Wyniki wyszukiwania dla: BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW

Wyniki wyszukiwania dla: BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW

 • Dbałość o bezpieczeństwo systemów informatycznych.

  Publikacja

  Skoncentrowano się na problematyce bezpieczeństwa systemów informatycznych dla ogólnie pojętej organizacji. Wyszczególniono i omówiono podstawowe zagrożenia dla systemu informatycznego. Sklasyfikowano metody i cele działania szeroko ujętych włamywaczy komputerowych. Przedstawiono sposoby i mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo systemowe. Położono nacisk zarówno na aspekty pozatechniczne, takie jak: polityka bezpieczeństwa, szkolenia...

 • Architecture supporting security of agent systems

  Publikacja

  - 2006

  W rozprawie zaproponowano nową architekturę bezpieczeństwa wspomagającą anonimowość w systemach agentowych. Moduł I architektury zapewnia funkcjonalność protokołu ochrony przed tropieniem (ang. untraceability), z tą zaletą, że nie wprowadza ograniczeń wobec agentów samodzielnie ustalających trasę własnej wędrówki. Stanowi rdzeń architektury, który zaimplementowano jako rozszerzenie platformy agentowej JADE, udostępniane publicznie...

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania i zabezpieczeń

  Publikacja

  - 2006

  W referacie przedstawia się wybrane zagadnienia oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego w kontekście wymagań zawartych w dyrektywach europejskich ATEX 100a i ATEX 137 oraz w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. 2003, Nr 143, Poz. 1393). Część referatu poświęcono wybranym zagadnieniom analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego...

 • Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych

  Kursy Online

  Kurs na potrzeby przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH realizowanego dla kierunku Elektronika i telekomunikacja na studiach II stopnia (rok studiów 2., semestr 3.)

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne w projektowaniu i eksploatacji systemów technicznych podwyższonego ryzyka.

  Publikacja

  - 2003

  W referacie przedstawiono niektóre zagadnienia związane z oceną bezpieczeństwa funkcjonalnego w nawiązaniu do normy międzynarodowej IEC 61508. Podkreślono znaczenie ilościowych ocen ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem złożonego obiektu technicznego. Zarządzanie to proponuje się oprzeć na ocenie opcji sterowania ryzykiem z uwzględnieniem analizy kosztów i efektów. W związku z kłopotami interpretacyjnymi i trudnościami stosowania...

 • Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz grzewczych

  Prezentacja tematyki specjalistycznej konferencji Strategia-identyfikacja, skala zagrożenia, przeciwdziałanie.

 • Bezpieczeństwo systemów /Safety-Critical Systems

  Kursy Online

  Kierunek Informatyka, studia II stopnia Pierwszy wykład we środę 26 lutego 2020. Informacje o projekcie będą przekazane na pierwszym wykładzie.

 • Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych / Security of Computer Systems

  Kursy Online

 • Katedra Elektroenergetyki

  Zespoły Badawcze

  * ochrona i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, * stabilność sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego, * kompleksowe modelowanie systemów elektroenergetycznych oraz szczegółowe modele elementów systemu, * urządzenia FACTS i systemy HVDC w systemach elektroenergetycznych, * odnawialne źródła energii w systemach elektroenergetycznych, * urządzenia i instalacje elektryczne, * optymalizacja struktury i parametrów...

 • Bezpieczeństwo elektroenergetyczne dla pokoleń

  Publikacja
  • W. Kamrat
  • M. Bartosik
  • M. Każmierkowski
  • L. Włodzmierz
  • P. Maciej
  • T. Peryt
  • T. Skoczkowski
  • S. Andrzej
  • S. Adam

  - Przegląd Elektrotechniczny - 2016

  W artykule przeanalizowano źródła energii pierwotnej, ich wystarczalnośći dywersyfikację w skali lokalnej i globalnej, problem dekarbonizacji polskiej elektroenergetyki na tle europejskiej polityki klimatycznej, osiągalność źródeł gazu jako efektywnego paliwa dla energetyki, polski program energetyki jądrowej, bezpieczeństwo zasilania elektrycznych systemów trakcyjnych jako strategicznej alternatywy...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Problemy bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji.

  Publikacja

  Scharakteryzowano najczęściej stosowane sposoby naruszania bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji oraz omówiono cele i motywy włamywaczy. Następnie podano definicję polityki bezpieczeństwa organizacji oraz omówiono podstawowe strategie i taktyki realizacji bezpieczeństwa. W kolejnym rozdziale omówiono najczęściej stosowane sposoby zwiększania bezpieczeństwa systemów informatycznych. W podsumowaniu rozwinięta jest teza,...

 • Wpływ odnawialnych źródeł generacji energii na bezpieczeństwo pracy krajowego systemu elektroenergetycznego

  Publikacja

  - 2014

  W referacie omówiono ogólne problemy związane z rozwojem systemów elektroenergetycznych, w tym związane z tzw. źródłami energii odnawialnej (OZE). Na tym tle przedstawiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym, wpływem OZE na bezpieczeństwo i dalej zagadnienia związane z kierunkami rozwoju systemów elektroenergetycznych.

 • Zagadnienia bezpieczeństwa systemów operacyjnych

  Publikacja

  Bezpieczeństwo systemów komputerowych wymaga ochrony takich zasobów jak konfiguracja systemu operacyjnego, aplikacje oraz dane. W pracy przedstawiono metodę zabezpieczania systemu operacyjnego Linux poprzez podział zasobów i ich zapis na różnych typach nośników: niemodyfikowalnych, z możliwością fizycznego zablokowania zapisu oraz modyfikowalnych. Opisany sposób pozwala na eliminację większości zagrożeń spowodowanych przełamaniem...

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne: określanie wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL - cz. 2

  Publikacja

  Bezpieczeństwo funkcjonalne pełni jedną z kluczowych ról w procesie zarządzania bezpieczeństwem w cyklu życia systemu technicznego i dotyczy właściwego projektowania oraz późniejszego utrzymywania systemów technicznych związanych z bezpieczeństwem, wykonanych w technologii E/E/PE (elementy elektryczne / elektroniczne / elektroniczne programowalne) realizujących tzw. funkcje bezpieczeństwa SRF (ang. safety related function).

 • System monitoringu technicznego w obiektach mostowych - niezbędne czy przydatne?

  Publikacja

  - 2016

  W pracy przedstawiono rozważania na temat zasadności stosowania systemów monitoringu technicznego w mostach. Wskazano rodzaje systemów oraz przykłady zastosowań: utrzymanie, bezpieczeństwo oraz weryfikacja założeń projektowych.

 • Badania systemów powstrzymujących pojazd przed wypadnięciem z drogi - cz. II

  W artykule zaprezentowana została tematyka systemów powstrzymujących pojazd przed wypadnięciem z drogi. Podczas codziennego użytkowania dróg występuje szereg zagrożeń, które wpływają na bezpieczeństwo. Badanie, identyfikacja i klasyfikacja zagrożeń stanowią istotny element utrzymania dróg. Artykuł stanowi drugą część podjętej problematyki. Pierwsza została opublikowana w magazynie Mosty nr 3-4/19 str. 66-68.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Model bezpieczeństwa statku morskiego.

  Publikacja

  - 2002

  Bezpieczeństwo statku zależy istotnie od jego procesu eksploatacji. Proces ten zamodelowano jako semi-Markowowski. Fazostany procesu eksploatacji wywołują zapotrzebowanie na użytkowanie określonych systemów statku. Podczas realizacji procesów użytkowania tych systemów mogą powstawać zdarzenia niezdatności elementów technicznych i antropijnych, co może powodować wypadki morskie, czyli niespodziewane zdarzenia, których...

 • Możliwości stosowania wirtualizacji w systemach komputerowych

  Wykorzystywana dotychczas głównie w zastosowaniach wojskowych i przemysłowych, na komputerach typu mainframe, wirtualizacja wchodzi obecnie do powszechnego użytku. Wzrost mocy obliczeniowej komputerów osobistych pozwala na wydajne wirtualizowanie nawet kilku systemów operacyjnych na raz. W artykule zostaną opisane trzy obszary zastosowań wirtualizacji: edukacja informatyczna, systemy mobilne oraz bezpieczeństwo systemów komputerowych.

 • Metoda analizy związanych z czasem wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemów komputerowych

  Publikacja

  Bezpieczeństwo jest pożądaną cecha systemów przemysłowych, transportowych i innych typów. A ponieważ do sterowania tymi systemami powszechnie stosuje się systemy komputerowe, jest ono również ważną cechą oprogramowania. Analiza bezpieczeństwa oprogramowania jest jednak, ze względu na jego niematerialność, trudniejsza od typowej analizy. Ponadto, ze względu na skomplikowane reguły sterujące oraz naturę kontrolowanych systemów, bezpieczeństwo...

  Pełny tekst w portalu

 • Badanie i analiza systemów radiolokalizacyjnych do zastosowań specjalnych

  Publikacja

  - 2018

  Niniejsza monografia jest poświęcona tematyce systemów radiolokalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań naziemnych, projektowanych z myślą o zastosowaniach specjalnych. Jako systemy do zastosowań specjalnych rozumiane są tu rozwiązania projektowane pod kątem spełniania oczekiwań określonych służb porządku publicznego czy dziedzin przemysłu, w których precyzyjne i niezawodne dostarczanie informacji pozycyjnych ma istotny...

 • Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja
  • T. Kamiński
  • M. Niezgoda
  • S. Mirosław
  • J. Oskarbski
  • P. Świedrski
  • P. Filipek

  - PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA : TRANSPORT - 2016

  W artykule opisano założenia projektu pt. "Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego". Projekt jest realizowany w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) zorganizowanego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (umowa nr DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016). Celem projektu jest opracowanie narzędzi , które umożliwią...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Identyfikacja systemów cumowniczych MJP i konsekwencje wynikające z ich zastosowania

  W pracy rozpoznano i przeanalizowano użycie najczęściej stosowanych systemów cumowniczych dla MJP. Dobór konkretnego systemu cumowniczego jest skomplikowany i wymaga przeanalizowania szeregu czynników. Najczęściej stosowanymi systemami cumowniczymi są: cumowanie do pali stalowych, cumowanie za pomocą bomów cumowniczych, cumowanie za pomocą lin (cum), cumowanie za pomocą martwych kotwic i kotwic Seaflex. Konsekwencje wynikające...

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu...

 • Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

  W artykule zaprezentowano aspekty bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego. Przedstawiono ich charakterystykę i wyzwania technologiczne. Zdefiniowano bezpieczeństwo i istniejące w tym obszarze zagrożenia. Przybliżono metody oceny poziomu bezpieczeństwa. Na bazie wdrożonej na Politechnice Gdańskiej platformy eNauczanie PG omówiono sposoby zapewniania zakładanego poziomu bezpieczeństwa takich systemów.

  Pełny tekst w portalu

 • Modelowanie bezpieczeństwa maszyn i instalacji krytycznych

  Publikacja

  W rozdziale zostały omówione metody modelowania bezpieczeństwa instalacji krytycznych. W złożonym obiekcie podwyższonego ryzyka wyróżniono warstwy procesu technologicznego, systemów monitorowania i sterowania, alarmów krytycznych i interwencji operatorów, warstwy systemów automatyki zabezpieczeniowej SIS, zabezpieczeń inżynieryjnych, oraz warstwy przeciwdziałań wewnętrznych i zewnętrznych. Zwrócono uwagę na rolę jaką pełnią systemy...

 • Tomasz Gierszewski dr inż.

 • Rafał Leszczyna dr inż.

  Dr inż. Rafał Leszczyna jest adiunktem na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W grudniu 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki ze specjalizacją w dziedzinie bezpieczeństwa komputerów. W latach 2004–2008 pracował we Wspólnym Centrum Badań Komisji Europejskiej (European Commission Joint Research Centre), w zespołach zajmujących się bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem...

 • Bezpieczeństwo handlu elektronicznego

  Rozpatrzono i scharakteryzowano wielowarstwowe architektury systemów informatycznych wspomagających handel elektroniczny. Zasygnalizowano niezbędne różnego typu mechanizmy zabezpieczeń dla podstawowych usług i określonych klas zagrożeń. Główną uwagę zwrócono na podpisy cyfrowe. Na tej podstawie wprowadzono model zaufania oraz zdefiniowano metryki pozwalające na oszacowanie ryzyka przeprowadzanych transakcji. Zaprezentowano również...

 • Advanced Systems for Automation and Diagnostics

  Publikacja

  Książka, zawierająca wybór referatów DPS'2015, podzielona jest na pięć części: (I) Systemy Diagnostyczne i Odporne na Uszkodzenia, (II) Czynniki Biologiczne i Ludzkie, (III) Diagnostyka Matematycznie Osadzona, (IV) Diagnostyka i Bezpieczeństwo Systemów, oraz (V) Obliczenia Plastyczne. Książka niniejsza przeznaczona jest dla studentów, inżynierów, technologów i naukowców, którzy pragną pogłębiać zagadnienia niezawodności, detekcji...

 • Problems of ship system design for safety.

  Publikacja

  - 2003

  System bezpieczny to taki, który nie stwarza ryzyka większego niż przyjęte w odpowiednich kryteriach. Kryteria te mogą być wyrażone jakościowo oraz ilościowo. Bezpieczeństwo jako atrybut systemu może być przedmiotem projektowania. Rozróżniono tutaj dwa przypadki: A - dotyczące systemu dla którego właściwe są kryteria jakościowe i B - dotyczące systemu dla którego zastosowano kryteria ilościowe. W uwagach końcowych przedyskutowano...

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie w świetle norm PN-ISO/IEC 27001, IEC 61508

  Artykuł opisuje sposób podejścia do zarządzania bezpieczeństwem informacji z wykorzystaniem norm PN-ISO/IEC 27001, IEC 61508. Istotnym elementem pracy jest uwzględnienie zagrożeń, wynikających z braku wykorzystania procesu zarządzania, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo informacji, jak również zagrożeń technicznych zmniejszających niezawodność systemów informacyjnych. Artykuł zawiera informacje przydatne podczas analizy...

 • Systemy zarządzania i ich certyfikacja w przedsiębiorstwach spożywczych

  Publikacja

  - 2013

  W opracowaniu ukazano rolę obligatoryjnych systemów jakości odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności z punktu widzenia przedsiębiorcy. W pracy omówiono wybrane systemy (GMP/GHP, HACCP) oraz certyfikację systemu HACCP obowiązującą normą ISO 22000. Przedstawiono również liczbę certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym w latach 2007-2011 w Polsce i na świecie,...

 • Human and organizational factors in risk analysis and safety management of azardous

  Publikacja

  - 2003

  Artykuł porusza aktualne kwestie dyskutowane podczas warsztatów na temat czynników ludzkich i organizacyjnych w analizie ryzyka i zarządzaniu bezpieczeństwem instalacji przemysłowych wysokiego ryzyka. Zauważa się rosnącą świadomość, że eksploatacja złożonego systemu wyposażonego w środki bezpieczeństwa oraz redundancyjne układy zabezpieczeń i sterowania, zawierające jednostki programowalne, może spowodować większe uzależnienie...

 • A service-oriented approach to the identification of IT Risk

  Publikacja

  - 2005

  Artykuł przedstawia ogólne podejście do identyfikacji ryzyka eksploatacji systemów informatycznych, które obejmuje bezpieczeństwo, ochronę, prywatność oraz uzależnienie. Podejście oparte jest na badaniu trybów awarii usług dostarczanych użytkownikom przez oprogramowanie. Identyfikacja ryzyka na podstawie przeglądu usług uzupełniana jest listami kontrolnymi wyprowadzonymi ze standardów, a także klasycznymi technikami analizy bezpieczeństwa...

 • The value if independent investigations within integrated transport safety systems = Wartość niezależnych dochodzeń w ramach zintegrowanych systemów bezpieczeństwa

  Znaczenie niezależnych dochodzeń w sprawie przyczyn wypadków transportowych jest wciąż w Polsce bagatelizowane, tak samo, jak prawo społeczeństwa do odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa. Tymczasem międzynarodowe doświadczenie pokazuje, że mogą one skutecznie poprawić bezpieczeństwo poprzez obniżenie kosztów, zwiększenie przepływu informacji o bezpieczeństwie między różnymi środkami transportu, ułatwiając rozwój nowych...

 • Koncepcja analizy stanów emocjonalnych użytkowników w kontekście systemów zabezpieczeń transportowych

  Autorzy, przywołując własne i światowe badania nad rozpoznawaniem emocji ludzkich z obrazu twarzy, wskazują na możliwość zastosowania algorytmów komputerowych i ich implementacji w komputerach osobistych (i innych urządzeniach personalnych wyposażonych w dostatecznie silny procesor obliczeniowy). Zastosowanie takiego rozwiązania może poprawić bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, maszyn i pojazdów, których operatorzy muszą gwarantować...

 • Deduplication of Tracked Objects Position Data at Single Observation Point of a Vessel Monitoring System

  Vessel Monitoring System (VMS) play a major role in safety navigation. In most cases they are based on two data sources, namely Automatic Identification System (AIS) and Automatic Radar Plotting Aids (ARPA). Integration of data obtained from these sources is an important problem, which needs to be solved in order to ensure the correct performance of a given VMS. In this paper basic functions which should be implemented in a tracked...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Macierzowy opis okretowego środowiska elektromagnetycznego

  W artykule poruszono problemy zwiazane z analizowaniem stanu kompatybilności elektromagnetycznej systemów i urzadzeń okretowych. Scharakteryzowano i opisano zagrożenia w postaci źródeł zaburzeń występujące w okrętowym środowisku elektromagnetycznym, mogace wpływać na bezpieczeństwo okrętu i załogi. Z punktu widzenia ograniczenia emisji e-m omówiono rolę struktur okrętowych. Na podstawie analizy źródeł emisji pola elektromagnetycznego...

 • Produktywność eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

  W artykule przedstawiono nowe podejście do analizy technicznio-ekonomicznej przedsiębiorstwa, ukierunkowane na uzupełnienie sformułowania pojęcia produktywności eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Po stronie efektów wyróżniono: efekty użytkowania, bezpieczeństwo pracy, jakość produktów uzależnioną od stanu technicznego urządzeń, gotowość techniczną, nieuszkadzalność maszyn i urządzeń technicznych. Po stronie nakładów uwzględniono:...

 • Efektywne i bezpieczne zarządzanie i przechowywanie danych o użytkownikach, usługach i klastrach w systemie BeesyCluster

  Praca omawia problem bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego dostępu do danych w ramach systemu BeesyCluster, który stanowi portal dostępowy do rozproszonej sieci klastrów oraz komputerów PC. BeesyCluster umożliwia użytkownikom dostęp do wielu różnych klastrów poprzez WWW/Web Services, jak również zdalne uruchamianie aplikacji z uwzględnieniem systemów LSF oraz PBS, wypożyczanie usług innym użytkownikom i wspomaga pracę grupową....

 • Przegląd technologii baz danych - architektura systemu baz danych

  Publikacja

  - 2006

  Rozdział jest zwięzłym przeglądem rozwoju architektury systemów z bazą danych. Opisano w nim relacyjne, obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych. Ponadto przedstawiono zarys architektury dwu i trojwarstwowej. Wybór architektury systemu bazy danych i architektury współpracujących z nią aplikacji niejednokrotnie jest wypadkową możliwości realizacyjnych i zasobów (personel, oprogramowanie narzędziowe, sprzęt) jakie ma do dyspozycji...

 • Karolina Krause-Brykalska dr inż. arch.

  Karolina Krause – Brykalska pracuje w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, PG. Otrzymała stopień doktora i magistra na PG. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu rewitalizacji, wyceny nieruchomości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pedagogiczne. Obszary zainteresowań to bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości – w kontekście ergonomii i ochrony pracy. Zainteresowania naukowe ochrona...

 • Zastosowanie układów FPGA w kryptografii.

  Publikacja
  • M. Strachacki

  - 2003

  W pracy przedstawiono podstawowe wymagania realizacji systemów kryptograficznych: fizyczne bezpieczeństwo, dużą przepustowość i możliwość zmiany algorytmów. Wykazano, że spośród przeanalizowanych technologii tylko układy programowalne spełniają wymienione założenia. W dalszej części opisano budowę układów FPGA, ich składowe bloki funkcjonalne oraz ogólny schemat działania algorytmów szyfrowania. Omówiono własności różnych trybów...

 • Functional safety and human factors

  Publikacja

  - 2007

  Rozdział przedstawia istotny problem uwzględnienia czynników ludzkich (H&OF) w analizie bezpieczeństwa funkcjonalnego, które wpływają istotnie na bezpieczeństwo przemysłowych obiektów podwyższonego ryzyka, nie ujęty jednak w normach bezpieczeństwa funkcjonalnego. Przedstawia się metody analizy niezawodności człowieka (HRA) w kontekście tych czynników, które wpływają na błędy człowieka. Czynniki ludzkie i organizacyjne powinny być...

 • Analiza spostrzeżeń podczas audytów w przedsiębiorstwach z branży spożywczej

  Analizowano dane z 54 przedsiębiorstw potwierdzających zgodność z wdrożonym systemem ISO 22000 w latach 2005–2013 przez jednostkę certyfikującą DNV GL–BA. Przedstawiono najczęściej spotykane kategorie niezgodności stwierdzane podczas audytów certyfikujących w przedsiębiorstwach należących do łańcucha żywnościowego. Przeanalizowano występujące problemy wpływające na bezpieczeństwo żywności podczas procesu produkcyjnego. Obliczono...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym w przemyśle

  Publikacja

  - 2011

  Niniejszą pracę poświęcono aktualnym zagadnieniom zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w nawiązaniu do wymagań normy międzynarodowej IEC 61508:2010 w kontekście międzynarodowych przewodników dotyczących całościowego zarządzania bezpieczeństwem w zakładach przemysłu procesorowego. Przedstawiono zagadnienia analizy i oceny ryzyka zorientowane na określenie wymaganego poziomu nienaruszalności SIL (Safety Integrity Level) funkcji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Projektowanie budynków użyteczności publicznej narażonych na ataki terrorystyczne z wykorzystaniem systemu ochrony pasywnej

  Publikacja

  W artykule przedstawiono projektowanie systemów ochrony pasywnej w budynkach użyteczności publicznej, które mogą posłużyć jako przykład i stanowić podstawę do dalszych założeń przy projektowaniu budynków narażonych na obciążenie wybuchem spowodowanym przez ataki terrorystyczne. W pracy przeprowadzono symulacje numeryczne na przykładzie ściany budynku użyteczności publicznej wykonanego w technologii żelbetowej. Obliczenia wykonano...

 • Assessment of port facilities security in crisis management

  Z punktu widzenia transportu międzynarodowego oraz przemysłowego charakteru systemu portowego, bezpieczeństwo obiektów portowych stanowi ważny element zarówno w zarządzaniu strategicznym portów morskich, jak również element ogólnej koncepcji zarządzania kryzysowego w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa portów morskich, muszą być prowadzone działania w celu przygotowania administracji...

 • Kazimierz Kosmowski prof. dr hab. inż.

  Kazimierz Tadeusz Kosmowski (ur. 12 maja 1947 r. w Nakle nad Notecią) – specjalizacja z zakresu niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych. Prowadzi badania dotyczące metod identyfikacji zagrożeń oraz analizy i oceny ryzyka ukierunkowanych na obiekty przemysłowe i systemy infrastruktury krytycznej w cyklu życia. Aktualne zainteresowania naukowe dotyczą współdziałania systemów OT i IT oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego...

 • Rozproszone systemy teleinformatyczne: inteligencja, autonomia, racjonalność i bezpieczeństwo kooperacji

  Wzrostowi inteligencji i autonomii podmiotów komunikacji systemów teleinformatycznych towarzyszy rozszerzanie paradygmatu analizy i projektowania w stronę podmiotów indywidualnie racjonalnych (egoistycznych). Wymaga to zastosowania metod teorii gier niekooperatywnych. W referacie pokazano przykłady zachowań egoistycznych określonych jako "wymuszanie pierwszeństwa" i "fałszywe tablice" odpowiednio w środowisku wireless multihoming...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym