Wyniki wyszukiwania dla: RADIOWE SIECI BAN - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: RADIOWE SIECI BAN

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: RADIOWE SIECI BAN

 • Radiowe sieci BAN

  Przedstawiono aktualny stan wiedzy z zakresu radiowych sieci BAN, w tym zagadnienia podstawowe (tj. definicję radiowych sieci BAN, ich klasyfikację i dostępne pasma częstotliwości), właściwości elektryczne ciała człowieka, zagadnienia warstwy fizycznej oraz zagadnienia antenowe. Zaprezentowano również możliwe źródła zasilania, zagadnienia bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa człowieka, a także omówiono zastosowania tych sieci...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Radiowe sieci BAN

  Kursy Online
  • S. Ambroziak

  Kurs jest przeznaczony dla studentów 7-go semestru studiów I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Cel kursu:Zapoznanie się z radiowymi sieciami działającymi w obrębie i w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - Wireless Body Area Networks), ich parametrami i właściwościami uwzględniającymi wpływ ciała ludzkiego, a także z podstawowymi zastosowaniami.

 • Radiowe sieci BAN - 2021/2022

  Kursy Online
  • S. J. Ambroziak

  Kurs jest przeznaczony dla studentów 7-go semestru studiów I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Cel kursu:Zapoznanie się z radiowymi sieciami działającymi w obrębie i w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - Wireless Body Area Networks), ich parametrami i właściwościami uwzględniającymi wpływ ciała ludzkiego, a także z podstawowymi zastosowaniami.

 • Propozycja modelu tłumienia systemowego dla radiowej sieci BAN pracującej w środowisku promu pasażerskiego

  Publikacja

  - Rok 2018

  W referacie opisano propozycję empirycznego modelu do szacowania tłumienia systemowego dla radiowych sieci BAN pracujących w środowisku promu pasażerskiego przy częstotliwości 2,45 GHz dla komunikacji typu off-body. Badania pomiarowe przeprowadzono dla scenariuszy dynamicznych w pomieszczeniu dyskoteki promu pasażerskiego. Zaproponowana postać analityczna modelu składa się z trzech składowych: tłumienia średniego, tłumienia wynikającego...

 • Empiryczny model tłumienia systemowego w łączu radiowym sieci BAN pracującej w środowisku promu pasażerskiego

  W referacie zaprezentowano empiryczny model do szacowania tłumienia systemowego dla radiowych sieci BAN pracujących w środowisku promu pasażerskiego przy częstotliwości 2,45 GHz dla komunikacji typu off-body. Badania pomiarowe przeprowadzono dla scenariuszy dynamicznych w pomieszczeniu dyskoteki promu pasażerskiego. Postać analityczna modelu składa się z trzech składowych: tłumienia średniego, tłumienia wynikającego ze zmiennej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • KSISR - Radiowe sieci sensorowe (W) 2021

  Kursy Online
  • J. Sadowski

 • Zespół Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych

  Aktualnie zespół Katedry prowadzi działalność badawczą w dziedzinie szeroko rozumianej radiokomunikacji, przy czym do najważniejszego nurtu naszej działalności zaliczamy badania systemowe w następujących obszarach: trendy rozwojowe współczesnej radiokomunikacji obejmujące systemy LTE, nowe interfejsy radiowe oraz zarządzanie zasobami radiowymi, radio programowalne określane skrótowo nazwą SDR (Software Defined Radio), zwłaszcza...

 • Komunikacja M2M w sieciach BAN

  Scharakteryzowano komunikację M2M w sieciach BAN oraz przedstawiono wiele przykładów rozwiązań. Opisano strukturę sieci z komunikacją typu M2M do zastosowania w sieciach BAN, a następnie przeanalizowano wieloaspektowo możliwości praktycznego zastosowania tego rodzaju sieci w systemach medycznych w celu ochrony życia i zdrowia.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ANALIZA ZANIKÓW SYGNAŁÓW W RADIOWYCH SIECIACH BAN TYPU OFF-BODY PRACUJĄCYCH W ŚRODOWISKU KORYTARZA PROMU PASAŻERSKIEGO

  W referacie zaprezentowano analizę zaników sygnałów dla radiowych sieci BAN pracujących w środowisku promu pasażerskiego na częstotliwości nośnej 2,45 GHz dla komunikacji typu off-body (w łączu pomiędzy węzłem nasobnym, a węzłem zewnętrznym). Wyniki, na podstawie których przeprowadzono analizę, uzyskano w ramach badań pomiarowych dla scenariuszy dynamicznych w korytarzu promu pasażerskiego. Wyznaczono dwie składowe zaników: zaniki...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Application of BAN Network to Increase Security in Transport Systems

  Publikacja

  - Rok 2017

  In the article general characteristics of the BAN network with M2M communications are presented. These are networks that enable the implementation of wireless transmission of signals using special sensors located on the body or implanted subcutaneously. These sensors allow monitoring of different type life parameters of a human. In the next part of work there is proposed the implementation of BAN networks to transport systems as...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sławomir Jerzy Ambroziak dr hab. inż.

  Sławomir J. Ambroziak urodził się w 1982 r. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie systemów i usług radiokomunikacyjnych w roku 2008, natomiast w 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w specjalności radiokomunikacja. Od 2008 r. jest pracownikiem Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (WETI, PG). Posiada doświadczenie w projektowaniu i instalowaniu sieci radiokomunikacyjnych,...

 • Zakłócenia sprzężenia podłożowego w mieszanym układzie scalonym: macierz inwerterów - mieszacze radiowe.

  Artykuł skupia się na badaniach zakłóceń sprzężenia podłożowego w mieszanym układzie scalonym zaprojektowanym w technologii BYE BiCMOS, w którym część cyfrową stanowi macierz trzydziestu inwerterów, a część analogową dwa mieszacze radiowe. Szczegółowo omówiono zagadnienie redukcji zakłóceń za pomocą pierścieni ochronnych.

 • Ocena skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedmiotem analizy było dyskusyjne kryterium oceny skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej określone przez eksploatatora. Analizę oparto na wynikach badań terenowych po czyszczeniu 9,5 km sieci wodociągowej o średnicy od 80 do 160 mm. Empiryczną podstawę dalszych rozważań stanowił zbiór wartości umownego zastępczego współczynnika chropowatości rurociągów k10. Uzyskane rezultaty wykazały, że lokalne warunki reakizacji pomiarów...

 • Sylwester Kaczmarek dr hab. inż.

  Sylwester Kaczmarek ukończył studia w 1972 roku jako mgr inż. Elektroniki, a doktorat i habilitację uzyskał z technik komutacyjnych i inżynierii ruchu telekomunikacyjnego w 1981 i 1994 roku na Politechnice Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na: sieci IP QoS, sieci GMPLS, sieci SDN, komutację, ruting QoS, inżynierię ruchu telekomunikacyjnego, usługi multimedialne i jakość usług. Aktualnie jego badania skupiają...

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • ANALIZA UWARUNKOWAŃ PROPAGACYJNYCH W RADIOWYCH SIECIACH BAN Z PRZESTRZENNYM ODBIOREM ZBIORCZYM

  W referacie przedstawiono analizę uwarunkowań propagacyjnych w radiowych sieciach BAN typu off-body z odbiorem zbiorczym przestrzennym. Średnia wartość tłumienia znajduje się w przedziale [54.42 dB; 64.28 dB], różnica wartości tłumienia dla anten nasobnych wynosi [0.69 dB; 8.76 dB], odchylenie standardowe tłumienia średniego zawarta jest w przedziale [6.46 dB; 7.39 dB], natomiast współczynnik korelacji pomiędzy zanikami szybkozmiennymi...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Radiowe łącze ruchome do szybkiej transmisji danych multimedialnych dla systemu kontroli obszaru

  Przedstawiono działalność naukowo-badawczą Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej w dziedzinie obronności bezpieczeństwa publicznego na przykładzie zagadnienia zastosowania ruchomego kanału radiowego o dużej przepływności do transmisji w czasie rzeczywistym danych multimedialnych. Krótko przeanalizowano przydatność do tego elementów techniki transmisji danych stosowanych w rozwiązaniach komercyjnych....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marek Blok dr hab. inż.

  Marek Blok w 1994 roku ukończył studia na kierunku Telekomunikacja wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej i uzyskał tytuł mgra inżyniera. Doktorat w zakresie telekomunikacji uzyskał w 2003 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy dra habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na telekomunikacyjne...

 • Studia Sieci Uniwersytetow Pogranicza

  Czasopisma

  ISSN: 2544-5790

 • Projektowanie sieci bezprzewodowych

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • K. Gierłowski

    Klasyfikacja sieci bezprzewodowych Podstawowe własności i zastosowania sieci bezprzewodowych Przegląd systemów łączności bezprzewodowej Właściwości i parametry mediów transmisyjnych, charakterystyka systemów radiowych i optycznych Techniki wielodostępu (FDMA, TDMA, CDMA, SDMA) Klasyfikacje protokołów dostępu do kanału Charakterystyka algorytmów rywalizacyjnych (ALOHA, S-ALOHA) Algorytmy z częściową koordynacją (CSMA) bądź rezerwacją...

 • Lokalne sieci bezprzewodowe

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • J. Woźniak
  • P. Matosek
  • J. Grochowski
  • K. Gierłowski

  Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami pracy standardowych sieci bezprzewodowych, a także z elementami oceny jakości tych sieci.

 • Sieci Ethernet 2021

  Kursy Online
  • K. Nowicki

  Sieci Ethernet

 • Wirtualne sieci lokalne w środowisku sieci IPv6.

  Publikacja

  Zaprezentowane jest nowe spojrzenie na wirtualne sieci prywatne z perspekty-wy rozwiązań standardowo oferowanych przez rozinę protokołów IPv6. Omówionyjest przegląd rozwiązań VPN w środowisku sieci IPv6 ze szczególnym uwzględ-nieniem standardowo oferowanych z nową wersją stosu sieciowego IP.

 • Wietrzenie sieci

  Publikacja

  Zagadnienia ochrony sieci przed odorami. Problem odpowietrzania w aspekcie hydrauliki

 • Tracking body movement for radio channel measurements in BAN with indoor positioning system

  Publikacja

  This paper presents indoor positioning system based on inertial navigation with additional distance measurements using UWB modems and map matching to increase accuracy and eliminate position drift. Such system may be used to track position of human body during radio channel measurements for body area networks. Performance of proposed system and limitations caused by inertial navigation are briefly described.

 • Wpływ zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę sieci zasilającej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych dotyczących oddziaływania zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej. Przedstawiono przykładowe przebiegi napięć zasilających w sieci SN w trakcie zwarcia w sieci trakcyjnej. Badania symulacyjne wykonano za pomocą programu PSPICE.

 • Krzysztof Nowicki dr inż.

 • Wirtualne sieci 5G, NGN i następne. Radioinformatyczna metamorfoza sieci komórkowych

  Przedstawiono problematykę ewolucyjnej, a w zasadzie rewolucyjnej, metamorfozy komórkowych systemów radiokomunikacyjnych w kontekście architektury sieci 5G, zasad jej działania oraz nowych możliwości implementacyjnych usług sieci NGN. Artykuł dotyczy w szczególności istoty działania sieci 5G, łączącej w sobie cechy sieci radiokomunikacyjnych poprzednich generacji, zwłaszcza 4G, oraz nowe właściwości charakterystyczne dla 5G. Dotyczą...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Monitoring górnej sieci trakcyjnej z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci sensorowej – węzeł pomiarowy

  Publikacja

  Wraz ze wzrostem prędkości pojazdów trakcyjnych rośnie potrzeba utrzymania sieci trakcyjnej w odpowiednim stanie technicznym. Konieczny jest ciągły monitoring i diagnostyka pozwalające wykrywać zjawiska pogarszające jakość odbioru energii z sieci trakcyjnej. Jedną z metod jest umieszczenie czujników przyspieszenia na górnej sieci trakcyjnej. Analiza przebiegu tej wielkości fizycznej pozwoli określić stan układu sieć jezdna - odbierak...

 • Odory z sieci

  Publikacja

  Ogólne problemy powstawania odorów. Konsekwencje nieracjonalnego planowania sieci. Przeciwdziałanie. Ochrona ludności.

 • Podstawy sieci komputerowych 2021

  Kursy Online
  • K. Nowicki

  Podstawy sieci komputerowych 2021

 • Ethernet - sieci, mechanizmy

  Publikacja

  - Rok 2006

  Monografia poświęcona jest coraz bardziej dominujacym na rynku sieci LAN, MAN, WAN - sieciom Ethernet. Obejmuje ona, poza omówieniem podstaw działania sieci Ethernet, tak istotne zagadnienia jak: koncepcja Ethernet End-to-End, skalowalność rozwiązań, implementacje w sieciach lokalnych, miejskich, dostępowych, rozległych i przemysłowych, możliwość realizacji systemu czasu rzeczywistego, zasilanie przez instalacje ethernetowe czy...

 • Badania uwarunkowań propagacyjnych w radiowych sieciach ban w kabinie promu pasażerskiego

  Zaprezentowano badania uwarunkowań propagacyjnych w sieciach WBAN typu off-body w kabinie promu pasażerskiego przy częstotliwości 2,45 GHz, dla scenariuszy statycznych podczas snu, dla różnych pozycji ciała i różnych miejsc montażu anten odbiorczych, jak również dla scenariuszy dynamicznych w łazience kabiny. Opisano stanowisko badawcze, środowisko kabiny promu pasażerskiego oraz zbadane scenariusze pomiarowe. Zaprezentowano również...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie sieci jednokierunkowej wielowarstwowej oraz sieci rekurencyjnej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy skupiono się na rozważaniach nad możliwością wykorzystania różnych rodzajów sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Dokonano analizy porównawczej skuteczności modelu sieci jednokierunkowej wielowarstwowej z modelem sieci rekurencyjnej na rok i na dwa lata przed upadłością przedsiębiorstw. Autor przedstawił osiem różnych swoich modeli SSN.

 • Sieci samouczące się

  Kursy Online
  • J. Dembski

  W ramach kursu omawiane są zagadnienia związane z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych jako aproksymatorów funkcji użyteczności w zadaniach uczenia ze wzmocnieniem w wieloetapowych procesach decyzyjnych, takich jak gry planszowe, sterowanie, zarządzanie. 

 • Projektowanie Sieci Bezprzewodowych II

  Kursy Online
  • A. Czapiewska
  • J. Sadowski

  Kurs dla studentów realizujących przedmiot Projektowanie Sieci Bezprzewodowych II 

 • Lokalne sieci bezprzewodowe

  Kursy Online
  • J. Woźniak
  • K. Gierłowski

  Klasyfikacja sieci bezprzewodowych: Przegląd systemów bezprzewodowych Podstawowe własności i zastosowania sieci bezprzewodowych Właściwości i parametry mediów transmisyjnych, charakterystyka systemów radiowych i optycznych Techniki wielodostępu (FDMA, TDMA, CDMA, SDMA) Klasyfikacje protokołów dostępu do kanału: Ocena efektywności Parametry protokołów rywalizacyjnego dostępu (ALOHA, S-ALOHA, CSMA) Sieci WLAN zasady organizacji...

 • Porównanie niezawodności sieci o topologii wielopętlowej z niezawodnością sieci o wielostopniowej toplogii gwiaździstej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Rozważono sieci o wielostopniowej topologii gwiaździstej oraz sieci o topologii wielopętlowej. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: 1)średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie; 2) prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się wzajemnie. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły i kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów...

 • Szerokopasmowe wielousługowe sieci dostępowe.

  Sieć telekomunikacyjna jest zwykle dzielona na sieć szkieletową i dostępową.Stosowane obecnie rozwiązania integrują dostęp do różnych usług w ramach jednej sieci wielousługowej.Upowszechnienie usług szerokopasmowych oraz wzrostu działu danych przesyłanych przy wykorzystaniu transmisji pakietowej opartej na IP i związana z tym zmiana charakteru transmisji sygnałów w stosunku do sieci PSTN/ISDN wymaga nowych rozwiązań w obszarze...

 • Symulacja pracy sieci MPLS.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przewiduje się, że technika MPLS będzie przyszłą platformą dla sieci szkieletowych z gwarancją jakości usług. Wymaga to opracowania szeregu metod umożliwiających efektywne zarządzanie zasobami sieci. Należy do nich kierowanie ruchem (ruting), który odpowiada za gospodarkę pasmem. W pracy przedstawiono założenia w oparciu o które wykonano program symulacyjny. Omówiono implementację pod kątem zastosowania w sieci MPLS i opisano...

 • Marek Szkodo dr hab. inż.

 • Sieci korporacyjne 2020/21

  Kursy Online
  • W. Gumiński
  • T. Cinkler

  Sieci korporacyjne 2020/21, informatyka, studia I stopnia, VI sem., strumień systemy

 • Sieci RPR - sprawiedliwość

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy dokonano charakterystyki sieci RPR. Zdefiniowano pojęcie sprawiedliwości. Opisano algorytmy mające zapewnić sprawiedliwość wykorzystywane w sieciach komputerowych, w szczególności w sieciach RPR. Przedstawiono wyniki badań możliwości stabilnego wysyłania danych przez stacje RPR znajdujące się w domenie przeciążenia.

 • Zaufanie a sieci przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2009

  Rozdział dotyczy analizy wpływu zaufania społecznego na powstawanie i funkcjonowanie sieci przedsiębiorstw. Autor posługuje się rozróżnieniem zaufania kruchego (fragile)i trwałego (resilent). Proponuje też wykorzystanie hipotez sformułowanych przez P. Smitha Ringa do badań nad rolą zaufania w sieciach przedsiębiorstw.

 • Zagrożenia bezpieczeństwa sieci intranetowych

  W artykule rozważane są zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci intranetowych. Zidentyfikowano typy zagrożeń sieci oraz zaproponowano ich podział - z uwzględnieniem błędów ludzkich, działań destrukcyjnych, włamań do systemów oraz zdarzeń losowych. Przedstawiono również najważniejsze sposoby i techniki uniemożliwiające bądź utrudniające naruszanie bezpieczeństwa sieciowego. Zdefiniowano oraz opisano politykę ochrony danych, przedstawiono...

 • Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Cele uzbrojenia sieci. Kanalizacyjne studzienki rewizyjne - zasady, rozwiązania konstrukcyjne, rozwiązania materiałowe, współpraca z podłożem. Spoczniki, studzienki spadowe, płuczki, przewietrzniki, syfony, przelewy, separatory, wpusty deszczowe, zbiorniki retencyjne. Separacja olejów, specjalna konstrukcja KSR, ochrona przed cofką. Przepompownie ścieków, wyloty. Obiekty hydrotechniczne w infrastrukturze drogowej.

 • Sieci przesyłowe najwyższych napięć

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono wybrane zagadnienia budowy i eksploatacji sieci przesyłowych najwyższych napięć.

 • Odporność na awarie sieci bezskalowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie dokonano porównania odporności na awarie sieci losowych oraz bezskalowych. Zaprezentowano dwa modele awarii: awarie pewnej liczby węzłów wybranych losowo bądź rozmyślnie. Skomentowano rozbieżność w odporności na awarie sieci losowych oraz bezskalowych. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych kryteriów funkcjonalności sieci. Zaprezentowano kryterium sprawności pozwalające porównywać sieci o różnych własnościach.

 • Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W książce opisano zarówno podstawowe elementy warstwy fizycznej i łącza danych, jak też zasady współpracy standardowych sieci LAN. Podano podstawowe parametry protokołów tworzących sieciowe systemy operacyjne. Dokonano przeglądu i porównania standardowych rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych. Zaprezentowano metody łączenia sieci. Opisano zasady wyboru systemu operacyjnego oraz projektowania...