Search results for: STEROWANIE - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: STEROWANIE

Search results for: STEROWANIE

 • Napędy i Sterowanie

  Journals

  ISSN: 1507-7764

 • Sterowanie systemami ściekowymi.

  Publication
  • M. A. Brdyś

  - Year 2004

  Artykuł przedstawia opracowaną strukturę sterowania oraz podstawową informację dotycząca rozwiązań algorytmicznych jednostek monitorowania i sterowania tej struktury.

 • Sterowanie systemami produkcyjnymi.

  Publication

  - Year 2004

  Sformułowanie problemu sterowania systemem produkcyjnym jako problemu zintegrowanego sterowaniem działalnością podstawową systemu, którą jest produkcja oraz działalnościami stowarzyszonymi, którymi są: zaopatrzenie w surowce, zbyt produktów, renowacje zespołów produkcyjnych oraz działalność inwestyzyjna. Przedstawiono metodę wspomaganego komputerowo rozwiązania problemu, wykorzystując do tego celu metody dekompozycji w przestrzeni...

 • Modelowanie, monitorowanie i sterowanie

  Publication

  - Year 2007

  Artykuł przedstawia przegląd najnowszych wyników prac prowadzonych w obszarach modelowania, monitorowania i sterowania systemami wodociągowymi i ściekowymi.Ze względu na palące potrzeby kompleksowej ochrony środowiska naturalnego systemy wodociągowe i ściekowe sa przedmiotem intensywnych prac badawczych oraz wdrożeniowych. Spełnienie wysokich wymagań jakości oczyszczanych ścieków oraz wody pitnej, przy jednoczesnej minimalizacji...

 • Napędy i Sterowanie 2002

  Rokrocznie w Gdańsku organizowane są targi NAPĘDY I STEROWANIE oraz ELEKTRO-INSTALACJE wraz z towarzyszącym Seminarium "Napędy i Sterowanie". W artykule przedstawiono firmy i prezentowaną ofertę wyrobów z zakresu napędu i sterowania pneumatycznego oraz zamieszczono informację o referacie wygłoszonym na seminarium z zakresu sterowania predykcyjnego w pneumatyce.

 • Szeregowe sterowanie maszyną CNC

  W artykule przedstawiono projekt urządzenia klasy CNC. Opracowano nowy sposób sterowania elementami wykonawczymi odciążający komputer centralny poprzez ograniczenie jego roli do wysyłania poleceń do mikrokontrolera sterującego, zamiast bezpośrednio do elementów wykonawczych. Uzyskano to poprzez wykorzystanie protokołu szeregowego z użyciem portu USB do sterowania maszyną CNC.

 • Sterowanie wielopoziomowymi falownikami średniego napięcia

  Publication

  - Year 2014

  W artykule zaprezentowano metodę predykcyjnego sterowania napięciem wyjściowym w siedmiopoziomowym falowniku średniego napięcia (SN) o strukturze kaskadowo połączonych modułów dwupoziomowych. Pokazana metoda jest przeznaczona do zastosowania do formowania napięć w falownikach kaskadowych o dowolnej liczbie poziomów i dowolnej wartości napięcia wyjściowego.

 • Sterowanie analogowe pneumatycznym silnikiem krokowym

  Publication

  W pracy przedstawiono rozwiązanie sterowania analogowego pneumatycznym silnikiem krokowym, tak aby mógł pełnić rolę urządzenia wykonawczego w układach regulacji ciągłej. Wymagało to realizacji układu przetwarzającego analogowy sygnał pochodzący z regulatora na ciąg sygnałów sterujących silnikiem krokowym w taki sposób, aby zmiana położenia wału silnika była prporcjonalna do wartości sygnału z regulatora.

 • Sterowanie ślizgowe maszyną dwustronnie zasilaną

  Publication

  - Year 2005

  W artykule zaprezentowano układ regulacji mocą czynną i bierną maszyny dwustronnie zasilanej pracującej jako generator. Do syntezy układu regulacji mocy wykorzystano model multiskalarny maszyny dwustronnie zasilanej. Sterowanie nieliniowym obiektem generatora zrealizowano z wykorzystaniem techniki sterowania ślizgowego.W publikacji przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla skokowych zmian wielkości zadanychmocy P i Q.

 • Krzepko dopuszczalne sterowanie systemami wodociągowymi

  Publication

  Sterowanie predykcyjne jest efektywną metodą wyznaczania sterowania złożonymi systemami na podstawie nominalnych modeli systemu uwzględniająca ograniczenia na stan oraz wyjścia danego systemu. Po zastosowaniu sterowania wygenerowanego przez ten algorytm do rzeczywistego systemu może okazać się wyjścia rzeczywistego systemunaruszają nałożone ograniczenia. Wynika to z faktu, iż nominalny modelu systemu jest niedokładny co powoduje...

 • Modelowanie, sterowanie i wizualizacja quadrocoptera

  Publication

  Artykuł przedstawia podejście do budowy modelu matematycznego quadrocoptera. Głównym celem budowy modelu było zaprojektowanie odpowiedniego sterowania obiektu oraz analiza jego zachowania się w różnych sytuacjach. Jako założenie przyjęto budowę modelu, systemu sterowania oraz wszelkich towarzyszących algorytmów w otwartym środowisku programistycznym, co pozwoli na późniejszą ich implementację w rzeczywistym obiekcie, bez konieczności...

  Full text available to download

 • Sterowanie multiskalarne pięciofazową maszyną indukcyjną

  Zastosowanie przekształcenia układu współrzędnych fazowych na układ ortogonalny dla pięciofazowego silnika indukcyjnego o uzwojeniach skupionych prowadzi do wystąpienia w modelu matematycznym dwóch par składowych alfa-beta wektorów wirujących w dwóch nieruchomych układach współrzędnych. Pierwszy układ współrzędnych odpowiada zmiennym pierwszej harmonicznej, drugi – zmiennym trzeciej harmonicznej. Dla każdego układu występuje oddzielny...

  Full text available to download

 • Sterowanie multiskalarne pięciofazowym silnikiem indukcyjnym

  Zastosowanie przekształcenia układu współrzędnych fazowych na układ ortogonalny do pięciofazowego silnika indukcyjnego o uzwojeniach skupionych prowadzi do wystąpienia w modelu matematycznym dwóch par składowych alfa-beta wektorów wirujących w dwóch nieruchomych układach współrzędnych. Pierwszy układ współrzędnych odpowiada zmiennym pierwszej harmonicznej, drugi – zmiennym trzeciej harmonicznej. Dla każdego układu występuje oddzielny...

 • Sterowanie temperaturą w drukarce 3D

  Artykuł dotyczy zagadnień związanych z drukarką 3D. Opracowano dwa rodzaje modeli matematycznych, które zweryfikowano w oparciu o dane pomiarowe. Następnie zaprojektowano i symulacyjnie przetestowano dwa algorytmy sterowania temperaturą w drukarce 3D.

  Full text available to download

 • Sterowanie przekształtnikiem matrycowym - badania laboratoryjne.

  Publication
  • T. Bajdecki

  - Wiadomości Elektrotechniczne - Year 2002

  W artykule przedstawiono metodę sterowania przekształtnikiem matrycowym bazującą na modelu matematycznym w prostokątnym nieruchomym układzie współrzędnych alfa,beta. Przedstawione zostały wyniki badań laboratoryjnych opracowanej przez autora metody sterowania przekształtnikiem matrycowym przy obciążeniu silnikiem indukcyjnym.

 • Napęd i sterowanie kutra rybackiego.

  Publication

  - Year 2003

  W pracy przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne wraz z układem sterowania układu napędowego małej jednostki rybackiej. Układ ten wyposażony w śrubę nastawną został zaprojektowany, wykonany i przebadany na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Po zainstalowaniu go na jednostce przeszedł pomyślnie próby morskie. Od września 2002r. Jednostka prowadzi intensywne prace połowowe a układ działa bez zarzutu.

 • Predykcyjne sterowanie zintegrowanym systemem ściekowym

  Publication
  • T. Gmiński

  - Year 2005

  Oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wiele wymogów dotyczących jakości oczyszczonych ścieków. Prowadzi to do znacznej liczby celów, jakie należy osiągnąć, aby właściwie przebiegał proces oczyszczania. Realizacja tych celów może opierać się na zastosowaniu sterowania optymalizującego w technologii krzepkiego sterowania predykcyjnego (ang. Robust Model Predictive Control - RMPC). Zostało ono zaimplementowane w hierarchicznej strukturze...

 • Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi

  Publication

  - Year 2009

  Przedstawiono klasyfikację silników z magnesami trwałymi i pokazano wybrane metody sterowania. Zaprezentowano bezczujnikowe sterowanie silnikiem bezszczotkowym prądu stałego. Podano kryteria umożliwiające energooszczędne sterowanie silnkiem przez optymalny wybór kąta przełączeń zasilanych faz. Zaprezentowano układ sterowania silnikiem z zagłębionymi magnesami wskazując zmienne modelu multiskalarnego jako zmienne stanu korzystniejsze...

 • Nieliniowe sterowanie predykcyjne kaskadowym układem zbiorników

  Obiektem regulacji jest kaskadowy układ trzech zbiorników firmy INTECO. Do sterowania wykorzystywane są dwa z nich. Zaprojektowano dwa układy regulacji poziomu wody: jednowymiarowe algorytmy MPC, po jednym dla każdego ze zbiorników oraz wielowymiarowy algorytm MPC sterujący całym układem. Przeprowadzono analizę porównawczą opracowanych algorytmów sterowania dla zmiennej trajektorii zadanej.

  Full text available to download

 • Zaprojektowanie, wykonanie i sterowanie panelem słonecznym

  Publication

  Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Rynek fotowoltaiki w ostatnich latach znacznie powiększył swój udział w zaspokajaniu zwiększonego zapotrzebowania na energię wszystkich gałęzi przemysłu oraz gospodarek państw. Obecny etap rozwoju technologicznego dąży do maksymalizowania sprawności przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Prężnie rozwijająca się automatyzacja pozwala na budowę układów,...

  Full text to download in external service

 • Inteligentne sterowanie oświetleniem w budynkach przemysłowych.

  Publication

  - Year 2004

  W referacie zaprezentowano jeden ze sposobów realizacji inteligentnego sterowania oświetleniem w obiektach przemysłowych za pomocą komputera PC. Przedstawiono koncepcję zastosowania do tego celu sieci LonWork oraz systemu DALI w celu sterowania poszczególnymi punktami świetlnymi. Przedstawiono realizację techniczną opisanego zagadnienia.

 • Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi

  Przedstawiono klasyfikację silników z magnesami trwałymi i pokazano wybrane metody sterowania. Zaprezentowano bezczujnikowe sterowanie silnikiem bezszczotkowym prądu stałego. Podano kryteria umożliwiające energooszczędne sterowanie silnikiem przez optymalny wybór kąta przełączeń zasilanych faz. Zaprezentowano układ sterowania silnikiem z zagłębionymi magnesami wskazując zmienne modelu multiskalarnego jako zmienne stanu korzystniejsze...

  Full text to download in external service

 • Sterowanie napięciami na kondensatorach falownika kaskadowego

  Publication

  - Year 2013

  W artykule zaproponowano strategię wektorowej modulacji szerokości impulsów dla wielopoziomowych falowników kaskadowych. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia sterowanie napięciami na kondensatorach obwodów pośredniczących. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych zaproponowanej strategii sterowania.

 • Sterowanie falownikami napięcia ograniczające prądy łożyskowe

  W artykule przedstawiono zagadnienie zmniejszenie prądów łożyskowych w układach napędowych z falownikami napięcia, przez wprowadzenie zmian w algorytmie modulacji szerokości impulsów.

  Full text to download in external service

 • Sterowanie rozproszone układami zasilania bezprzerwowegopracującymi równolegle

  Publication

  - Year 2007

  W referacie przedstawiono propozycję jednofazowego systemu zasilania bezprzerwowego (UPS) zbudowanego w oparciu o pracujące równolegle moduły przekształtników DC-AC-DC-AC z separacją galwaniczną. Opisano opracowany i zastosowany w układzie system komunikacji pomiędzy modułami oparty na warstwie fizycznej CAN, obsługujący sterowanie rozproszone typu master-slave pozwalające na uzyskanie wysokiej dyspozycyjności systemu UPS. Układy...

 • Optymalizujące krzepkie sterowanie hydrauliką systemu wodociągowego

  Publication

  Sterowanie predykcyjne jest efektywną metodą wyznaczania sterowania złożonymi systemami na podstawie nominalnych modeli systemu uwzględniająca ograniczenia na stan oraz wyjścia danego systemu. Po zastosowaniu sterowania wygenerowanego przez ten algorytm do rzeczywistego systemu może okazać się wyjścia rzeczywistego systemu naruszają nałożone ograniczenia. Wynika to z faktu, iż nominalny modelu systemu jest niedokładny, co powoduje...

 • Optymalizujące krzepkie sterowanie hydrauliką systemu wodociągowego

  Publication

  Sterowanie predykcyjne jest efektywną metodą wyznaczania sterowania złożonymi systemami na podstawie nominalnych modeli systemu uwzględniająca ograniczenia na stan oraz wyjścia danego systemu. Po zastosowaniu sterowania wygenerowanego przez ten algorytm do rzeczywistego systemu może okazać się wyjścia rzeczywistego systemu naruszają nałożone ograniczenia. Wynika to z faktu, iż nominalny modelu systemu jest niedokładny, co powoduje...

 • Wykonanie i sterowanie platformą Stewarta-Gougha

  Platforma Stewarta-Gougha, wynaleziona w 1965 roku, nadal jest popularnym tematem prac inżynierskich i naukowych. Publikacje dotyczą przede wszystkim kinematyki, dynamiki i projektowania platformy. Oryginalna wersja platformy opierała się na siłownikach hydraulicznych. Obecnie coraz częściej są one zastępowane serwomechanizmami. Dzięki temu zwiększono dynamikę górnej platformy. Platforma Stewarta-Gougha z powodzeniem znajduje...

  Full text available to download

 • Bezczujnikowe sterowanie maszynami elektrycznymi zasilanymi przekształtnikowo

  Publication

  - Year 2013

  Opracowanie teoretycznych podstaw do projektowania bezczujnikowych, nieliniowo sterowanych układów napędowych z maszynami elektrycznymi stanowiło zasadniczy cel monografii. Wiele zagadnień dotyczących bezczujnikowego sterowania zostało opracowanych dla modelu maszyny w postaci wektorowej. Autor niniejszej rozprawy zaproponował wykorzystanie modeli multiskalarnych do określenia zmiennych sterujących i nieliniowych sterowań odsprzęgających....

 • Dwukołowy pojazd balansujący – budowa i sterowanie

  Pojazdy elektryczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem, jako nowa forma transportu. W artykule opisano kontynuację prac nad dwukołowym pojazdem balansującym, jako alternatywę dla rowerów elektrycznych. Jego cechy charakterystyczne to umiejscowienie napędów oraz sposób poruszania. Okazuje się, że jest to również złożony obiekt sterowania, dla którego zaprojektowano dwa układy regulacji: klasyczny z regulatorem PID i hierarchiczny...

  Full text to download in external service

 • Sterowanie produkcją z wykorzystaniem koncepcji MRP

  Publication

  - Year 2012

  W niniejszej publikacji zaprezentowano podstawy sterowania produkcją z wykorzystaniem koncepcji MRP jako jednej z form opartej na koncepcji push. Dokonano identyfikacji danych zewnętrzych i wewnętrznych niezbędnych do realizacji harmonogramu MRP oraz strukturę tego typu harmonogramów.

 • Sterowanie zapasami oparte na koncepcji ''push''

  Publication

  - Year 2012

  W niniejszej publikacji autor dokonał charakterystyki podstawowych założeń sterowania zapasami opartych na koncepcji typu push. Zaprezentowano podstawowe cechy oraz kroki postępowania przy tworzeniu systemu sterowania zapasami według tej koncepcji

 • Organizacja i sterowanie ruchem na węźle

  Publication

  - Year 2008

  W celu zapewnienia sprawnego, bezpiecznego ruchu drogowego węzły są wyposażane w oznakowanie poziome i pionowe porządkujące ruch oraz informacje kierowców o kierunkach jazdy i warunkach ruchu. W Polsce istnieją odpowiednie przepisy i instrukcje regulujące system oznakowania. Głównym zadaniem znaków drogowych jest ostrzeganie kierowców o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z konstrukcji drogi, jej stanie oraz ruchu innych pojazdów...

 • Fuzzy control of a ship propulsion system

  Publication

  - Year 2007

  Referat przedstawia analizę i syntezę układu sterowania napędu statku przy zastosowaniu teorii sterowania rozmytego. Układ napędowy jest układem bezpośrednim, wyposażonym w silnik spalinowy wolnoobrotowy oraz śrubę okrętową ze zmiennym skokiem. Przedstawiono także wyniki badań symulacyjnych a następnie porównano wyniki badań symulacyjnych przy zainstalowaniu regulatora rozmytego z analogicznymi wynikami, gdy zastosowano regulator...

 • Sterowanie napędem elektrycznym z wykorzystaniem sieci Internet.

  Publication

  Wykorzystanie procesorów sygnałowych do sterowania napędami elektrycznymi i rozwój sieci komputerowych pozwala na realizację rozproszonego systemu monitorowania i i sterowanbia układówe napędowych przez Internet. Właściwości dynamiczne napędu stawiają wysokie wymagania ssieci dotyczące nieregularnpości opóżnienia transmisji danych, a także wymagaja opracowania metod kompensacji tych zakłóceń. Szerokie możliwosci realizacji takiego...

 • Sterowanie silnikiem indukcyjnym za pomocą falownika prądu.

  Publication

  - Year 2004

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań symulacyjnych układu napędowego z silnikiem indukcyjnym i falownikiem prądu, w którym zastosowano dwie metody sterowania w zamkniętej pętli sprzężenia prędkościowego tj., sterowanie z orientacją względem wektora pola (FOC) oraz sterowanie oparte na modelu multiskalarnym (MMB).

 • Zintegrowane sterowanie systemami zaopatrzenia w wodę pitną

  Publication

  - Year 2005

  Optymalne ekonomicznie zaspokojenie w miastach bieżącego zapotrzebowania na wodę pitną tak, aby spełnione były wymagania jakości dostaw oraz jakości samej wody jest złożonym zadaniem. Zarówno aspekty aplikacyjne jak i teoretyczne tego problemu są przedmiotem intensywnych prac prowadzanych w sektorach naukowych i przemysłowych na całym świecie. Prace te finansowane są przez przemysł, komitety naukowe oraz Programy Ramowe Unii Europejskiej....

 • STEROWANIE MAŁĄ ELEKTOROWNIĄ WIATROWĄ Z MAGAZYNEM ENERGII

  W referacie przedstawiono układ sterowania małej, 12kW, elektrowni wiatrowej pracującej równolegle z 3 fazową siecią energetyczną, w której wykorzystano generator indukcyjny z przekształtnikiem energoelektronicznym i zasobnikiem energii w postaci superkondensatora i baterii akumulatorów. Przeprowadzono badania eksperymentalne współpracy elektrowni z zasobnikiem energii w Laboratorium Generacji Rozproszonej w Niestępowie koło Gdańska....

  Full text available to download

 • Bezczujnikowe sterowanie trakcyjnym silnikiem IPMSM małej mocy

  Publication

  W referacie przedstawiono bezczujnikowy napęd trakcyjny wykorzystujący silnik synchroniczny z magnesami trwałymi zagłębionymi w wirniku (IPMSM). Zaprezentowano ogólną strukturę układu regulacji momentu silnika. Omówiono estymatory położenia kątowego wirnika dla małych i dużych prędkości kątowych. Opisano laboratoryjne stanowisko badawcze. Przedstawiono wybrane wyniki eksperymentalne z bezczujnikowej pracy napędu.

 • Robot typu Micromouse – wykonanie, sterowanie i optymalizacja

  W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój robotyki. Roboty znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i życiu codziennym. Ich projektowanie wymaga interdyscyplinarnej wiedzy obejmującej obszary mechaniki, elektroniki, metrologii, automatyki i informatyki. W artykule przedstawiono poszczególne etapy wykonania robota typu Micromouse. Jest to specyficzne urządzenie, którego zadaniem jest zbadanie labiryntu, dotarcie...

  Full text to download in external service

 • STEROWANIE MIKROELEKTROWNIĄ WIATROWĄ W WARUNKACH ZMIENNEGO WIATRU

  Duże elektrownie wiatrowe pracują przy małej zmienności prędkości i kierunku wiatru. Odmienna sytuacja występuje w przypadku mikroelektrowni, których turbina pracuje w strudze powietrza o szybko zmiennej prędkości i kierunku. W referacie określono warunki zainstalowania mikroelektrowni i pokazano algorytm sterowania elektrownią działający przy zmiennym wietrze. Wykorzystano pomiary na testowanej elektrowni. Pokazano, że algorytm...

  Full text available to download

 • Bezczujnikowe sterowanie trakcyjnym silnikiem IPMSM małej mocy

  This paper describes an algorithm for estimation of IPMSM angular rotor position. The algorithm uses derivatives of motor phase currents resulting from PWM modulation to obtain the rotor position. Control of the IPMSM electromagnetic torque requires a precise estimation of the rotor angular position throughout the wide speed range. This involves using a set of estimation methods switched with the dependence on the actual rotor...

  Full text available to download

 • Sterowanie silnikiem indukcyjnym w zakresie osłabiania pola

  Publication

  Prezentowany w referacie układ regulacji silnika indukcyjnego oparty na modelu multiskalarnym zapewnia zachowanie odsprzężonego sterowania w szerokim zakresie zmian strumienia w szczelinie powietrznej. Układ regulacji zawiera regulatory trzech zmiennych multiskalarnych, co oznacza, że strumień jest sterowany w sposób bezpośredni. Proponowany układ zrealizowano jako bezczujnikowy, przy czym prędkość kątowa wału jest odtwarzana w...

 • Sterowanie maszyną pierścieniową zasilaną z przekształtnika prądu

  Publication

  W referacie przedstawiono nową koncepcję sterowania maszyną pierścieniową zasilaną od strony wirnika z falownika prądu. W referacie pokazano strukturę tranzystorowego dwukierunkowego falownika prądu. Zagadnienia teoretyczne potwierdzono badaniami symulacyjnymi.

 • Sterowanie procesem destylacji z wykorzystaniem regulatorów rozmytych

  Proces destylacji jest popularnym przemysłowym sposobem rozdziału ciekłych mieszanin wieloskładnikowych. W artykule rozważana jest mieszanina etanol-woda, będąca powszechnie destylowanym produktem. Celem artykułu jest zaprojektowanie i symulacyjna analiza działania trzech układów sterowania kolumną rektyfikacyjną z wykorzystaniem rozmytych regulatorów: P, PD i PI.

  Full text available to download

 • Sterowanie przepływem produkcji w procesie elastycznego wytwarzania.

  Publication

  - Year 2004

  Omówiono problemy i przykłady sterowania i zarządzania jakością a także korzyści stosowania nowych metod w wytwarzaniu komponentów elektronicznych. Wyjaśniono zasady organizacji montażu powierzchniowego z zastosowaniem nowoczesnych metod produkcji przepływowej w dużych seriach.

 • Sterowanie napędów elektrycznych przy wykorzystaniu sieci internet.

  Publication

  W referacie przedstawiono koncepcję wirtualnego laboratorium napędu elektrycznego oraz praktyczną realizację z układem napędowym prądu stałego sterowanym z wykorzystaniem procesora DSP. Praktyczna realizacja obejmuje opracowane aplikacje w modelu klient-serwer do komunikacji w sieci internet. Praca recenzowana

 • Sterowanie obiegiem narzędzi w elastycznych systemach produkcyjnych.

  Publication

  - Year 2004

  Przedstawiono analizę możliwości sterowania obiegiem narzędzi w elastycznych systemach produkcyjnych. Badania przeprowadzono na przemysłowym przypadku a wyniki odniesiono do długości cykli produkcyjnych i średniego wykorzystania obrabaiarek.

 • Zintegrowane sterowanie stężeniem tlenu w oczyszczalni ścieków

  Publication

  - Year 2005

  Napowietrzanie jest jednym z najważniejszych i najdroższych procesów w oczyszczalni ścieków. Powodem tego są: różne skale czasowe w dynamice wewnętrznej procesów i elementów związanych z napowietrzaniem, mieszany charakter zmiennych steruących, przyjmujących wartości zarówno ciągłe, jak i dyskretne, ograniczenia czasowe na możliwości włączania dmuchaw powietrza, nieliniową dynamikę rozpuszczonego tlenu i systemu napowietrzania,...

 • Nadrzędne sterowanie przez sieć Internet układami napędowymi

  Publication

  Powszechne zastosowanie procesorów sygnałowych w praktycznej realizacji układów regulacji nepędów elektrycznych umożliwia tworzenie rozproszonych systemów nadrzędnego zdalnego sterowania, monitorowania, a także diagnostyki z wykorzystaniem sieci Intranet i Internet. Problematyka związana z realicją takiego systemu dotyczy jakości transmisji w sieci Internet oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przedstawiono problematykę oraz...