Dachy - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dachy

ISSN:

1509-3107

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 1 Czasopisma spoza wykazów ministerialnych 2017-2018
2017 1 Czasopisma spoza wykazów ministerialnych 2017-2018
2012 0 C
2011 0 C

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 36

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2018
 • Diagnostyka uszkodzonych przez pożar elementów przekrycia dachowego
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2018

  Podczas użytkowania budynku kompostowni doszło do pożaru, który wybuchł w górnej części maszyny technologicznej. ustawionej nad kanałem kompostowym. W wyniku pożaru odparzeniu uległa wyprawa ochronna dolnej stopki jednego z dzwigarów strunobetonowych. W artykule przedstawiono analize stanu technicznego elementów konstrukcji dachu budynku kompostowni usytuowanych w strefie oddziaływania pożaru oraz opisano program podjętych działań...

Rok 2017
 • Ocena stanu technicznego przekrycia łukowego. Ekspertyza techniczna.
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2017

  W artykule przedstawiono wyniki prac wykoanych w ramach ekspertyzy technicznej której celem była ocena stanu technicznego budynku basenu i sali sportowej przeprowadzona w aspekcie szczelności przekrycia łlukowego poddanego pracom termomodernizacyjnym wraz ze wskazaniem ewentualnych wad i usterek w zrealizowanych robotach budowlanych

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Prace remontowe przyczyną potencjalnych utrudnień eksploatacyjnych. Błędy wykonawcze pokrycia dachu
  Publikacja

  W artykule przedstawiono opis prac remontowych dachu stromego z pokryciem z dachówki ceramicznej. Sposób wykonania tych prac mógł być przyczyną potencjalnych utrudnień eksploatacyjnych, będących następstwem zarówno przecieków, jak również problemów związanych z brakiem możliwości zapewnienia właściwego dostępu do połaci dachowej w celu prowadzenia prac konserwacyjno-renowacyjnych. W artykule poddano analizie wpływ zastosowanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Usuwanie niedoskonałości projektowych pokrycia dachowego poprzez poprawną realizację
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2017

  w artykule opisano przypadek jednorodzinnego budynku mieszkalnego którego realizacja odbywała ise na podstawie indywidualnei opracowanej dokumentacji projektowej. Projekt budowlany wykonany został z pominieciem detali architektonicznyc, w tym szczegółów dotyczących realizacji pokrycia dachowego z ceramicznej dachówki karpiówki. W artykule poddano analizie wpływ braków w dokumentacji projektowej na możliwość powstania potencjalnych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2016
Rok 2015
 • Błędy konstrukcji dachu stromego przyczynami uszkodzeń budynku mieszkalnego
  Publikacja

  W artykule przedstawiono opis uszkodzeń występujących uszkodzeń w wielorodzinnym budynku mieszkalnym skoncentrowanych w obszarze ścian obudowy klatek schodowych. Niedoskonałe rozwiązania projektowe konstrukcji dachu stromego po krótkim okresie użytkowania budynku doprowadziły do powstania istotnych uszkodzeń które były przyczynami uciążliwości w zakresie eksploatacji budynku

 • Błędy realizacji dachu stromego w aspekcie eksploatacji.- część 1
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2015

  W artykule przedstawiono opis uciążliwości eksploatacyjnych związanych z niewłaściwym wykonaniem pokrycia z dachówki ceramicznej oraz związanych z jego realizacją pozostałych prac dekarskich w poziomie pokrycia budynku. przeanalizowano wpływ zastozowanych rozwiązań wykonawczych na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcjke rozwiązań mających za zadanie usunięcie uciążliwości eksploatacyjnych

 • Błędy realizacji pokrycia dachu stromego
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2015

  W artykule przedstawiono opis usterek drewnianego dachu stromego, będących następstwem niewłaściwego wykonania pokrycia z dachówki cementowej. W pracy poddano analizie wpływ zastosowanych rozwiązań wykonawczych na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcje rozwiązań mających na zadanie usunięcie występujących usterek.

 • Błędy w realizacji dachu stromego w aspekcie eksploatacji. -część 2
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2015

  W artykule przedstawiono kontynuacje opisu uciążliwości eksploatacyjnych związanych z niewłaściwym wykonaniem pokrycia z dachówki ceramicznej oraz związanych z jego realizacją pozostałych prac dekarskich w poziomie przekrycia budynku apartamentowego. W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu zastosowanych rozwiązań wykonawczych na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. zaproponowano koncepcje rozwiązań...

 • Błędy w stropodachu odwróconym przyczyną uciążliwości eksploatacyjnych
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2015

  Artykuł przedstawia wpływ błędów popełnionych podczas realizacji dachu wykonanego jako stropodach odwrócony, które doprowadziły do powstania ograniczeń eksploatacyjnych nie tylko samego stropodachu, lecz również lokali mieszkalnych znajdujących się w poziomie ostatniej kondygnacji. W opracowaniu przedstawiono też sposób usunięcia występujących uciążliwości eksploatacyjnych.

 • Termoizolacja dachu a poprawny kierunek przepływu powietrza w wentylacji naturalnej

  W artykule opisano przypadek w którym projektant nie uwzględnił konieczności wykonania izolacji termicznej w połaci dachowej nad przestrzenią poddasza nieużytkowego, co przyczyniło się do odwrócenia kierunku przepływu powietrza wentylacyjnego w kanałach trzonów kominowyc. Pomimo zgodnego z zasadami wiedzy technicznej doboru układu warstw dachu zastosowane rozwiązanie spowodowało zakłócenie w pracy wentylacji grawitacyjnej w wyniku...

 • Usterki dachu płaskiego z pokryciem z membrany dachowej
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2015

  W artykule przedstawiono opis usterek dachu płaskiego będących następstwem błędów projektowych, jak również wykonawczych. W pracy poddano analizie wpływ zastosowanych rozwiązań na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcje prac mających na celu usunięcie występujących usterek.

 • Ustreki tarasu z utrudnionym odprowadzeniem wody opadowej
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2015

  Artkuł przedstawia opis usterek tarasu nad podzielną hala garażową, spowodowanych błędami projektowymi , wykonawczymi jak równięż niewłaściwą eksploatacją. Przedstawiono również spływ kształtu dachu na utrudnienia w odprowadzeniu wód opadowych.

 • Uszkodzenia komina portkowego w obszarze poddasza budynku mieszkalnego
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2015

  W artykule przedstawiono opis uszkodzeń komina portkowego, skoncentrowanych w miejscu oparcia żelbetowej, monolitycznej belki nadprożowej na trzonie pionowym oraz ukosowanym, stanowiącej przesklepienie w miejscu połączenia trzonów. Niewłaściwy dobór kształtu i proporcji trzonu odchylonego od pionu w połączeniu z długoletnią eksploatacją prowadzoną bez wykonania remontów okresowych doprowadził do wystąpienia stanu przedawaryjnego...

 • Zniszczenia pożarowe dachu stromego
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2015

  W artykule przedstawiono opis uszkodzeń budynku będących następstwem pożaru, który powstał w poziomie poddasza. W pracy poddano analizie wpływ pożaru oraz akcji gaśniczej na stan techniczny elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. zaproponowano koncepcje prac mających na celu usunięcie występujących uszkodzeń

Rok 2014
 • Błedy projektowe i wykonawcze przyczyną awarii konstrukcji zadaszenia tarasu
  Publikacja

  W artykule przedstawiono opis usterek zadaszenia tarasu w istniejacym budynku Miejskiego Domu Kultury. W obiekcie w celu zwiększenia powierzchni użytkowej wykonano zadaszenie tarsu - w artykule opisano wpływ przyjetych rozwiązań projektowych oraz popełnionych błedów wykonawczych na stan techniczny nowej konstrukcji stalowej zadaszenia, jak również istnijącej konstrukcji budynku. Zaproponowano koncepcję wzmocnienia stalowej konstrukcji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Błędny zakres prac remontowych przyczyną przecieków
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2014

  w artykul eprzedstawiono opis usterek tarasu widokowego usytuowanego w poziomie stropodachu budynku apartamentowego. Przeanalizowano wpływ przyjetych rozwiązań projektowych i wykonawczych tarasu oraz przeprowadzonych dotychczas prac remontowych na usterki wilgotnościowe występujace w lokalach mieszkalnych. zaproponowano rozwiązania projektowe przebudowy tarasu

 • Błędy projektowe i wykonawcze na dachu z płyt warstwowtych
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2014

  W artykule przedstawionom opis wpływu błedów projektowych i wykonaczych popełnionych w obszrze stropodachu budynku przemysłowego, które po krótkim okresie eksploatacjui hali produkcyjnej doprowadziły do powstania bardzo istotnych uciążliwości eksploatacyjnych, związanych z nieszczelnościami skoncentrowanymi głównie wzdłuz koryta odwadniającego. W artykule prze3dstawiono również zaproponowany sposób usunięcia występujących usterek.

 • Błędy wykonawcze pokrycia obiektu wielkopowierzchniowego
  Publikacja

  W artykule przedstawiono opis zjawiska powstawania zastoisk wody powstających na dachu dwubryłowego budynku wielkopowierzchniowego , które zagrażały bezpieczeństwu użytkowania połaci dachowych dachu niskiego oraz dachu wysokiego. W artykule przedstawiono etapowe oraz wariantowe rozwiązania usunięcia występujących usterek pokrycia dachowego.

 • Ocena stanu technicznego przekrycia krzywoliniowego podstawą określenia zakresu prac remontowych
  Publikacja

  W artykule przedstawiono wpływ popełnionych błędów projektowych, prowadzonego dotychczas sposobu użytkowania oraz przeprowadzonych w latach minionych prac remontowych krzywoliniowego przekrycia budynku Centrum Handlowego na jego stan techniczny. Ponadto w artykule zaproponowano sposób usunięcia występujących usterek i uszkodzeń.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stan techniczny dachu drewnianego oraz trzonów kominowych jako czynników determinujących zakres remontu kapitalnego budynku
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2014

  W artykule opisano stan techniczny dachu drewnianego oraz trzonów kominowych w budynku mieszkalno - us lugowym, który po wwileu latach eksploatacji został wyłaczony z użytkowania. Długotrwały okres eksploatacji budynku oraz brak regularnie prowadzonych remontów okresowych doprowadziły do drastycznego spadku sprawności technicznej obiektu, w tym elementów jego przekrycia

 • Uciążliwości eksploatacyjne jako skutek błędów w realizacji stropodachu
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2014

  W artykule przedstawiono opis stropodachu który zrealizowany został z pominięciem zasad reżimu technologicznego, a błędnie przeprowadzone w latach minionych prace remontowo- modernizacyjne zamiast poprawy jakości eksploatacji budynku przyczyniły się jedynuie do rozszerzenia zakresu usterek wilgotnościowych. Opisano zaproponowany zakres prac remontowych.

 • Usterki wilgotnościowe lądowiska dla helikopterów
  Publikacja

  Artykuł przedstawia opis usterek wilgotnościowych występujących w obszarze lądowiska dla helikopterów medycznych, które powstały w wyniku popełnionych błędów projektowych i wykonawczych. Lądowisko zewnętrzne, zaprojektowane jako szkieletowa konstrukcja żelbetowa z płytą startową oraz zakrzywioną w planie estakadą dojazdową do budynków szpitalnych zrealizowane zostało z niedociągnięciami. Polegały one na nieprawidłowym odwadnianiu...

 • Usterki wilgotnościowe spowodowane przebudową tarasu
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2014

  Artykuł przedstawia stan techniczny tarasu nad garażem, który został przebudowany bez opracowania dokumentacji remontowej. W ramachb prAC REMONTOWO- MODERNIZACYJNYCH PRZEPROWADZONYCH W LATACH MINIONYCH ZAMOCOWANO BALUSTRADY OCHRONNE PERFORUJĄC IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ. W PRACY SFORMUŁOWANO SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE USUNIĘCIA WYSTĘPUJĄCYCH USZKODZEŃ

Rok 2013
 • Awaria stropu
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2013

  W artykule przedstawiono opis usterek stropu nad przyziemiem magazynu płodów rolnych które powstały w wyniku popełnionych błędów wykonawczych oraz niewłaściwej eksploatacji obiektu. W pracy przedstawiono jedno z opracowanych alternatywnych rozwiązań projektowych wzmocnienia konstrukcji stropu

 • Błedy projektowe i wykonawcze przyczyną usterek tarasu
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2013

  W artykule przedstawiono opis usterek stropu nad ostatnią kondtygnacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego, w pozimi którego zaprojektowany i wykonany został taras. Przedstawiono analizę wpływu przyjetych rozwiąan projektowych i wykonawczych na stan techniczny budynku oraz zaproponowano koncepcje rozwiązania projektowego przebudowy tarasu

 • Kształt dachu przycyzna usterek wilgotnościowych
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2013

  W artykule przedstawiono opis usterek cieplno-wilgotnościowych występujących w lokalach mieszkalnych znajdujących sie w pozimie ostatniej kondygnacji budynju. Zaproponowano zakres prac naprawczych dachu stromego

 • Kształt dachu przyczyną usterek wilgotnościowych
  Publikacja

  W artykule przedstawiono opis usterek cieplno-wilgotnościowych występujących w lokalach mieszkalnych znajdujących się na poziomie ostatniej kondygnacji budynku. Oprócz błędów wykonawczych popełnionych w trakcie realizacji pokrycia dachowego, skutkujących powstawaniem przecieków do wnętrza lokali mieszkalnych, również kształt dachu sprzyjał tworzeniu się worków śnieżnych i oblodzeń, które przyczyniły się do powstawania usterek cieplno-wilgotnościowych....

 • Przebudowa przekrycia jako element zmiany sposobu użytkowania obiektu zabytkowego
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2013

  W artykuleprzedstawiono opis zabytkowego budynku wozoni usytuowanej na terenie realizowanego osiedla mieszkaniowego, którego głowna część substancji mieszkaniowej stanowią apartamenty w loftach. W pracy omówiono stan techniczny przekrycia oraz przedstawiono propozycje modernizacji budynku z uwzględniniem jego zabytkowego charakteru

 • Przecieki następstwem sposobu eksploatacji oraz błódów projektowych i wykonawczych
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2013

  W artykule przedstawiono opis usterek stropu nad podziemna halą garażową, który zaprojektowany oraz wykonany został w technologii stropodachu odwróconego. W pracy przedstawiono analizę wpływu przyjętych rozwiązań projektowych i wykonawczych oraz dotychczasowego sposobu eksploatacji na stan techniczny stropu oraz zaproponowano koncepcje rozwiązania projektowego przebudowy jego fragmnetu użytkowanego jako wewnętrzne patio komunikacyjne

 • Sposób eksploatacji oraz zakres remontu przycyznami usterek dachu drewnianego
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2013

  Artykuł przedstawia opis stanu technicznego dachu drewnianego budynku mieszkalnego który po wielu latach eksploatacji poddany został pracom remontowym. W pracy przedstawiono analize wpływu stanu technicznego dachu na bezpieczeńsytwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania budynku oraz zaproponowano koncepcje rozwiązania projektowego kompleksowej modernizacji przekrycia budynku

 • Stan przedawaryjny budynku wskutek uszkodzeń konstrukcji dachu
  Publikacja

  - Dachy - Rok 2013

  W artykule przedstawiono opsi uszkodzeń dachu drewnianego o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej stanowiącego przekrycie budynku magazynu zbożowego. Brak remontów okresowych doprowadził do obniżenia sprawności technicznej konstrukcji budynku, w tym stropówo na belkach drewnianych. Zaproponowano zakres prac naprawczych drewnianej więźby dachowej oraz stropów międzykondygnacyjnych

Rok 2002

wyświetlono 311 razy