Wyniki wyszukiwania dla: ontologia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ontologia

Wyniki wyszukiwania dla: ontologia

 • Ontologia usług sieciowych OWL-S.

  Publikacja

  - 2004

  Rozwijająca się dziedzina agentów i usług sieciowych dojrzała do wypracowania standardów zapewniających wspólny sposób opisu, wywoływania i nadzoru wykonania tych serwisów. Propozycja takiego standardu jest opisywana w rozdziale ontologia OWL-S, bazująca na założeniach sieci sematycznej i będąca rozwinięciem oraz uporządkowaniem wcześniejszej propozycji znanej pod nazwą DAML+OIL oraz DAML-S.

 • Ontologia ekonomii i ''niewidzialna ręka''.

  Publikacja

  - 2008

  Artykuł przedstawia umiejscowioną w niemieckiej tradycji refleksji nad moralnym wymairem gospodarowania koncepcją ''etycznej ekonomii'' P. Koslowskiego. W zamysle analizowanego autora obejmuje ona trzy dziedziny: teorię etycznych przesłanek ekonomii, koncepcję etyki sprofilowanej pod katem potrzeb ekonomii i etyczno-ekonomiczną teorię dóbr i wartości kulturowych.

 • Ontologia PIPSDrugs: praktyczne zastosowanie metody SIM

  Metoda SIM zmniejsza złożoność ontologii oraz upraszcza proces modelowania, jednak może też wywołać niekorzystne zjawiska, np. konieczność uproszczenia modelu lub utrudnienie wnioskowania. Na pytanie, jak duży jest zasięg szkodliwych zjawisk, może odpowiedzieć tylko praktyczne zastosowanie. Ontologia POPSDrugs jest pierwszą praktyczną realizacją opisu wiedzy na podstawie reguły metody SIM.

 • Ontologia jako narzędzie wspierania standardów zarządzania technologiami informatycznymi

  Publikacja

  W tekście omówiono wstępną koncepcję wykorzystania ontologii do modelowania wymagań standardów wykorzystywanych w zarządzaniu IT na przykładzie ram TOGAF dla architektury korporacyjnej. Wskazuje się na konieczność przejścia od modelu generycznego do dedykowanego konkretnej organizacji. W oparciu o opisany przypadek rozważana jest przydatność stosowania ontologii w szerszej gamie przedsięwzięć z zakresu inżynierii produkcji.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Ontologia języka wzorców projektowych dla systemów Smart Cities

  W artykule przedstawiono definicję języka wzorów projektowych Smart Cities w postaci ontologii. Jako, że wdrażanie rozwiązania Smart City jest trudne, drogie i ściśle związane z problematyką dotycząca danego miasta, wiedza nabywana podczas pojedynczego wdrożenia jest wiedzą niezwykle cenną. Zdefiniowany przez nas język wspiera zarządzanie ww. wiedzą jako, że pozwala on na ekspresję rozwiązania, które bazując na najlepszych praktykach...

 • Ontologia ekonomii jako podstawa koncepcji ''etycznej ekonomii'' P. Koslowskiego.

  Publikacja

  - 2004

  Głównym wątkiem pracy jest prześledzenie argumentacji P. Koslowskiego na rzecz odmienności i nowatorstwa jako koncepcji ''etycznej ekonomii'' w odniesieniu do tradycyjnych koncepcji etyki życia gospodarczego.

 • Model zarządzania ontologiami w środowisku oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  - 2008

  W tekście zaprezentowano wczesny prototyp ontologii zbudowanej z myślą o wykorzystaniu w wieloagentowym systemie służącym ocenie technologii informatycznych (MAS_IT). Jako przykład wybrano aplikacje służące zarządzaniu projektami, w szczególności informatycznymi. Główny problem tu podniesiony dotyczy zarządzania procesem tworzenia i rozbudowy ontologii. Jako że nie ma jednej słusznej metody działania, inżynier wiedzy staje przed...

 • Portal ontologii: Portal do kooperacyjnej pracy nad ontologiami dziedzinowymi

  Publikacja

  - 2008

  Przedstawiono metodę reprezentacji wiedzy użytą do składowania ontologii w relacyjnej bazie danych. Opracowany na jej podstawie system umozliwia kooperacyjną pracę nad ontologiami dziedzinowymi w środowisku rozproszonym. Uzyte struktury danych pozwalają na zamianę reprezentacji wiedzy w zalżności od potrzeb przetwarzania danych oraz śledzenie dynamiki procesu uzgadniania wspólnej warstwy konceptualnej między specjalistami. Zawarto...

 • Metody opisu ontologii: Wnioskowanie w ontologiach opartych na logice opisowej

  Publikacja

  - 2008

  Logika opisowa jest aktualnie jednym z najsilniej rozwijanych formalizmów stosowanych w ontologicznych metodach reprezentacji wiedzy. Jednym z powodów jest to, że język OWL-DL, promowany prze W3C jako język do reprezentacji ontologii Semantycznego Internetu, oparty jest właśnie na logice opisowej. W tym artukule zaprezentowano logikę opisową jako sposób precyzyjnego formułowania i przetwarzania wiedzy. Podano definicję bazy wiedzy...

 • Zależności między ontologiami i ich wpływ na problem integracji ontologii

  Publikacja

  Zarządzanie wiedzą w środowisku rozproszonym wymaga opracowania efektywnej metody integracji ontologii. W tym celu w ramach różnych prac zaproponowano wykorzystanie różnorodnych algorytmów. Między innymi zaproponowano pewne algorytmy wspomagające proces integracji ontologii oparty na metodzie kartograficznej, której główną cechą jest wykorzystanie sygnaturowej reprezentacji terminów zdefiniowanych w ontologii. Dobór odpowiednich...

 • Metody reprezentacji i przetwarzania wiedzy w warunkach niepewności w ontologiach opartych na logice opisowej

  Publikacja

  - 2009

  W rozprawie przeanalizowano różne istniejące podejścia do problemu zaufania do ontologii, a zwłaszcza te dotyczące wiarygodności źródeł i informacji w nich zawartych. Omówione rozwiązania stosują podejście numeryczne do problemu zaufania, które przysparza jednak mnóstwa problemów związanych z modelowaniem procesu przetwarzania zapytań, jak również z samą interpretacją uzyskanych wyników.W pracy zaprezentowano model systemu zarządzania...

 • A Distributed Description of Facts in a Distributed Semantic Web Ontology

  Publikacja

  Inicjatywa Sieci Semantycznej (ang. Semantic Web) zakłada tworzenie w Internecie ontologii zawierających semantyczny opis dużych dziedzin wiedzy. Okazało się jednak, że przekroczenie pewnej wielkości ontologii powoduje szereg negatywnych zjawisk. Aby tym zjawiskom zapobiec, wiele prac koncentruje się na dzieleniu baz wiedzy. Celem tego opracowania jest zaprezentowanie problemów związanych z modularyzacją oraz przedstawienie kilku...

 • Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania

  Publikacja

  - 2010

  Ontologie, dzięki zapewnieniu formalnego opisu przy zachowaniu czytelności dla człowieka, są coraz powszechniej stosowaną metodą opisu usług sieciowych. Zaprezentowano słownik WordNet i jego zastosowanie jako meta ontologia do opisów usług podobnych różnych dostawców. Zaproponowano algorytm oparty o ten słownik umożliwiający integrację ontologii usług w celu zapewnienia interoperacyjności rozwiązań dostępnych w sieci Internet.

  Pełny tekst w portalu

 • Metody opisu ontologii: Ocena jakości ontologii dziedzinowych

  Publikacja

  - 2008

  Ontologia, jak każdy inny produkt myśli ludzkiej, powinien podlegać ocenie jakości. Stwierdzenie to nabiera szczególnego znaczenia wówczas, gdy ontologia staje się podstawą dla innych działań. Ocena ontologii może być przeprowadzona zasadniczo na dwa sposoby - w sposób subiektywny, w oparciu o rozumowanie, oraz w sposób obiektywny. Jeśli podstawą oceny ontologii jest rozumowanie, wiedza i doświadczenie ludzi, to ocena taka jest...

 • Wykorzystanie ontologii do wyszukiwania usług w systemie BeesyCluster

  Publikacja

  - 2009

  Niniejszy rozdział przedstawia koncepcję wykorzystania ontologiido wyszukiwania usług na platformie BeesyCluster, która udostępniausługi różnych dostawców i pozwala na ich wywołanie. Ontologia dziedziny wykorzystana jest zarówno przez dostawców usług w procesie publikacji informacji o usłudze jak również przez inteligetny algorytm wyszukiwania i dopasowania usług do wymagań klienta systemu BeesyCluster. Przedstawiono architekturę...

 • Logika opisowa jako język modelowania oprogramowania

  Publikacja

  W referacie pokazano zastosowanie logiki opisowej do opisu wybranych ontologii pojawiajcych si w inynierii oprogramowania, wymagajcych wsparcia ze strony inynierii wiedzy. Omówione zagadnienia to: inynieria wymaga, opis architektury oprogramowania wysokiego poziomu, opis projektu systemu i ontologia kodu programu. Wskazano zastosowanie systemów wnioskujcych (ang. knowledge reasoner) do automatycznego odkrywania wiedzy w systemach...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Intelligent Resources Search in Virtual Libraries.

  Publikacja

  - 2004

  Została zaprezentowana koncepcja bibliotek cyfrowych oraz temat wyszukiwania zasobów. W celu poprawy jakości procesu wyszukiwania, zostało zaproponowane użycie koncepcji sieci semantycznej zamiast klasycznego sposóbu opisu zasobów bibliograficznych. Została opisana prosta ontologia oparta o Dublin Core meta-data. Zostało przedyskutowane zastosowanie algorytmu przetważania połączeń semantycznych w celu szukania. Zastosowany w Wirtualnej...

 • Implementacja widoków danych na bazę wiedzy

  Publikacja

  - 2007

  Niniejszy artykuł opisuje koncepcję i implementacjęwidoków danych na bazę wiedzy. Widoki danych przesłaniają interfejsbazy wiedzy, w zamian udostępniając interfejs pozwalający na zadawaniezapytań do bazy wiedzy w języku SQL. Głównym przeznaczeniemtakich widoków jest ułatwienie integracji komponentów opartych nawiedzy z komponentami opartymi na danych, co może uprościć budowęsystemów korzystających z bazy wiedzy. W artykule zaprezentowanajest...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Hierarchiczny podział przestrzeni ontologii na konteksty

  Publikacja

  Semantyka języka OWL wprowadza pojęcie przestrzeni ontologicznej, w której współistnieje wiele ontologii w różnym stopniu ze sobą powiązanych. Wielkość i jednolitość tej przestrzeni jest przyczyną trudności w interpretacji i wnioskowaniu. Zaproponowana w wielu pracach kontekstualizacja przestrzeni ontologii wniosła pewien porządek do opisu zależności między ontologiami i wprowadziła pojęcie interpretacji lokalnych. W tym rozdziale...

 • Ontological queries supporting decision process in KaSea system

  Wraz z rozwojem baz wiedzy pojawiły się systemy ekspertowe, które wykorzystują je do wsparcia procesu podejmowania decyzji. Systemy Wsparcia Decyzyjnego (SWD), które są tematem niniejszego artykułu, komunikują się z bazami wiedzy, wypełniając je znanymi faktami i odczytując nowo wywnioskowane informacje. Jednakże istnieją sytuacje, w których SWD otrzymują niejednoznaczną odpowiedź od bazy wiedzy. Wówczas pojawia się potrzeba określenia,...

 • A model of an Ontology Oriented Threat Detection System (OOTDS)

  Publikacja

  Artykuł omawia projekt zorientowanego na ontologię systemu wykrywania zagrożeń (OOTDS) dla środowiska opisywalnego przez ontologię Bayesowską pierwszego rzędu wyrażoną w języku PR-OWL. Zakłada się, że środowisko monitorowane jest przez zbiór czujników dostarczających nieustannie systemowi OOTDS zdarzenia odzwierciedlające zmiany środowiska, wyrażone w specyficzny dla czujników sposób. Dedykowane moduły obsługi zdarzeń konwertują...

 • Rozpoznanie ról użytkowników usługi e-mail z wykorzystaniem metody opartej na ontologii

  Sieci społeczne jako struktury ukazujące społeczne powiązania pomiędzy osobami lub całymi organizacjami poddawane są często analizie w celu rozpoznania ról, jakie pełnią poszczególni aktorzy w danej sieci. Taka klasyfikacja ról odgrywanych przez aktorów może dostarczać wielu cennych informacji o danej sieci, gdyż daje nam całościowy obraz danej sieci pozwalając na zrozumienie, w jaki sposób sieć jest zorganizowana, i w jaki sposób...

 • Object Views - metoda mapowania obiektowo-ontologicznego

  Publikacja

  - 2008

  Niniejszy rozdział opisuje koncepcję biblioteki Object Views. Biblioteka ta służy do realizacji mapowania obiektowo-ontologicznego, które stanowi interfejs pomiędzy bazą wiedzy a aplikacją napisaną w obiektowym języku programowania, jakim jest Java. Rozwiązanie to wzorowane jest na Java Persistence API - mapowaniu obiektowo-relacyjnym. Architektura Object Views pozwala na łatwe dostosowanie do dowolnej bazy wiedzy bez względu na...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Algorithms for query processing in a distributed knowledge integration system

  Publikacja

  Głównym celem artykułu jest wprowadzenie modelu systemu integracji wiedzy. Przedstawiony model jest oparty na modelu Calvanese i rozszerza go o wielowarstwowy model integracji. W artykule pokazano również użycie Kartograficznej Reprezentacji Wiedzy do przechowywania i przetwarzania ontologii w źródłach wiedzy oraz do budowania odwzorowań pomiędzy ontologiami. Odwzorowania pomiędzy ontologiami budowane w oparciu o odwzorowywanie...

 • Metody wnioskowania kontekstowego z danych zapisanych w zewnętrznych źródłach

  Publikacja

  W poprzednich pracach autorów został przedstawiony system wnioskowania z danych zapisanych w zewnętrznych źródłach - KL (Knowledge Layer). Metody SED (Semantic Enrichment of Data) i RED (Reasoning over External Data) zastosowane w tym systemie umożliwiają wzbogacenie danych o semantykę oraz wnioskowanie z tych danych analogicznie jak z ontologicznego opisu świata. Dane zapisane w źródłach zewnętrznych są wzbogacone o terminologię...

 • Knowledge base views

  Publikacja

  - 2008

  The paper introduces an extension to the NeeK language. In the current shape NeeK allows for selection of fragments of a given ontology. The selected part is automatically mapped to a database schema by Data Views implementation. Experience with a real system using Data Views has shown that the resulting database schema does not necessarily reflect the needs of the business logic of an application that uses a specific Data View....

 • Defining trustworthiness in Semantic Web by ontological assertions

  Publikacja

  W artykule opisano model systemu zarządzania wiedzą z uwzględnieniem aspektów wiarygodności. Zaproponowano również metodę definiowania wiarygodności w Sieci Semantycznej i wnioskowania z wiedzy wzbogaconej o opis jej wiarygodności. Opisana metoda dostarcza sposobu wzbogacenia ontologii o opis wiarygodności asercji zdefiniowanych w tej ontologii. Definiowanie wiarygodności jest rozumiane jako przypisanie zbioru cech do asercji binarnych...

 • Aplikacje i środowiska kontekstowe: Ontologie w interaktywnych aplikacjach zorientowanych kontekstowo

  Publikacja

  - 2008

  Przedstawiono model przetwarzania typu pervasive computing. Zanalizowano składowe aplikacji interaktywnej zorientowanej kontekstowo. Opisano architekturę takiej aplikacji, wykorzystującej usługi sieciowe, konteksty, scenariusze i ontologie. Scharakteryzowano metodę integracji tych elementów w wykorzystaniem adnotacji. zaproponowano motor wykonawczy dla kontenera usług sieciowych, bazujący na standardach: OSGi OWL-S

 • Zarządzanie wiedzą ontologiczną w środowisku semantycznego internetu

  W rozdziale zaprezentowano wyniki grupy badawczej Knowledge Management Group at Gdańsk University of Technology (KMG@GUT) w zakresie nowych metod reprezentacji i przetwarzania wiedzy sformułowanej w formie ontologii. Metody te wpisują się w aktualne kierunki rozwojowe inicjatywy Semantic Web: wykorzystują do zapisu ontologii logikę opisową (a więc są zgodne ze standardem OWL-DL), biorą pod uwagę rozproszenie wiedzy pomiędzy różne...

 • E-mail user roles identification using OWL-based ontology approach

  Publikacja

  Sieci społeczne jako struktury ukazujące społeczne powiązania pomiędzy osobami lub całymi organizacjami poddawane są często analizie w celu rozpoznania ról, jakie pełnią poszczególni aktorzy w danej sieci. Taka klasyfikacja ról odgrywanych przez aktorów może dostarczać wielu cennych informacji o danej sieci, gdyż daje nam całościowy obraz danej sieci pozwalając na zrozumienie, w jaki sposób sieć jest zorganizowana, i w jaki sposób...

 • Zastosowania ontologii: Organizacja ontologii bazy treści i zajęć dydaktycznych

  Publikacja

  - 2008

  Przedstawiono koncepcję organizacji ontologii nauczania wiedzy informatycznej, według aktualnie obowiązujacego raportu CC 2005 i jego części dziedzinowych. Wyodrębniono struktury hierarchiczne porządkujące bazę treści dydaktycznych oraz organizację toku studiów. Wskazano na zalety rozwiązań zawartych w raporcie oraz zaproponowano modyfikacje struktur organizacyjnych ontologii w celu ich większej elastyczności. Opisano strategię...

 • Definicje ontologii w wieloagentowym systemie do oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  Celem artykułu jest zdefiniowanie ontologii dla potrzeb systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych. Definicje ontologii stanowią podstawę do przygotowania ich specyfikacji dla potrzeb JADE (Java Agent Development Framework). W założeniu ma to być rozwiązanie wieloagentowe korzystające z takich elementów jak bazy wiedzy oraz ontologie traktowane z punktu widzenia JADE jako dołączane biblioteki. W artykule zaprezentowano...

 • Algebra modułów ontologicznych

  Publikacja

  Bardzo ważnym problemem w środowisku Semantic Web jest efektywne korzystanie z rożnych baz wiedzy rozproszonych w Internecie. Niniejsze opracowanie rozpatruje możliwość zaadaptowania do tego celu elastycznego i potężnego aparatu, jakim jest algebra relacji. W tym celu przedstawiono różnice i podobieństwa między bazami danych i bazami wiedzy oraz leżącymi u ich podstaw modelami odwzorowywania dziedziny problemu. Zaproponowana została...

 • International Representation of S-Modular Knowledge Base in RKaSeA System

  Niniejszy artykuł przedstawia nową metodę reprezentacji wiedzy ontologicznej wyrażonej w logice opisowej. Metoda ta, nazwana G-Cart została zaimplementowana w nowo utworzonym systemie zarządzania wiedzą RKaSeA. Artykuł opisuje podstawowe założenia metody oraz praktyczne zagadnienia związane z jej implementacją.

 • Application of Knowledge Views = Zastosowanie widoków na bazę wiedzy

  W artykule przedstawiono koncepcję widoków na bazę wiedzy i jej zastosowanie w inżynierii systemów. Praca ma na celu przybliżenie inżynierii wiedzy i technologii Semantic Web inżynierowi oprogramowania oraz programiście. Cel ten osiągany jest poprzez upodobnienie baz wiedzy do relacyjnych lub obiektowych baz danych oraz poprzez stosowanie wzorców znanych w inżynierii oprogramowania.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Ideological and Practical Model of Metaontology

  Rozwój inicjatywy Semantic Web spowodował rozwój różnych języków definiowania wiedzy i manipulowania nią. W ramach tych języków istotnym elementem jest zaprojektowanie rozkazów terminologicznych. W artykule przedstawiono sposób realizacji zapytań terminologicznych w języku KQL (Knowledge Query Language), służącym do dostępu do systemu zarządzania wiedzą RKaSeA.

 • KQL - język dostępu do konglomeratowych baz wiedzy

  Jednym z kierunków rozwoju systemów informatycznych w ostatnich latach jest ewolucja systemów opartych na danych do systemów opartych na wiedzy. W ramach tego procesu są prowadzone prace między innymi nad nowymi reprezentacjami wiedzy i językami dostępu do wiedzy. Języki dostępu do baz wiedzy są w dużej mierze uzależnione od metod reprezentacji wiedzy, ponieważ operują na jej elementach. Wraz z zaproponowaniem konglomeratowej reprezentacji...

 • Introduction of knowledge bases to existing systems using the Knowledge Views

  Artykuł ten prezentuje studium przypadku pokazujące jak stopniowo wdrażać bazę wiedzy i wnioskowanie w istniejącym systemie informatycznym korzystając z widoków na bazę wiedzy. Pokrótce przedstawiona jest idea widoków na bazę wiedzy, pokazane przykładowe role, które baza wiedzy może pełnić w systemie korzystającym z bazy danych oraz zaprezentowane jest jak można minimalizować ryzyko wdrażania technologii Semantic Web. Artykuł wymienia...

 • KQL as Application of SQL Rationale for Knowledge Bases

  W ramach inicjatywy Semantic Web rozwijane są systemy wnioskowania z wiedzy. Ciągle otwartym problemem są również języki dostępu do takich systemów. W artykule zaproponowano nowy język dostępu do zmodularyzowanych baz wiedzy, o cechach umożliwiających jego kompleksowe wykorzystaniew systemach zarządzania wiedzą, w sposób analogiczny do wykorzystania języka SQL w systemach relacyjnych baz danych.

 • Terminological and Assertional Queries in KQL Knowledge Access Language

  One of the directions of development of information systems in recent years in the evolution of data-based systems into the knowledge-based systems. As a part of this process there is ongoing work on a whole range of languages for accessing knowledge bases. They can be used in a variety of applications, however their main drawback is the lack of clearly defined algebra representing a theoretical basis for them. For instance, such...

 • Knowledge Views and their application in systems engineering

  Publikacja

  - 2011

  Wykorzystanie technologii Semantic Web, w szczególności baz wiedzy, w przemyśle informatycznym jest niewielkie. Jest to spowodowane między innymi dużym ryzykiem związanym z wdrażaniem nowych technologii i brakiem wiedzy na ich temat ze strony inżynierów oprogramowania. Aby zmniejszyć ryzyko związane z wdrażaniem baz wiedzy i zminimalizować nakład pracy inżynierów na zapoznanie się z nimi, w niniejszej pracy zaproponowano koncepcję...

 • Filozofia transcendentalna między Heglem a Heideggerem : Od teorii poznania do ontologii.

  Publikacja

  - 2012

  Monografia odsłania dzieje filozofii transcendentalnej od poheglowskiej zapaści w filozofii, kiedy to filozofia straciła swoją dawną dziedzinę przedmiotową - całośc bytu i musiała na nowo zaczynać swą pracę pod szyldem teorii poznania. Praca szeroko prezentuje wszelkie projekty filozofii transcendentalnej, które pojawiły się w obrębie neokantyzmu (szczególnie u Riehla,w szkole marburskiej i szkole badeńskiej) i fenomenologii (Husserl),...

 • Ontologie OWL i ich wykorzystanie.

  Publikacja
  • P. Majewski

  - 2004

  Przedstawiono zarys idei sieci semantycznej i rolę języka OWL w tej inicjatywie. Omówiono pojęcie ontologii i jej budowę przyjętą w OWL. Opisano trzy wersje języka wraz ze wskazaniem różnic i odmiennych zastosowań. Szczegółowo przedstawiono sposób definiowania klas i ich instancji, a także metody tworzenia relacji między klasami za pomocą właściwości. Na przykładach omówiono rodzaje właściwości oferowanych przez specyfikację OWL....

 • Opis zasobów za pomocą RDF.

  Publikacja

  Przedstawiono zarys idei sieci semantycznej i rolę języka OWL w tej inicjatywie. Omówiono pojęcie ontologii i jej budowę przyjętą w OWL. Opisano trzy wersje języka wraz ze wskazaniem różnic i odmiennych zastosowań. Szczegółowo przedstawiono sposób definiowania klas i ich instancji, a także metody tworzenia relacji między klasami za pomocą właściwości. Na przykładach omówiono rodzaje właściwości oferowanych przez specyfikację OWL....

 • Ontologie jako metoda reprezentacji wiedzy

  Publikacja

  - 2005

  Logika opisowa (ang. Description Logic - DL) jest aktualnie jednym z najsilniej rozwijanych formalizmów stosowanych w ontologicznych metodach reprezentacji wiedzy. Jednym z powodów jest to, że język OWL-DL, promowany przez W3C jako język do reprezentacji ontologii internetowych, opary jest właśnie na logice opisowej. W tym artykule zaprezentowano logikę opisową jako sposób precyzyjnego formułowania i przetwarzania wiedzy. Podano...

 • Metoda ELPAR Łączenia ontologii oparta na ich kartograficznej reprezentacji

  Publikacja

  - 2005

  Jednym z głównych problemów związanych z integracją wiedzy z różnych źródeł jest opracowanie metody integracji ontologii. Źródła wiedzy są opisane różnymi ontologiami, zazwyczaj tworzonymi niezależnie od siebie. Integracja wiedzy z tych źródeł wymaga zdefiniowania jednej ontologii nadrzędnej "rozumiejącej" wszystkie terminy pojawiające się w ontologiach opisujących źródła. W artykule zostały przedstawione podstawy metody ELPAR...

 • Designing world closures for knowledge-based system engineering

  Publikacja

  - 2005

  Wraz z rozwojem komponentów opartych na wiedzy przed inżynierami oprogramowania postawione zostały nowe zadania. Jednym z nich jest zintegrowanie tych komponentów z innymi standarodowymi komponentami. Zrealizowanie tego zadania wymagało zdefiniowania języka komunikacji pomiędzy różnymi komponentami w celu wymiany informacji. W artykule omówiono problem wymiany informacji pomiędzy komponentami opartymi na wiedzy i komponentami opartymi...

 • Przetwarzanie i wnioskowanie z wiedzy o różnym poziomie zaufania

  Publikacja

  Ontologie i bazy wiedzy wykorzystuje się w wielu zastosowaniach, takŜe takich, w których wnioskowanie ma charakter krytyczny, jak np. w przypadku systemów medycznych. W rozdziale przedstawione zostały kwestie zaufania do danych przechowywanych w bazach wiedzy i pobieranych z zewnętrznych źródeł. Opisane zostały przykłady uwzględnienia aspektów zaufania wykorzystujące kartograficzną reprezentację wiedzy - nowe podejście opracowane...

 • Przetwarzanie zapytań w rozproszonej bazie wiedzyopartej na logice opisowej

  Publikacja

  - 2005

  Rozdział prezentuje podstawy algorytmu Spider przetwarzania zapytań asercjonalnych (typu ABox) w rozproszonej bazie wiedzy opartej na logice opisowej. Algorytm Spider może być stosowany w celu integracji wiedzy z różnych źródeł. W rozdziale pokrótce przedstawiono zasadę kartograficznej reprezentacji wiedzy, sposób odwzorowywania terminologii różnych źródeł oraz oszacowano złożoność obliczeniową przedstawianego algorytmu.

 • The cartographer algorithm for processing and querying description logics ontologies

  Publikacja

  - 2005

  Logika opisowa jest jednym z najbardziej popularnych formalizmów opisu wiedzy. Jej popularność jeszcze wzrosła kiedy pojawił się standard języka OWL. W artykule zaprezentowano nowy algorytm wnioskowania - algorytm kartograficzny - umożliwiający wnioskowanie niejawnie podanej wiedzy z terminologii (TBox) i opisu świata (ABox). Opisano sposób przetwarzania ontologii w terminach sygnatur binarnych i efektywny sposób odpytywania ontologii...