czarnul dr hab. inż.

  Paweł Czarnul uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w roku 2015 zaś stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki(z wyróżnieniem) nadany przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2003. Dziedziny jego zainteresowań obejmują: przetwarzanie równoległei rozproszone w tym programowanie równoległe na klastrach obliczeniowych,...

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Patrycja Szpinek mgr inż.

  Urodziła się w Gdyni (10.04.1978).W 1997 roku ukończyła IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku i rozpoczęła studia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Po zakończeniu studiów w 2003 roku rozpoczęła prace w Katedrze Chemii Analitycznej. W 2004 roku ukończyła podyplomowe studia zaoczne "Marketing i Strategie Marketingowe Przedsiębiorstw" , a w roku 2006 Europejskie Studia Specjalne na Wydziale Zarządzania i Ekonomii...

 • Anita Jaśkiewicz-Sojak dr inż. arch.

  Anita Jaśkiewicz-Sojak (dr inż. arch.) architekt, historyk architektury, konserwator zabytków. Adiunkt w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Wykształcenie: studia architektoniczne i doktorskie na Politechnice Gdańskiej, historyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe konserwatorskie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Rozprawa doktorska...

 • Marek Chodnicki dr inż.

 • Romanika Okraszewska dr inż. arch.

  dr inż. arch. Romanika Okraszewska jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 1996 ukończyła klasę matematyczno-informatyczną w VIII Liceum Ogólnokształcącym  im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku. Absolwentka dwóch wydziałów Politechiki Gdańksiej, w roku 2002 ukończyła studia architektury i urbanistyki a w 2004 zarządzania i ekonomii. W latach...

 • Symulacje Komputerowe dla Inżynierów

  Kursy Online
  • W. Wojnicz
  • Z. Usarek
  • S. Winczewski
  • P. Borzyszkowski
  • P. Gajewski
  • K. Zagórski
  • M. Augustyniak

  Dwusemestralne studia podyplomowe wprowadzające w podstawowe i nieco bardziej zaawansowane aspekty inżynierskich obliczeń modeli trójwymiarowych. Głównym wątkiem jest Metoda Elementów Skończonych, jej warianty i róznorodne zastosowania. W programie znajduje się miejsce dla ćwiczeń z branży samochodowej, okrętowej, budownictwa lądowego czy energetyki. W nieco mniejszym stopniu rozwinięty jest obszar modelowania CFD (mechanika...

 • Tomasz Szymański dr inż. arch.

  Tomasz Szymański (dr inż. arch.) jest architektem i starszym wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Studia zakończone dyplomem z wyróżnieniem. Zainteresowania badawcze dr. Tomasza Szymańskiego skoncentrowane są wokół kwestii dziedzictwa przemysłowego, re-use, adaptacji i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, obiektów poportowych i postoczniowych na...

 • Anna Maria Trzaskowska dr inż.

  Anna Maria Trzaskowska od 2017 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu. Przez ponad 2 lata pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Katedry. Członkini Zarządu Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Aktualne zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze metodyk zwinnych, lean management w szkolnictwie wyższym, cyfryzacji szkolnictwa wyższego...

 • Anita Maria Dąbrowicz-Tlałka dr

  Uzyskała, z wynikiem bardzo dobrym, tytuł magistra na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. Praca magisterska pt. „Zbiory swojskie i dzikie w R3” była z  dziedziny topologia geometryczna. Równolegle ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim „Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki”. W 2001 roku uzyskała na Politechnice Poznańskiej tytuł doktora nauk matematycznych. Praca doktorska pt. „Iteracje monotoniczne...

 • Anna Dobaczewska dr hab.

  Osoby

  Anna Dobaczewska – studia prawnicze odbyła w latach 1987-1991 na Uniwersytecie Gdańskim. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Straburzyńskiego dotyczyła „ Harmonizacji systemów prawnych na przykładzie prawa europejskiego”.  Z dniem 1 listopada 1991 r. pracę jako asystentka w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG. Po publicznej obronie rozprawy pt. „Instytucja nadzoru bankowego...

 • Szymon Andrzejewski mgr

  Osoby

  Ukończył Uniwersytet Gdański na kierunku Politologia, specjalizacja ustrojowo-samorządowa w 2008 roku. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej pod nazwą "Zarządzanie i ewaluacja projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej" w 2010r. i na Akademii Górniczo-Hutniczej pod nazwą "Ochrona Środowiska przed hałasem i drganiami" w 2012 roku. Student Socjologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim od...