Zakład Towaroznawstwa - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zakład Towaroznawstwa

Filtry

wszystkich: 21

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2011
2009
 • Liquid membrane oscillators
  Publikacja

  Zaprezentowano krótki przegląd różnych podejść do opisu mechanizmu oscylacji róznicy potencjału elektrycznego między fazami wodnymi. Więcej uwagi zwrócono na mechanizm zaproponowany w zespole Szpakowskiej. Dla układu z kationowym surfaktantem nagła adsorpcja i desorpcja cząsteczek surfaktantu na granicy faza akceptorowa/ membrana ciekła poprzedzona dyfuzją jest odpowiedzialna za obserwowane oscylacje. W przypadku układu z anionowym...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Mollecular mechanism and chemicl kinetic description of nitrobenzene liquid membrane oscillator containing benzyldimethyltetradecylammonium chloride surfactant

  Badano oscylacje róznicy potencjału między fazami wodnymi oscylatora z nitrobenzenową membraną ciekłą zawierającego chlorek benzylodimetylotetradecyloamoniowy. Opisano chemię fizyczną tego oscylatora oraz omówiono rolę efektów hydrodynamicznych w powstawaniu oscylacji. Zaproponowano nowy mechanizm oparty na transferze masy par jonowych. Oscylacje są generowane na granicy faza akceptowa/ membrana ciekła i są spowodowane autokatalityczną...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Obowiązek ochrony środowiska naturalnego jako granica swobody działalności gospodarczej w Polsce

  Działalność gospodarcza powinna być prowadzona zgodnie z poszanowaniem środowiska naturalnego w ramach obowiązujacych w tym zakresie unormowań prawnych.Gospodarka odpadami oraz strategiczne podejście do międzynarodowego zarzadzania odpadami - to aktualne problemy w przedsiębiorstwach. Instrumenty polityki ochrony środowiska w odniesieniu do przedsiębiorstw, takie jak: pozwolenie zintegrowane, ocena oddziaływania na środowisko,...

 • Zjawiska oscylacyjne w układach membranowych
  Publikacja

  - 2009

  Omówiono wybrane zjawiska oscylacyjne występujące w układach homogenicznych i heterogenicznych, ze szczególnym uwzględnieniem oscylatorów membranowych. Wśród nich szerzej omówiono oscylator Teorella składający się z membrany porowatej oraz oscylator z membraną ciekłą i kationowym surfaktantem, które mogą stanowić sztuczne modele złożonych procesów biologicznych. Przedstawiono założenia mechanizmu oscylacji opartego na kinetyce...

2008
 • Mechanism of nitromethane liquid membrane oscillator containing sodium oleate

  Badano osylacyjne zachowanie oscylatora z anionowym surfaktantem na poziomie molekularnym. Zastosowano przybliżenie oparte na zasadach kinektyki chemicznej. Membranę ciekłą stanowił nitrometan z 2,2' bipirydyną. Faza wodna domowa zawierała oleinian sodu i butanol, a faza wodna akceptora chlorek sodu. Ustalono, że oscylacje zachodzą na granicy fazy akceptorowej i membrany ciekłej. Zaproponowano 3-etapowy mechanizm oscylacji i potwierdzono...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • O mozliwości zastosowania w membranowym sensorze smaku elektrod z elektroaktywnym polimerem

  Skonstruowano i testowano nowe elektrody membranowe z polimerem elektroaktwnym w celu wykorzystania w sensorze smaku. Elektrody z węglem szklistym składały się z dwóch warst: 1) poli(3,4-etylenodioksytiofen) z przecijonem (poli (2-strenosulfonian)) lub z anionem ClO4; 2) polichlorek winylu z odpowiednim związkiemlipofilowym. Stwierdzono, że rodzaj przecijonu w polimerze elektroaktywnym nie wpływa na czułość elektrody na jony obecne...

 • Oddziaływanie środowiska naturalnego na zdrowie sportowca
  Publikacja

  - 2008

  Sukcesy sportowców zależą od wielu czynników. Jakość pożywienia i środowisko naturalne, w którym prowadzony jest intensywny trening wyczynowy wpływają na zdrowie organizmu. Przedstawiono wpływ najczęściej występujących zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby na zdrowie człowieka, a w szczególności sportowca. Omówiono wpływ innych czynników jakie mogą występować podczas intensywnych treningów (hałas, drgania, warunki w pomieszczeniu...

 • Potencjometryczne sensory smaku z membranamii polimerowymi
  Publikacja

  - 2008

  Omówiono wielkanałowe, potencjometryczne sensory smaku z elektrodami zawierającymi polimerowe membrany ze związkamoi jonoselektywnymi. Wykazano, że te sensory mozna zastosować do rozrózniania produktów podobnych z róznych firm. Wadą ich jest niewystarczająca stabiloność membrany polimerowej.

2007
 • Sztuczny sensor smaku a zmysł smaku

  Omówiono klasy smaku i działanie zmysłu smaku, który odgrywa ogromną rolę w ocenie jakości żywności metodami organoleptycznymi. Metody te nie są w pełni obiektywne, stąd poszukuje się sztucznego sensora smaku. Przedstawiono szereg rozwiązań prowadzących do opracowania sensora smaku na większą skalę. Omówiono wybrane potencjometryczne i woltamperometryczne sensory smaku, a także ich handlowe modele.

2006