Wyniki wyszukiwania dla: UML - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: UML

Wyniki wyszukiwania dla: UML

 • Quality model for UML tools in application to UML tool selection and market analysis

  Języki modelowania i wspierające je narzędzia odgrywają istotną rolę w procesie wytwarzania i utrzymania oprogramowania. Wraz ze wzrostem liczby narzędzi UML na rynku pojawia się potrzeba ich porównania i oceny. Artykuł prezentuje wielowymiarowy model oceny narzędzi UML, opisuje ankietę przydatną do oceny narzędzi UML oraz przedstawia system oceny narzędzi UML wraz ze studium przypadku jego zastosowania do poszukiwania narzędzi...

 • A Quality Model for UML tools

  Publikacja

  - Rok 2008

  Jakość narzędzi UML wpływa na efektywność wykonywania zadań związanych z modelowaniem systemów w procesie wytwarzania oprogramowania. Celem badań prezentowanych w tym referacie jest wyodrębnienie kryteriów jakości narzędzi UML. Omówiono rolę narzędzi UML w projekcie informatycznym, a następnie zaprezentowano szereg kryteriów jakości narzędzi UML wraz z aspektami oceny oraz opisem ankiety, która służy do oceny narzędzi względem...

 • Usability of UML modeling tools

  Publikacja

  - Rok 2005

  Narzędzia wspomagające modelowanie w UML pełnią istotną rolę w procesie wytwarzania i utrzymania oprogramowania. Badanie użyteczności tych narzędzi ma na celu poprawę produktywności oraz satysfakcji z ich użytkowania. W referacie zaprezentowano badania użyteczności za pomocą trzech metod: eksperymentalnego testowania efektywności, zapytań o aspekty użyteczności testowanych narzędzi oraz analitycznej metody GOMS (ang. Goals, Operators,...

 • Verification of the fit to user profiles for UML tools

  Publikacja

  - Rok 2008

  Dopasowanie do profilu użytkownika ma wpływ na efektywność pracy użytkownika. W referacie postawiono pytanie, czy narzędzia UML rzeczywiście wspomagają pracę konkretnych ról w procesie wytwarzania oprogramowania. W ramach prac wykonano następujace zadania: opisano profile użytkowników narzędzi UML; wyodrębniono cechy narzędzi UML, które mają wpływ na dopasowanie do profili użytkowników; zaprojektowano model pokazujący związek pomiędzy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Empirical evaluation of reading techniques for UML models inspection

  Artykuł przedstawia eksperyment, w ramach którego porównane zostały trzy techniki czytania (ad hoc, UML-HAZOP oraz podejście scenariuszowe) zastosowane do inspekcji modeli obiektowych. UML-HAZOP jest techniką czytania wywodzącą się z dziedziny systemów krytycznych, związanych z bezpieczeństwem. W publikacji opisano technikę UML-HAZOP oraz jej różne warianty wykorzystane w eksperymencie. Przedstawiono projekt, sposób przeprowadzenia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Automatyczne generowanie testów na podstawie modeli UML

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rozdział stanowi wprowadzenie do problematyki automatycznej generacji przypadków testowych na podstawie dokumentacji wykonanej w UML. Zaprezentowano powiązania pomiędzy dokumentacją wykonaną w fazach analizy i projektowania systemu a dokumentacją testową, szersze ujęcie zagadnień automatycznego generowania testów, metody generowania przypadków testowych, wyniki podobnych prac (projekt AGEDIS, profil testowy UML) oraz dyskusję efektywności...

 • Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Książka ''Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych'' to szczegółowy opis najnowszej specyfikacji tego języka w kontekście zastosowania go w procesie wytwarzania oprogramowania. Zawiera omówienie elementów języka UML oraz zasad projektowania obiektowego. Przedstawia zastosowanie diagramów UML 2.0 oraz różnice pomiędzy modelowaniem analitycznym i biznesowym. Ponadto wyjaśnia podstawy metodyki RUP oraz prezentuje wybrane...

 • Development and validation of a HAZOP-based inspection of UML models

  Publikacja

  Artykuł prezentuje technikę inspekcji ukierunkowaną na wykrywanie defektów w modelach UML. Technika ta została opracowana poprzez adaptację HAZOP - metody szeroko stosowanej w dziedzinie systemów związanych z bezpieczeństwem. Wykorzystano podstawową koncepcję HAZOP (zastosowanie ogólnych słów kluczowych do wykrywania pełnej listy anomalii związanych z danym fragmentem modelu) do systematycznego wygenerowania list kontrolnych dla...

 • Rola fragmentów wyodrębnionych w języku UML 2

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedmiotem rozważań zaprezentowanych w niniejszej publikacji są zmiany oraz udoskonalenia związane z superstrukturą języka UML, wprowadzone wraz z wersją 2.0 tego standardu. W odróżnieniu od modyfikacji poczynionych w ramach poprzednich rewizji języka, zakres udoskonaleń związanych z przejściem pomiędzy wersjami 1.5 oraz 2.0 określić należy jako znaczny. W niniejszym referacie skoncentrowano się na jednej, ale bardzo znaczącej...

 • Using UML/WS-CDL for modelling negotiation scenarios

  Publikacja

  W celu usprawnienia realizacji przedsięwzięć ludzkich w Internecie potrzebne jest zdefiniowanie reguł i procedur komunikacji pomiędzy uczestnikami. Scenariusze przedsięwzięć mogą być wyrażane w językach opisu choreografii. Artykuł prezentuje metodologię tworzenia scenariuszy w języku WS-CDL oraz wyniki eksperymentów polegających na przeprowadzeniu negocjacji w Internecie z wykorzystaniem różnych scenariuszy negocjacyjnych.

 • Detecting defects in object-oriented diagrams using UML-HAZOP

  Artykuł dotyczy metody wykrywania defektów w dokumentacji oprogramowania wykonywanego z zastosowaniem notacji UML. Metoda ta, nazwana UML-HAZOP, jest adaptacją metody HAZOP szeroko stosowanej w stosunku do systemów związanych z bezpieczeństwem. Metoda ta jest ukierunkowana na wykrywanie anomalii w dokumentacji projektowej na drodze analizy ''przepływów'' pomiędzy komponentami badanego systemu. Adaptacja metody do badania oprogramowania...

 • Eksperymentalne porównanie inspekcji UML-HAZOP z przeglądem niestrukturalnym.

  Publikacja

  Artykuł opisuje eksperyment przeprowadzony w warunkach akademickich, z udziałem studentów Politechniki Gdańskiej. Celem eksperymentu było porównanie dwóch technik przeglądowych: inspekcji opartej na metodzie UML-HAZOP oraz zwykłego przeglądu niestrukturalnego. W ramach porównania obu technik dokonano oceny ich skuteczności i wydajności. Metodę UML-HAZOP poddano ponadto dodatkowej ocenie uczestników za pomocą anonimowych ankiet....

 • Experimental comparison of UML-HAZOP inspection and non-structured review

  Publikacja

  Artykuł przedstawia eksperyment przeprowadzony na Politechnice Gdańskiej mający na celu porównanie dwóch technik przeglądowych. Poszczególne rozdziały zawierają: ogólne omówienie tematyki przeglądów i inspekcji, przedstawienie metody UML-HAZOP, opis przebiegu eksperymentu oraz uzyskanych rezultatów.

 • Timing diagrams functionalities in information systems modeling with UML 2

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł prezentuje aktualną klasyfikację diagramów interakcji języka UML 2 i przedstawia właściwości nowego diagramu tj. diagram harmonogramowania. W artykule omówiono ich istotę oraz podstawowe i zaawansowane kategorie ich modelowania. Diagram ten umożliwia reprezentowanie na osi czasu zmian dopuszczalnych stanów klasyfikatorów uczestniczących w interakcji. Możliwość harmonizacji linii zmian stanów dla większej liczby klasyfikatorów...

 • Pseudostany w diagramach maszyny stanowej języka UML 2.0

  Publikacja

  - Rok 2006

  Kluczowymi pojęciami w odniesieniu do obiektowych baz danych są obiekty i ich klasy. Aspekt dynamiczny obiektów w systemach intensywnie wykorzystujących dane może być modelowany przy wykorzystaniu diagramów maszyn stanowych. Semantykę tego rodzaju diagramów w wersji 2.0 języka UML znacząco rozbudowano o szereg kategorii pojęciowych. Do najistotniejszych z nich należą pseudostany obiektów. Pozwalają one na precyzyjną specyfikację...

 • Wybrane metody i narzędzia modelowania systemów informatycznych z użyciem języka UML

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozdział prezentuje przykład technologii modelowania systemów informatycznych opartej na podejściu obiektowym w jednolitym środowisku, począwszy od Zunifikowanego Języka Modelowania (UML), poprzez metodykę Rational Unified Process (RUP), po aplikację Rational Software Modeler (RSM).

 • Ocena funkcjonalna środowisk modelowania UML jako składowa wielokryterialnej oceny technologii informatycznych

  W artykule przedstawiono koncepcję systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych stosowanych do wytwarzania oprogramowania. Jednym z komponentów takiego rozwiązania ma być system ekspertowy bazujący na wiedzy. Jako, że niezbędnym etapem prac będzie przygotowanie bazy wiedzy, konieczny będzie w pierwszej kolejności dobór adekwatnych parametrów. Autor prezentuje wyniki pierwszych, wstępnych badań nad środowiskami do...

 • Rola i funkcje diagramów harmonogramowania w modelowaniu systemów informatycznych z wykorzystaniem języka UML 2

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł prezentuje aktualną klasyfikację diagramów interakcji języka UML 2 i przedstawia właściwości nowego diagramu tj. diagram harmonogramowania. W artykule omówiono ich istotę oraz podstawowe i zaawansowane kategorie ich modelowania. Diagram ten umożliwia reprezentowanie na osi czasu zmian dopuszczalnych stanów klasyfikatorów uczestniczących w interakcji. Możliwość harmonizacji linii zmian stanów dla większej liczby klasyfikatorów...

 • Notacja UML w praktyce

  Kursy Online
  • K. Brodnicki

 • Notacja UML w praktyce 2021/2022

  Kursy Online
  • G. Musiatowicz-Podbiał
  • K. Brodnicki

 • Notacja UML w praktyce 2022/2023 - ed AB-5

  Kursy Online
  • G. Musiatowicz-Podbiał
  • K. Brodnicki

  Materiały do przedmiotu: "UML w praktyce" na studiach AB edycja 5

 • International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems (Previously UML, changed in 2005)

  Konferencje

 • Wyszukiwanie artykułów medycznych w MEDLINE z wykorzystaniem UMLS

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Craniofacial proportions in children with adenoid or adenotonsillar hypertrophy are related to disease duration and nasopharyngeal obstruction

  Publikacja
  • K. Pawłowska-Seredyńska
  • W. Umławska
  • K. Resler
  • M. Morawska-Kochman
  • K. Pazdro-Zastawny
  • T. Kręcicki

  - INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY - Rok 2020

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Konsekwencje zastosowania modelowania w projektach informatycznych - badanie z udziałem praktyków

  Publikacja

  - Rok 2010

  Rozdział zawiera najciekawsze wnioski z badania ankietowego, przeprowadzonego wśród przedstawicieli polskich firm informatycznych, którego celem było poznanie stanu zastosowania metod modelowania i narzędzi UML w projektach informatycznych oraz korzyści wynikających z zastosowania tej technologii w projektach informatycznych, jak również występujących problemów zarówno przy zastosowaniu modelowania jak i przy braku zastosowania...

 • Tool support for detecting defects in object-oriented models

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł przedstawia nową metodę analityczną UML-HAZOP oraz narzędzie wspomagające jej stosowanie. Metoda ukierunkowana jest na wykrywanie defektów we wczesnych fazach wytwarzania oprogramowania i koncentruje się na powszechnie stosowanych modelach opartych na metodyce obiektowej.

 • Jakub Miler dr inż.

  Kariera akademicka: 2000: mgr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, praca pt. "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", promotor prof. Janusz Górski 2005: dr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, rozprawa pt. "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", obroniona z wyróżnieniem, dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka, promotor prof. Janusz Górski Zainteresowania...

 • Cognitive dimensions questionnaire applied to visual modelling language evaluation - a case study.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W celu osiągnięcia większej dojrzałości w inżynierii języków modelowania wizualnego, wymagane są skuteczne metody oceny języków modelowania wizualnego.W artykule zaprezentowano studium przypadku zastosowania ankiety wymiarów poznawczych do oceny UML wspomaganego przez narzędzia CASE. Metoda obejmuje dyskusję zastosowania wymiarów poznawczych do tego celu oraz wyniki badań empirycznych.

 • Integracyjna metoda konstrukcji aplikacji obiektowych w środowisku graficznym z uwzględnieniem wymagań jakościowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Integracyjna metoda wytwarzania aplikacji IMAC łączy obiektowe metody analizy i projektowania oprogramowania oparte o UML i RUP z implementacją w wybranym języku programowania obiektowego. Dla opisu projektu informatycznego we wszystkich fazach jego powstawania zaproponowano język modelowania i implementacji IML łączący w spójny sposób zmodyfikowane diagramy UML z elastyczną składnią tekstową opartą o popularne języki obiektowe....

 • Metoda wykrywania anomalii w wybranych modelach systemów informatycznych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy zaproponowano nową metodę inspekcji ukierunkowaną na wykrywanie defektów w diagramach UML powstających we wczesnych etapach procesu wytwarzania oprogramowania. Mechanizm detekcji defektów został oparty na pomyśle wykorzystania podejścia HAZOP (ang. Hazard and Operability Study) znanego z dziedziny systemów związanych z bezpieczeństwem. Podstawowymi elementami tego mechanizmu są systematyka procesu kontroli i wykrywania...

 • Krzysztof Goczyła prof. dr hab. inż.

  Krzysztof Goczyła, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, informatyk, specjalista z inżynierii oprogramowania, inżynierii wiedzy i baz danych. Ukończył studia wyższe na  Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1976 r. jako magister inżynier elektronik w specjalności automatyka. Na Politechnice Gdańskiej pracuje od 1976. Na Wydziale Elektroniki PG w 1982 r. uzyskał doktorat z informatyki, a w 1999 r. habilitację. W 2012...

 • Wspomaganie wykrywania defektów w modelach obiektowych.

  Modelowanie z zastosowaniem metodyki obiektowej jest powszechnie wykorzystywane w projektach informatycznych i stanowi jeden z kluczowych etapów procesu wytwarzania oprogramowania. Problemem związanym z modelowaniem jest łatwość wprowadzenia do modeli obiektowch defektów wynikających np. ze złego rozpoznania dziedziny problemowej, przyjmowania nieświadomych założeń lub zwykłych pomyłek edycyjnych. Istotne jest szybkie wykrycie...

 • Parallel processing of multimedia streams

  Rozdział przedstawia platformę KASKADA służącą do przetwarzania strumieni multimedialnych. Został opisany jej projekt: diagramy UML klas i sekwencji obrazujące mechanizmy przetwarzania strumieni, oraz szczegóły komunikacji. Zaprezentowano, również, specjalistyczny framework wspomagający tworzenie i wykonywanie algorytmów, jak również definiowanie scenariuszy usług, wraz z oceną ich użyteczności.

 • Porównanie podejść do opisu kontekstu użycia z wykorzystaniem meta-modeli

  Publikacja

  Ocena użyteczności może się różnić w zależności od rodzaju użytkownika oraz okoliczności, w których używany jest produkt. Aby uwzględnić ten fakt, do analizy wprowadzane jest pojęcie kontekstu użycia. W referacie zaprezentowano porównanie podejść do opisu kontekstu użycia oraz włączenia go w analizę użyteczności. Jest to część badań w ramach projektu, którego celem jest identyfikacja i opis kontekstu użycia narzędzi UML. Referat...

 • Zintegrowane środowiska projektowania aplikacji internetowych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Zintegrowane środowiska, umożliwiające analizę, projektowanie i implementację aplikacji, stanowią wymarzone narzędzie pracy każdego inżyniera oprogramowania. Opisano próby dostarczenia takiego środowiska w postaci Borland Delphi 5.0 oraz w postaci Rational XDE - środowiska projektowania w UML przeznaczonego do integracji z istniejącymi środowiskami implementacji, takimi jak Microsoft Visual Studio.NET i IBM Web Sphere...

 • From U2TP Models to Executable Tests with TTCN-3

  Publikacja
  • J. Zander
  • Z. R. Dai
  • I. Schieferdecker
  • G. Din

  - Rok 2005

  The approach towards system engineering according to Model-Driven Architectures (MDA) with code generation derived from model implies also an increased need for research on automation of the test generation process. This paper presents an approach to derive executable tests from UML 2.0 Testing Profile diagrams automatically. In particular, an approach to derive executable tests within the Testing and Test Control Notation (TTCN-3)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Integracja modelowania i implementacji oprogramowania w metodzie IMAC.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Dotychczasowa technologia wytwarzania oprogramowania akceptuje występowanie niespójności pomiędzy modelowaniem w języku UML a implementacją w obiektowych językach programowania. Metoda IMAC zapewnia spójność przez zastosowanie jednolitej notacji graficznej w całym projekcie informatycznym. Dzięki temu implementacja zostaje sprowadzona do uszczegółowienia diagramów projektowych i wygenerowania gotowego, funkcjonalnego kodu programu....

 • Description Logic As A Common Software Engineering Artifacts Language

  Publikacja

  - Rok 2008

  Description logic is proposed as a powerful language able to support chosen software engineering process tasks like: requirements engineering, software architecture definition, software design and configuration management. To do this there is presented a correspondence between description logic and UML. Description logic based integrated software engineering process framework is proposed which owing to automatic knowledge inferring...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An Approach to Trust Case Development

  Publikacja

  In the paper we present an approach to the architectural trust case development for DRIVE, the IT infrastructure supporting the processes of drugs distribution and application. The objectives of DRIVE included safer and cheaper drugs distribution and application. A trust case represents an argument supporting the trustworthiness of the system. It is decomposed into claims that postulate some trust related properties. Claims differ...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Derivation of Executable Test Models From Embedded System Models using Model Driven Architecture Artefacts - Automotive Domain

  Publikacja

  - Rok 2006

  The approach towards system engineering compliant to Model-Driven Architecture (MDA) implies an increased need for research on the automation of the model-based test generation. This applies especially to embedded real-time system development where safety critical requirements must be met by a system. The following paper presents a methodology to derive basic Simulink test models from Simulink system models so as to execute them...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • OF-FEMEA: an approach to safety analysis of object oriented software intensive systems.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł przedstawia rozszerzenie metody FMEA znanej z jej zastosowań w stosunku do systemów związanych z bezpieczeństwem, w sposób umożliwiający jej stosowanie do systemów zawierających oprogramowanie i budowanych zgodnie z podejściem obiektowym. Punktem wyjścia dla metody są modele współpracy wyrażone w notacji UML. Komponenty systemu są modelowane z zastosowaniem notacji formalnej CSP. Metoda wspomaga systematyczną identyfikacje...

 • A model-based approach to analysis of security protocols - a case study

  Publikacja
  • M. (. Olszewski

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia zintegrowane środowisko analizy protokołów bezpieczeństwa. Środowisko zostało oparte o znaną metodę formalną CSP oraz wspierające ją narzędzia: Casper oraz FDR. Integralną częścią opisywanego środowiska jest pół-formalne zorientowane obiektowo podejście do modelowania protokołów kryptograficznych, ich kontekstu aplikacyjnego oraz wymagań bezpieczeństwa. Modelowanie obiektowe zostało oparte o język UML oraz...

 • A model-based approach to analysis of authentication protocols.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono zintegrowane podejście do analizy protokołów uwierzytelniania o nazwie Object-oriented Formal Authentication Protocol Security Analysis Framework (OF-APSAF). Podejście to jest zaprojektowane na bazie sprawdzonej metody formalnej CSP wraz z narzędziami ją wspierającymi: Casper oraz FDR. Jego integralną częścią jest półformalna zorientowana obiektowo technika modelowania protokołów, ich kontekstu oraz wymagań...

 • A METHOD OF TRUST MANAGEMENT IN WIRELESS SENSOR NETWORKS

  The research problem considered in this paper is how to protect wireless sensor networks (WSN) against cyber-threats by applying trust management and how to strengthen network resilience to attacks targeting the trust management mechanism itself. A new method, called WSN Cooperative Trust Management Method (WCT2M), of distributed trust management in multi-layer wireless sensor networks is proposed and its performance is evaluated....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modeling Object Oriented Systems via Controlled English Verbalization of Description Logic

  Publikacja

  - Rok 2010

  The need for formal methods for Object Oriented (OO) systems resulted in methods like UML and Lepus3 that are de-facto graphical languages equipped with formal tools that are able to handle the design of OO systems. However, they lack precise semantics which might lead to problems, such as inconsistencies or redundancies. On the other hand, to our knowledge, there is no approach that allows one to understand and follow the requirements...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hybrid approach to ontology specification and development

  Publikacja

  In this chapter a first draft of a hybrid ontology development approach is presented. The context of this method encompasses the multi-agent system equipped with knowledge bases and inferring engine. The process of ontology engineering appears as a complex issue, as it addresses different point-views of both, a client and a modeler with a requirements/system analyst. Regarding this, an approach based on the knowledge preprocessing...

 • Komponentowe podejście do projektowania obiektowego

  Publikacja

  - Rok 2006

  We współczesnych metodach projektowania aplikacji pojęciekomponentu występuje w dwóch znaczeniach. Podczas projektowania architektury systemu stosuje się pojęcie komponentu w sensie samodzielnego modułu wykonywalnego (program EXE, biblioteka DLL), połączonego przez interfejs z innymi modułami [1]. Drugie znaczenie komponentu występuje w czasie projektowania szczegółowego modułów wykonywalnych i odnosi się do gotowych klas bibliotecznych,...

 • Integracyjna metoda konstruowania aplikacji

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zaproponowano metodę wytwarzania oprogramowania IMAC, która może stanowić pewien przełom w inżynierii oprogramowania na miarę jaką stanowiło wprowadzenie języków obiektowych zwłaszcza dla aplikacji rozproszonych do zastosowań biznesowych. W metodzie tej proponuje się ścisłe powiązanie analizy, projektu i implementacji w jednym, spójnym środowisku graficznym i stosowanie wspólnego języka modelowania i implementacji IML. Głównym...

 • Efektywność metod modelowania systemów z perspektywy psychologii poznawczej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Psychologiczne dopasowanie metod modelowania systemów i narzędzi CASE do profilu wykonawcy ma istotny wpływ na efektywność pracy rozumianą chociażby jako czas wykonania zadania, ilość wprowadzonych defektów, łatwość pracy,czy też łatwość wykorzystania rezultatów. W referacie zaprezentowano dwa podejścia do oceny metod modelowania z perspektywy poznawczej. W pierwszym podejściu wykorzystano zbiór wymiarów poznawczych, natomiast...

 • Safety of computer control systems: challenges and results in software development.

  Publikacja
  • J. Zalewski
  • W. Ehrenberger
  • F. Saglietti
  • J. Górski
  • A. Kornecki

  - ANNUAL REVIEWS IN CONTROL - Rok 2003

  Artykuł dokonuje przeglądu wybranych wyników dotyczących poprawy bezpieczeństwa komputerowych systemów sterowania. Dyskusja pokrywa szeroki zakres aspektów dotyczących procesu wytwarzania takich systemów. W szczególności omówiono zagadnienia dotyczące różnorodności oprogramowania, oprogramowania off-the-shelf, analizy typów awarii i ich efektów oraz formalizacji procesu wytwórczego.