Wyniki wyszukiwania dla: ZŁOŻONOŚĆ OBLICZENIOWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZŁOŻONOŚĆ OBLICZENIOWA

Wyniki wyszukiwania dla: ZŁOŻONOŚĆ OBLICZENIOWA

 • Złożoność obliczeniowa

  Kursy Online

 • Złożoność obliczeniowa problemu szeregowania zadań w cylindrycznym systemie przepływowym

  Publikacja

  - 2006

  W pracy rozważano złożoność obliczeniową problemu szeregowania w cylindrycznym systemie przepływowym. Skonstruowano algorytm wielomianowy dla problemu dwumaszynowego oraz wykazano, iż zagadnienie staje się NP-trudne przy szeregowaniu na trzech procesorach, bądź na dwóch, przy dodatkowym wymuszeniu braku obustronnych przestojów.

 • Interpolator wykorzystujący filtr z maskowaniem charakterystyki częstotliwościowej

  Interpolator o dużej krotności wymaga stosowania dolnoprzepustowych filtrów cyfrowych o bardzo wąskim paśmie przejściowym. Przekłada się to na dużą złożoność obliczeniową i problemy z projektowaniem filtrów interpolacyjnych. W pracy zaproponowano użycie metody FRM rozbijającej filtr o wąskim paśmie przejściowym na grupę filtrów o obniżonych wymaganiach, co zmniejsza liczbę niezerowych współczynników. W rezultacie użycie tego rozwiązania...

  Pełny tekst w portalu

 • The complexity of list ranking of trees

  Publikacja

  Uporządkowane kolorowanie grafu polega na takim etykietowaniu jego wierzchołków, aby każda ścieżka łącząca dwa wierzchołki o tym samym kolorze zawierała wierzchołek o kolorze wyższym. Jeśli każdy wierzchołek posiada dodatkowo listę dozwolonych dla niego etykiet, to mówimy wówczas o uporządkowanym listowym kolorowaniu wierzchołków. W pracy wskazano szereg klas grafów, dla których problem jest trudny: pełne drzewa binarne, drzewa...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On the complexity of distributed greedy coloring

  Publikacja

  - 2007

  W pracy rozważono problem kolorowania grafów przy dodatkowym założeniu, że kolor żadnego wierzchołka nie może zostać zmniejszony bez zmiany kolorów przynajmniej jednego z jego sąsiadów. Przeprowadzone rozważania dotyczyły złożoności obiczeniowej problemu w modelu Liniala obliczeń rozproszonych. Podano ograniczenia dolne i górne złożoności problemu oraz zestawiono problem z innymi pokrewnymi zagadnieniami grafowymi.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Procedury odwzorowania i łączenia ontologii dziedzinowych

  Publikacja

  - 2012

  W trakcie prac nad rozprawą opracowano oryginalną metodę integracji ontologii na podstawie analizy leksykalnej jej elementów. Zaproponowany algorytm został zaimplementowany w postaci biblioteki w języku Java oraz włączony do systemu OCS. Opracowano również procedury i narzędzia pomocnicze wspierające proces integracji wiedzy, w tym autorską bibliotekę wizualizacji ontologii SOVA.Zaprojektowano i zaimplementowano ontologię bezpieczeństwa...

  Pełny tekst w portalu

 • Optymalizacja strategii sieci inteligentnych agentów za pomocą programowania genetycznego w systemie rozproszonym realizującym paradygmat volunteer computing

  Publikacja

  - 2017

  Dynamicznie rosnąca złożoność i wymagania w odniesieniu do rozproszonych systemów informatycznych utrudnia zarządzanie dostępnymi zasobami sprzętowymi i programistycznymi. Z tego powodu celem rozprawy jest opracowanie wielokryterialnej metody programowania genetycznego, która pozwala na optymalizację strategii zespołu inteligentnych agentów programistycznych w zakresie zarządzania systemem realizującym paradygmat volunteer computing....

  Pełny tekst w portalu

 • Metoda i system adaptacyjnego sterowania parametrami algorytmu syntezy niskich częstotliwości dźwięków muzycznych

  Publikacja

  - 2019

  W ostatnich latach można zaobserwować bardzo wyraźny i systematyczny wzrost wykorzystywania urządzeń mobilnych jako środka do odtwarzania muzyki, czy odtwarzania filmów w dowolnych warunkach akustycznych. Ich użytkownicy oczekują przy tym jak najlepszych walorów brzmieniowych dźwięku. W niniejszej rozprawie zostały zaproponowane metody, mające na celu poprawę brzmienia urządzeń mobilnych w zakresie niskich częstotliwości i korekcji...

  Pełny tekst w portalu

 • Joanna Raczek dr inż.

  Wykształcenie 1997 -- 2001 Studia inżynierskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2001 -- 2003 Studia magisterskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2000 -- 2004 Studia inżynierskie, Wydział Elektroniki, Informatyki i...

 • Jerzy Konorski dr hab. inż.

  Jerzy Konorski otrzymał tytuł mgr inż. telekomunikacji na Poitechnice Gdańskiej, zaś stopień doktora n.t. w dyscyplinie informatyka w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. W r. 2007 obronił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Elektroniki, Telekomnikacji i Informatyki PG. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, prowadził projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych, UE, US Air Force Office of Scientific...

 • Metoda analizy związanych z czasem wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemów komputerowych

  Publikacja

  Bezpieczeństwo jest pożądaną cecha systemów przemysłowych, transportowych i innych typów. A ponieważ do sterowania tymi systemami powszechnie stosuje się systemy komputerowe, jest ono również ważną cechą oprogramowania. Analiza bezpieczeństwa oprogramowania jest jednak, ze względu na jego niematerialność, trudniejsza od typowej analizy. Ponadto, ze względu na skomplikowane reguły sterujące oraz naturę kontrolowanych systemów, bezpieczeństwo...

  Pełny tekst w portalu

 • Badanie i analiza efektywności alokacji strumieni danych w heterogenicznej sieci WBAN

  Publikacja

  - 2017

  W niniejszej dysertacji doktorskiej poddano dyskusji efektywność alokacji strumieni danych w heterogenicznej radiowej sieci WBAN (Wireless Body Area Networks). Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój nowoczesnych sieci radiokomunikacyjnych piątej generacji (5G), którego część stanowią radiowe sieci działające w obrębie ciała człowieka, bardzo ważnym aspektem są metody maksymalizujące wykorzystanie dostępnych zasobów czasowo –częstotliwościowych...

  Pełny tekst w portalu

 • T-coloring of graphs.

  Publikacja

  - 2004

  Niniejszy rozdział omawia kontrastowe kolorowanie grafów. Podana została jego definicja i podstawowe własności, zastosowania oraz złożoność obliczeniowa problemów rozważanych w ramach tej dziedziny.

 • Phutball is PSPACE-hard

  W pracy dowodzimy, że gra ''Phutball'' (Philosopher's Football) jest PSPACE-trudna.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Kolorowanie grafów obciążonych i jego zastosowanie w problemie przydziału częstotliwości

  Publikacja

  Referat omawia jeden z modeli dla problemu przydziału częstotliwości, oparty o kolorowanie grafów obciążonych. Podana została złożoność obliczeniowa modelu i wielomianowy algorytm 4-kolorowania grafów w tym modelu.

 • Piotr Borowiecki dr hab. inż.

 • The circular chromatic index of some class 2 graphs

  Publikacja

  W artykule został wyznaczony cyrkularny indeks chromatyczny dla dwóch rodzin grafów klasy 2. Co więcej, podano nie trywialne oszacowania tego parametru dla snarków Isaacsa i Goldberga. Na koniec artykułu rozważana jest złożoność obliczeniowa problemów związanych z cyrkularnym kolorowaniem krawędzi.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Inżynieria ontologii dla potrzeb integracji systemów

  Publikacja

  - 2012

  Inżynieria ontologii to gałąź inżynierii wiedzy, która zajmuje się metodami i metodologiami budowy ontologii. Zajmuje się m. in. procesem wytwarzania, cyklem życia oraz narzędziami wspomagającymi wytwarzanie ontologii. W publikacji przedstawiono różne metodologie wytwarzania ontologii oraz wspierające te metodologie narzędzia. Omówiono edytor ontologii OCS, opracowany przez Katedrę ASK Wydziału ETI PG, oraz wykorzystaną w nim,...

  Pełny tekst w portalu

 • Metody zwiększania dostępności i efektywności informatycznej infrastruktury w inteligentnym mieście

  Publikacja

  W pracy omówiono metody zwiększania dostępności i efektywności informatycznej infrastruktury w inteligentnym mieście. Sformułowano dwa kryteria do oceny rozmieszczenia kluczowych zasobów w systemie smart city. Zobrazowano proces wyznaczania rozwiązań kompromisowych spośród rozwiązań Pareto-optymalnych. Omówiono metaheurystyki inteligencji zbiorowej, w tym roju cząstek, kolonii mrówek, roju pszczół oraz ewolucji różnicowej, za pomocą...

  Pełny tekst w portalu

 • Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

  W artykule zaprezentowano aspekty bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego. Przedstawiono ich charakterystykę i wyzwania technologiczne. Zdefiniowano bezpieczeństwo i istniejące w tym obszarze zagrożenia. Przybliżono metody oceny poziomu bezpieczeństwa. Na bazie wdrożonej na Politechnice Gdańskiej platformy eNauczanie PG omówiono sposoby zapewniania zakładanego poziomu bezpieczeństwa takich systemów.

  Pełny tekst w portalu

 • Cztery algorytmy które wstrząsnęły światem. Część I: Rys historyczny

  Publikacja

  - Pismo PG - 2018

  Opracowanie jest pierwszym fragmentem 3-częściowego szkicu popularnonaukowego poświęconego najważniejszym osiągnięciom w dziedzinie algorytmiki teoretycznej. Wprowadzono w w arkana złożoności obliczeniowej i sztuki programowania komputerów.

 • Cykliczny system otwarty i cyrkularne kolorowanie grafów.

  Publikacja

  - 2002

  W pracy rozważany jest cykliczny system otwarty - modyfikacja otwartego systemu procesów dedykowanych polegająca na założeniu, że praca jest wykonywana w ruchu ciągłym, czyli kolejne cykle pracy wykonywane są bezpośrednio po sobie. Rozważana jest złożoność obliczeniowa problemów związanych z układaniem harmonogramu w systemach tego typu.

 • The complexity of node blocking for dags

  Rozważamy następującą grę (pomiędzy dwoma graczami) kombinatoryczną o nazwie ''node blocking''. Dany jest graf skierowany. Każdy wierzchołek może być zajęty przez co najwyżej jeden token. Wyróżniamy dwa kolory tokenów, biały i czarny, każdy gracz może przemieszczać tylko własne tokeny. Gracze wykonują ruchy naprzemiennie. Ruch polega na wyborze dowolnego tokena własnego koloru i przesunięciu go na dowolnego niezajętego przez inny...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • An efficient algorithm for finding ideal schedules

  Publikacja

  - ACTA INFORMATICA - 2012

  Podejmujemy problem szeregowania zadań jednostkowych z zadanymi czasamy przybycia i zależnościami kolejnościowymi. Uszeregowanie jest idealne jeśli jednocześnie minimalizuje maksymalny oraz średni czas zakończenia zadania. Podajemy przyklad pokazujący, że uszeregowania idealne nie istnieją dla relacji zależności zadań będącej drzewem, gdy dopuścimy możliwość wystąpienia przerwań. Z drugiej strony podajemy algorytm o złożoności...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Parallel processing subsystems with redundancy in a distributed environment

  Publikacja

  W pracy rozważano problem podziału systemu rozproszonego na spójne podsystemy złożone z przynajmniej trzech jednostek, pozwalające na detekcję i skorygowanie pojedynczych błędów. Wykazano, że problem maksymalizacji liczby takich jednostek jest NP-trudny nawet dla dwuspójnych kubicznych topologii sieci. Podano też nowe algorytmy przybliżone.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The complexity of zero-visibility cops and robber

  Publikacja

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - 2015

  We consider the zero-visibility cops & robber game restricted to trees. We produce a characterisation of trees of copnumber k and We consider the computational complexity of the zero-visibility Cops and Robber game. We present a heavily modified version of an already-existing algorithm that computes the zero-visibility copnumber of a tree in linear time and we show that the corresponding decision problem is NP-complete on a nontrivial...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Fast Distance Vector Field Extraction for Facial Feature Detection

  Publikacja

  Praca dotyczy metody lokalizowania cech twarzy z wykorzystaniem wektorowych pól odległości (DVF), zaproponowanej przez Asteriadisa. Zawiera skrótowy opis tej koncepcji oraz prezentuje ulepszenia wprowadzone przez autorów do oryginalnego rozwiązania. Główną zaletą wprowadzonych zmian jest znacznie zredukowana złożoność obliczeniowa algorytmu, jak również zwiększona precyzja wektorowego pola odległości wyznaczanego w wyniku jego...

 • Determining the optimal course alteration maneouvre in a multi-target encounter situation for a given ship domain model

  W artykulee przedstawiono nową deterministyczną metodę wyznaczania niezbędnego manewru kursem dla sytuacji spotkania z wieloma obiektami obcymi i dla dowolnej zadanej domeny. Jej prostota i niska złożoność obliczeniowa czynią ją dobrą alternatywą dla obecnie stosowanych metod. Główny algorytm został przedstawiony wprost, tak aby mógł być bezpośrednio zastosowany w pokładowych systemach antykolizyjnych lub w systemach VTS.

 • Kwaternionowy system kryptograficzny dla zabezpieczania danych multimedialnych

  Publikacja

  Problemem badawczym, którego dotyczy rozprawa jest kryptograficzne zabezpieczanie danych multimedialnych, głównie obrazów i sygnałów video, przed działaniami niepowołanych osób i organizacji, chcących uzyskać do nich dostęp i mieć możliwość ich nielegalnego wykorzystania oraz modyfikacji. W rozprawie wykazano, że wykorzystanie właściwości rachunku kwaternionowego umożliwia zbudowanie kwaternionowego systemu kryptograficznego dla...

  Pełny tekst w portalu

 • Łagodne wprowadzenie do analizy algorytmów

  Publikacja

  - 2014

  Książka jest 11. wydaniem podręcznika akademickiego poświęconego podstawom algorytmiki. Składa się z trzech rozdziałów. Rozdział 1 daje podstawy formalne niezbędne przy analizie algorytmów pod kątem złożoności obliczeniowej. Rozdział 2 wprowadza w zagadnienia analizy algorytmów z różnych punktów widzenia.Rozdział 3 przedstawia podstawowe struktury danych.

 • Paired domination and doubly domination in graphs

  Publikacja

  - 2007

  W rozprawie poruszane są zagadnienia związane z dominowaniem parami w grafach oraz domiowaniem totalno - powściągniętym w grafach. Ponadto omawiane są zagadnienia związane ze złożonością obliczeniową różnych problemów dominowania w grafach.

 • Metoda szybkiego wyznaczania par węzłowo rozłącznych tras dla ochrony transmisji unicast

  W celu ochrony transmisji przed awarią węzłów/łączy wykorzystuje się alternatywne trasy transmisji. Jednakże, złożoność obliczeniowa dostępnych algorytmów doboru tras rozłącznych często istotnie wstrzymuje producentów sprzętu od implementacji tychże rozwiązań. W pracy prezentujemy nowe podejście wyznaczania par rozłącznych tras bazujące na transformacji grafu sieci w meta strukturę. Wyniki badań odnośnie czasu wyznaczania tras...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On minimum cost edge searching

  Publikacja

  We consider the problem of finding edge search strategies of minimum cost. The cost of a search strategy is the sum of searchers used in the clearing steps of the search. One of the natural questions is whether it is possible to find a search strategy that minimizes both the cost and the number of searchers used to clear a given graph G. We call such a strategy ideal. We prove, by an example, that ideal search strategies do not...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Three-fast-searchable graphs

  Publikacja

  - DISCRETE APPLIED MATHEMATICS - 2013

  In the edge searching problem, searchers move from vertex to vertex in a graph to capture an invisible, fast intruder that may occupy either vertices or edges. Fast searching is a monotonic internal model in which, at every move, a new edge of the graph G must be guaranteed to be free of the intruder. That is, once all searchers are placed the graph G is cleared in exactly |E(G)| moves. Such a restriction obviously necessitates...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Postępy algorytmiki i ich wpływ na rozwój informatyki w Polsce

  Publikacja

  - 2010

  Publikacja prezentuje najważniejsze polskie i światowe postępy algorytmiki i ich wpływ na rozwój informatyki w Polsce. w szczególności omówiono takie zagadnienia jak badanie pierwszości liczb, programowanie liniowe, płaskie rysowanie grafów i szybkie mnożenie macierzy.

 • The Complexity of Zero-Visibility Cops and Robber

  Publikacja

  - 2014

  In this work we deal with the computational complexity aspects of the zero-visibility Cops and Robber game. We provide an algorithm that computes the zero-visibility copnumber of a tree in linear time and show that the corresponding decision problem is NP-complete even for the class of starlike graphs.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zero-visibility cops and robber and the pathwidth of a graph

  Publikacja

  - JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION - 2015

  We examine the zero-visibility cops and robber graph searching model, which differs from the classical cops and robber game in one way: the robber is invisible. We show that this model is not monotonic. We show that the zero-visibility copnumber of a graph is bounded above by its pathwidth and cannot be bounded below by any nontrivial function of the pathwidth. As well, we define a monotonic version of this game and show that the...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The complexity of minimum-length path decompositions

  Publikacja

  We consider a bi-criteria generalization of the pathwidth problem, where, for given integers k, l and a graph G, we ask whether there exists a path decomposition P of G such that the width of P is at most k and the number of bags in P, i.e., the length of P, is at most l. We provide a complete complexity classification of the problem in terms of k and l for general graphs. Contrary to the original pathwidth problem, which is fixed-parameter...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On Tradeoffs Between Width- and Fill-like Graph Parameters

  In this work we consider two two-criteria optimization problems: given an input graph, the goal is to find its interval (or chordal) supergraph that minimizes the number of edges and its clique number simultaneously. For the interval supergraph, the problem can be restated as simultaneous minimization of the path width pw(G) and the profile p(G) of the input graph G. We prove that for an arbitrary graph G and an integer t ∈ {1,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Clearing directed subgraphs by mobile agents

  Publikacja

  - JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES - 2019

  We study several problems of clearing subgraphs by mobile agents in digraphs. The agents can move only along directed walks of a digraph and, depending on the variant, their initial positions may be pre-specified. In general, for a given subset S of vertices of a digraph D and a positive integer k, the objective is to determine whether there is a subgraph H=(V,A) of D such that (a) S is a subset of V, (b) H is the union of k directed...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Cztery algorytmy, które wstrząsnęły światem. Część II: Od czasu wykładniczego do wielomianowego

  Publikacja

  - Pismo PG - 2019

  Odcinek ten poświęcony jest problemowi programowania liniowego oraz problemowi badania liczb pierwszych.

 • Parallel scheduling by graph ranking

  Publikacja

  Nr dokum.: 73017Praca dotyczy jednego z nieklasycznych modeli kolorowania grafów - uporządkowanego kolorowania. Celem było uzyskanie wyników, które mogo być wykorzystane w praktycznych zastosowaniach tego modelu, do których należą: równoległe przetwarzanie zapytań w relacyjnych bazach danych, równoległa faktoryzacja macierzy metodą Choleskiego, równoległa asemblacja produktu z jego części składowych. W pracy wskazano uogólnienia...

 • Classical coloring of graphs.

  Publikacja

  Rozdział obejmuje klasyczne kolorowanie krawędzi i wierzołków w grafach prostych. Oprócz podstawowych definicji podane zostały najczęściej stosowane metody przybliżone oraz ich właściwości. Dodatkowo rozdział zawiera przegląd znanych benczmarków dla podanych metod w kontekście klasycznego modelu kolorowania.

 • Inferring perfect phylogenies with restrictions on character state transitions

  Publikacja

  Znana z klasycznej literatury metoda rekonstrukcji drzewa filogenetycznego zbioru gatunków na podstawie ich cech analizowanych w modelu doskonałej filogenezy często okazuje się niewystarczająca ze względu na założenia tego modelu, zmuszające do pominięcia znanych biologom informacji. W pracy definiujemy rozszerzenie umożliwiając wprowadzenie dla każdej cechy grafu skierowanego dopuszczalnych przejść ewolucyjnych pomiędzy jej stanami....

 • Sumacyjne kolorowanie grafów

  Publikacja

  W tym rozdziale, oprócz szczegółowego zaprezentowania koncepcji sumy chroma-tycznej, jej własności oraz wyników z nią związanych, dokonano analizy zło-żoności problemu sumacyjnego kolorowania dla wybranych klas grafów, w szcze-gólności rozróżniono klasy grafów, dla których problem sumacyjnego kolorowa-nia można rozwiązać w czasie wielomianowym oraz przypadki NP-trudne.

 • Antropoidalny Model Inteligentnego Systemu Decyzyjnego dla Jednostek Autonomicznych

  Publikacja

  - 2017

  Głównym celem pracy jest opracowanie modelu procesów psychologicznych -- od momentu otrzymania bodźca do momentu podjęcia adekwatnej reakcji -- zachodzących w mózgu człowieka (psychologia poznawcza), oraz teorii motywacji (potrzeb, popędów i emocji). Model, zaprezentowany w pracy nazwany Inteligentnym Systemem Decyzyjnym (ISD), może mieć zastosowanie w systemie sterowania jednostką autonomiczną (agentem). W rozprawie rozważa się...

  Pełny tekst w portalu

 • Numerical Algorithms of Planning Safe Ship Trajectories for ARPA Systems

  Publikacja

  Głównym celem pracy było zaprojektowanie metody znajdowania bezpiecznych trajektorii statków, która byłaby prosta w implementacji, szybka (niska złożoność obliczeniowa)i deterministyczna, elastyczna (umożliwiałaby zastosowanie dowolnej domeny). Aby zrealizować cel należało zbadać bieżący stan wiedzy w dziedzinie,zaprojektować nową metodę, zaimplementować metodę (wraz ze wszystkimi niezbędnymi algorytmami) w środowisku programistycznym...

 • Analiza tolerancji filtrów Gm-C czasu ciągłego.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono efektywną metodę analizy tolerancji dla dowolnych filtrów Gm-C. Korzystając z ogólnego modelu filtrów tej klasy oraz jego opisu macierzowego wyprowadzono formuły pozwalające na wyznaczanie zniekształceń charakterystyk częstotliwościowych filtrów spowodowanych rozrzutem rzeczywistych wartości elementów filtru względem wartości nominalnych. Złożoność obliczeniowa związana z ewaluacją tych formuł jest...

 • Exploiting Multi-Interface Networks: Connectivity and Cheapest Paths

  Publikacja

  - WIRELESS NETWORKS - 2009

  Rozważano zagadnienie minimalizacji energii w sieciach bezprzewodowych bez infrastruktury, w których niektóre węzły są wyposażone w więcej, niż jeden interfejs. W przyjętym modelu sieci podano nowe algorytmy przybliżone oraz wyniki dotyczące złożoności obliczeniowej dla dwóch problemów: aktywacji najtańszej spójnej podsieci spinającej oraz aktywacji ścieżki pomiędzy ustaloną parą węzłów.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Connectivity in Multi-Interface Networks

  Publikacja

  - 2009

  Rozważano zagadnienie minimalizacji energii w sieciach bezprzewodowych bez infrastruktury, w których niektóre węzły są wyposażone w więcej, niż jeden interfejs. W przyjętym modelu sieci podano nowe algorytmy przybliżone oraz wyniki dotyczące złożoności obliczeniowej dla problemu najtańszej spójnej podsieci spinającej.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym