Wyniki wyszukiwania dla: projekty badawcze - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: projekty badawcze

Wyniki wyszukiwania dla: projekty badawcze

 • Zespołowe projekty badawcze

  Kursy Online
  • P. Jasik
  • M. Lemańska
  • J. Janczewska
  • T. Szarek
  • G. Graff
  • P. Syty
  • A. Szafrańska

 • Zespołowe Projekty Badawcze 2024

  Kursy Online
  • K. Nowicki

  aaaa

 • Zbigniew Lubośny prof. dr hab. inż.

 • Projekt DredgDikes – wykorzystanie urobku z robót czerpalnych do budowy wałów przeciwpowodziowych

  Publikacja

  Partnerzy projektu DredgDikes i jego geneza. Cel i zakres oraz projekty częściowe. Wstępne wyniki badań. Plany badawcze

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Usability in Poland

  Publikacja

  - Rok 2011

  Rozdział prezentuje przegląd aktualnej aktywności badawczej, dydaktycznej i praktycznej dotyczącej jakości użytkowej (ang. usability) systemów informatycznych. Przegląd dotyczy polskich instytucji akademickich oraz polskiej branży IT według stanu na rok 2009. Zostały kolejno omówione rys historyczny, stan aktualny oraz perspektywy na przyszłość, jak i wiodące polskie instytucje badawcze prowadzące projekty dotyczące jakości użytkowej...

 • Monitorowanie zabiegów kardiochirurgicznych

  Publikacja

  Niniejszy rozdział jest poświęcony analizie możliwości wykorzystania obiektywnych ilościowych metod pomiarowych w podczerwieni do oceny procedur interwencji kardiochirurgicznych, głównie procedur standardowych, powszechnie stosowanych w praktyce medycznej. Prezentowane wyniki uzyskano, realizując projekty badawcze, w szczególności grant KBN 3T11E 010 27 „Analiza technik diagnostycznych i terapeutycznych w celu minimalizacji ryzyka...

 • Tomasz Wąsowicz dr hab.

  Absolwent Technikum Elektrycznego w Słupsku (1997 rok) oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego (2002 rok). W 2006 roku obronił dysertację doktorską z fizyki na WMFiI UG. Pracując już w PG, w 2018 roku uzyskał habilitację. W pierwszym okresie prace badawcze Tomasza Wąsowicza miały związek ze spektroskopią atomową wysokiej zdolności rozdzielczej i koncentrowały się na pomiarze i analizie prawdopodobieństw...

 • Piotr Kołodziejek dr inż.

 • Laserowa modyfikacja treści i nanonieporozumienia drukowane w 3D

  Publikacja

  - Rok 2019

  W obliczu wielkich wyzwań naukowych zapomina się czasem o drobnych niedopowiedzeniach, które mogą zaważyć na wyniku całego badania. Szeroka współpraca, zwłaszcza interdyscyplinarna, jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu, ale bywa również przyczyną powstawania nieporozumień i formułowania błędnych założeń technicznych. Nadużywanie modnych słów kluczowych może doprowadzić do szeregu nieporozumień i wyciągania fałszywych wniosków...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Radosław Drozd dr inż.

  Radosław Drozd - Praktyk i wieloletni menedżer zarządzania inżynierskiego i logistyki inżynierskiej. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG na specjalności Organizacji systemów produkcyjnych. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują projektowanie oraz doskonalenie systemów produkcyjnych i logistycznych, a także rozwój innowacyjnych produktów. Uczestnicząc lub prowadząc projekty w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych...

 • Joanna Żukowska dr hab. inż.

  Joanna Żukowska (ur. 15.12.1974 r. w Kwidzynie) – specjalista inżynierii drogowej i bezpieczeństwa transportu. Prowadzi badania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem transportu, a także polityki transportowej w kontekście zdrowia publicznego. Głównymi obszarami jej zainteresowań naukowych są: modelowanie ryzyka w ruchu drogowym, prognozowanie trendów bezpieczeństwa oraz programowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem...

 • Tomasz Dziubich dr inż.

  Wykonane projekty badawcze i celowe Internetowa platforma integracji danych i współpracy medycznych zespołów badawczych dla potrzeb ośrodków udarowych 2013 -  2016 MAYDAY EURO 2012  Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń – zadanie (Rozwój algorytmów i budowa aplikacji wspomagających badania medyczne),   2008-2012 Rozwój...

 • Rozległe sieci badawcze dla testowania rozwiązań nowych generacji internetu

  Publikacja
  • B. Belter
  • Ł. Łukasz
  • G. Michał
  • B. Wojciech
  • T. Halina
  • W. Piotr
  • S. Patryk
  • K. Gierłowski
  • D. Samociuk

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2015

  Dokonano przeglądu rozległych infrastruktur badawczych tworzonych w ramach projektów naukowo-badawczych na potrzeby testowania i walidacji proponowanych rozwiązań dla nowych generacji Internetu. W szczególności przedstawiono zapotrzebowanie środowisk badawczych dla korzystania z sieci testowych oraz pokrótce omówiono najważniejsze projekty infrastrukturalne realizowane w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej i ich kontynuację w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Patryk Ziółkowski dr inż.

  Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Konstrukcji Inżynierskich. Brał udział w projektach międzynarodowych, w tym projektach dla Ministerstwa Transportu stanu Alabama (2015), jest także laureatem grantu Fundacji Kościuszkowskiej na prowadzanie badań w USA, który zrealizował w 2018 roku. Współautor...

 • Dni Otwarte CTT PG

  Wydarzenia

  02-02-2023 09:00 - 02-02-2023 15:00

  Pracownicy CTT zapraszają na konsultacje osoby, które zamierzają pozyskać projekty badawcze oraz tych, którzy już realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym.

 • Dni Otwarte CTT PG

  Wydarzenia

  02-03-2023 09:00 - 02-03-2023 15:00

  Pracownicy CTT zapraszają na konsultacje osoby, które zamierzają pozyskać projekty badawcze oraz tych, którzy już realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym.

 • Współpracować i konkurować w szkolnictwie wyższym – czy to ma sens? Analiza wybranych związków statystycznych

  Publikacja

  Cel: Celem głównym artykułu jest wykazanie, że współpraca i pozycja konkurencyjna uczelni są ze sobą powiązane. Celem szczegółowym jest wykazanie, że sukces, jakim jest uzyskanie finansowania projektu badawczego jest powiązany z poziomem współpracy międzynarodowej konkurujących uczelni, a także z relacją liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich. Materiał i metoda: W artykule przyjęto metodę ilościową, której elementem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kamil Brodnicki dr inż.

  Kamil Brodnicki jest asystentem w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Od 2017 roku jest kierownikiem laboratorium Customer Experience. Od 2011 roku pracuje w jednej z trójmiejskich firm IT jako Analityk Systemów Informatycznych, realizując projekty z branży finansowej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w następujących obszarach: ergonomia i użyteczność w projektach...

 • Henryk Krawczyk prof. dr hab. inż.

  Dyscyplina naukowa: informatyka Sprawował urząd rektora od 2008 do 2016. Urodził się 20 maja 1946 r. w Dybowie. Studia wyższe ukończył w 1969 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie informatyki. W latach 1969–1972 pracował w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji. W 1972 r. rozpoczął pracę na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1976 r. uzyskał doktorat,...

 • Mikołaj Nowak dr inż.

  Dr inż. Mikołaj Nowak uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika w roku 2021. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze i zawodowe obejmują systemy energii skierowanej i ich zastosowanie do celów neutralizacji zagrożeń elektronicznych, układy impulsowe o wielkiej gęstości mocy i energii, systemy...

 • Jerzy Konorski dr hab. inż.

  Jerzy Konorski otrzymał tytuł mgr inż. telekomunikacji na Poitechnice Gdańskiej, zaś stopień doktora n.t. w dyscyplinie informatyka w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. W r. 2007 obronił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Elektroniki, Telekomnikacji i Informatyki PG. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, prowadził projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych, UE, US Air Force Office of Scientific...

 • Krzysztof Nyka dr hab. inż.

  Krzysztof Nyka, absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie  uzyskał tytuł magistra inżyniera (1986, telekomunikacja) stopień doktora nauk technicznych (2002, elektronika) i doktora habilitowanego (2020 automatyka, elektronika i elektrotechnika). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. Zainteresowania...

 • PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ KATEDRY SIŁOWNI MORSKICH I LĄDOWYCH WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

  Publikacja

  W artykule zaprezentowanoprofil statutowej działalnościKatedry Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiejw zakresie badań naukowych oraz dydaktyki. Przybliżono, specyfikę funkcjonowania Katedry, którątradycyjnie charakteryzują bliskiezwiązkiz marynarką wojenną(początkowo niemiecką, a następnie polską), dla której zawsze stanowiła ważnezapleczeintelektualne...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jacek Rumiński prof. dr hab. inż.

  Wykształcenie i kariera zawodowa 2022 2016   2002   1995   1991-1995 Tytuł profesora Habilitacja   Doktor nauk technicznych   Magister inżynier     Prezydent RP, dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inzyniera biomedyczna Politechnika Gdańska, Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna, tematyka: „Metody wyodrębniania sygnałów i parametrów z różnomodalnych sekwencji obrazów dla potrzeb diagnostyki i wspomagania...

 • Karolina Krośnicka dr hab. inż. arch.

  Karolina A. Krośnicka, dr hab. inż. arch., jest profesorem uczelni w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.  Przez wiele lat (1998-2016) była zatrudniona w Katedrze Transportu i Logistyki na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni, gdzie zajmowała się głównie zagadnieniami związanymi z planowaniem portów morskich i terminali portowych. Obecnie jej...

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Monitorowanie regionalnych zmian jonosfery z godzinnych obserwacji GPS

  Publikacja

  - Rok 2005

  W nowoczesnych metodach przestrzennego wyznaczania pozycji główną rolę odgrywają globalne systemy satelitarne, pozwalające na wyznaczenie pozycji obiektu niezależnie od czasu i położenia, w najbliższym sąsiedztwie Ziemi. Obecnie znanych jest kilka satelitarnych systemów pozycjonowania o zasięgu globalnym. Wśród nich wymienić należy: GPS, GLONASS, DORIS, PRARE, w niedalekiej przyszłości - GALILEO. Wykorzystanie poszczególnych systemów,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Perspektywy wykorzystania architektury korporacyjnej w tworzeniu rozwiązań smart city

  Publikacja

  - Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych - Rok 2015

  Idea jaką jest SmartCity jest na tyle nowa, iż trudno znaleźć kompleksowy i w pełni działający system obejmujący wszystkich jego interesariuszy oraz ich wymagania względem niego – rozumianego jako przedsięwzięcie, a nie system informatyczny. Obecnie prowadzonych jest wiele projektów o których można powiedzieć, iż są to projekty „wyspowe” - obejmują tylko jedno, lub kilka zagadnień (domen, aspektów), związanych z zarządzaniem przestrzenią...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Karol Kufel mgr inż.

  Osoby

  Karol Kufel od 2010 roku pracuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. Od 2014 pełni funkcję asystenta w Katedrze Zarządzania w Przemyśle. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego PG na specjalności Robotyka oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG na specjalności Zarządzanie systemami produkcyjnymi. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują projektowanie oraz doskonalenie systemów produkcyjnych i logistycznych, a także rozwój...

 • Małgorzata Szopińska dr inż.

  Małgorzata Szopińska rozwój naukowy rozpoczęła realizując pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Żanety Polkowskiej (Politechnika Gdańska, PG) oraz dr hab. Danuty Szumińskiej (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) w Katedrze Chemii Analitycznej, kierowanej wówczas przez prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika. Pracę doktorską pt. „Charakterystyka czynników modyfikujących skład wód powierzchniowych na obszarach...

 • XXXVII Wieczór z Ekonomią

  Wydarzenia

  29-04-2021 18:00 - 29-04-2021 21:00

  Zapraszamy na spotkanie naukowe online: Wieczór z Ekonomią, organizowany przez prof. Piotra Dominiaka. Gośćmi najbliższego spotkania będą: dr Dagmara Nikulin oraz prof. Ewa Lechman z WZiE PG.

 • ”Rozpocznij karierę z firmą Marion” – spotkanie online

  Wydarzenia

  05-04-2022 12:00 - 05-04-2022 13:00

  5 kwietnia br. Biuro Karier PG wraz z przedstawicielami firmy Marion zapraszają na spotkanie „Rozpocznij karierę z firmą Marion”.

 • Dagmara Nikulin dr

  Dagmara Nikulin jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego od 2014 roku. Początkowo pracowała w Katedrze Nauk Ekonomicznych, a obecnie w Katedrze Statystyki i Ekonometrii. Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2009) oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010). W latach 2006-2007 studiowała na uniwersytecie...

 • Jarosław Przewłócki prof. dr hab. inż.

  Jarosław Przewłócki jest profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, zastępca kierownika Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego. Podstawowym kierunkiem jego działalności naukowej są badania zjawisk losowych i zastosowanie metod probabilistycznych oraz teorii niezawodności w budownictwie, a w szczególności w geotechnice. Autor i współautor około stu publikacji naukowych, w tym szeregu książek...

 • Karolina Zielińska-Dąbkowska dr inż. arch.

  Karolina M. Zielinska-Dabkowska (dr inż. arch., Dipl.-Ing. Arch.[FH]) jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W roku 2002 ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki  Politechniki Gdańskiej a w 2004 inżynierii architektonicznej na HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim w Niemczech. Po studiach pracowała dla kilku firm o światowej renomie w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku...

 • Kinga Kaniewska-Laskowska dr inż.

  Wykształcenie Studia I stopnia - inżynierskie, kierunek CHEMIA 2013: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej Tytuł pracy inżynierskiej: „Kompleksy żelaza z ligandami fosfinidenowymi” Promotor: dr hab. inż. Rafał Grubba Studia II stopnia - magisterskie, kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA, spec. Technologia Organiczna 2014: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej Tytuł pracy...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Łucja Waligóra dr

 • Anna Maria Trzaskowska dr inż.

  Anna Maria Trzaskowska od 2017 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu. Przez ponad 2 lata pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Katedry oraz Quality Lead na studiach MBA prowadzonych na wydziale. Od 2018 roku Kierownik Programu międzywydziałowego kierunku Inżynieria Danych. Od 2021 roku Kierownik Projektu oraz członek kilku projektów międzynarodowych w...

 • Zapotrzebowanie na wsparcie innowacyjności wśród małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie Morza Bałtyckiego

  Publikacja

  - Rok 2012

  celem ekspertyzy było zbadanie rzeczywistego zapotrzebowania małych i średnich przedsiębiorstw z rejonu morza bałtyckiego na wsparcie innowacyjności. wyniki z przeprowadzonego badania mają służyć sformułowaniu rekomendacji, mających w przyszłości przyczynić się do podniesieniu innowacyjności i tym samym konkurencyjności mśp w rejonie nadbałtyckim. do zadań wykonywanych w ramach tej ekspertyzy należały m.in.: ocena dotychczasowego...

 • Monika Wieczerzak dr inż.

  Osoby

 • Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

  Zespoły Badawcze

  Zakład Towaroznawstwa * analiza etykiet i projekty nowych opakowań wybranych produktów spożywczych, * badania nad sensorami smaku, * analiza jakości produktów spożywczych, * wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska naturalnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zakład Zarządzania Jakością * zarządzanie jakością, TQM; * systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem informacji; * systemy...

 • Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

  * badania optymalizacyjne nowych technologii oraz rodzajów rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych konstrukcji kadłubów okrętowych * przemysłowe prototypy urządzeń i systemy zautomatyzowanej, sterowanej komputerowo diagnozy kształtu wielkogabarytowych konstrukcji płaskich * systemy dynamicznej kontroli jakości w trakcie produkcji kadłuba okrętowego * optymalizacja konstrukcji i technologii oraz budowa prototypów modułowej serii...

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Joanna Badach dr inż. arch.

  Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, który ukończyła w 2014 roku, uzyskując na obronie dyplomu wynik celujący. Za swoją pracę dyplomową otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska oraz wyróżnienie SARP Oddział Wybrzeże. Uczestniczyła w wymianie studenckiej ‘Erasmus’, odbywając dwa semestry studiów na Wydziale Architektury Uniwersytetu Alcalá de Henares w Hiszpanii.    Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2012...