Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów Tech. - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów Tech.

Filtry

wszystkich: 38

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2011
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
 • Context of Use
  Publikacja

  - Rok 2007

  Raport techniczny - opis metody ''Context of Use'' wykorzystywanej w projektowaniu komunikacji człowiek-komputer oraz doskonaleniu interfejsu użytkownika.

 • Data gathering methods : card sorting
  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł przedstawia koncepcję, pochodzenie oraz zastosowania dla jednej z metod oceny użyteczności i budowania menu w aplikacjach informatycznych - sortowania kart. Stanowi część przeglądu dostępnych metod poprawy użyteczności.

 • Data gathering methods : review - questionnaire
  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł przedstawia koncepcję, pochodzenie oraz zastosowania dla jednej z metod oceny użyteczności - wywiadu, wraz z jego głównym narzędziem - ankietami. Stanowi część przeglądu dostępnych metod poprawy użyteczności.

 • Designing intranet portals as electronic workplaces
  Publikacja

  - Rok 2007

  This paper highlights the most important requirements for developing intranet portals, especially in the areas of user interface ergonomics and usability. In specifying relevant usability requirements both perspectives are considered: of company employees and of executives. Best practices are reviewed, regarding successes and failures in intranet absorption, basing on the results on recent research in a number of surveyed Polish...

 • Efficacy of coping with work-related stress by firemen
  Publikacja

  The aim of this study was efficacy of coping with work-related stress by firemen with reference to subjective health evaluation. Theoretical model of process of stress by Lazarus was applied. The group consistent of 230 line-duty firemen. Participation in traumatic events and sense of coherence both directly and indirectly, by stress, affected the health among firemen. In stress confrontation a wider array of task and emotional...

 • Internetowe serwisy informacyjne dla rodzin wojskowych i ich zastosowanie w praktyce pedagogicznej
  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule omówiono możliwości praktycznego wykorzystania przez pedagogów dwóch serwisów internetowych zorientowanych na problematykę rodzin wojskowych. Przedstawiono zawartość tych serwisów. Pierwszy koncentruje się na specyficznych potrzebach dzieci z rodzin wojskowych, drugi jest internetowa stroną Narodowego Centrum Zaburzeń Stresu Pourazowego (PTSD). W dalszej kolejności zaprezentowano ich specyficzność (rodzina wojskowa)...

 • Modelling the context of use for Intranet portals design
  Publikacja

  - Rok 2007

  Intranet portals in contemporary enterprises affect the way how people work, communicate and build relationships within teams and organizations. Developing high usability in Intranet projects requires analysing context of use and including many additional organizational and cultural factors, normally not present in regular software projects. A modelling framework presented in this paper is useful for analysing context of use for...

 • Outsourcing w przedsiębiorstawach polskich - model podziału pracy

  Artykuł ukazuje możliwości zastosowania modelu optymalizacji pracy w zakresie korzystania z usług obcych. Dotyczy badań przypadku zlecania na zewnątrz zadań związanych z utrzymaniem maszyn i urządzeń technicznych przez polskie przedsiębiorstwa. Potwierdza zasadność stosowania modelu optymalizacyjnego podziału oraz jego elastyczność w obliczu wymagań przedsiębiorcy.

 • Portale intranetowe jako elektroniczne stanowiska pracy
  Publikacja

  - Rok 2007

  W ostatnich latach prawie wszystkie duże przedsiębiorstwa wprowadziły portale intranetowe, przeznaczone dla pracowników. Portale te maja przede wszystkim wspomagać realizację zadań roboczych opartą na obiegu dokumentów elektronicznych, zatem stanowią elektroniczne stanowiska pracy dla pracowników umysłowych współczesnych przedsiębiorstw i korporacji. Portale intranetowe na swoje otoczenie wywierają wpływ organizacyjny i behawioralny,...

 • Postawy strażaków wobec pomocy psychologicznej
  Publikacja

  - Rok 2007

  Celem pracy była ocena postaw strażaków wobec pomocy psychologicznej - jej dostępności i stygmatyzacji oraz zależność od stażu, stresu pracy i zdarzeń traumatycznych podczas działań bojowych. Metody: Postawa wobec pomocy psychologicznej w wojsku Britt, Kwestionariusz Subiektywnej Oceny Pracy Dudek i wsp. oraz wskaźnik zdarzeń traumatycznych podczas służby. Grupa: 189 strażaków z jednostek ratowniczo - gaśniczych. Prawie trzy...

 • User satisfaction model
  Publikacja

  - Rok 2007

  Raport techniczny - opis metody ''User Satisfaction Methods'' wykorzystywanej w projektowaniu komunikacji człowiek-komputer oraz doskonaleniu interfejsu użytkownika.

 • Wspomaganie procesu decyzyjnego doboru i wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP w przedsiębiorstwie

  W artykule opisano próbę opracowania metody analizy stosowanej w procesie wspomagania decyzji o rozpoczęciu prac nad doborem i wdrożeniem systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie. Istotnym elementem prezentowanej metody jest uwzględnienie opinii użytkowników systemu obecnie wykorzystywanego w procesie podejmowania decyzji.

Rok 2006
 • Building Employer Credibility in Corporate Intranet Portals.
  Publikacja

  - Rok 2006

  Publikacja omawia rolę portalu intranetowego w kształtowaniu relacji pracodawca-pracownicy w przedsiębiorstwie. W szczególności omówiono środki budowy wizerunku i wiarygodności pracodawcy w elektronicznych kanałach komunikacji. Na podstawie wyników badań ankietowych wśród polskich przedsiębiorstw wskazano typowe profile użytkowania intranetu oraz czynniki ergonomiczne i organizacyjne budujące satysfakcję użytkowników z portali...

 • Factors affecting credibility of e-shops in Poland

  Artykuł stanowi kontynuację tematu podjętego w poprzednich pracach autora nt. czynników wpływających na wiarygodność detalicznych sklepów internetowych. Przedstawiono w nim wstępne wyniki badań dokonanych przez autora.

 • Interfejs użytkownika: praca - emocje - relacje
  Publikacja

  - Rok 2006

  Praca zawiera analizę etapów rozwoju koncepcji interfejsu użytkownika i projektowania interakcji człowiek-komputer we współczesnych systemach informatycznych. Analiza obejmuje kolejno aspekty rozwoju interfejsu użytkownika związane z pracą, emocjami, estetyką, kulturą i relacjami. Omówiono także wybrane współczesne trendy w projektowaniu komunikacji człowiek-komputer, ergonomią i użytecznością wspólczesnych systemów informatycznych.

 • Internet payment methods in Poland
  Publikacja

  In this chapter authors intended to describe wide range of aspects of the Internet payment systems. At the beginning there is briefly shown their evolution and features required for the effective payment system. Data on the popularity of different payment systems in Internet transactions links this section with description of the current state of payment systems available in Poland.

 • Stan bezpieczeństwa pracy w małych firmach w ocenie pracowników
  Publikacja

  - Rok 2006

  Pogoń za zyskiem w firmach niejednokrotnie opłacona jest odstępstwem od właściwych warunków pracy, co przekłada się na odstępstwa od wymagań norm bezpieczeństwa pracy. Często, na takie odstępstwa, występuje zgoda pracowników. Dość nagminnym, szczególnie w budownictwie, jest wykorzystywanie samozatrudnienia dla przerzucenia kosztów BHP na pracownika, w tym przypadku firmę jednoosobową. W artykule przedstawiono wyniki badań świadomości...

 • Vendor credibility in e-shops design in Poland : an empirical study
  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł przedstawia wyniki badań dokonanych przez autora dotyczących czynników wpływających na wiarygodność detalicznych oferentów internetowych postrzeganą przez polskich klientów.Przedstawiono także model budowy wiarygodności oferenta internetowego, opracowany na podstawie wyników badań.

 • Working conditions in small companies in the eyes of the employees. [Warunki pracy w małych firmach w ocenie pracowników]
  Publikacja

  - Rok 2006

  The article presents the results of the study concerning the employees' awareness of working conditions. 157 employees from small production and service companies took part in the research. The research showed differences in the employees' perception of their working conditions. The employees were more often dissatisfied with working conditions than managers. A significant number of respondents (more than 75%) believe that the...

 • Wybór wariantu outsourcingu informatycznego w praktyce

  W artykule opisano możliwości wykorzystania outsorcingu do obniżenia kosztów eks-ploatacji zasobów informatycznych przedsiębiorstwa. Podano podstawowe informacje związane z eksploatacją zasobów informatycznych. Przedstawiono prace analityczne, które mogą wspomóc wypracowanie podjęcia decyzji o przeniesieniu zasobów informatycznych do outsourcingu. Artykuł opracowano na podstawie rzeczywistego projektu wprowadzonego w przedsiębiorstwie...

 • Zastosowania metodyki Kansei do doskonalenia interfejsów oprogramowania wykorzystywanego w telepracy
  Publikacja

  Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania metodyki Kansei Engineering do projektowania ulepszeń interfejsów oprogramowania wykorzystywanego w prowadzeniu telepracy. W artykule zostały zaprezentowane: podstawy metodyki Kansei Engineering, informacje o telepracy oraz podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem interfejsów oprogramowania.

 • Zastosowanie psychologicznych metod doboru do służby w Policji
  Publikacja

  - Rok 2006

  Celem było porównanie przydatności psychologicznych metod diagnostycznych - Minnesockiego Wielowymiarowy Inwentarza Osobowości (MMPI) oraz Inwentarza Osobowości NEO-FFI do oceny predyspozycji zawodowych kandydatów do służby w Policji z uwzględnieniem ich odporności na stres i podatności na uzależnienia. W grupie 39 kandydatów przeważali mężczyźni, z mniejszych miast, mający wykształcenie średnie zawodowe. Kwestionariusz NEO-FFI...