Wyniki wyszukiwania dla: UNIA EUROPEJSKA A KSZTAŁCENIE W POLSCE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: UNIA EUROPEJSKA A KSZTAŁCENIE W POLSCE

Wyniki wyszukiwania dla: UNIA EUROPEJSKA A KSZTAŁCENIE W POLSCE

 • Gaz ziemny podstawowym nośnikiem energii pierwotnej w XXI wieku

  Przedstawiono światowe zasoby gazu ziemnego wg stanu na 1 stycznia 2005 roku. Omówiono w sposób szczegółopwy produkcję i zużycie gazu ziemnego w różnych rejonach świata (Ameryka Północna, Europa Zachodnia, Europa Wschodnia, Unia Europejska, Wspólnota Niepodleglych Państw). Podano informacje na temat produkcji, importu i zużycia gazu ziemnego w Polsce.

 • Unia Europejska - perspektywy społeczno-ekonomiczne

  Czasopisma

  ISSN: 2084-5146

 • Kształcenie infobrokerów w Polsce

  Publikacja

  W artykule przedstawiono formy kształcenia infobrokerów w Polsce.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kształcenie i badania dla potrzeb energetyki jądrowej w Polsce - synergia działań na przykładzie Politechniki Gdańskiej

  Przedstawiono możliwy wkład Politechniki Gdańskiej w rozwój kształcenia i badań na rzecz energetyki jądrowej, który wpisuje się w potrzeby wyrażone w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Zapewnienie kadr dla energetyki jądrowej wymaga stworzenia w uczelniach i szkołach średnich kierunków związanych z energetyką jądrową.Podobnie w dziedzinie badań potrzebne jest tworzenie centrów badawczych ukierunkowanych na badania związane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kurs na energię

  Jednym z nadrzędnych celów, jakie stawia przed sobą Unia Europejska, jest realizacja tzw. polityki zrównoważonego rozwoju. Ma ona polegać na implikacji sprzyjających warunków dla powstania konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej.

 • Innowacje jako czynnik rozwoju usług w krajach Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Usługi w ostatnich latach stają się coraz ważniejszą częścią gospodarki światowej. Stają się jednoczesnie jednym z ważniejszych czynników rozowju innowacyjności krajów rozwiniętych. Unia Europejska pod tym względem pozostaje stosunkowo słabo rozwiniętym obszarem. W artykule podjęto próbę przeanalizowania zjawiska innowacyjnościw usługach.

 • Instrumenty zarządzania bezpieczeństwem instrastruktury drogowej

  Publikacja

  - Rok 2006

  W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego rozwijane są instrumenty zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Do tych instrumentów należą: oceny oddziaływania na bezpieczeństwo, audyt brd, zarządzanie bezpieczeństwem sieci drogowej i przeglądy dróg. Unia Europejska wprowadza regulacje zobowiązujące do stosowania tych narzędzi w krajach członkowskich.

 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Unia Europejska jako wyjątkowy podmiot pełni w stosunkach międzynarodowych różne role, a Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeńtwa stanowi ważny instrument realizacji celów UE w środowisko zewnętrznym. Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE w świetle zapisów traktatowych i podejmowanych działań o charakterze globalnym i regionalnym w wielu dziedzinach świadczy o woli państw członkowskich umacniania współpracy w dążeniu...

 • Paweł Czarnul dr hab. inż.

  Paweł Czarnul uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w roku 2015 zaś stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki(z wyróżnieniem) nadany przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2003. Dziedziny jego zainteresowań obejmują: przetwarzanie równoległei rozproszone w tym programowanie równoległe na klastrach obliczeniowych,...

 • Studenci, doktoranci, stażyści z Białorusi na polskich uczelniach

  Publikacja

  - Rok 2015

  Studenci i doktoranci oraz stażyści z Białorusi należą od początku lat 90. XX wieku do najliczniejszych grup cudzoziemców podejmujących kształce- nie z Polsce. Polityka przyjmowania ich na studia, staże habilitacyjne, arty- styczne, specjalistyczne szkolenia i staże podyplomowe składała się z kilku etapów: od akceptacji przez szkołę, wjazdu na teren państwa, legalizacji pobytu oraz pozostawania po studiach w Polsce. Studenci,...

 • Planning of the seaports critical infrastructure protection in the light of the ISPS Code requirements

  Porty morskie mają bardzo istotny udział w międzynarodowych morsko-lądowych łańcuchach transportowych oraz duży wpływ na efektywność handlu zagranicznego. Ponieważ również silnie oddziałują na regionalną gospodarkę i społeczeństwo, mogą być miejscem szczególnie narażonym na różnego rodzaju zagrożenia ich bezpieczeństwa. Dlatego też powinny być szczególnie chronione jako obiekty infrastruktury krytycznej państwa. Ochrona portów...

 • Prawne aspekty gospodarki obiegu zamkniętego

  Rozmaite organizacje od lat podejmują szereg prac mających na celu skierowania gospodarki na model o obiegu zamkniętym. Tego typu działania mają pomóc w ograniczeniu negatywnego wpływu przemysłu na środowisko. Jakie są słabe i mocne strony sytuacji prawnej w tym zakresie i jakie niesie to za sobą skutki? W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój światowej gospodarki, który wpływa nie tylko na stale rosnący poziom życia,...

 • Wdrażanie polityki strukturalnej i regionalnej w sektorze szkolnictwa wyższego - pomorskie na tle innych województw

  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2012

  W artykule przedstawione zostały teoretyczne podstawy polityki strukturalnej i regionalnej UE oraz narzędzi jej wdrażania, omówiono także terminologię odnoszącą się do tego zagadnienia. Zaprezentowano ponadto poszczególne programy operacyjne i możliwości uzyskania wsparcia w ich ramach przez uczelnie. Scharakteryzowano sektor szkolnictwa wyższego w województwie pomorskim oraz poziom absorpcji funduszy strukturalnych na lata 2007-2013...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Uwarunkowania rozwoju kształcenia ustawicznego po wejściu do UE - na przykładzie realizacji projektu MAYDAY

  Publikacja

  - Rok 2005

  Kształcenie przez całe życie jest jednym z priorytetowych celów strategii rozwoju szkolnictwa wyższego. Kształcenie przez całe życie to pozwala uruchomić niewykorzystany potencjał tkwiący w społeczeństwie, ale również sprzyja poprawie sytuacji poszczególnych pracowników. Wiele inicjatyw w tym zakresie jest możliwa do zrealizowania dzięki projektom, finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Przykładem jest projekt MAYDAY.

 • Kształcenie ustawiczne : potrzeby i możliwości : wyniki badań w branży okrętowej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Publikacja zawiera opis projektu badawczego realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL będącego częścią strategii Unii Europejskiej służącej wspieraniu inicjatyw mających na celu budowanie warunków do tworzenia rozwiązań sprzyjających utrzymaniu miejsc pracy przez osoby zatrudnione, lecz zagrożone bezrobociem np. z powodu wieku i niedostatecznych kwalifikacji. Przedstawione wyniki badań pilotażowych świadczą o tym, że...

 • Udział Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w pracach przygotowawczych do uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

  Kształcenie kadry pracującej przy realizacji projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce ma miejsce od wielu lat na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Stąd powstał pomysł, by przy okazji reaktywacji studiów podyplomowych w zakresie energetyki jądrowej, jak i samego projektu budowy elektrowni jądrowej w naszym kraju, wspomnieć o osobach i działaniach, które w znacznym stopniu przyczyniły się...

 • Transformation of Small and Medium - Sized Enterprises in Pomerania due to staging the EURO 2012 with particular emphasis on the hotel industry

  Publikacja

  - Rok 2012

  Kluczowym motywem rozważań w opracowaniu jest kwestia transformacji biznesu. Przedmiotem analizy jest przekształcanie impulsów i procesów przebiegających w sferze publicznej na działalność przedsiębiorstw sektora MŚP. Bezpośrednim impulsem ilustrującym reaktywność małych przedsiębiorstw była decyzja o mistrzostwach Europy w piłce nożnej w Polsce w 2012 roku. Przedsiębiorczość wyraziła się znacznym rozwojem bazy hotelowej w wielu...

 • Integrated development plans of the functional urban areas in Pomeranian region in Poland

  The European Commission put a growing emphasis on the territorial and integrated app roach to policy support addressed in the frame of regional policy. In a special way this process refers to cities along with their functional environment. In Poland the National Spatial Development Concept 2030 has introduced the concept of functional areas, among others – Functional Urban Areas (FUAs). There is...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH

  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2009

  W niniejszym opracowaniu przedstawiono zmiany we wzajemnych relacjach pomiędzy uczelnią a otoczeniem na tle ewolucji szkolnictwa wyższego w Polsce od 1990 roku. Zaprezentowano również wnioski z raportu OECD o szkolnictwie wyższym, które zilustrowano, porównując status quo polskich uczelni z modelem uniwersytetu przedsiębiorczego. Starano się wykazać, że uczelnia społecznie odpowiedzialna jest organizacją służącą otoczeniu i jako...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Lipidomika – strategie analityczne i zastosowania

  Publikacja

  Bioanalityka, to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która stanowi szybko rozwijający się obecnie dział chemii analitycznej. Bioanaliza zaczyna odgrywać kluczową rolę w szybko rozwijających się dziedzinach współczesnej bionauki w ramach genomiki, proteomiki, metabolomiki, lipidomiki i innych. Umiejętność doboru odpowiednich metod i narzędzi, w zależności od rodzaju podejmowanego problemu, jest niezwykle ważne i często decyduje...

 • Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

  Publikacja

  - Rok 2019

  Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie (USB) stanowił polską uczelnię wyższą funkcjonującą w latach 1919-1939, która kontynuowała akademickie tradycje Akademii Wileńskiej założonej w 1579 r. i zamkniętej w 1832 r. Wraz z reaktywacją uczelni rozpoczęto edukację przyszłych farmaceutów. Przez niemal cały okres jego istnienia na Oddział Farmaceutyczny składały się dwa zakłady: Zakład Farmakognozji i Hodowli Roślin Lekarskich oraz...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • W poszukiwaniu najlepszego modelu dydaktyki akademickiej

  Publikacja

  W związku z coraz słabszym przygotowaniem merytorycznym kandydatów na studia, od kilku lat poszukujemy w Polsce modelu dydaktyki akademickiej, który pozwoliłby nam w dalszym ciągu - mimo obniżenia poziomu wiedzy kandydatów przyjętych na studia - na kształcenie studentów na wysokim poziomie. Niestety, w tej chwili nie tylko kształcimy inżynierów, ale również uzupełniamy zaległości powstałe na niższych poziomach edukacji. Wprawdzie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • MODELOWANIE WYBRANYCH MIAR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DŁUGICH ODCINKACH DRÓG

  Publikacja

  - Rok 2016

  Każdego roku w wypadkach drogowych na świecie życie traci prawie 1,3 mln osób, co oznacza prawie niemal 3 tys. ofiar dziennie,. Tyle samo zabitych w ruchu drogowym odnotowujemy rocznie w Polsce. Ekonomiczne straty w wyniku tych wypadków wynoszą ok. 2% światowego PKB. W roku 2010 Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęła rezolucję pt. „Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011 – 2020” rozpoczynającą...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym