Search results for: projektowanie - MOST Wiedzy

Search

Search results for: projektowanie

Search results for: projektowanie

 • Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie

  Journals
  SHERPA RoMEO Gray Help

  ISSN: 1899-699X

 • Projektowanie środowiskowe

  Publication

  - 2016

  Projektowanie środowiskowe, nazywane też zrównoważonym projektowaniem architektonicznym (sustainable design), można najkrócej zdefiniować jako ‘projektowanie architektoniczne przyjazne środowisku i społecznie odpowiedzialne’. W Polsce zastosowanie zasad rozwoju zrównoważonego do projektowania architektonicznego jest w fazie początkowej, zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej. W publikacji omówiono podstawowe zagadnienia...

 • Projektowanie wspólnej przestrzeni.

  Publication

  - 2004

  Artykuł omawia problematykę projektowania architektonicznego dla osób o niepełnej sprawności fizycznej, w tym osób niepełnosprawnych. W artykule wskazano przyczyny ograniczonej integracji osób niepełnosprawnych. W artykule przedstawiono bariery architektoniczne i wskazano rolę edukacji architektów w celu ich likwidacji. Podkreślono wagę uwrażliwiania projektantów na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 • Projektowanie ścianek szczelnych

  Publication

  Artykuł poświęcono charakterystyce ścianek szczelnych drewnianych, żelbetowych, stalowych i z tworzyw sztucznych oraz metod ich projektowania, obliczeń i wykonawstwa z uwzględnieniem rodzajów stali i metod zagłębienia ścianek.

 • Projektowanie stacji radiokomunikacyjnej

  Przedstawiono zasady projektowania bazowej stacji radiokomunikacyjnej. Opisano zasady wyznaczania tłumienia propagacyjnego w terenie otwartym i zabudowanym, według zaleceń ITU-R. Uwzględniono uwarunkowania technologiczne i wymagania ochrony środowiska.

 • Projektowanie interfejsu użytkownika

  Publication

  - 2010

  Praca omawia główne zagadnienia dotyczące projektowania interakcji użytkownik-system z perspektywy zarządzania projektem informatycznym, przedstawia stosowane w tym zakresie metody i sposób ich wykorzystania.

 • Współczesne projektowanie mostów

  Publication

  W artykule zaprezentowano historyczne i współczesne aspekty projektowania mostów. Uwagę zwrócono na wirtualne, architektoniczne i funkcjonalne modele, które aktualnie zintegrowane są w środowisku BIM.

 • Indywidualne projektowanie nawierzchni

  Publication

  Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod...

 • Projektowanie fundamentów konstrukcji wsporczych

  Publication

  - 2005

  Współpraca fundamentu z otaczającym ośrodkiem gruntowym w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia w praktyce inżynierskiej jest przypadkiem bardzo częstym. Fundamenty te są stosowane do posadowienia podpór rurociągów i napowietrznych sieci przesyłowych energetyki cieplnej, instalacji przemysłowych, barier przeciw hałasowych, podpór reklam i znaków drogowych, słupów oświetleniowych. Jako prototypy fundamentów konstrukcji wsporczych...

 • Porty jachtowe - mariny. Projektowanie.

  Publication

  Książka poświęcona jest zasadom projektowania portów jachtowych oraz marin. Definiuje poszczególne zagadnienia projektowania i eksploatacji portów jachtowych oraz przedstawia matody obliczeń konstrukcji przewidzianych do postoju jachtów jak pomosty stałe i pływające. Ponadto przedstawia propozycję obliczania i wymiarowania falochronów pływających oraz zasady przyjmowania wyposażenia portów.

 • Projektowanie fundamentów na palach

  Publication

  - 2005

  W szerokim zakresie omówiono pracę pali w podłożu gruntowym, technologię nowoczesnych metod wykonawstwa, metody obliczeń noności i osiadań pali oraz metody kontroli i badań statycznych oraz dynamicznych. Omówione zagadnienia nawiązują do norm europejskich.

 • Projektowanie klastera serwerów WWW.

  Publication

  - 2002

  Opisano wymagania stawiane systemom klasterowym realizujących serwisy WWW.Przedstawiono programowe narzędzie wykorzystywane do budowania wydajnych systemów WWW. Omówiono techniki równoważenia obciążenia oraz algorytmy rozdziału zapytań zastosowane w LVS. Podsumowano kryteria wykorzystywane podczas projektowania klastera.

 • Projektowanie testu układu elektronicznego

  Publication

  - 2011

  Przedstawiono analityczną metodę doboru optymalnego progu komparatora, różnicującego nieprawidłowe i poprawne odpowiedziukładu testowanego. Obliczenia, wykonywane z uwzględnieniem niepewności pomiaru i tolerancji produkcyjnych, mają na celu uzyskanieoptymalnych poziomów uszkodzeń i straty uzysku. Wykorzystano modele probabilistyczne odpowiedzi układu testowanego i procesu pomiarowego.

 • Projektowanie środowiskowe - edukacja architektoniczna

  Publication

  - 2009

  Przedstawiono krytykę obecnej edukacji architektonicznej oraz dyskusję nad kierunkami jej zmian. Omówiono dokumenty międzynarodowych organizacji zajmujących się teoria i praktyką edukacji architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie projektowania środowiskowego oraz systemów samoksztalcenia (learning to learn) i kształcenia ustawicznego.

 • Parametryczno-algorytmiczne projektowanie architektury

  Publication

  Monografia rozwija wątek współczesnej architektury i cyfrowych narzędzi stosowanych w działaniu twórczym. Autorka podejmuje zadanie uporządkowania poglądów poprzez ustalenie cech specyficznych metody parametryczno-algorytmicznej, przedstawienie charakterystycznych przykładów oraz sformułowanie wniosków dotyczących szans i ograniczeń wynikających z cyfryzacji warsztatu architektonicznego. Monografia składa się z ośmiu rozdziałów....

 • Projektowanie sterowania monocyklem elektrycznym

  Wraz z rozwojem technologii zaobserwować można globalny wzrost zainteresowania branżą pojazdów elektrycznych. Czynnikami, które pozytywnie wpływają na to zjawisko jest możliwość redukcji spalin oraz hałasu, które emitują standardowe pojazdy. Przy mniejszych, mobilnych konstrukcjach elektrycznych, dodatkową zaletą jest zmniejszenie problemu związanego z zatłoczeniem ulic. Artykuł zawiera opis projektu monocyklu elektrycznego, dla...

  Full text in external service

 • Wróżenie ze ścieków. Projektowanie kanalizacji.

  Publication

  - 2004

  Zmienione zasady projektowania kanalizacji sanitarnej jako knsekwencja zmian zużycia wody i odpływu ścieków. aktualizacja wskaźników projektowych w konsekwencji aktualnej wytycznej ATV A118 (edycja 1999).

 • Projektowanie zbiornika na nieczystości ciekłe

  W artykule przedstawiono proces projektowania zbiornika podziemnego na nieczystości ciekłe o pojemności ok. 10 m3 posadowionego na gruntach niespoistych (sypkich). Porównano wartości sił wewnętrznych w przypadku skrajnie różnych warunków gruntowych: piasku drobnego o ID = 0,2 oraz żwiru o I D = 0,7. Dodatkowo przeanalizowano wpływ modelu obliczeniowego podłoża na wyniki sił wewnętrznych. Opisano procedurę normową pozwalającą na...

  Full text in external service

 • Projektowanie technologii remontów nawierzchni ulic

  Publication

  Projektowanie technologii remontów ulic nie jest łatwe. Utrudnia je m.in. duża liczba zmiennych czynników, które należy w tym przypadku uwzględnić. Ponadto zbieranie niezbędnych danych o ruchu, stanie nawierzchni oraz konstrukcji to procesy, które wymagają dużego doświadczenia.

 • Program edukacyjny ''Projektowanie Przestrzeni Wspólnej''

  Publication

  - 2006

  Artykuł poświęcony realizowanemu na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej programowi edukacyjnemu ''Projektowanie Przestrzeni Wspólnej''. Program realizowany jest wspólnie z samorządami lokalnymi województwa pomorskiego. W programie uczestniczą studenci Wydziału Architektury i osoby niepełnosprawne. W artykule opisano zrealizowane warsztaty ''Miasta bez Barier'', które odbyły się w Gdyni i Kwidzynie.

  Full text in external service

 • Racjonalne projektowanie podpór wiaduktu drogowego

  Publication

  Posadowienie obiektów mostowych i dróg realizowane jest bardzo często w trudnych warunkach geotechnicznych. Trasy autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast prowadzi się przez obszary gdzie występują grunty uwarstwione o bardzo zróżnicowanej wytrzymałości i odkształcalności. Projektowanie obiektów inżynierskich i dróg w takich warunkach wymaga zastosowania specjalistycznych technologii i nowoczesnych metod obliczeniowych. Takie...

  Full text in external service

 • Projektowanie filtrów pasywnych wyższych harmonicznych

  W artykule przedstawiono metodę projektowania grupy filtrów prostych, których charakterystyka częstotliwościowa jest dobrana w sposób optymalny, z uwzględnieniem wpływu pozostałych filtrów. Sumaryczna moc bierna pojemnościowa filtrów dla pierwszej harmonicznej ma wynosić 10kVAr. Celem grupy filtrów jest:• eliminacja wyższych harmonicznych z sieci zasilającej, których źródłem jest układ TCR, • kompensacja mocy biernej generowanej...

 • Projektowanie drzwi przeciwpożarowych - propozycja metody

  Publication

  - Izolacje - 2020

  W artykule opisano propozycję projektowania jednoskrzydło- wych drzwi przeciwpożarowych w oparciu o normy PN-EN 1363 oraz PN-EN 1634. Wykorzystano podstawowe równania przenikania ciepła, wynikające z prawa Pecleta, dotyczącego tego rodzaju przenoszenia ciepła. Zaprezentowano wyniki badań statystycznych zebranych na podstawie przeprowadzonych badań ogniowych w certyfikowanych laboratoriach.

  Full text in external service

 • Projektowanie przestrzenne w nowej rzeczywistości

  Publication

  Problemy zmian zasad planowania zagospodarowania przestrzennego w aspekcie powtarzających się zjawisk powodziowych. Zmiany prawa wodnego, zmiana sposobu podejścia do zagadnienia. Konieczność zasadniczych zmian w planowaniu przestrzennym, w jego wszystkich fazach.

 • Projektowanie technologii wzmocnień nawierzchni ulic

  Metody obliczania obciążenia dróg ruchem.Ocena stanu istniejącej nawierzchni. Przyjęcie technologii napraw ulic. Obliczenia wzmocnień konstrukcji nawierzchni.

 • Elementy blachownicowe : wprowadzenie. Projektowanie żeber

  Publication

  Rozdział 6 książki dotyczy zagadnień projektowania blachownic zgodnie z eurokodem PN-EN 1993-1-5. Rozdział 6.1. zawiera podstawowe terminy i definicje ze szczególnym uwzględnieniem efektu szerokiego pasa oraz przedstawia podstawowe założenia leżące u podstaw nośności nadkrytycznej płyt. Rozdział 6.4. dotyczy projektowania żeber w blachownicach. Przykład III przedstawia procedurę wymiarowania parterowego budynku halowego o konstrukcji...

 • Projektowanie modelu doskonalenia łańcucha logistycznego

  Publication

  W artykule do zaprojektowania modelu doskonalenia łańcucha logistycznego wykorzystano koncepcję modeli biznesowych opracowanych przez A.Osterwaldera, Y.Pigneura, L.Bossidego i R.Charana. Zaproponowany model biznesu uwzględnia komponenty takie jak: otoczenie, infrastruktura, strategia, przewaga konkurencyjna i taktyka operacyjna.

 • Witruwiańska triada a projektowanie parametryczno/algorytmiczne

  Opracowanie podejmuje zagadnienie aktualności przesłania Witruwiusza dotyczącego trwałości, użyteczności i piękna w odniesieniu do architektury tworzonej za pomocą cyfrowej metody projektowania - parametryczno/algorytmicznej, którą cechuje integracja projektu architektonicznego, konstrukcyjnego, produkcji i montażu w jeden ciągły proces. Autorka podając krótką charakterystykę metody i przykłady realizacji przedstawia możliwą reinterpretację...

 • Zrównoważony rozwój i projektowanie ekologiczne

  Publication

  - 2008

  Przybliżono sprawy ekologicznego projektowania jako ważnego czynnika zrównoważonego rozwoju w budownictwie USA.

 • Analysis and design of a polarizer rotator system

  W artykule przedstawiono metodę analizy wielosekcyjnego polaryzatora złożonego z periodycznych szyków obiektów cylindrycznych. W celu analizy badanej struktury zastosowano metodę pełnofalową opartą na metodzie dopasowania rodzajów. Opracowany algorytm został zweryfikowany poprzez porównanie uzyskanych wyników z wynikami otrzymanymi z przybliżonego modelu transmisyjnego oraz z własnymi pomiarami wykonanego prototypu.

 • Projektowanie interfejsu użytkownika dla programów dedykowanych

  W referacie omawia się projektowanie interfejsu dla specjalistycznych programów. Przedstawiono koncepcję inteligentnego interfejsu i zasady, które powinien realizować. Zwrócono uwagę na sposób wykorzystywania ekranu i prezentacji informacji.

 • Projektowanie ideału, czyli wizja uniwersytetu przyszłości

  Publication

  - 2015

  W artykule zaprezentowano cechy uniwersytetu przyszłości, wykorzystując projektowanie ideału Ackoffa oraz projektowanie holograficzne Morgana.

  Full text in external service

 • Projektowanie i potrzeby cyklu życiowego infrastruktury.

  W artykule podkreślono, że w budownictwie intelekt inżyniera musi się dziś mierzyć z różnymi potrzebami zrównoważonego rozwoju i dlatego winien korzystać nie tylko z wiedzy czysto technicznej ale mieć swoje źródła również poza nią.

 • Projektowanie platform roboczych z zastosowaniem geosyntetyków

  Mechanizm pracy platformy roboczej. Przegląd metod projektowania platform roboczych. Projektowanie platform roboczych obciążonych ciężkim sprzętem budowlanym według zaleceń poradnika BRE 470.

  Full text in external service

 • Projektowanie platform roboczych z zastosowaniem geosyntetyków

  Mechanizm pracy platformy roboczej. Przegląd metod projektowania platform roboczych. Projektowanie platform roboczych obciążonych ciężkim sprzętem budowlanym według zaleceń poradnika BRE 470.

 • Projektowanie platform roboczych z zastosowaniem geosyntetyków

  Publication

  W artykule omówiono problem platform roboczych. Na wstępie przestawiono wykorzystanie platform roboczych w budownictwie oraz ich wykonawstwo. W dalszej części przyjrzano się problemowi projektowania platform roboczych – ogólne podejście i dostępne metody obliczeniowe.

 • Projektowanie uniwersalne - równość praw poprzez dostępność

  Publication

  - 2012

  Rozdział poświęcony został analizie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w zakresie dostępności środowiska zabudowanego. Omówiono horyzont legislacji prawnej (międzynarodowej i krajowej) poświęconej wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością oraz projektowania uniwersalnego. Przedstawiono wyniki badań nad dostępnością obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością i percepcją. W części końcowej...

  Full text in external service

 • Projektowanie gniazd produkcyjnych w zarządzaniu operacyjnym

  Publication

  - 2013

  Referat stanowi wprowadzenie teoretyczne do oceny możliwości projektowania gniazd produkcyjnych w oparciu o zadane parametry wejściowe w celu optymalizacji danych wyjściowych. W artykule zaprezentowano propozycje elementów które należy uwzględnić jako czynniki wejściowe podczas tworzenia matematycznego modelu optymalizacji.

 • Projektowanie uniwersalne w praktyce procesów rewitalizacji

  Publication

  - 2019

  W Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. po raz pierwszy w Polsce w akcie prawnym wprowadzono konieczność stosowania zasad projektowania uniwersalnego (art. 3 ust 2 pkt 3). Praktyka realizacji procesów inwestycyjnych na obszarach kryzysowych ukazuje, że wymagania wskazane w Ustawie nie są w sposób należyty realizowane. Procesy rewitalizacyjne wymagają zwrócenia uwagi na podniesienie jakości życia mieszkańców. W...

 • Projektowanie procesów technologicznych w warunkach szczególnych

  Publication

  - 2005

  W referacie przedstawiono sposób projektowania procesów technologicznych w warunkach szczególnych (np.w wyniku katastrof) na przykładzie naprawy totów. Nowym elementem takiego systemu jest algorytm generowania zakłóceń, który pozwala na zakłócanie losowo wybranych czynności. Opracowana metoda umożliwia również prowadzenie symulacji zakłóceń spowodowanych naprawą torów w warunkach niepewności.

 • Projektowanie kontrolek ActiveX za pomocą ATL

  Publication

  W artykule przedstawiono zasady projektowania komponentów ActiveX z wykorzystaniem szablonów Active Template Library. Opisano narzędzie wspomagające edycję kodu: kreator ATL COM AppWizard oraz kreator ATL Object Wizard. Porównano zalety i wady podejścia bazującego na szablonach ATL względem podejścia wykorzystującego klasy MFC.

 • Projektowanie platform roboczych z zastosowaniem geosyntetyków

  Publication

  W artykule omówiono problem platform roboczych. Na wstępie przestawiono wykorzystanie platform roboczych w budownictwie oraz ich wykonawstwo. W dalszej części przyjrzano się problemowi projektowania platform roboczych - ogólne podejście i dostępne metody obliczeniowe.

 • Projektowanie nasypów z geosyntetycznym zbrojeniem nadpalowym

  Publication

  W artykule przedstawiono ogólne zasady projektowania nasypów drogowych ze wzmocnień geosyntetycznych podstawy na słabym podłożu gruntowym, posadowionych na pionowych elementach nośnych. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizm pracy zbrojenia nadpalowego i rozbieżności w wymiarowaniu zbrojenia geosyntetycznego związane z modelami przyjmowanymi do obliczeń.

  Full text in external service

 • Projektowanie filtrów ułamkowo-opóźniających metodą okien

  W pracy przedstawiono problematykę projektowania filtrów ułamkowo-opóźniających metodą okien. W projektowaniu filtrów ułamkowo-opóźniających tą metodą można wyróżnić dwa główne podejściaprojektowe: z użyciem okna symetrycznego oraz z użyciem okna offsetowanego. Zastosowanie okien symetrycznych pozwala uzyskać bardzo dobre wyniki. Umożliwia nawet uzyskanie filtrów optymalnychbądź prawie optymalnych w sensie różnych kryteriów optymalizacji....

 • Jakość usług interaktywnych: projektowanie, ocena, doskonalenie

  Publication

  - 2014

  W publikacji poddano analizie główne koncepcje jakości usług on-line, zorientowane na następujące cele: jakość techniczno-funkcjonalna, interakcja użytkownik-system, doświadczenie użytkownika (User Experience), satysfakcja klienta oraz budowa relacji i lojalności klienta. Omówiono związek tych koncepcji z pięcioma perspektywami projektowymi jako środkami realizacji wspomnianych celów jakościowych. Przeanalizowano istotę i zawartość...

 • Filtry cyfrowe ułamkowoopóźniające - projektowanie metodą okien

  Publication

  - 2015

  Monografia jest poświęcona projektowaniu cyfrowych filtrów ułamkowoopóźniających typu FIR metodą okien. Wyróżniono tu dwie modyfikacje klasycznej metody okien: metodę okien symetrycznych z dodatkową korekcją wzmocnienia filtru oraz metodę okien przesuwanych, w której okno używane w projektowaniu jest próbkowane z przesunięciem równym opóźnieniu efektywnemu projektowanego filtru. Wspólną cechą obydwu podejść jest wykorzystanie symetrycznego...

 • Ośrodki Leczenia Uzależnień - Programowanie i Projektowanie

  Publication

  Problematyka projektowania i programowania współczesnych ośrodków leczenia uzależnień jest wyzwaniem dla architektów. Nastał właściwy czas dla powstawania nowych, w pełni skutecznych, funkcjonalnie dopracowanych modelowych ośrodków leczenia i opieki nad osobami uzależnionymi. W związku z tym w niniejszym rozdziale zawarto opis zarysu modelowych koncepcji ośrodków leczenia uzależnień oraz zaprezentowano dwa przykłady projektów magisterskich...

 • Design. Metodology outline and practice

  Publication

  - 2008

  Na tle - uznawanego za typowy - schematu prac składających się na proces projektowania, pokazano przykładowe tworzenie inicjatywy sprawczej oraz rozwój koncepcji dotyczących sformułowania konkretnego zadania projektowego w dziedzinie budowy maszyn.Temat dotyczył obszaru projektowania turbin wodnych.The origin of project initiative, as well as concept development related to formulating a specific design goal, are presented in the...

 • Projektowanie - pomostem między teorią i praktyką inżynierską.

  W artykule promuje się proces projektowania jako pośrednie ogniwo między teorią a praktyką inżynierską.

 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Projektowanie - wykonawstwo - eksploatacja.

  Publication

  - 2004

  Omówiono specjalistyczną konferencję dotyczącą instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Przedstawiono problemy, które zdominowały zagadnienie. Szczególny problem to brak racjonalnego podejścia do zagadnienia oraz podstawowych umiejętności inżynierskich.