Wyniki wyszukiwania dla: LISTY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: LISTY

Wyniki wyszukiwania dla: LISTY

 • CHEMICKE LISTY

  Czasopisma

  ISSN: 0009-2770 , eISSN: 1213-7103

 • Konstantinove Listy

  Czasopisma

  ISSN: 1337-8740

 • Zdravotnicke Listy

  Czasopisma

  ISSN: 1339-3022

 • Kartograficke listy

  Czasopisma

  ISSN: 1336-5274

 • LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE

  Czasopisma

  ISSN: 1210-3306

 • Východočeské listy historické

  Czasopisma

  ISSN: 1211-8184

 • Vojenske Zdravotnicke Listy

  Czasopisma

  ISSN: 0372-7025

 • Listy filologické - Folia philologica

  Czasopisma

  ISSN: 0024-4457

 • Architektonické listy Fakulty architektúry STU

  Czasopisma

  eISSN: 2729-7640

 • Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy

  Czasopisma

  ISSN: 0006-9248 , eISSN: 1336-0345

 • Comparision of mechanical properties of nitrided cases and remelted layers of austenitic stainless steel

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Effect of temperature and gaseous medium on the structure and microhardness of the cobalt base clad layers

  Publikacja

  Badano wpływ temperatury utleniania na mikrostrukturę i mikrotwardość napawanych warstw ze stopu kobaltu. Warstwy wytwarzano za pomocą napawania plazmowego (pta) na przylgniach zaworów wylotowych wykonanych ze stali x40CrSiMo10-2. Stop kobaltu był poddany utlenianiu w powietrzu w temperaturach od 750 °C to 1100 °C i w gazach wylotowych w temperaturze 750 °C. W wyniku utleniania zaobserwowano zmanę w mikrotwardości warstw. W zewnętrznej...

 • Metal complexes with mixed s-donor ligands - a route via silanethiolates

  W ramach prezentowanej pracy przedstawiono pierwsze próby syntezy mieszanych układów zawierających jednocześnie przykoordynowane reszty ditiokarbaminianową oraz silanotiolanowych. W badaniach posłużono się - jako substratami tri-tert-butoksysilanotiolanami kompleksami Cd, Zn, Cu, Pb, Hg, Ag i Co, a także solami kwasów: dietyloditiokarbaminowego oraz pirolidynoditiokarbaminowego. W przypadku związku Ag nie udało się wyizolować stałych...

 • Influence of manganese(II) silanethiolate with 1,10-phenathroline on properties of natural rubber vulcanizates

  W komunikacie zaprezentowano wstępne wyniki badań dotyczących wpływu kompleksu [Mn{SSi(OBu-t)3}2(phen)] na właściwości wulkanizatów gumowych z kauczuku naturalnego. Przeprowadzone badania sugerują, że chociaż związek ten nie działa bezpośrednio jako przyspieszacz, to aktywuje wulkanizację przy użyciu tiuramu.

 • Struktury danych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca stanowi podręcznik dla studentów pierwszych lat informatyki. Prezentuje ona podstawowe struktury danych stosowane w programach komputerowych wraz z algorytmami, ukierunkowanymi na przechowywanie informacji oraz operowanie informacją przy użyciu tych struktur. W podręczniku omówiono m.in. następujące zagadnienia: tablice uporządkowane, tablice rozproszone, sortowanie tablic, listy, drzewa binarne, drzewa wyszukiwawcze,...

 • Obraz świata płynnej nowoczesności

  Recenzja książki: Zygmunt Bauman ''44 listy ze świata płynnej nowoczesności''

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Development and validation of a HAZOP-based inspection of UML models

  Publikacja

  Artykuł prezentuje technikę inspekcji ukierunkowaną na wykrywanie defektów w modelach UML. Technika ta została opracowana poprzez adaptację HAZOP - metody szeroko stosowanej w dziedzinie systemów związanych z bezpieczeństwem. Wykorzystano podstawową koncepcję HAZOP (zastosowanie ogólnych słów kluczowych do wykrywania pełnej listy anomalii związanych z danym fragmentem modelu) do systematycznego wygenerowania list kontrolnych dla...

 • Problematyka bezpieczeństwa pracy w projektowaniu procesów technologicznych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł przybliża problematykę bezpieczeństwa pracy w kontekście projektowania procesów technologicznych. W przedstawieniu problemu projektowego wykorzystano listy: dortmundzką i ergonomiczną listę problemową. Dla oceny poprawności rozwiązań przedstawiono metodę oceny szkodliwości procesu technologicznego.

 • Marek Kubale prof. dr hab. inż.

   Details concerning: Qualifications, Experiences, Editorial boards, Ph.D. theses supervised, Books, and Recent articles can be found at http://eti.pg.edu.pl/katedra-algorytmow-i-modelowania-systemow/Marek_KubaleGoogle ScholarSylwetka prof. Marka Kubalego Prof. Marek Kubale pracuje na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej nieprzerwanie od roku 1969. W tym czasie napisał ponad 150 prac naukowych, w tym ponad 40 z listy JCR. Ponadto...

 • The application of checklists in the field of complex operation based on the operating experiences of a liquefied petroleum gas handling simulator.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Omówiono pojęcie list sprawdzających (z ang. checklists). Podano charakterystykę techniczną symulatora operacji ładunkowych gazowca typu LPG znajdującego się w laboratorium Katedry Siłowni Okrętowych Akademii Morskiej w Gdyni wraz z jego możliwościami dydaktycznymi. Przedstawiono zasady tworzenia list sprawdzających czynności obsługowe wraz z przykładem takiej listy.

 • Wykorzystanie list sprawdzających czynności obsługowe w symulatorze operacji ładunkowych gazowca LPG.

  Publikacja

  - Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna - Rok 2003

  Omówiono pojęcie list sprawdzających (z ang. checklists). Podano charakterystykę techniczną symulatora operacji ładunkowych gazowca typu LPG znajdującego się w laboratorium Katedry Siłowni Okrętowych Akademii Morskiej w Gdyni wraz z jego możliwościami dydaktycznymi. Przedstawiono zasady tworzenia list sprawdzających czynności obsługowe wraz z przykładem takiej listy.

 • WordNet -bazodanowy system jako słownik języka angielskiego

  Publikacja

  - Rok 2006

  WordNet[1] to alternatywne podejście do organizacji danychsłownikowych, w stosunku do klasycznej listy słów wraz z ich defnicjami. Koncepcja słownika opiera się na utworzeniu sieci koncepcji (sensów) powiązanych ze sobą relacjami określonego typu. Opisane zostały podstawowe założenia dotyczące budowy systemu WordNet oraz sposób organizacji danych językowych w postaci sieci semantycznej.

 • Jacek Ryl dr hab. inż.

  Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2010. W tym samym roku podjął pracę w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym. W 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. Od 2021 roku zatrudniony w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG. W pracy naukowej skupia...

 • "Problemy Klimatologii Polarnej" w świetle wybranych statystyk

  W pracy przedstawiono analizę cytowań artykułów opublikowanych w 24 tomach rocznika „Problemy Klimatologii Polarnej” w latach 1992-2014 opracowaną na podstawie bazy Web of Science i serwisu naukowo-informacyjnego Google Scholar. Przeprowadzono również kwerendę takich cytowań w polskich publikacjach zwartych z zakresu geografii fizycznej, ekologii i biologii. Analizy ujawniły dużą liczbę cytowań w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wzorce identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł prezentuje systematyczne podejście do identyfikacji ryzyka w projek-tach informatycznych, oparte na wzorcach ryzyka. Podejście zakłada jawne mo-delowanie rozważanego obszaru biznesowego, co pozwala na kontrolę zakresuidentyfikacji i zapewnia kompletność analiz. W artykule zastosowano to po-dejście wykorzystując RUP jako model odniesienia dla procesów wytwarzania o-programowania. Następnie omówiono eksperyment, w którym...

 • Efektywność naukowa uczelni publicznych

  Publikacja

  Artykuł prezentuje kluczowe wnioski z badań będących podstawą raportu "Produktywnośćnaukowa wyższych szkół publicznychw Polsce. Bibliometryczna analizaporównawcza''. W badaniu przeanalizowano grupę291 europejskich uczelni publicznychw latach 1995-2008. W badaniu ujęto34 uczelnie z Polski (uniwersytety orazpolitechniki), porównując ich aktywnośćpublikacyjną do szkół wyższych z Austrii,Finlandii, Niemiec, Włoch, Szwajcariii Wielkiej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jarosław Przewłócki prof. dr hab. inż.

  Jarosław Przewłócki jest profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, zastępca kierownika Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego. Podstawowym kierunkiem jego działalności naukowej są badania zjawisk losowych i zastosowanie metod probabilistycznych oraz teorii niezawodności w budownictwie, a w szczególności w geotechnice. Autor i współautor około stu publikacji naukowych, w tym szeregu książek...

 • Michał Strankowski dr hab. inż.

  Jest zatrudniony w Katedrze Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym od 2006 roku. W tym samym roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.  Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych uzyskał w 2019 roku. W okresie 2013-2015 pełnił funkcję kierownika projektu „PUR-GRAF” pt. „Nanokompozyty poliuretanowe zawierające zredukowany tlenek grafenu”. Za opracowane...

 • AUTOMATYCZNE GENEROWANIE KOLEJNOŚCI LIST UTWORÓW MUZYCZNYCH

  Publikacja

  - Rok 2021

  W niniejszym rozdziale przedstawiono przygotowanie algorytmu do automa-tycznego układania kolejności utworów muzycznych i zgrywającego je do postaci jednego, długiego miksu. Dzięki algorytmowi dobierane są utwory na podstawie analizy podobieństwa fragmentów końcowych i początkowych utworów. Podo-bieństwo to jest obliczane za pomocą odległości euklidesowej między wektorami parametrów wyznaczonymi przez autoenkoder oraz na podstawie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przegląd popularnych mechanizmów bezpieczeństwa warstwy łącza danych sieci Ethernet

  W artykule przedstawiono zbiór wybranych rozwiązań służących zabezpieczeniu systemów sieciowych, wykorzystujących technikę Ethernet. Opisane rozwiązania nie wyczerpują oczywiście listy protokołów i mechanizmów możliwych do wdrożenia w tym środowisku, lecz należą bezsprzecznie do grupy rozwiązań najpopularniejszych i rekomendowanych. W świetle analizy funkcjonalności udostępnianej przez opisane rozwiązania, a także wniosków uzyskanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przegląd mechanizmów zabezpieczeń sieci komputerowych wykorzystujących technikę Ethernet

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule przedstawiono zbiór wybranych rozwiązań służących zabezpieczeniu systemów sieciowych, wykorzystujących technikę Ethernet. Przedstawione rozwiązania nie wyczerpują oczywiście listy protokołów i mechanizmów możliwych do wdrożenia w tym środowisku, lecz należą bezsprzecznie do grupy rozwiązań najpopularniejszych i rekomendowanych. W świetle analizy funkcjonalności udostępnianej przez opisane rozwiązania, a także wniosków...

 • Paweł Wierzba dr hab. inż.

  Dr inż. Paweł Wierzba mgr inż. Elektroniki WETI PG 1994 dr inż. specjalności optoelektronika (z wyróżnieniem) WETI PG 2001 Staże badawcze w VTT Technical Research Centre of Finland w latach 1997-2000 Stypendium Akademii Fińskiej w VTT Technical Research Centre of Finland (12 miesięcy) 2002-3 Obszar zainteresowań naukowych obejmuje optyczne i światłowodowe metody pomiarowe oraz technologię wybranych ceramik i materiałów...

 • Marek Blok dr hab. inż.

  Marek Blok w 1994 roku ukończył studia na kierunku Telekomunikacja wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej i uzyskał tytuł mgra inżyniera. Doktorat w zakresie telekomunikacji uzyskał w 2003 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy dra habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na telekomunikacyjne...

 • Going into the research of dampers configuration for bodies under double load conditions.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Jednym z etapów projektowania układów mechanicznych jest dobranie wartości sztywności i tłumienia elementów i dopasowanie ich do planowanego zachowania mechanizmu. Proces ten można uprościć, gdy uda się połączyć komputerowe modelowanie mechanizmów i optymalizację numeryczną. W pracy zajęto się doborem elementów tłumiących. Zaproponowano optymalne ustawienie oraz optymalne wartości współczynników dla układów stabilizujących położenie...

 • Modele mentalne przedsiębiorczości: wskaźniki efektuacyjne vs. kauzalne

  Głównym celem artykułu było stworzenie listy wskaźników diagnozujących model mentalny przedsiębiorczości. Zaprezentowano dwa podejścia do przedsiębiorczości: klasyczne podejście kauzalne, w którym przedsiębiorca koncentruje się na osiągnięciu celu wyznaczonego na samym początku oraz podejście efektuacyjne, w którym identyfikowaniu dostępnych zasobów i relacji towarzyszy poszukiwanie możliwości biznesowych i zmienność celów. Analiza...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dariusz Mikielewicz prof. dr hab. inż.

  Dariusz Mikielewicz – urodził się 6 lutego 1967 roku w Gdańsku, w 1985r. zdał pomyślnie egzaminy wstępne na Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1990 roku na specjalności Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Zainteresowania pracą naukową skłoniły go do podjęcia badań na University of Manchester na wydziale mechanicznym i energetyki jądrowej (Mechanical and Nuclear Engineering Department)...

 • Risk Identification Patterns for Software Projects.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł prezentuje metodę identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych z użyciem wzorców ryzyka odnoszących się do modelu procesu projektowego. W artykule zdefiniowano meta-model dla modelowania procesów ukierunkowany na analizę ryzyka oraz proste i złożone wzorce ryzyka wywiedzione z tego meta-modelu, jak również pokazano przykładowe użycie wzorców do opisu czynników ryzyka odnoszących się do modelu RUP. Metodę poddano walidacji...

 • Budżet Obywatelski – przyjmowanie propozycji projektów

  Wydarzenia

  17-10-2018 09:00 - 31-10-2018 12:00

  Do 31.10.2018 r. pracownicy, doktoranci i studenci PG mogą zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2019 r. (inwestycyjne i remontowe).

 • Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

  Publikacja
  • M. Kwiek
  • D. Antonowicz
  • J. Brdulak
  • M. Hulicka
  • T. Jędrzejewski
  • R. Kowalski
  • E. Kulczycki
  • K. Szadkowski
  • A. Szot
  • J. Wolszczak-Derlacz

  - Rok 2016

  Projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (i aktów towarzyszących) powstał w wyniku pracy zespołu w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) „Ustawa 2.0”.Dwa filary propozycji stanowią doskonałość naukowa, osiągana poprzez szeroko zakrojoną i przejrzystą krajową i międzynarodową konkurencję, oraz silne wsparcie państwowe, zarówno finansowe, jak i instytucjonalizujące akademicki prestiż...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...

 • Nowe substancje psychoaktywne CZ. II. SYNTETYCZNE KANNABINOIDY - CHARAKTERYSTYKA, METODY OZNACZANIA I WYZWANIA ANALITYCZNE

  Publikacja

  Do nielegalnego obrotu co roku trafiają nowe związki o działaniu psychoaktywnym. Dostęp do takich substancji nie jest trudny, gdyż są one łatwo dostępne w wielu krajach, głównie w sklepach internetowych. Ponadto, organy ścigania i wymiar sprawiedliwości nie nadążają z wprowadzaniem tych substancji na listy substancji zakazanych przez co ich kontrola jest bardzo utrudniona. Syntetyczne kannabinoidy to grupa związków chemicznych,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Praca projetkowa IV, P, Oce, lato 22/23 PG_00041790

  Kursy Online
  • K. Niklas
  • A. Bera
  • M. Behilil

  Specjalność: Budowa Okrętów i Jachtów (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2021/2022 - zimowy (obecnie sem. 5) Wykonanie modelu komputerowego 3D bloku statku z uwzględnieniem wybranych aspektów konstrukcyjno-technologicznych. Analiza transportu bloku. (Wykonanie projektu usztywnień transportowych, uchwytów transportowych, itp.). Wykonanie listy kompletacyjnej bloku statku.

 • Metoda PMRA oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł prezentuje metodę PMRA (ang. Process Model-based Risk Assessment) oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych. W metodzie PMRA zaproponowano identyfikację ryzyka na podstawie własności strukturalnych modeli procesów. Dla tego celu opracowano model ryzyka wyprowadzony z rozszerzonego meta-modelu procesów biznesowych oraz wyposażony w język wzorców do opisu ryzyka. Zdefiniowano model bazy wiedzy o ryzyku obejmującej modele...

 • Konkurencyjność : teoria i praktyka : na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach 1995-2006

  Publikacja

  - Rok 2008

  Czym jest konkurencyjność? Jak w gąszczu definicji konkurencyjności wybrać tę jedyną właściwą dla badanego zjawiska? Czy istnieje teoria konkurencyjności? Jak zmierzyć poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa, branży i gospodarki? Rozpoczynając od odpowiedzi na powyższe pytania autorka w sposób niezwykle przystępny i obrazowy przeprowadza wnikliwą analizę konkurencyjności polskiego eksportu na unijne rynki w latach 1995-2006....

 • Mariusz Szkoda dr inż.

  Mariusz Szkoda urodził się w 1990 roku w Pieniężnie (woj. Warmińsko-Mazurskie), a II LO im. Feliksa Nowowiejskiego ukończył w Braniewie. Studia odbył w latach 2009–2014 na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej (kierunek: Technologie ochrony środowiska, Złota Odznaka Absolwenta). Poza statusem doktoranta, mgr inż. Mariusz Szkoda od października 2017 r. jest także asystentem na Wydziale Chemicznym, a od 2014 roku współpracuje...

 • Budżet obywatelski PG 2021 – I etap

  Wydarzenia

  12-10-2020 09:00 - 26-10-2020 12:00

  Od 12 do 26 października br. pracownicy, doktoranci i studenci będą mogli zgłaszać swoje propozycje w ramach piątej edycji BO PG.

 • Karol Niklas dr inż.

  Karol NIKLAS jest adiunktem w Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej . Pracę dyplomową magisterską na kierunku "Budowy okrętów morskich" w specjalności "Budowa małych statków i jachtów" obronił w 2007 roku. Ukończył studia podyplomowe w specjalności "Nowoczesne Metody Symulacyjne w Technice" na Wydziale Fizyki i Matematyki Stosowanej. W 2014 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Zastosowanie naprężeń...

 • System Zarządzania Energią w praktyce inżynierskiej

  Oprogramowanie Systemu Zarządzania Energią (SZE) musi gromadzić różnego rodzaju dane: od wskaźników Efektywności Energetycznej, poprzez analizy energetyczne, krzywe trendu, listy komunikatów alarmowych, aż do skomplikowanych raportów graficznych. Zużycie energii może być analizowane nie tylko według ilości produkcji, ale również w połączeniu z danymi dotyczącymi cen i kosztów. System Zarządzania Energią (SZE) jest działaniem organizacyjnym...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • System Zarządzania Energią w praktyce inżynierskiej

  Oprogramowanie Systemu Zarządzania Energią (SZE) musi gromadzić różnego rodzaju dane, od wskaźników efektywności energetycznej – poprzez analizy energetyczne, krzywe trendu, listy komunikatów alarmowych – aż do skomplikowanych raportów graficznych. Zużycie energii może być analizowane nie tylko według ilości produkcji, ale również w połączeniu z danymi dotyczącymi cen i kosztów. System Zarządzania Energią (SZE) jest działaniem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jakub Szulwic dr inż.

  Jakub Szulwic (ur. 23 grudnia 1974 w Bydgoszczy) – geodeta uprawniony, specjalizujący się w zakresie pomiarów i oceny geometrii obiektów inżynierskich szczególnie z wykorzystaniem metod fotogrametrii inżynieryjnej i skaningu laserowego; zajmuje się geomatyką i geoinformtyką. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym 49 indeksowanych w Web of Science (h-index =15). W 1993 roku ukończył klasę o profilu mat-fiz i zdał maturę w Liceum...