Wyniki wyszukiwania dla: dyfuzja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: dyfuzja

Wyniki wyszukiwania dla: dyfuzja

 • Kazimierz Darowicki prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki studia wyższe ukończył w czerwcu 1981 roku. Już w marcu 1981 roku został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Na Wydziale Chemicznym przeszedł kolejne szczeble rozwoju do stanowiska profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej włącznie. W działalności naukowej reprezentuje nauki techniczne, a  jego specjalność naukowa i zawodowa...

 • Mieczysław Ronkowski dr hab. inż.

  Osoby

 • Jerzy Sawicki prof. dr hab. inż.

 • Influence of diffusion on nonradiative energy transfer between FMN molecules in aqueous solution

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zmierzono zależności wydajności kwantowej roztworów wodnych FMN w zakresie koncentracji od 6,31x10^-5 do 1,8x10^-2 M w temperaturach 298,2 i 323,9 K. Otrzymane wyniki porównano z analogicznymi, uzyskanymi teoretycznie na podstawie modelu nie biorącego i biorącego pod uwagę dyfuzję molekuł fluoroforu. Porównanie wykazuje, że dla badanych roztworów dyfuzja nie może być pominięta, oraz, że dla uzyskania zgodności otrzymanych wyników...

 • Analysis of unsteady pipe flow using the modified finite element method

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono rozwiązanie równania przepływu nieustalonego zmodyfikowaną metodą elementów skończonych. Podejście to prowadzi do 6-punktowego schematu niejawnego z dwoma parametrami wagowymi. Analiza dokładności wykonana metodą równania zmodyfikowanego wykazała, że zaproponowany schemat zapewnia wyższą dokładność rozwiązania niż inne schematy. Porównanie wyników obliczeń z wynikami eksperymentu fizycznego wskazuje, że ich...

 • Corrosion of titanium biomaterials, mechanisms, effects and modelisation

  Badania in vivo oraz in vitro wskazują na bardzo małą szybkość korozji biostopów tytanu.Najczęstsza przycyną jest korozja ogólna i lokalna oraz korozja frettingowa. Trzy możliwe mechanizmy to: rozpuszczanie warstwy tlenku tytanu, dyfuzja pierwiastków przez warstwę tlenkową oraz reakcje elektrochemiczna w środowisku korozyjnym odsłoniętego metalu. Procesy korozyjne prowadzą do obluzowania implantów i poważnych schorzeń. Standardowe...

 • Removal of organic compounds from water by solvent sublation. Criteria for solvent selection.

  Proces flotoekstrakcji zastosowano do usuwania z wody następujących związków organicznych: tetrachlorku węgla, chloroformu, 1,3,5-trimetylobenzenu (mezytylenu), fenolu i 2,4,5-trichlorofenolu. Jako odbierające fazy organiczne użyto: olej mineralny, 1-dekanol, 1-oktanol, octan amylu, dodekan i tetradekan. Mechanizmem decydującym o usuwaniu lotnych związków organicznych (VOC) było odparowanie do wnętrza pęcherzyków gazu, podczas...

 • Uciążliwość zapachowa powietrza atmosferycznego z terenów oczyszczalni ścieków. Cz. II. Metody dezodoryzacji oraz identyfikacji zanieczyszczeń powietrza.

  Odory emitowane z terenów oczyszczalni ścieków komunalnych należą do grupy zanieczyszczeń będącej głównym powodem skarg ludności na jakość powietrza atmosferycznego. Ograniczenie emisji nieprzyjemnych zapachów generowanych przez oczyszczalnie ścieków poprzez zastosowanie odpowiednich metod dezodoryzacji jest niejednokrotnie pomijane. Może to negatywnie wpływać na zaufanie publiczne oraz jakość powietrza atmosferycznego. W artykule...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Deis assessment of intergranular corrosion process proceeding on AISI 304 stainless steel

  W pracy przedstawiono nowe podejście do badania mechanizmu i intensywności korozji międzykrystalicznej. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu techniki dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (DEIS), która pozwala na jednoczesne rejestrowanie chwilowych zmian impedancji oraz prądu stałego badanego układu. Tym samym możliwe jest otrzymanie z jednego pomiaru informacji dotyczących zarówno mechanizmu korozji międzykrystalicznej,...

 • Metal dusting in CCR platforming unit

  Publikacja

  Przedstawiono mechanizm pylenia metalu w stali 9Cr-1Mo w instalacji platformingu CCR, na postawie badań rury podgrzewacza wsadu po 10 latach pracy, przy temperaturze metalu koło 600C. W badaniach wykorzystano techniki elektronowej mikroskopii skaningowej, dyfrakcji rentgenowskiej i mikroanalizy rentgenowskiej. Wykazano, że dyfuzji wegla w głąb stali toarzyszy odrdzeniowa dyfuzja pierwiastków węglikotwórczych - chromu i molibdenu....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metal dusting in CCR platforming unit

  Przedstawiono mechanizm pylenia metalu w stali 9Cr-1Mo w instalacji platformingu CCR, na postawie badań rury podgrzewacza wsadu po 10 latach pracy, przy temperaturze metalu koło 600C. W badaniach wykorzystano techniki elektronowej mikroskopii skaningowej, dyfrakcji rentgenowskiej i mikroanalizy rentgenowskiej. Wykazano, że dyfuzji wegla w głąb stali toarzyszy odrdzeniowa dyfuzja pierwiastków węglikotwórczych - chromu i molibdenu....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Koncepcja międzynarodowej konkurencyjności w teorii ekonomii - analiza bibliometryczna

  Publikacja

  - EKONOMISTA - Rok 2017

  Celem artykułu jest prezentacja wyników metanalizy prac naukowych z zakresu międzynarodowej konkurencyjności na podstawie danych bibliometrycznych literatury opublikowanej w ciągu ostatnich 70 lat i zarejestrowanej w bazach Web of Science, Scopus, Google Scholar oraz Econlit, przy użyciu programów HistCite, Vosviewer i Pajek. Autorka wykorzystała trzy metody bibliometryczne, tj. analizę sieci cytowań, metodę kluczowych ścieżek...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Podstawy chemii fizycznej i biofizycznej -- ćwiczenia

  Kursy Online
  • J. Czub
  • J. Słabońska
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • M. Badocha
  • J. Stangret
  • P. Chodnicki
  • C. Kleist

  Celem przedmiotu jest dostarczenie formalizmu służącego do opisu i przewidywania przebiegu reakcji biochemicznych oraz innych procesów biomolekularnych. Plan kursu: 1. Oddziaływania międzycząsteczkowe (elektrostatyka, oddziały-wania van der Waalsa, wiązania wodorowe, oddziaływania hydro-fobowe) 2. Podstawy termodynamiki z elementami teorii statystycznej (zasady termodynamiki, entropia i jej interpretacja statystyczna, rozkład...

 • Podstawy chemii fizycznej i biofizycznej -- wykład

  Kursy Online
  • J. Czub
  • J. Słabońska
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • M. Badocha
  • J. Stangret
  • P. Chodnicki
  • C. Kleist

  Celem przedmiotu jest dostarczenie formalizmu służącego do opisu i przewidywania przebiegu reakcji biochemicznych oraz innych procesów biomolekularnych. Plan kursu: 1. Oddziaływania międzycząsteczkowe (elektrostatyka, oddziały-wania van der Waalsa, wiązania wodorowe, oddziaływania hydro-fobowe) 2. Podstawy termodynamiki z elementami teorii statystycznej (zasady termodynamiki, entropia i jej interpretacja statystyczna, rozkład...

 • WILiŚ Budownictwo Fizyka I

  Kursy Online
  • B. Strzelecka

  Elementy algebry wektorów i analizy matematycznej. Równania ruchu. Transformacje Galileusza. Zasady mechaniki newtonowskiej. Ruch ciała o zmiennej masie. Nieinercjalne układy odniesienia. Siły bezwładności. Dynamika układu punktów materialnych. Ruch środka masy. Praca energia moc. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Masowe momenty bezwładności. Prawo Steinera. Ruch drgający drgania swobodne, tłumione i wymuszone. Rezonans. Ruch falowy....

 • Experimental study of the variations of the freezing points of ionic liquids in water

  Temperatura zamarzania czystych soli alkiloimidazoliowych zawiera się w przedziale od - 70ºC do - 90ºC zależnie od długości podstawinika alkilowego oraz od rodzaju anionu. Celem niniejszej pracy jest znalezienie odpowiedniej metody pomiaru zmian temperatury zamarzania chlorku 1-metylo-3-oktyloimidazolu w wodzie. Wynik przeprowadzonych badań pozwolił na sporządzenie fragmentu diagramu fazowego dla wodnego roztworu chlorku...

 • ICT Diffusion in Developing Countries. Towards the new concept of technological takeoff

  Publikacja

  - Rok 2015

  Monografia dotyczy procesów dyfuzji ICT w krajach zacofanych gospodarczo w latach 2000-2012.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelowanie matematyczne procesów dyfuzyjnych metali w układzie dwuskładnikowym i obecności pola elektrycznego

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono fizyczny i matematyczny model opisu procesów dyfuzyjnych metali w układach dwuskładnikowych z uwzględnieniem oddziaływania prądu elektrycznego. Do opisu tak złożonego zagadnienia wykorzystano zasadę Nernsta-Plancka oraz równanie Poissona.

 • Facilitated diffusion of glucosamine-6-phosphate synthase inhibitors enhances their antifungal activity

  Publikacja

  - Acta Biochimica Polonica - Rok 2002

  Kwas N-3(4-metoksyfumaroilo)-L-2,3-diaminopropanowy (FMDP) i 2-amino-2-deo-ksy-D-glucitolo-6-fosforan (ADGP) są silnymi inhibitorami syntazy glukoza-mino-6-fosforanu, istotnego enzymu grzybowego, jednak ich aktywność przeciwgrzybowa jest słaba, ze względu na powolną penetrację tych związków przez błonę cytoplazmatyczną. W tej pracy badaliśmy możliwość poprawy działania przeciwgrzybowego ADGP i FMDP poprzez zwiększenie ich własności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Lateral diffusion coefficients in membranes measured by resonance energy transfer and a new algorithm for diffusion in two dimentions

  Publikacja
  • J. Kuśba
  • L. Li
  • I. Gryczyński
  • G. Piszczek
  • M. L. Johnson
  • J. R. Lakowicz

  - BIOPHYSICAL JOURNAL - Rok 2002

  Opisano wyniki pomiarów współczynników dyfuzji w membranach przy wykorzystaniu rezonansowego przekazywania energii wzbudzania. Donorem był kompleks metaloorganiczny renu o czasie życia ok. 3ćs, co pozwalało na pomiary współczynników dyfuzji mniejszych od 10 cm2/s. Zmierzono współczynniki dyfuzji w membranach typu DMPG i DOPC w różnych temperaturach.

 • Contribution to the mechanism of liquid membrane oscillators involving cationic surfactant.

  It is shown that liquid membrane oscillators with cationic surfactants havemore complex oscillation patterns than observed previously. The actual details of the oscillations depend strongly on the nature of the membrane material, dislosing even the presence of parallel molecular events. It appearsthat sampling topology also has a great influence on the observed oscillato-ry behaviour. Variation of oscillation patterns with...

 • Spęcherzenie żywicznych posadzek przemysłowych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Żywiczne posadzki przemysłowe gwarantują dużą wytrzymałość, szczelność i estetykę powierzchni. Ulegają one jednak różnym rodzajom uszkodzeń. Spęcherzenia są uszkodzeniem trudnym do zdiagnozowania. Bardzo często w jednym miejscu występują w innym zaś nie. Naszym zdaniem główną przyczyną powstania spęcherzeń jest mechanizm cieplno-dyfuzyjny wynikający ze zmian intensywności dyfuzji powierzchniowej i przemieszczania się wilgoci wraz...

 • Migracja zanieczyszczeń.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Książka jest obszerną monografią naukową, zawierającą też elementy podręcznikowe poświęcone problemom rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w naturalnym środowisku człowieka. W części pierwszej przedstawiono charakterystykę układów niejednorodnych. Część druga opisuje metodę fenomenologiczną od równań ogólnych, po konkretne modele dyfuzji i dyspersji. W części trzeciej omówiono zasady opisu transportu zanieczyszczeń.

 • Impedance spectroscopy of undoped cerium oxide.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono badania impedancyjne niedomieszkowanego tlenku ceru. Wyniki wskazują na występowanie zjawiska dyfuzji,???? które nie są (.. jest.?)związane z odpowiedzią elektrodową. Rozważania teoretyczne dopuszczają obserwowanie impedancji Warburga, która reprezentuje zjawisko dyfuzji w przewodnikach mieszanych, jednakże niewiele informacji na ten temat można znaleźć w literaturze. W związku z tym szczegółowe badania zródła...

 • The pollutant transport equation for a steady, gradually varied flow in an open channel network: a solution of high accuracy

  Publikacja

  W pracy przedstawiono metodę rozwiązania jednowymiarowego równania adwekcji-dyfuzji opisującego transport zanieczyszczeń w warunkach przepływu ustalonego wolnozmiennego w sieci kanałów otwartych. Zastosowano technikę dekompozycji. Zlineoryzowane równanie adwekcji-dyfuzji rozwiązano stosując całkę Duhamela, zaś równanie zacierające człon źródłowy-metodą różnic skończonych. Metoda zapewnia bardzo dużą dokładność rozwiązania nawet...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Impedance studies of diffusion phenomena and ionicand electronic conductivity of cerium oxide

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy zbadano właściwości elektryczne tlenku ceru z wykorzystaniem spektroskopii impedancyjnej. Badania wykazały występowania zjawiska dyfuzji, które jest prawdopodobnie związane z blokowaiem jonów na granicy faz. Bazując na zaproponowanym modelu obliczono przewodność elektronowa i jonową tlenku ceru.

 • The Diffusion of Information and Communication Technologies

  Publikacja

  - Rok 2018

  This book provides extensive evidence on information and communication technologies development patterns and dynamics of this process across developed economies over the period 1980 to the present day. It adopts newly developed methodology to identification of the ‘critical mass’ and isolation of technological takeoff intervals, which are intimately related to the process of technology diffusion. The statistically robust analysis...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozwiązanie równania konsolidacji jednowymiarowej metoda kroku losowego.

  Publikacja

  Opisano metodę kroku losowego jako jeden z możliwych sposobów rozwiązania równania różniczkowego dyfuzji bez źródła. Korzystając z analogii zjawisk dyfuzji i konsolidacji, przedstawiono rozwiązanie równania jednowymiarowej konsolidacji gruntu nawodnionego metoda kroku losowego. Na podstawie wyników przykładowych obliczeń przeprowadzono analizę wpływu podstawowych parametrów procesu symulacyjnego na jakość rozwiązania.