Wyniki wyszukiwania dla: SIEĆ INTRANET/INTERNET - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SIEĆ INTRANET/INTERNET

Wyniki wyszukiwania dla: SIEĆ INTRANET/INTERNET

 • Nadrzędne sterowanie przez sieć Internet układami napędowymi

  Publikacja

  Powszechne zastosowanie procesorów sygnałowych w praktycznej realizacji układów regulacji nepędów elektrycznych umożliwia tworzenie rozproszonych systemów nadrzędnego zdalnego sterowania, monitorowania, a także diagnostyki z wykorzystaniem sieci Intranet i Internet. Problematyka związana z realicją takiego systemu dotyczy jakości transmisji w sieci Internet oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przedstawiono problematykę oraz...

 • Transmisja danych pomiarowych przez sieć Internet z wykorzystaniem środowiska LabVIEW

  Publikacja

  Przedstawiono sposób transmisji danych pomiarowych za pomocą sieci Internet, przy wykorzystaniu oprogramowania LabView firmy National Instruments. Biblioteki do programu LabView stanowiły podstawę przygotowania przyrządów wirtualnych realizujących transmisję danych przez Internet. Transmisja dotyczy przesyłania danych między przygotowanym systemem kontrolno-pomiarowym na bazie mikrokontrolera dołączonego do komputera IBM PC za...

 • System typu SCADA oparty na komunikacji w sieci Intranet/Internet dla sterowanych układów napędowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono system typu SCADA opracowany do sterowania układami napędowymi z wykorzystaniem procesorów sygnałowych DSP. Nadrzędne sterowanie oparte jest na aplikacjach prowadzących komunikację w modelu klient-serwer w sieci Intranet/Internet. Aplikacje Client i Server wykorzystuję kontrolę transmisji protokołu TCP/IP oraz algorytm z pzresuwnym oknem do estymacji jakości połączenia w sieci. Obiektem sterowania jest układ napędowy...

 • Internet Rzeczy - rozwiązania modelowe

  W pracy omówiono problemy projektowania i realizacji sieci typu internet rzeczy (IoT). Scharakteryzowano podstawowe cechy systemów, które pozwalają na zakwalifikowanie ich do kategorii internet rzeczy. Przedstawiono wyniki testowania małej sieci typu „zrób to sam” zaprojektowanej i wykonanej w duchu idei internetu rzeczy. Oceniono, czy udało się osiągnąć nową jakość i synergiczny efekt wynikający z wykorzystania wielu źródeł danych...

 • Internetowy system czasu rzeczywistego do akwizycji i wizualizacji obrazów radarowych.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono realizację zdalnego interfejsu użytkownika do radaru cyfrowego firmy SITEX Marine Electonics Inc. umieszczonego na dachu budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Na potrzeby udostępniania pomiarów wykonywanych przez radar zrealizowano dedykowany serwer Internetowy, który realizuje na bieżąco przesyłanie skompresowanych obrazów radarowych do klilentów przez sieć...

 • Środowisko sieci IP jako platforma edukacyjna

  Publikacja

  Ogólnoświatowa sieci Internet oraz mechanizmy umożliwiające jej funkcjonowanie, od początku swojego istnienia zostały zaprojektowane z myślą o gromadzeniu, przechowywaniu, udostępnianiu i wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy. Nic więc dziwnego, iż bardzo szybko znalazły zastosowanie nie tylko jako narzędzie wspierające badania naukowe, lecz także jako środowisko pozwalające efektywnie realizować zróżnicowane zadania dydaktyczne....

 • Wykorzystanie sprzętowego stosu TCP/IP w mikroprocesorowych urządzeniach zdalnego monitorowania obiektów

  Publikacja

  W artykule poruszono zagadnienie dołączania prostych urządzeń mikroprocesorowych do sieci TCP/IP. Przedstawiono przykład wykorzystania scalonego stosu TCP/IP w postaci układu scalonego W3100a współpracującego z prostym mikrokontrolerem z rodziny 8051. Omówiono właściwości funkcjonalne stosu, sposoby jego sprzęgnięcia z oprogramowanie mikrokontrolera oraz możliwości wykorzystania protokołów: UDP, TCP i HTTP do wymiany danych. Zaprezentowano...

 • The Internet as a knowledge source in Knowledge Views

  Artykuł ten przedstawia koncepcję widoków na bazę wiedzy, jak może ona zostać wykorzystana w celu zbierania informacji z różnych źródeł, wnioskowania nad tymi informacjami i udostępnienia ich w postaci wymaganej przez aplikację. Korzystając z widoków na bazę wiedzy, aplikacja może "widzieć" Internet jako pojedyncze źródło wiedzy.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Application of the Polish Active Geodetic Network for railway track determination

  Publikacja

  Jednym z głównych problemów wyznaczania przebiegu trasy kolejowej jest konieczność realizacji pomiarów geodezyjnych w lokalnym układzie współrzędnych, który znacząco wpływa na dokładność wyznaczeń pozycji w przypadku pomiarów realizowanych na długich (kilku dziesięcio kilometrowych) odcinkach trasy. Z tego względu pomiary realizuje się sekcyjnie, co skutkuje istotnymi z punktu widzenia dokładności dodatkowymi błędami. W roku 2004...

 • Designing intranet portals as electronic workplaces

  Publikacja

  - Rok 2007

  This paper highlights the most important requirements for developing intranet portals, especially in the areas of user interface ergonomics and usability. In specifying relevant usability requirements both perspectives are considered: of company employees and of executives. Best practices are reviewed, regarding successes and failures in intranet absorption, basing on the results on recent research in a number of surveyed Polish...

 • Intranet and internal communication in an organization

  Publikacja

  - Rok 2006

  One of the conditions of an organizational effectiveness is acommunication. However, communication meets some obstacles. Newtechnological opportunities, such as Intranet support enterprise communication process and bring some benefits. This paper includes: the description of communication process and its barriers, the analyze of relationships between communication and an organizational effectiveness, advantages from implementing...

 • Modelling the context of use for Intranet portals design

  Publikacja

  - Rok 2007

  Intranet portals in contemporary enterprises affect the way how people work, communicate and build relationships within teams and organizations. Developing high usability in Intranet projects requires analysing context of use and including many additional organizational and cultural factors, normally not present in regular software projects. A modelling framework presented in this paper is useful for analysing context of use for...

 • Sposób szerokopasmowej komunikacji bezprzewodowej na obszarach morskich i wielomodułowe urządzenie do szerokopasmowej komunikacji

  Przedmiotem wynalazku jest wielosystemowa szerokopasmowa sieć kratowa, umożliwiająca szybką transmisję danych pomiędzy statkami, statkami i centrami magazynowania i przetwarzania danych, a także statkami a publiczną siecią Internet. Bezprzewodowa transmisja danych na morzu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa żeglugi poprzez realizację usług e-nawigacji na potrzeby łączności morskich. 

 • Programowalne układy napędowe w dydaktyce.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opisane stanowisko laboratoryjne stanowi przykład zestawu, z pomocą którego możliwe jest zapoznanie szerokiej liczby odbiorców z nowoczesną techniką napędową. Studenci odbywający zajęcia laboratoryjne, prowadzonych w Katedrze Trakcji Elektrycznej, mogą badać różnorakie maszyny elektryczne pod względem własności ruchowych, zaznajomić się ze sposobami sterowania silnikami z użyciem energoelektronicznych przetworników energii oraz...

 • Urządzenie do mobilnego monitoringu zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego

  Przedmiotem wynalazku jest szkielet i układ do mobilnego monitoringu zanieczyszczeń powietrza w przestrzeni komunikacyjnej. Stosowany w dowolnych obiektach ruchomych takich jak samochody, tramwaje lub autobusy. Służy do automatycznego pomiaru zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza. Umożliwia bieżący pomiar zanieczyszczeń powietrza wzdłuż ciągów komunikacyjnych z określeniem czasu i miejsca tych zanieczyszczeń. Urządzenie...

 • Quality negotiation mechanism for e-learning platforms

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zarządzanie jakością w aplikacjach działających w środowiskach sieci WEB opiera się na zadaniach związanych z wykrywaniem jakości połączenia klient - serwer oraz na optymalnym przydziale zasobów wedle jakości takowego połączenia. Optymalne zarządzanie jakością zależy od wypracowanego kompromisu pomiędzy jakością łącza a jakości transportowanego łączem zasobu. Artykuł opisuje możliwy do implementacji mechanizm odpowiedzialny za...

 • Wyróżniki modelu biznesu przedsiębiorstwa inteligentnego

  Publikacja

  - Rok 2016

  Burzliwa zmiana środowiska biznesowego wpływa na ludzi tak, że generują oczekiwania na wyroby i usługi zaspokajające ich dotychczasowe i nowe potrzeby w coraz większym stopniu. W ten sposób przed menedżerami powstają wciąż nowe, bardziej skomplikowane i wysublimowane wymagania. W takich uwarunkowaniach prowadzenia biznesu sukces osiąga to przedsiębiorstwo, które jest inteligentne. W takiej perspektywie celem badań było wyłonienie...

 • Intranet w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa

  Publikacja

  - Rok 2005

  Komunikowanie się w organizacjach jest warunkiem koniecznym sprawnego jej funkcjonowania. Napotyka jednak na szereg barier. Nowe możliwości technologiczne, takie jak Intranet wspierają proces komunikacyjny przedsiębiorstwa, oferując wiele korzyści. W rozdziale omówiony został proces komunikacji i bariery komunikacyjne. Opisane zostały związki między komunikowaniem się a efektywnością przedsiębiorstwa. Przedstawiono podstawowe korzyści...

 • Intranet w organizacjach nowej gospodarki

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule omówiono cechy organizacji w nowej gospodarce, korzyści z zastosowania Intranetu w organizacjach oraz rolę zmiany postaw komunikacyjnych w pełnym wykorzystaniu zalet, jakie oferuje wewnętrzna sieć komunikacyjna.

 • Wpływ internetu na percepcję wiarygodności informacji.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Dzięki szybkiemu rozwojowi technologicznemu Internet jest powszechnie dostępny i stał się obok prasy, radia i telewizji, nowym medium komunikacji masowej, postrzeganym przez użytkowników jako nowe, atrakcyjne źródło pozyskiwania informacji.Z dotychczasowych, klasycznych badań wynika bezpośrednia zależność między oceną źródła informacji a percepcją jej wiarygodności. Najnowsze badania, dotyczące komunikacji przy użyciu sieci komputerowych,...

 • The process of fuzzy model development for the case of polish internet mortgage market

  The aim of the paper is to present the conceptual description of fuzzy model representing the Polish Internet mortgage market. The first part of the paper consists of assessment and verification of model variables which are important for the Polish Internet Mortgage Market. This process begins with the initial set of variables which was used previously for the rule based model of the same market. As numerous aspects of the market...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Internet payment methods in Poland

  Publikacja

  In this chapter authors intended to describe wide range of aspects of the Internet payment systems. At the beginning there is briefly shown their evolution and features required for the effective payment system. Data on the popularity of different payment systems in Internet transactions links this section with description of the current state of payment systems available in Poland.

 • Sieć dostępowa jako element zarządzanej sieci telekomunikacyjnej

  Przedstawiono spojrzenie na sieć dostępową jako zarządzany przez TMN element sieci telekomunikacyjnej. Określono usługi i funkcje zarządzania siecią dostępową należące do warstwy zarządzania elementami sieci. Przedstawiono zbiór funkcji zarządzania realizowanych w instalowanych w polskiej sieci telekomunikacyjnej systemach dostępowych.

 • Manufacturing Data Analysis in Internet of Things/Internet of Data (IoT/IoD) Scenario

  Publikacja

  - CYBERNETICS AND SYSTEMS - Rok 2018

  Computer integrated manufacturing (CIM) has enormous benefits as it increases the rate of production, reduces errors and production waste, and streamlines manufacturing sub-systems. However, there are some new challenges related to CIM operating in the Internet of Things/Internet of Data (IoT/IoD) scenarios associated with Industry 4.0 and cyber-physical systems. The main challenge is to deal with the massive volume of data flowing...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Why is IPv6 Deployment Important for the Internet Evolution?

  Publikacja

  - Journal of Telecommunications and Information Technology - Rok 2011

  Abstract-Replacing the IPv4 protocol with IPv6 on the Internet is currently one of the aims of the European Union policy. The main reason for this replacement is the effeteness of the addresses pool in the IPv4 protocol, which can cause serious complications in the evolution of the Internet and its adaptation in new areas, e.g., in next generation mobile telephony or the so called Internet of Things. Simultaneously, the addressing...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Practical Evaluation of Internet Systems' Security Mechanisms

  A proposed Internet systems security layer with context-oriented security mechanisms reduces the risk associated with possible vulnerabilities. A metric of the system trust level is proposed, and then evaluated according to a university Internet system.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Building Employer Credibility in Corporate Intranet Portals.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Publikacja omawia rolę portalu intranetowego w kształtowaniu relacji pracodawca-pracownicy w przedsiębiorstwie. W szczególności omówiono środki budowy wizerunku i wiarygodności pracodawcy w elektronicznych kanałach komunikacji. Na podstawie wyników badań ankietowych wśród polskich przedsiębiorstw wskazano typowe profile użytkowania intranetu oraz czynniki ergonomiczne i organizacyjne budujące satysfakcję użytkowników z portali...

 • Model of the Internet mortgage market optimization

  Publikacja

  The Internet mortgages are currently a fast growing market, allowing selling mortgages cheaper andfaster than in the traditional methods such as in bank departments.Given the specificity of selling mortgages in the Internet, banks try to sell more mortgages by spendingmore money on advertising and paying higher commission to the brokers selling their products. It is important tooptimise the amounts of money in both sectors (the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Internet photogrammetry as a tool for e-learning

  Publikacja

  - Rok 2015

  Along with Internet development, there were interactive applications which allow for remote sensing and photogrammetric analysis. An example of an application that can provide Earth images and make it possible to measure distances in these images is Google Earth. The authors, who have experience from 2001-2015 argue that it is possible and it is important to create more advanced photogrammetric network applications. In this there...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Internet photogrammetry for inspection of seaports

  Publikacja

  - Polish Maritime Research - Rok 2017

  This paper intends to point out the possibility of using Internet photogrammetry to construct 3D models from the images obtained by means of UAVs (Unmanned Aerial Vehicles). The solutions may be useful for the inspection of ports as to the content of cargo, transport safety or the assessment of the technical infrastructure of port and quays. The solution can be a complement to measurements made by using laser scanning and traditional...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ pracy prostownika trakcyjnego na elektroenergetyczną sieć zasilającą

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych oddziaływania prosto-wnika trakcyjnego 6-cio pulsowego na elektroenergetyczną sieć zasilającą. Przedstawiono przykładowe przebiegi napięć i prądów w sieci zasilającej, jak również przebiegi napięć na zaciskach wejściowych prostownika, uzyskane w wyniku symulacji komputerowych wykonanych za pomocą programu PSPICE 8.0.

 • Internet w procesie kształcenia studentów

  Publikacja

  Wirtualna rzeczywistość sieci komputerowych staje się coraz bardziej obecna w naszym życiu. Internet odgrywa rosnącą rolę w edukacji, rekrutacji, handlu, sprawowaniu władzy oraz rozrywce. Dlatego też zastanowić się trzeba, na jakie problemy napotykają wykładowcy przy tworzeniu materiałów dostępnych przez Internet oraz studenci w związku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do pozyskiwania informacji i wiedzy....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Factors disturbing Internet usage in opinion of elderly users

  Publikacja

  Internet became truly widespread in modern societies. This created its huge economic potential, which is widely used, especially in traditionally communication-oriented societies like USA and Scandinavian countries. This trend enables to create economic growth even despite of worldwide economic slowdown.Together with demographic changes this raise the necessity of research on how older users perceive modern, Internet-based tools...

 • Komunikacja i współpraca przez Internet

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia przygotowywany do uruchomienia na Politechnice Gdańskiej kurs internetowy "Komunikacja i współpraca przez Internet". Podstawowym celem kursu jest rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności efektywnego posługiwania się narzędziami komunikacji internetowej stosowanymi w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce elektronicznej. Kurs będzie wykorzystywał platformę zdalnego nauczania Moodle zlokalizowaną na serwerze...

 • Internet database for photogrametric close range applications

  Publikacja

  Publikacja przedstawia koncepcję systemu informacyjnego przeznaczonego do gromadzenia, prezentowania i publikowania przez Internet numerycznych i cyfrowych wyników pomiarów fotogrametrycznych z różnych aplikacji fotogrametrycznych umożliwiających opracowania bliskiego zasięgu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • KOALA Graph Theory Internet Service

  KOALA has been created with the idea of C++ library templates, implementing a broad set of procedures in the fields of algorithmic graph theory and network problems in discreate optimization. During the C2NIWA project, a library has been greatly ectended, the code refactored and enclosed with the internet service available in the public repository of thr project. Today it contains interconnected educational materials in the form...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The comparison of Internet Mortgage Market in Selected EU Countries

  Publikacja

  The paper presents the description of Internet mortgage market in selected European Union countries. It starts with brief introduction to the concept of creating a fuzzy model representing Polish Internet Mortgage Market. Then, for better understanding of the complexities of this kind of market functioning the comparison is made between mortgage markets in Poland, Estonia, Germany and The United Kingdom (UK): The UK as the European...

 • Experience-Oriented Knowledge Management for Internet of Things

  Publikacja

  - Rok 2016

  In this paper, we propose a novel approach for knowledge management in Internet of Things. By utilizing Decisional DNA and deep learning technologies, our approach enables Internet of Things of experiential knowledge discovery, representation, reuse, and sharing among each other. Rather than using traditional machine learning and knowledge discovery methods, this approach focuses on capturing domain’s decisional events via Decisional...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Obsługa wirtualnych przyrządów pomiarowych przez Internet

  W referacie przedstawiono metody przygotowania przyrządów wirtualnych z możliwością udostępnienia danych pomiarowych przez Internet. Porównano wykorzystane do tego celu technologie CGI, Java i ActiveX. Przedstawiono wykorzystanie tych technologii w LabVIEW i ułatwienia jakie wprowadzono w LabVIEW 6.1.

 • Nowa, metrologicznie zorientowana sieć neuronowa i metoda diagnostyki obiektów technicznych

  W artykule przedstawiono nową, metrologicznie ukierunkowaną sieć neuronową oraz bazującą na niej metodę diagnostyki uszkodzeń parametrycznych układów analogowych, z klasyfikcją neuronową, o zwiększonej odporności na tolerancje elementów układu i niepewności pomiaru. Zaproponowano sieć neuronową z Dwu-centrowymi Radialnymi Funkcjami Bazowymi (DRFB), której walorem jest lepsze odwzorowanie słownika uszkodzeń, poprawa dokładności...

 • Bezprzewodowa sieć sterująca urządzeniami domowymi w standardzie ZigBee

  W pracy scharakteryzowano właściwości standardu ZigBee. Przedstawiono także inne, konkurencyjne technologie w zakresie budowy systemów bezprzewodowych sieci sensorowych oraz opisano dostępne na rynku, gotowe rozwiązania sieci sterujących urządzeniami domowymi i przemysłowymi. Przybliżono przykłady zastosowania sieci w standardzie ZigBee do zarządzania przepływem energii elektrycznej. Następnie opisano realizację sieci bezprzewodowej...

 • Experience oriented enhancement of smartness for Internet of Things

  Publikacja

  - Rok 2015

  In this paper, we propose a novel approach, the Experience-Oriented Smart Things that allows experiential knowledge discovery, storage, involving, and sharing for Internet of Things. The main features, architecture, and initial experiments of this approach are introduced. Rather than take all the data produced by Internet of Things, this approach focuses on acquiring only interesting data for its knowledge discovery process. By...

 • Usability and socio-organizational context of on-line services in intranet portals

  Publikacja

  - Rok 2008

  Publikacja omawia problemy postrzeganej jakości usług on-line, dostępnych w intranetowych portalach pracowniczych. Zaproponowano poszerzone podejście ocenowe wykraczające poza typową ocenę jakości użytkowej. Poszerzenie to polega na uwzględnieniu w projektowaniu i w ocenie czynników organizacyjnych i ekonomicznych, związanych z budową relacji na linii pracodawca-pracownicy. Zaproponowano również metodykę projektowania portali intranetowych...

 • QoS/QoE in the Heterogeneous Internet of Things (IoT)

  Publikacja

  - Rok 2017

  Applications provided in the Internet of Things can generally be divided into three categories: audio, video and data. This has given rise to the popular term Triple Play Services. The most important audio applications are VoIP and audio streaming. The most notable video applications are VToIP, IPTV, and video streaming, and the service WWW is the most prominent example of data-type services. This chapter elaborates on the most...

 • Review of the Complexity of Managing Big Data of the Internet of Things

  Publikacja

  - COMPLEXITY - Rok 2019

  Tere is a growing awareness that the complexity of managing Big Data is one of the main challenges in the developing feld of the Internet of Tings (IoT). Complexity arises from several aspects of the Big Data life cycle, such as gathering data, storing them onto cloud servers, cleaning and integrating the data, a process involving the last advances in ontologies, such as Extensible Markup Language (XML) and Resource Description...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sterowanie napędów elektrycznych przy wykorzystaniu sieci internet.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono koncepcję wirtualnego laboratorium napędu elektrycznego oraz praktyczną realizację z układem napędowym prądu stałego sterowanym z wykorzystaniem procesora DSP. Praktyczna realizacja obejmuje opracowane aplikacje w modelu klient-serwer do komunikacji w sieci internet. Praca recenzowana

 • The Neural Knowledge DNA Based Smart Internet of Things

  Publikacja

  - CYBERNETICS AND SYSTEMS - Rok 2020

  ABSTRACT The Internet of Things (IoT) has gained significant attention from industry as well as academia during the past decade. Smartness, however, remains a substantial challenge for IoT applications. Recent advances in networked sensor technologies, computing, and machine learning have made it possible for building new smart IoT applications. In this paper, we propose a novel approach: the Neural Knowledge DNA based Smart Internet...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Experience-Oriented Intelligence for Internet of Things

  Publikacja

  - CYBERNETICS AND SYSTEMS - Rok 2017

  The Internet of Things (IoT) has gained significant attention from industry as well as academia during the past decade. The main reason behind this interest is the capabilities of the IoT for seamlessly integrating classical networks and networked objects, and hence allows people to create an intelligent environment based on this powerful integration. However, how to extract useful information from data produced by IoT and facilitate...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Conceptual fuzzy model of the polish internet mortgage market

  The aim of this paper is to present the conceptual structure of basic fuzzy model representing Polish Internet mortgage market. The paper starts with introduction describing the market complexities and challenges, and description of previously created rule based model. Then the steps of the process of proposed model fuzzyfication are presented. Final part of the paper consists of conclusions and directions for future research.

 • WebGL - Sieć w końcu 3D

  Publikacja

  - Rok 2010

  WebGL jest specyfikacją tworzoną w ramach pracy nad standardem HTML 5. Praca ta ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi możliwości tej technologii i zachęcić do wykorzystania jej na swoich stronach. Zawiera porady dotyczące rozpoczynania pracy z WebGL oraz przegląd technik możliwych do zaimplementowania przy jego użyciu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym