Wyniki wyszukiwania dla: bezrobocie - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: bezrobocie

Wyniki wyszukiwania dla: bezrobocie

 • Bezrobocie a dochody gospodarstw domowych w Polsce

  Publikacja

  Bezrobocie jest zjawiskiem towarzyszącym nieustannie gospodarce rynkowej. W Polsce stanowi ono jeden z najpoważniejszych społecznych i ekonomicznych kosztów transformacji gospodarki. Wpływa na wszystkie funkcjonujące w niej podmioty, których dochody, wydatki, oszczędności czy polityka finansowa zdeterminowane są stopą bezrobocia i jego typem. Opracowanie omawia ekonomiczne skutki bezrobocia dla gospodarstw domowych w Polsce. Szczególne...

 • Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję teoretyczną opisującaą związki pomiędzy dynamiką wzrostu produktu krajowego a stopą wzrostu zatrudnienia i stopą bezrobocia w warunkach zmian nakładów kapitałowych i postępu technicznego. W następnej kolejności przedstawiono model teoretyczny opisujący te związki i sformułowano założenia leżące u jego podstaw. W końcowej części artykułu, na podstawie informacji kwartalnych z lat...

 • Bezrobocie na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę bezrobocia w Polsce, jego uwarunkowania i specyfikę oraz współzależności z przebiegiem procesów składających się na przemiany transformacyjne. Wnioski wynikające z artykułu odnoszą się do uwzględnienia zjawiska bezrobocia w polityce gospodarczej.

 • Bezrobocie w wybranych krajach unii europejskiej - analiza porównawcza

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przemiany społeczno - gospodarzce rozpoczęte w 1989 roku w Polsce doprowadziły do wielu zmian - w tym rónież na rynku pracy, zcego potwierdzeniem jest pojawienie się zjawiska bezrobocia jawnego charakterystycznego dla krajów rozwiniętych gospodarczo. Clem niniejszego artykułu jest przedstawienie stopy bezrobocia w Polsce w latach 1990- 2002 na tle wybanych krajów Unii Europejskiej

 • Wynagrodzenia a bezrobocie. Studium przypadku na przykładzie gospodarki Polski i Niemiec

  Jednym z elementów teorii neoklasycznej jest stwierdzenie, że zwiększający się poziom bezrobocia powoduje spadek płac realnych, co w rezultacie prowadzi do osiągania stanu pełnego zatrudnienia. W artykule zbadano wzajemne kształtowanie się płac i bezrobocia w Polsce oraz w Niemczech w latach 1997-2010, w celu wykazania, iż prawidłowości współczesnych rynków pracy nie odzwierciedlają założeń teorii neoklasycznej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE W POLSCE W LATACH 2000-2015 NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

  DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE JEST POTWIERDZENIEM ISTNIENIA TRWAŁEJ NIERÓWNOWAGI NA RYNKU PRACY. SKUTKUJE UJEMNYMI SKUTKAMI W SFERZE EKONOMICZNEJ, SPOŁECZNEJ I INDYWIDUALNEJ. CELEM OPRACOWANIA JEST PRZEDSTAWIENIE ZMIAN W DŁUGOTRWAŁYM BEZROBOCIU W POLSCE, PREZENTACJA I OCENA NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2000-2015. DO BADAŃ WYKORZYSTANO OGÓLNODOSTĘPNE MATERIAŁY STATYSTYCZNE I ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ. PONADTO DOKONANO...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Bezrobocie w Polsce w latach 1990 - 2002 na tle wybranych krajów znajdujących się w okresie transformacji systemowej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przemiany spoleczno - gospodarzce doprowadziły do wielu zmian w Polsce. Jedną ze sfer życia społeczno - gospodarczego, która szybko i dotkliwie odczuła skutki dokonującej się transformacji był rynek pracy. Celem artykułu było zaprezentowanie przyczyn pojawienia się zjawiska bezrobocia w Polsce i w wybranych krajach znajujących się w okresie transformacji. Analizie poddano rozmiary oraz stopę bezrobocia w Polsce, Czechach, na Węgrzech...

 • Rynek pracy w Polsce.

  W pracy przeprowadzona jest analiza wskaźników bezrobocia w Polsce w latach 1990-2003. Bezrobocie rozpatrywane jest również w układzie regionalnym i z punktu widzenia wykształcenia.

 • Elastyczne formy zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia

  Publikacja

  - Rok 2014

  Jednym z podstawowych problemów polskiego rynku pracy jest powszechne zastępowanie przez pracodawców umów o pracę, zatrudnieniem cywilnoprawnym bądź nadużywanie zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. Jednocześnie w Polsce w dynamicznym tempie rozwija się szara strefa oraz jej udział w oficjalnym PKB. W związku z powyższym rygoryzm ustawowy, z jednej strony oraz praktyka życia gospodarczego, z drugiej...

 • Stadtumbau Ost - program ratowania miast wschodnich landów.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W dziesięć lat po ponownym zjednoczeniu Niemiec dochodzi do ogromnej zapaści ekonomicznej nowych landów. Postępująca suburbanizacja, strukturalne bezrobocie zmiany demograficzne powodują niespotykaną po wojnie nadprodukcję mieszkań. Pogłębia to obserwowany od 10 lat kryzys miast wschodnich landów.''Strategie kurczenia'', ''Rozwój przez jakość a nie przez ilość'' to hasła sygnalizujące zwrot w planowaniu przestrzennym. ''Stadtumbau...

 • Europejski sektor małych i średnich przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki światowej

  Publikacja

  W rozdziale przedstawiono sytuację europejskiego sektora MSP wobec zmian zachodzących w gospodarce światowej. Opisywane przez autorów zmiany są powodowane tak przez uniwersalne trendy jak i przez nowe, regionalne zjawiska i procesy. Najważniejsze, z punktu widzenia europejskich MSP uniwersalne trendy to przyspieszenie globalizacji, upowszechnienie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), utworzenie JRE, wprowadzenie...

 • Social Aspects of the Transformation in Poland and Pomorskie Region in the Years 1990-2010

  Publikacja

  - Rok 2011

  Transformacja polskiej gospodarki w latach 1990-2010 przyniosła znaczną poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej Polski i Regionu Pomorskiego. Jednakże jej efekty muszą być oceniane w kontekście zmian demograficznych oraz umiędzynarodowienia gospodarki. W rozdziale zaprezentowano sytuację Regionu Pomorskiego na tle Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wpływ wywierany na rozwój regionu przez gospodarkę morską, w tym przemysłu...

 • Rola płacy minimalnej w gospodarce narodowej w Polsce

  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia dotyczącego wynagrodzenia minimalnego w Polsce oraz jego roli w gospodarce narodowej. Artykuł składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy definiuje płacę, opisuje jej rolę w systemie wynagrodzeń oraz przedstawia jej funkcje. W rozdziale tym w płynny sposób przechodzi się do płacy minimalnej i pokazuje, jak ewaluowała ona na przestrzeni lat, jaki jest jej wpływ na bezrobocie,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zmiany udziału pracy w dochodzie narodowym a nierówności społeczne na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej

  Publikacja

  Dokonująca się liberalizacja handlu, rynków pieniężnych i kapitałowych, umiędzynaro-dowienie produkcji oraz szybkie i szerokie wykorzystanie technologii stanowiące siłę napędową globalizacji włączyły, transformującą się gospodarkę polską w ten proces. Globalizacja określa rozprzestrzenianie się charakterystycznych trendów światowej ekonomii, polityki, życia społecznego i kultury na całym świecie, niezależnie od stopnia zaawansowania...

 • Manifest prysznicowy: jakiej chciałbym sztuki, wideo, wystawa Wolne pokoje: Fiks, Gdańsk 2019

  Publikacja

  - Rok 2019

  FIKS (wystawa zbiorowa) Przemiany współczesnych społeczeństw i zachwianie poczucia bezpieczeństwa mają swoje odbicie w pewnych zachowaniach jednostek. Wynika to nie rzadko z frustracji, poczucia winy lub lęku. Gdzieś tam na innym poziomie świadomości nawykowe mechanizmy obronne niekoniecznie muszą być patologiczne. Codzine rytualy, metody, różnorodność osobistych tarczy, systemów i amuletów, fazy, cykle, niekończący sie kołowrotek. Zwykły...

 • Spotkanie naukowe w ramach Rethinking Economics Gdańsk

  Wydarzenia

  18-03-2021 18:00 - 18-03-2021 19:30

  Profesor Erik S. Reinert wygłosi wykład na temat: "What causes economic development to be so uneven between countries? Theoretical and Historical Perspectives." 18 marca 2021, o godz. 18:00 na platformie Zoom.

 • Charakterystyka zjawiska przemytu na granicy polsko-rosyjskiej po wstąpieniu Polski do Uniii Europejskiej na przykładzie wybranych miejscowości przygranicznych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Celem artykułu jest charakterystyka przemytu w strefie przygranicznej Polski i Federacji Rosyjskiej - obwód kaliningradzki w pierwszej dekadzie XXI wieku. Rozdział został oparty na badaniach dokonanych przez autorkę na polsko -rosyjskich przejściach granicznych. Badania obejmują zagadnienia: powód zajmowania się przemytem, artykuły przemycane, przychody respondentów osiągane z przemytu, częstotliwość przekraczania granicy z Federacją...

 • Szacunek niewytworzonej produkcji i obciązenia budżetu państwa wynikajace z istnienia berobocia rejestrowanego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Zjawisko bezrobocia wywiera ogromny wpływ na całą gospodarkę. W związku z tym należy zastanowic się , ile gospodarka polska ''straciła'' w wyniku pojawienia się bezrobocia , a także jakie wynikaja z tego konsekwencje zarówno dla budżetu państwa, jak i całego społeczeństwa. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano szacunek niewytworzonej produkcji w Polsce w latach 1990-2005 przy zróżnicowanej stopie bezrobocia(jako % nieuzyskanego...

 • Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia w powiecie gdańskim poprzez elastyczne formy zatrudnienia

  Publikacja

  - Rok 2015

  Elastyczne formy zatrudnienia mogłyby przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+. Obniżenie kosztów pracy poprzez zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych - przy ograniczonej sankcyjności tego rozwiązania - wpłynęłoby na wzrost popytu i podaży pracy osób powyżej 50. roku życia. W artykule przeanalizowano bariery dostępu do rynku pracy osób powyżej 50. roku życia, a następnie przedstawiono wnioski i rekomendacje.

 • Płeć a perspektywa zatrudnienia po ukończeniu uczelni technicznej - lata 2012-2016

  Kwestia kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego w kontekście zapotrzebowania i wymagań rynku pracy stanowi niezwykle istotny problem analiz teoretycznych, jak i empirycznych. Celem artykułu jest analiza sytuacji zawodowej osób, które ukończyły uczelnię o profilu technicznym. Kluczową zmienną braną pod uwagę w toku analiz porównawczych stanowi płeć. Dane empiryczne pozyskano w rezultacie badania sondażowego metodą CAWI, wśród...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie dyskretnych łańcuchów Markowa do modelowania udziału w sile roboczej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono możliwości zastosowania dyskretnych łańcuchów Markowa do opisu przepływu strumieni siły roboczej w województwie Pomorskim. Dokonano estymacji macierzy prawdopodobieństw przejścia pomiędzy wyróżnionym stanami. Na podstawie ocen prawdopodobieństw przejścia obliczono indeks mobilności Bartholomew'a. Z przeprowadzonych badań wynika, iż procesy Markowa z czasem dyskretnym są bardziej adekwatnym opisu przepływu...