Search results for: badania i rozwoj - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: badania i rozwoj

Search results for: badania i rozwoj

 • Studia i Badania Naukowe

  Journals

  ISSN: 1897-2829

 • Badania in vivo i in vitro

  Events

  04-03-2022 13:30 - 04-03-2022 14:30

  Trzecie spotkanie w ramach cyklu Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3 – cykl spotkań o współpracach wewnątrz- i międzyuczelnianych, organizowanego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 • Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

  Krytyczna analiza nowych norm w zakresie budowy i badania przewodów kanalizacyjnych. Problemy posadowienia, wykonawstwo. szczególne problemy relacji ze zwierciadłem wody gruntowej. Oferty producenta, bezpieczeństwo konstrukcji, problem długotrwałej konsolidacji podłoża. Charakterystyka studzienek, zagrożenia.

 • Badania i analiza użytkowasystemu OFDM

  Publication

  - Year 2005

  Skonstruowano modem OFDM i wykonano pomiary zbudowanego modelu. Modem przeznaczony jest do wykorzystania w celach dydaktycznych, dlatego skonstruowano go w sposób umożliwiający obserwację i rejestrację sygnałów w kolejnych fazach ich przetwarzania.

 • Dynamiczne badania jakości wykonania fundamentów palowych, charakterystyka i badania modelowe

  Publication

  Badania nieniszczące jakości robót palowych, SIT, są szeroko stosowane w Europie, a obecnie coraz częściej również w Polsce. W pracy omówiono przykładowe wyniki badań modelowych dla żelbetowych pali prefabrykowanych, dla których świadomie wykonano różnego rodzaju uszkodzenia w materiale trzonu. Sformułowano zalety, wady i ograniczenia inżynierskie dla tego rodzaju badań.

 • Badania laboratoryjne geotekstyliów i wyrobów pokrewnych.

  Publication

  - Year 2006

  Geosyntetyki wymagają prowadzenia szczegółowych badań laboratoryjnych w celu określenia ich właściwości. Procedura badań musi być ściśle związana z późniejszym przeznaczeniem i musi uwzględniać warunki w jakich materiały te będą pracować, zarówno podczas eksploatacji w projektowanym okresie użytkowania oraz w trakcie wykonywania konstrukcji z zastosowaniem geosyntetyków.Przedstawione procedury przeprowadzania poszczególnych badań...

 • Badania odbiorcze i eksploatacyjne przekładników indukcyjnych

  Publication

  - Year 2009

  Artykuł prezentuje zagadnienia związane ze sprawdzaniem stanu technicznego przekładników indukcyjnych stosowanych w układach pomiarowych energii elektrycznej - badań odbiorczych i eksploatacyjnych wymaganych przez aktualne przepisy i normy techniczne.

 • Analiza i badania systemu antyspoofingowego GPS

  Publication

  - Year 2014

  Artykuł poświęcono problemowi spoofingu w systemie GPS, polegającego na niepowołanej transmisji sygnałów imitujących sygnały odbierane z satelitów GPS. Takie działanie prowadzi do wyznaczenia przez odbiornik nawigacyjny nieprawidłowego poło- żenia, prędkości i czasu. Wykrywanie tego typu działań i przeciwdziałanie im wymaga implementacji dodatkowych algorytmów po stronie odbiornika. W artykule szczególną uwagę poświęcono metodom...

 • Inwestycje i metody badania ich efektywności

  Publication

  - Year 2014

  W czasach dynamicznego postępu technologicznego i ekonomicznego pojęcie "inwestycji" w obszarze funkcjonowania każdego z przedsiębiorstw nabrało szczególnego znaczenia. Aby firma mogła przetrwać i rozwijać się na rynku, poza sprawnością bieżącego działania powinna realizować czynności określone przedsięwzięciami inwestycyjnymi, które wykazywać powinny wysoką efektywnością. To właśnie one mogą prowadzić do zmian z nadwyżek w papiery...

 • Wiadukty łukowe Gdańska - analizy i badania

  Nowe powstałe obiekty mostowe muszą spełniać nie tylko wymagania konstrukcyjne, ale również harmonijnie wpisywać się w krajobraz urbanistyczny miasta. Nowe inwestycje, zrealizowane i realizowane w ostatnich latach na terenie miasta Gdańska przyczyniły się do powstania wielu nowych, spektakularnych obiektów inżynierskich tak jak most extradosed przez Martwą Wisłę, czy tunel pod Martwą Wisłą. Pośród nich nie mniej reprezentacyjną...

 • Analiza i badania systemu antyspoofingowego GPS

  Artykuł dotyczy problemu spoofingu w systemie GPS, polegającego na niepowołanej transmisji sygnałów imitujących sygnały odbierane z satelitów GPS. Takie działanie prowadzi do wyznaczenia przez odbiornik nawigacyjny nieprawidłowego położenia, prędkości i czasu. Zostały opisane metody przeciwdziałania spoofingowi, w szczególności poprzez przestrzenne przetwarzanie sygnałów. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych efektywności tych...

  Full text available to download

 • Badania i rozwój technologii ogniw fotowoltaicznych

  Publication

  - Czysta Energia - Year 2014

  W tym roku mija już 60 lat od publikacji Chapina, Fullera i Pearsona dotyczącej krzemowych złącz typu p-n, które mają zdolność do konwersji energii słonecznej na energię elektryczną , ale tak naprawdę przez ostatnie 10-15 lat obserwujemy szczególnie intensywny rozwój w obszarze badań i nowych technologii fotowoltaicznych. Jest on możliwy dzięki przełomowym osiągnięciom w dziedzinie chemii, inżynierii materiałowej, nanotechnologii...

  Full text to download in external service

 • Analiza i badania systemu antyspoofingowego GPS

  Publication

  - Year 2015

  W rozprawie doktorskiej podjęto problem badawczy, jakim jest przeciwdziałanie spoofingowi w systemie nawigacji satelitarnej GPS. Spoofing oznacza rodzaj ataku elektronicznego, w którym urządzenie, zwane spooferem, przesyła do odbiornika sygnały imitujące te, które są odbierane z satelitów GPS. Odbiór sygnałów imitujących powoduje wyznaczenie nieprawidłowych informacji dotyczących czasu, położenia lub prędkości. Rozprawa obejmuje...

 • Interaktywne badania słuchu, wzroku i mowy

  Publication

  Telemedycyna jest jedną z najważniejszych i najszybciej rozwijających się technologii społeczeństwa informacyjnego. Pomimo dostępności wielu aplikacji, wciąż jeszcze brakuje aplikacji interaktywnych. W artykule zaprezentowano kilka przykładowych rozwiązań interaktywnych aplikacji telemedycznych, opartych na opracowaniach zrealizowanych w Katedrze Inżynierii Dźwięku i Obrazu PG.

 • Model symulacyjny i badania sieci MPLS.

  Publication

  - Year 2004

  Multiprotocol Label Switching (MPLS) to obiecująca technika, umożliwiająca wsparcie jakości usług w sieciach szkieletowych opartych na protokole IP. Aby skorzystać z jej potencjalnych zalet, należy opracować skuteczne procedury i metody gwarantujące realizację jakości usług. Jednym z kluczowych zagadnień w tym obszarze badań jest kierowanie ruchem (ruting), a niezbędnym narzędziem odpowiedni program symulacyjny do modelowania zjawisk...

 • Ekranowanie i zabezpieczanie urządzeń oraz systemów - wymagania i badania

  Publication

  - Year 2011

  Omówiono zagadnienie badania skuteczności ekranowania urządzeń. Dokonano przeglądu norm i dokumentów normatywnych, dotyczących dopuszczalnych poziomów emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych oraz metodykę ich pomiaru. Opisano wymagania na tłumienność struktur ekranujących (NO-06-A501, NO-06-A201, IEEE 299) w kontekście ograniczania emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych, a także ochrony przed dostępem...

  Full text to download in external service

 • Badania jakości wód butelkowanych: wyzwania i problemy

  Woda ma niezwykle istotny wpływ na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Jest ona m. in. istotnym uzupełnieniem diety w brakujące w makro- oraz mikroelementy. Zrozumienie potencjalnych pożytecznych i szkodliwych skutków ich wpływu staje się ważnym aspektem przy wyborze wody mineralnej. Znaczącą rolę w tej kwestii odgrywają regulacje prawne oraz wymagania, które są podstawą do klasyfikacji wód dostępnych na rynku. Stale rosnąca popularność...

 • Mosty kolejowe małych rozpiętości - obliczenia i badania

  W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz obliczeniowych mostów kolejowych ma-łych rozpiętości. Przedstawiono sposoby modelowania w celu wiernego odzwierciedlenia rzeczywistej pracy konstrukcji. Podano zakres i metodykę prowadzonych badań in situ. Wy-niki analiz teoretycznych porównano z wynikami badań. Przedstawiono wnioski dotyczące sposobów modelowania tego typu konstrukcji i konieczności badań in situ oraz stosowania zaawansowanych...

 • Fundamenty palowe. Badania i zastosowanie. - Tom 2

  Publication

  - Year 2013

  Stosowanie nowoczesnych rozwiązań zgodnie z EC7 wymaga wzmożonej kontroli w całym procesie produkcji, wykonania i eksploatacji Stosowanie nowoczesnych rozwiązań zgodnie z Eurokodem 7 wymaga wzmożonej kontroli w całym procesie produkcji, wykonania, odbioru i eksploatacji fundamentów palowych. Istotne znaczenie mają warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne jako podłoże do posadowienia budowli. W tomie drugim przedstawiono: ·...

 • Badania polowe i analiza modalna trybuny stalowej

  Publication

  Niegdyś trybuny stalowe wykorzystywane były tylko podczas wydarzeń sportowych. Dzięki swoim zaletom dziś spotkać możemy je podczas koncertów muzycznych, wystaw, festiwali, gdzie dużej liczbie ludzi towarzyszy głośna muzyka. Użycie lekkich i smukłych elementów konstrukcyjnych, które wraz z nieprzewidywalnym zachowanie się tłumu oraz głośną muzyką przyczyniają się do niskich wartości częstotliwości drgań przez co łatwiej wzbudzają...

 • Badania składu chemicznego i struktury elementu żeliwnego

  Publication

  - Year 2013

  Wykonano badania składu chemicznego i struktury elementy wykonanego z żeliwa. Sformułowano wnioski.

 • Statyczne i dynamiczne badania własności masy polimerowej

  Publication

  - Year 2011

  Polimer jest materiałem, który coraz częściej znajduje zastosowanie w budownictwie w przypadku konstrukcji narażonych na wpływy dynamiczne. Poprzez dodanie do składu polimeru odpowiednich składników możliwe jest otrzymanie materiału o specjalnych parametrach, np. o zwiększonym tłumieniu. Od kilku lat masa polimerowa stosowana jest w tzw. metodzie złączy podatnych. Potwierdzono również jej efektywność w zastosowaniu do elementów...

 • Przedsiębiorczość technologiczna – wysokie technologie, badania i rozwój.

  Publication

  - Year 2022

  Dotychczas nie powstała jedna definicja przedsiębiorczości technologicznej (PT) z uwagi na złożoność zjawiska. Najogólniej, PT łączy zagadnienia związane z przedsiębiorczością oraz zarządzaniem technologią i innowacjami, jak również nauki społeczne z naukami technicznymi. Rozdział kompleksowo wyjaśnia pojęcie PT oraz przedsywia analizę historyczną pojęcia

  Full text to download in external service

 • Badania statyczne i dynamiczne pali, zasady stosowania i metody interpretacji

  Publication

  Badania terenowe nośności pali wykonywane są od bardzo dawna i stanowią jedyną miarodajną ocenę rzeczywistej możliwości przekazywania obciążeń na podłoże gruntowe. Tradycyjną metodą wykorzystywaną w praktyce inżynierskiej są próbne obciążenia statyczne (SPLT). Uwzględniając czynniki techniczne, ekonomiczne i czas, obecnie coraz częściej, już na skalę codziennej praktyki inżynierskiej, wykorzystuje się badania dynamiczne, np. typu...

 • Wybrane zagadnienia hydrosprężystości zbiorników okrętowych i oceanotechnicznych. Teoria i badania.

  Publication

  - Year 2005

  Rozprawa habilitacyjna: dotyczy zagadnień dodatkowych obciążeń konstrukcji zbiorników od ruchu cieczy znajdującej się w zbiorniku oraz obciążeń pochodzących od ruchu fali. Przeprowadzono analizy teoretyczne ruchu cieczy w zbiorniku przy założeniu potencjalnego przepływu cieczy. Rozważania teoretyczne potwierdzono badaniami na modelu zbiornika wypełnionego cieczą. Wyniki badań eksperymentalnych poddano analizie numerycznej. Wyniki...

 • Badania kompensacji i rozrządu w pompach i silnikach satelitowych typu SM

  Publication

  W laboratorium Katedry Hydrauliki i Pneumatyki prowadzone są badania rozwojowe nowego typu silników i pomp satelitowych SM o bardzo małej geometrycznej objętości roboczej, od 5 do 73 cm3/obr. Prace te są realizowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr R0300103. Opisane w artykule prace badawcze miały na celu udoskonalenie konstrukcji tych maszyn, szczególnie zespołu kompensacji luzów osiowych oraz odpowiednie dobranie średnic...

 • Badania terenowe przemieszczeniowych pali i kolumn wkręcanych typu SDP i SDC

  Przedstawiono opis badań pali i kolumn wkręcanych typu SDP i SDC na terenowym poletku doświadczalnym, wykonanych w ramach projektu badawczego MNiSW. Badania statyczne pali i kolumn wykonano z pomiarem rozdziału siły w trzonach i w powiązaniu z badaniami CPT podłoża gruntowego. Określono wartości oporów jednostkowych gruntów niespoistych wzdłuż pobocznicy i pod podstawą pali wkręcanych oraz przedstawiono je w relacji do oporów gruntu...

  Full text available to download

 • Preparatyka i badania katalizatorów tytanowych w świetle widzialnym

  Publication

  - Year 2009

  Głównym celem pracy było otrzymanie nowego katalizatora tytanowego, fotoaktywnego w świetle widzialnym. Prace badawcze obejmowały preparatykę, charakterystykę oraz ocenę fotoaktywności w świetle widzialnym i nadfioletowym próbek domieszkowanego TiO2. Właściwości fotokatalityczne otrzymanych katalizatorów byłybadane w degradacji wybranych zanieczyszczeń modelowychw napowietrzanej fazie wodnej. Określono wpływ temperatury kalcynacji...

 • Edukacja, badania naukowe i innowacje w Unii Europejskiej

  Publication

  - Year 2008

  W pracy przedstawiono zagadnienie dotyczące stanu szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata. Ujęto je także w kontekście Narodowego Planu Rozwoju oraz Komunikatu Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

 • Modelowe i terenowe badania stateczności morskich budowli hydrotechnicznych

  Publication

  Przegląd i charakterystyka modelowych i terenowych badań stateczności morskich budowli hydrotechnicznych zrealizowanych w kraju w okresie 1945 - 2006. Metodyka badań modelowych (rodzaje gruntów, stanowiska badawcze, pomiar, rejestracja i obróbka danych pomiarowych) i terenowych (konstrukcja stanowisk badawczych, metodyka pomiarów terenowych). Wyniki badań oraz poznawczo-badawcze i praktyczne aspekty badań. Ocena efektów badań i...

 • Wprowadzenie: Badania nad efektywnością i produktywnością szkół wyższych

  Najnowszy numer Nauki i Szkolnictwa Wyższego poświęcony jest zagadnieniom związanym z efektywnością i produktywnością instytucji działających w sektorze edukacji ze szczególnym uwzględnieniem szkół wyższych. Problematyka dotycząca efektywności i produktywności funkcjonowania szkolnictwa wyższego jest obecna w debacie toczącej się zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w Polsce.

  Full text available to download

 • Badania i możliwości adaptacji ruin kościoła we Wocławach

  Publication

  - Year 2019

  W artykule opisano wyniki badań ruin kościoła z XIV w. we Wocławach. Przedstawiono też problem adaptacji ruin obiektów sakralnych, możliwości zagospodarowania oraz możliwe warianty odbudowy ruin. Po wojnie trzynastoletniej kościół został rozbudowany o nawy boczne i wieżę. Układ świątyni został zredukowany w czasie odbudowy po pożarze w XVIII w. W czasie II wojny światowej kościół został zniszczony. Do dziś nie został odbudowany...

 • Analiza numeryczna i badania doświadczalne kratownicy ze stężeniami

  W niniejszej pracy przedstawione są wyniki badań eksperymentalnych i analiz numerycznych typowej kratownicy. Przeprowadzono analizę stateczności i nieliniową analizę statyczną dla modelu prętowego konstrukcji. Przedstawione zostały zależności między sztywnością stężeń, a siłą normalną w pasie ściskanym kratownicy odpowiadającą obciążeniu wyboczeniowemu. Wyznaczone zostały również siły w stężeniu powstające na skutek przyrostu obciążenia...

 • Badania odporności na deformacje trwałe i działanie wody

  Publication

  - Year 2013

  .

 • Eksperymentalne i numeryczne badania autonomicznej instalacji kolektorów słonecznych

  Publication

  - Year 2012

 • Badania i analizy kolejowych konstrukcji odciążających typu mostowego

  W pracy przedstawiono i omówiono wybrane modele obliczeniowe, wyniki analiz teoretycznych oraz badań trzech typów kolejowych konstrukcji odciążających typu mostowego. Zaprezentowano modele obliczeniowe oraz metodykę badań in situ tego typu konbstrukcji. Przedstawiono wnioski dotyczące zaawansowanych metod obliczeniowych rozszerzonych badań in situ w celu diagnozowania rzeczywistej pracy obiektów mostowych.

 • Badania penetracyjne elementów: odkuwki, wentylatora i 2 pierścieni.

  Publication

  - Year 2013

  Celem ekspertyzy było wykonanie badań nieniszczących penetracyjnych (PT) dostarczonych elementów ze względu na ewentualne występowanie wad powierzchniowych, a w przypadku wentylatora – również niezgodności (wad) w spoinach skrzydełek.

 • Przedsiębiorczość szkoły wyższej - zarys problematyki i możliwości badania

  Publication

  - Year 2012

  Szkoły wyższe są organizacjami funkcjonującymi na pograniczu wielu obszarów. W pracy podjęto próbę analizy specyfiki wyższych uczelni w aspekcie atrybutów organizacji przedsiębiorczych. Wskazano obszary badań potencjałów przedsiębiorczych uczelni oraz poziomu jego wykorzystania.

 • Badania wstępne kinetyki flotacji jonowej i precypitacyjnej glinu

  Zbadano wpływ pH, stężenia kolektora oraz prędkości przepływu powietrza na przebieg flotacji jonowej i precypitacyjnej Al(III). Stwierdzono, że pH surówki ma istotny wpływ na szybkość flotacji. Dla tych samych stężeń kolektora i prędkości przepływu powietrza, stałe szybkości flotacji przyjmują wyższe wartości w warunkach flotacji precypitacyjnej niż jonowej.

  Full text available to download

 • Eksperymentalne i numeryczne badania parametrów dynamicznych trybuny stalowej

  Publication

  - Year 2013

  Trybuny stalowe to konstrukcje, które odnajdują swoje zastosowanie głównie podczas wydarzeń sportowych, koncertów muzycznych oraz innych wydarzeń, którym towarzyszą rytmiczne aktywności widzów i głośna muzyka. Ze względu na smukłość oraz lekkość elementów z jakich wykonana jest konstrukcja trybuny jest ona bardzo łatwo wzbudzana przez ludzi do drgań. Z przeprowadzonej w pracy [4] analizy modalnej wynika, że masa ludzi prowadzi...

 • Badania i analiza uwarunkowań propagacyjnych w środowisku uprzemysłowionym

  Publication

  - Year 2013

  Główne osiągnięcia rozprawy: - wykonanie – zgodnie z wymaganiami normatywnymi zawartymi w zaleceniach ITU-R – nowatorskich badań tłumienia sygnału radiowego na terenie Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego (ang. Deepwater Container Terminal - DCT) w Gdańsku i zebranie obszernego materiału pomiarowego, liczącego blisko 290 tysięcy przypadków propagacyjnych, - przeprowadzenie statystycznych badań przydatności wybranych znanych modeli...

 • Badania i analiza systemów radiolokalizacyjnych do zastosowań specjalnych

  W artykule scharakteryzowano wpływ nadmiernego uzależnienia różnych dziedzin aktywności od systemów nawigacji satelitarnej GNSS oraz przedstawiono podstawy funkcjonowania systemów radiolokalizacyjnych i radionawigacyjnych wraz z omówieniem zalet i wad różnych struktur systemów i metod estymacji położenia pod względem ich zastosowania w systemach do zastosowań specjalnych. Zaprezentowana została także zasada działania naziemnych...

  Full text to download in external service

 • Badania i analizy sczepności międzywarstwowej w nawierzchniach asfaltowych

  Publication

  Referat zawiera opis prac badawczych sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych przeprowadzonych na Politechnice Gdańskiej. Badania wykonano w laboratorium i w terenie oraz wykonano analizy obliczeniowe konstrukcji nawierzchni, gdzie modelowano różną sczepność międzywarstwową. Prace laboratoryjne obejmowały badania sczepności z wykorzystaniem metody bezpośredniego ścinania, oceniające wpływ wybranych czynników na sczepność...

  Full text available to download

 • Tarcze docierające z żeliwa sferoidalnego. Właściwości i badania

  Publication

  - Year 2003

  W pracy zamieszczono modelowe ujęcie penetracji mikroziaren ściernych węglika krzemu w wydzielaniu grafitu w żeliwie sferoidalnym. Skuteczność zbrojenia docieraków ścierniwem wymaga określenia korzystnych parametrów struktury żeliwa w aspekcie rozmiarów stosowanych mikroziaren ściernych w procesie docierania.

 • Badania docierania powierzchni płaskich docierakami żeliwnymi i dwumetalowymi.

  Publication

  - Year 2004

  Przedstawiono wyniki badań docierania powierzchni płaskich narzędziami żeliwnymi i dwumetalowymi. Analizowano wydajność i jakość obróbki oraz zużycie narzędzi tarczowych w obróbce żeliwa sferoidalnego.

 • Komputerowa symulacja i badania terenowe miejskich systemów wodociągowych.

  Publication

  - Year 2004

  Przedstawiono metodykę konstruowania komputerowych modeli przepływów w wersji dynamicznej, a także wyniki własnych badań terenowych i symulacyjnych procesu przepływu wody w eksploatowanych miejskich systemach wodociągowych. W procesie tworzenia komputerowego modelu przepływu wykorzystano autorską propozycję obliczania wydatków węzłowych na podstawie analizy zbioru odczytów wodomierzowych u wszystkich odbiorców. Zaprezentowano realizację...

 • Badania i modelowanie degradacji materiałów pod wpływem oddziaływania czynników mechanicznych i korozyjnych

  Opisano formy niszczenia materiałów pod łącznym działaniem czynników mechanicznych i korozyjnych. Dokonano przeglądu metod stosowanych do badań degradacji materiałów poddanych działaniu naprężeń w środowisku korozyjnym. Przedstawiono przykłady badań modelowych procesów niszczenia wodorowego, korozji naprężeniowej i zmęczenia korozyjnego.

 • Badania Nieniszczące i Diagnostyka

  Journals

  ISSN: 2451-4462

 • Badania projektowe i odbiorcze geosyntetyków stosowanych w budownictwie hydrotechnicznym

  Publication

  - Year 2006

  Poszczególne rodzaje geosyntetyków stosowane w konstrukcjach inżynierskich, wykorzystywane w różny sposób, wymagają prowadzenia badań zgodnych z ich przyszłym przeznaczeniem. Dotychczas prowadzone prace normalizacyjne w dziedzinie geosyntetyków dotyczą jednoznaczności metodyki badań cech tych wyrobów, ich trwałości oraz wymagań jakie stawia się geosyntetykom wykorzystywanym w określonych zastosowaniach. W normach zharmonizowanych...

 • Badania i analiza zjawiska propagacji wielodrogowej dla potrzeb lokalizacyjnych

  Niniejszy artykuł zawiera analizę - przeprowadzoną na podstawie badań pomiarowych - przydatności zjawiska wielodrogowości dla celów poprawy estymacji odległości pomiędzy stacją ruchomą a stacją bazową, co wpływa na jakość świadczenia usług lokalizacyjnych przez operatorów komórkowych. Opisana została analiza statystyczna wyników zgromadzonego podczas badań materiału pomiarowego. Zaprezentowane zostały wyniki tej analizy zestawione...