Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEM POMIARÓW PRODUKCYJNYCH - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEM POMIARÓW PRODUKCYJNYCH

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEM POMIARÓW PRODUKCYJNYCH

 • Automatyczny system pomiarów przyciągania

  Publikacja

  W artykule opisano system pomiarowy przeciążeń występujących podczas ruchu kończyn. System składa się z zestawu akcelerometrów podłączonych przez kartę pomiarową do komputera. Proponowany system można użyć np. jako pomoc w diagnostyce lekarskiej.

 • Cyfrowy system do pomiarów przebiegów niepożądanych w odbiornikach radiokomunikacyjnych.

  Zaprezentowano sposób rozwiązywania funkcjonalnego cyfrowego systemu do pomiarów przebiegów niepożądanych na wyjściu odbiornika radiokomunikacyjnego. Omówiono zalety prezentowanego systemu pomiarowego w porównaniu z zalecanymi w odnośnych normach układami pomiarowymi. Podano wybrane wyniki pomiarów parametrów określających intensywność szumów i zakłóceń na wyjściu odbiornika.

 • Janusz Smulko prof. dr hab. inż.

  Urodził się 25 kwietnia 1964 r. w Kolnie. Ukończył w 1989 r. z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność aparatura pomiarowa. Zajął II miejsce w konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta Wybrzeża w 1989 r. Od początku kariery związany z Politechniką Gdańską: asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012). Odbył staże naukowe w Texas A&M University (2003, NATO...

 • Mariusz Figurski prof. dr hab. inż.

  Urodził się 27 kwietnia 1964 roku w Łasinie. Egzamin maturalny złożył w 1983 roku po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, Studia wyższe w trybie indywidualnym ukończył w 1989 (10.07.1989) na Wydziałach Elektromechanicznym i Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej uzyskując tytuł magistra inżyniera z zakresie elektromechaniki. Stopień doktora nauk technicznych nadała...

 • Metody analizy ryzyka podejmowania błędnych decyzji z powodu niepewności pomiarów

  Publikacja

  - Rok 2013

  Referat dotyczy sposobów definiowania ryzyka podejmowania błędnych decyzji z powodu niepewności pomiarów oraz metod jego obliczania. Usystematyzowano rodzaje prawdopodobieństw łącznych i warunkowych stosowanych jako miary ryzyka w kontekście procesów produkcyjnych. Dokonano przeglądu metod obliczania ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem metod Bayesowskich. Zwrócono uwagę na różnice w stosowanych probabilistycznych modelach pomiaru...

 • Evaluation of foil capacitor nonlinearities and flucuations during manufacturingoszacowanie nieliniowości i fluktuacji kondensatorów foliowych w procesie produkcyjnym.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono dwa podejścia do problemów niezawodności elementów elektronicznych. Opisano mierzone przeciwzakłóceniowe kondensatory foliowe produkowane przez MIFLEX (Kutno), zasadę i układ do pomiaru wskaźnika trzeciej harmonicznej sygnału pobudzającego oraz jego zależność od parametrów mierzonego elementu. Przedstawiono wyniki statystyczne pomiaru parametrów funkcjonalnych oraz trzeciej harmonicznej próbek tych kondensatorów przed...

 • Alicja Konczakowska prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Foil capacitors relability prediction based on fluctuation and non-linear phenomena

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przeanalizowano właściwości nieliniowe i zjawiska fluktuacyjne kondensatorów w celu wytypowania kryterium selekcji kondensatorów przeciwzakłóceniowych na grupy o różnej trwałości i niezwodności. Może to poprawić proces oceny jakości kondensatorów o podwyższonej niezawodności. Przedstawiono wybrane wyniki eksperymentalne pomiaru kondensatorów wytwarzanych przez ZR MIFLEX w Kutnie. Opisano rozwiązanie implementacji technik pomiaru...

 • Measurement system based on USB Z-Wave controller

  A wireless measurement system based on the Z-Wave standard is presented in this paper. The system is composed of a U SB Z-Stick Gen5 controller connected to a Personal Computer and a Fibaro controller FGRGBWM-441. Operation of the system is controlled by software written in C++ using OpenZWave library. Some metrological aspects of the system are evaluated: accuracy, linearity, resolution and frequency of voltage measurements.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Agnieszka Landowska dr hab. inż.

  Ukończyła studia na dwóch kierunkach: Finanse i bankowość na Uniwersytecie Gdańskim oraz Informatyka na WETI Politechniki Gdańskiej. Od 2000 roku jest związana z Politechniką Gdańską. W 2006 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych. Aktualnie jej praca naukowa dotyczy zagadnień informatyki afektywnej (ang. affective computing), która zajmuje się komputerowymi metodami rozpoznawania ludzkich emocji. Od 2012 roku...

 • Asynchronous Networked Estimation System for Continuous Time Stochastic Processes

  Publikacja

  In this paper we examine an asynchronous networked estimation system for state estimation of continuous time stochastic processes. Such a system is comprised of several estimation nodes connected using a possibly incomplete communication graph. Each of the nodes uses a Kalman filter algorithm and data from a local sensor to compute local state estimates of the process under observation. It also performs data fusion of local estimates...

 • Cyfrowe pomiary prędkości maszyn

  Publikacja

  Artykuł dotyczy wykorzystania cyfrowych pomiarów prędkości dla celów utrzymania ruchu parku maszynowego w zakładach produkcyjnych. Porównano właściwości trzech sposobów pomiaru realizowanego za pomocą enkoderów i systemów komputerowej akwizycji danych DAQ, w tym: poprzez zliczanie częstotliwości impulsów z enkodera, poprzez zliczanie okresu impulsów z enkodera, poprzez rewersyjne zliczanie zmian położenia z bieżącym, numerycznym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Paweł Możejko dr hab.

 • Kompetencje pracowników produkcyjnych w procesach aparaturowych

  Głównym tematem artykułu jest przedstawienie wyników badań w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników produkcyjnych (kapitału ludzkiego) w procesach aparaturowych (powiązanych z urządzeniami produkcyjnymi), przeprowadzonych u producenta farb proszkowych (przedsiębiorstwo X). Autorzy, na bazie własnych badań w przedsiębiorstwie, zaproponowali wdrożenie schematu treningu krzyżowego, którego zadaniem jest stworzenie profesjonalnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Self-testing of fully differential multistage circuits using common-mode excitation

  Publikacja

  Przedmiotem artykułu jest, zorientowane na uszkodzenia, testowanie wielostopniowych układów w pełni różnicowych. Zaproponowano metodę testowania z zastosowaniem pobudzenia układu testowanego sygnałem wspólnym. Rozważane są dwa warianty metody. Pierwszy wariant wykorzystuje do pobudzenia wejście każdego różnicowego stopnia. Drugi wariant wykorzystuje dodatkowe wejście wzmacniacza operacyjnego i testuje wielostopniowy układ bez jego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kreowanie zmian systemów produkcyjnych

  Umiejętność szybkiej identyfikacji czynników zmiany i budowania impulsów sprawczych zmian pozwala na elastyczną adaptację systemu produkcyjnego do warunków globalnego rynku i budowanie przewagi konkurencyjnej. Kreowanie zmian systemów produkcyjnych wspiera metodyka identyfikacji czynników transformacji, której podstawę stanowi badanie wzajemnego wpływu zmian wielowymiarowych przestrzeni otoczenia i elementów systemu produkcyjnego.

 • Trendy rozwoju systemów produkcyjnych

  Systemy produkcyjne podlegają ciągłym zmianom. W artykule przedstawiono cechy warunkujące ten rozwój, które wynikają z oczekiwań i wymagań rynku. Wskazano również główne nurty rozwoju, na które mają również wpływ naciski wewnętrzne na poprawę efektywności funkcjonowania. Dało to podstawę do wyróżnienia czterech etapów rozwoju systemów produkcyjnych i wskazania powiązanych z nimi rozwiązań. Przedstawiono ponadto model systemu produkcyjnego...

 • Ocena przebiegu procesów produkcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2015

  W artykule poruszono zagadnienie oceny przebiegu procesów produkcyjnych. Zaprezentowano możliwość oceny procesu nie tylko pod kątem oceny technicznej, ale również przez kryteria ekonomiczne, rynkowe, społeczne oraz ekologiczne, dzięki czemu dokonuje się kompleksowej oceny procesu. Podczas realizacji badań w przedsiębiorstwie X, mających na celu ocenę przebiegu procesu dla stanowiska roboczego opracowano wielokryterialny miernik...

 • Sterowanie obiegiem narzędzi w elastycznych systemach produkcyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono analizę możliwości sterowania obiegiem narzędzi w elastycznych systemach produkcyjnych. Badania przeprowadzono na przemysłowym przypadku a wyniki odniesiono do długości cykli produkcyjnych i średniego wykorzystania obrabaiarek.

 • Verification of multiband system for non-contact emissivity measurements

  Publikacja

  W pracy przeprowadzono weryfikację wielopasmowej pasywnej metody pomiaru emisyjności obiektu na drodze eksperymentalnej. W oparciu o zrealizowane stanowisko pomiarowe dokonano pomiarów emisyjności wybranych obiektów. Uzyskano dobrą zgodność wyników pomiarów z wynikami wcześniejszej komputerowej analizy systemu. Potwierdziło to przydatność wielopasmowej metody do pomiaru emisyjności w warunkach roboczych.

 • Integrated system of transport safety

  Publikacja

  - Journal of KONBiN - Rok 2008

  W styczniu 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie konkursu na projekt badawczy zamawiany PBZ 2/2006, podjął decyzję o przyznaniu prawa realizacji trzyletniego projektu pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' konsorcjum naukowemu w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Przedmiotem niniejszego referatu...

 • Multimedia noise monitoring system

  W artykule przedstawiono Multimedialny System Monitorowania Hałasu. Projekt jest sieciocentrycznym systemem dedykowanym monitorowaniu zagrożeń hałasem. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności w zakresie profilaktyki chorób słuchu. Umożliwia pobieranie, gromadzenie, analizę i wizualizację danych dotyczących hałasu, pobieranych ze zdalnych urządzeń pomiarowych oraz elektronicznych ankiet dostępnych przez Internet. Ponadto...

 • Projektowanie gniazd produkcyjnych w zarządzaniu operacyjnym

  Publikacja

  - Rok 2013

  Referat stanowi wprowadzenie teoretyczne do oceny możliwości projektowania gniazd produkcyjnych w oparciu o zadane parametry wejściowe w celu optymalizacji danych wyjściowych. W artykule zaprezentowano propozycje elementów które należy uwzględnić jako czynniki wejściowe podczas tworzenia matematycznego modelu optymalizacji.

 • Guido: a musical score recognition system

  Publikacja

  - Rok 2007

  This paper presents an optical music recognition system Guido that can automatically recognize the main musical symbols of music scores that were scanned or taken by a digital camera. The application is based on object model of musical notation and uses linguistic approach for symbol interpretation and error correction. The system offers musical editor with a partially automatic error correction.

 • Perspektywy rozowju elastycznych systemów produkcyjnych nowej generacji

  Publikacja

  - Rok 2007

  Niniejszy artykuł pokazuje zmainy paradygmatu projektowania i eksploatacji elastycznych systemów produkcyjnych, na przykładzie róznych modeli systemów nowej generacji NGMS (next Genaeration Manufacturing System). Dokonano analizy prównawczej wybranych rozwiazań w przedmiotowym obszarze, formułując prognozy rozwojowe w oparciu o zaproponowane megatrendy rozwojowe: miniaturyzacji, sieciowości (networking), (microfactory) oraz wskazano...

 • Container monitoring system

  Publikacja

  W pracy przedstawiono koncepcję systemu monitorowania kontenerów przewożonych drogą morską. Scharakteryzowano główne cechy oraz przedstawiono modułowo-warstwowy schemat funkcjonalny. Ponadto opisano założenia funkcjonalno-użytkowe dotyczące Inteligentnego Modułu Kontenerowego (SCM), będącego podstawowym elementem składowym systemu. Przedstawiono również główne zadania projektowe związane z realizacją projektu

 • Kierunki rozwoju inteligentnych systemów produkcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Niniejszy rozdział jest konsekwentnym rozwinieciem wybranych wniosków pracy [8]. W szczególności nadal aktualne pozostaje twierdzenie, że projektowanie Elastycznych Systemów Sterowania Produkcją nalezy do kręgu podstawowych kierunków prac badawczych o istotnym znaczeniu w nauce o inzynierii i zarządzania produkcją. Zatem po charakteryzowaniu trendów interpretacji elastyczności systemów produkcyjnych przystąpiono do analizy jej...

 • Efekty zastosowania zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Głównym celem rozprawy było dokonanie identyfikacji i kwantyfikacji efektów związanych z wdrożeniem systemowego zarządzania jakoscią w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz identyfikacja istotnych czynników wdrożeniowych i uwarunkowań, które mogą wpływać na efektywność tych wdrożeń

 • Doskonalenie kontroli jakości w produkcyjnych procesach aparaturowych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Celem artykuły jest przedstawienie kluczowych możliwości wykorzystania kontroli jakości w doskonaleniu produkcyjnych procesów aparaturowych, na podstawie badań, przeprowadzonych u producenta farb proszkowych przedsiębiorstwa X w sferach: dostarczenie materiałów do produkcji, głównego procesu produkcji, finalnego produktu.

 • Współczesne problemy i i kierunki rozwoju elastycznych systemów produkcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawione opracowanie monograficzne poświęcone jest współczesnej problematyce elastycznych systemów produkcyjnych, a w szczególności ich zagadnieniom sterowania i wytwarzania. Zawarto w nim także charakterystykę najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych; dokonano klasyfikacji ich metod oraz podstawowych problemów metodologicznych ich projektowania w zakresie planowania, sterowania i wytwarzania. Praca obejmuje...

 • Portable computer diagnostics system PSD - the measurement potentiality and application examples

  Publikacja

  Opisano system diagnostyczny do pomiarów statycznych i dynamicznych wszelkiego typu maszyn stosowanych w przemyśle drzewnym. ocena stanu maszyny może byc dokonywana na podstawie wyników pomiaru bicia osiowego i promieniowego wrzecion, pił tarczowych, przemieszczeń poprzecznych piły tasmowej itp.. System jest wyposażony w specjalne oprogramowanie i pozwala m. in. na przeprowadzanie szczegółowych analiz tj. wykonywanie FFT lub filtrowanie...

 • Efekty funkcjonowania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2005

  Niniejszy rozdział dotyczy problematyki wdrażania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce. Autor przedstawia genezę rozwoju systemów zarządzania jakością w Polsce i przedstawia najważniejsze wyniki przeprowadzonych przez niego badań dotyczących efektów wdrażania tych systemów w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Autor formułuje również wnioski odnośnie tego, jak wdrażać systemy zarządzania jakością,...

 • MEMS based voice message system for elevators

  W artykule przedstawiono implementację systemu głosowych komunikatów w windach. Prezentowany system posiada unikalną cechę polegającą na tym, że do działania nie potrzebuje połączenia z systemem sterującym windy. Zasilany z baterii lub akumulatorów może być zamontowany w ścianie windy, wymaga tylko prostej kalibracji. System oparty jest na akcelerometrach MEMS dokonujących pomiaru przeciążeń w kabinie windy. W artykule przedstawiono...

 • Siedmiokryterialny miernik oceny niepotokowych procesów produkcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Rosnące wymagania klientów związane z dostarczaniem produktów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb wymuszają rozwój procesów niepotokowych. Wykonano analizę literatury przedmiotu zapewniającą podłoże teoretyczne oraz przeprowadzono studium przypadków, podczas którego dokonano analizy przedsiębiorstwa produkcyjnego pod kątem sposobów pomiaru procesów produkcyjnych oraz możliwości stosowania oceny wielokryterialnej w praktyce....

 • SAMPLE-AND-HOLDING METHOD FOR GAS SENSING APPLIED FOR RESISTANCE GAS SENSORS

  Publikacja

  The DC resistance of a Taguchi gas sensor is influenced by the ambient gas. To improve the selectivity and sensitivity of a sensor the fluctuation enhanced sensing (FES) was used. The paper proposes a novel methodology of utilizing FES technique that sample composition of an ambient atmosphere and hold it for further processing (sample-and-holding technique). The method uses the heated gas sensor to sample an ambient atmosphere...

 • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy przez operatorów produkcyjnych w przedsiębiorstwie X

  Publikacja

  - Rok 2016

  W artykule przedstawiono badania polegające na identyfikacji zagrożeń z obsługą maszyn produkcyjnych przez operatorów na przykładzie producenta farb proszkowych X.

 • Polarization sensitive optical coherence tomography system

  Publikacja

  W pracy pokazano system OCT czuły na stan polaryzacji do pomiaru właściwości dwójłomnych wybranych ośrodków rozpraszających światło. W systemie zastosowano detekcję zrównoważoną. Pokazano wstępne wyniki pomiarowe.

 • Intelligent system for editing and analysis of examination documents

  Publikacja

  - Rok 2006

  Opisano ogólną koncepcję systemu IATE - systemu do edycji i automatycznej analizy testów egzaminacyjnych. Edytor systemu umożliwia generację 4 typów testów o dowolnej liczbie pytań (do 8 stron tekstu), różnej formie udzielania odpowiedzi oraz możliwością tworzenia wariantów testu. Bardziej szczegółowo opisano wybrane fragmenty systemu: analizę nagłówka testu, edycję i organizację segmentu tworzenia wariantów testu oraz organizację...

 • Road safety system in Poland

  Publikacja

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych dla poprawy brd elementów diagnozy stanu i systemu bezpieczeństwa w Polsce, które jednocześnie mogłyby wejść w zakres działań objętych Projektem ZEUS. Ocenę diagnozy wykonano poprzez porównanie z wzorcami z tych krajów, które od lat uważa się za liderów w zakresie bezpieczeństwa.

 • Doskonalenie obsługi autonomicznej maszyn produkcyjnych przez operatorów na przykładzie firmy X

  Publikacja

  - Rok 2015

  Głównym tematem artykułu jest przedstawienie kluczowych propozycji w zakresie doskonalenia obsługi autonomicznej maszyn produkcyjnych przez operatorów na przykładzie producenta farb proszkowych przedsiębiorstwa X. Dzięki pełnemu zaangażowaniu operatorów w obsługę techniczną, będzie możliwe w przedsiębiorstwie X poprawienie w znaczący sposób niezawodności parku maszynowego co wpłynie na zredukowanie kosztów utrzymania ruchu....

 • METODY DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWGO ISO14001 W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH

  Publikacja
  • A. Chmielarz

  - Rok 2013

  Opracowanie ma na celu przedstawienie problematyki doskonalenia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W opracowaniu przedstawiono główne wymagania w obszarze doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO14001. Zaprezentowano wybrane metody oraz mechanizmy doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego ISO14001 stosowane w praktyce. Dokonano prezentacji autorskiej metody doskonalenia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Logistyka transportu drogowego w świetle racjonalizacji kosztów przedsiębiorstw produkcyjnych.

  Publikacja

  - Transport Economics and Logistics - Rok 2016

  W artykule przedstawiono aktualne kierunki, w których zmierzają przedsiębiorstwa produkcyjne, dysponujące własnym transportem, dążąc do redukcji wydatków związanych z operacjami logistycznymi, głównie przez zmiany sposobu realizacji zadañ transportowych oraz otwartość na nowe koncepcje zarządzania procesami logistycznymi. W pracy poruszono istotne problemy związane z nieoptymalnym wykorzystywaniem zasobów transportowych w przedsiębiorstwach...

 • System setup and software for cyclic, staircase and square wave voltammetry measurements

  Publikacja

  Hardware dedicated for electrochemical measurement sometimes does not allow performing certain voltammetry experiments. Staircase and square wave voltammetry, techniques which have many advantages comparing with standard voltammetric techniques, are rarely implemented in software controlling electrochemical measuring equipment. These methods, however, can be relatively easy realized with some addition...

 • The system for identification of the band saw wheel cross profile

  Przedstawiono system do identyfikacji zarysu poprzecznego koła pilarki taśmowej, dzięki któremu producent pił taśmowych ma możliwość naprężenia brzeszczotu piły w sposób zapewniający jej poprawną pracę. Opisano budowę i zasadę działania systemu. Uzyskane dane mogą być wprowadzane do układów sterowania automatycznych urządzeń ze sterowaniem CNC (naprężających piły taśmowe). Dane systemu: szerokość sprawdzanych kół do 300 mm, dokładność...

 • Metody wielokryterialne wspomagania decyzji oraz ich zastosowanie w opracowaniu metody oceny niepotokowych procesów produkcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2017

  Wraz z rozwojem systemów produkcyjnych oraz wzrostem złożoności procesów produkcyjnych powstaje konieczność rozwoju metod wspomagania podejmowania decyzji dotyczących planowania oraz eksploatacji procesów i systemów produkcyjnych. Mnogość podejmowanych decyzji oraz ich zróżnicowana waga dla właściwego przebiegu produkcji wymaga podejmowania decyzji z uwzględnieniem wielu różnorodnych i zmiennych czynników. Stąd powstaje problem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Chromatyczne szeregowanie zadań w cyklicznych systemach produkcyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Głównym celem pracy jest klasyfikacja złożoności obliczeniowej problemu szeregowania zadań w przypadku cyklicznej pracy systemu produkcyjnego. Rozważane są przy tym trzy modele szeregowania: system zadań dwuprocesorowych, system otwarty i system przepływowy. Kryterium optymalizacyjnym które jest analizowane jest długość cyklu wyrażająca częstość realizacji poszczególnych zestawów operacji. W pracy posługiwano się teorią grafów...

 • Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych - klasyfikacja błędów, szacowanie niepewności pomiarów

  Publikacja

  - Rok 2013

  W wielu dziedzinach, nie tylko nauki, ogromna ilość decyzji jest podejmowana na podstawie wyników badań analitycznych. Jest zatem oczywiste, że przywiązuje się coraz większą uwagę do ich jakości. Oznaczanie analitów na coraz niższych poziomach stężeń w próbkach charakteryzujących się coraz bardziej złożonym składem matrycy to jeden z głównych kierunków rozwojowych analityki chemicznej. Jest to zadanie niezwykle trudne i skomplikowane...

 • Protection system against electromagnetic leak of information

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy omówiono problem zabezpieczenia przed ulotem elektromagnetycznym informacji. Scharakteryzowano obowiązujace w tym względzie wybrane dokumenty normatywne. Opisano stosowane sposoby zapobiegania ulotowi informacji oraz prezentowano metodykę badawczą. Przedstawiono wybrane wyniki pomiarowe.