Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  Czasopisma

  ISSN: 1643-4773

 • Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem w kontekście zarządzania wiekiem

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zachodzące w środowisku współczesnych przedsiębiorstw zmiany, zwłaszcza te, które dotyczą zjawisk i trendów makroekonomicznych skłaniają menadżerów do nowego spojrzenia na problematykę zarządzania. W artykule przedstawiono kluczowe kwestie związane z zarządzaniem wiekiem a aspekcie nadchodzących zmian demograficznych. Podkreślono znaczenie doświadczonych wykwalifikowanych starszych pracowników w wieku 50 lat i więcej na rynku pracy....

 • Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem w kontekście zarządzania wiekiem

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2011

 • Obliczanie składowej OEE przy wielu operacjach technologicznych

  -

 • WYPADKI I SYTUACJE NIEBEZPIECZNE W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY

  Publikacja

  Z uwagi na rosnące wymagania społeczne i ekonomiczne, w tym wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, stawiane przed nowoczesnymi przedsiębiorstwami w artykule podjęto próbę sformułowania ogólnych wytycznych dla przedsiębiorstw, których wprowadzenie może zmniejszyć ilość wypadków i podwyższyć poziom bezpieczeństwa pracy. Autorzy podjęli również próbę weryfikacji teorii piramidy wypadkowości sformułowanej przez Heinricha,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena technologii informatycznych z wykorzystaniem prototypu funkcjonalnego systemu agentowego

  W artykule zaprezentowano stan prac nad systemem agentowym służącym ocenie technologii informatycznych. Na obecnym etapie jest to prototyp funkcjonalny obejmujący agenty, bazę wiedzy oraz ontologię, zaś domeną objętą oceną - technologie zarządzania przedsięwzięciami, ze szczególnym uwzględnieniem tych nakierowanych na projekty IT. W tekście, poza wskazaniem oczekiwanych funkcjonalności, główny nacisk położono na weryfikację poprawności...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Siedmiokryterialny miernik oceny niepotokowych procesów produkcyjnych

  Growing expectations of clients, who demand products adapted to their individual needs is inducing the development of batch processes. The author developed a model of batch processes rating based on the following criterions: • Economical criterion applies to evaluation of the productions’ cost levels connected with the process subjected to analysis and necessary investment funds. • Ecological criterion is about means of natural...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badanie powstawania i rozwoju klastrów wysokotechnologicznych na przykładzie OPTOKLASTRA na Mazowszu

  Publikacja
  • A. Szerenos
  • Z. Patron

  - Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Rok 2008

  Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości rozwoju klastra w obrębie sektora optoelektronicznego na Mazowszu. Autorzy badają jeden z formalizujących się klastrów w woj. mazowieckim - Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych "OPTOKLASTER", skupiając się przede wszystkim na formalnych i nieformalnych powiązaniach pomiędzy poszczególnymi podmiotami wchodzącymi w skład powyższego klastra.

 • Metody określenia i wykorzystania zdolności produkcyjnych w warunkach Mass Customization

 • Efekty zastosowania planowania kroczącego na przykładzie fabryki mebli

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badań zmian zdolność produkcyjne, po zasto-sowaniu opracowanego modelu planowania kroczącego w stosunku do planowania w cyklach tygodniowych. Obszarem badań był wydział montażowy Fabryki Mebli, którą charakteryzuje produkcja seryjna na zamówienie z dużą opcją wyboru. Wyniki badań dały bardzo obiecujące wyniki (np. redukcja nadgodzin o 70% dla procesów krzeseł, szczególnie dla procesów produkcji...

 • Zespół Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej

  Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej jest kontynuatorem tradycji Katedry Ekonomiki Budownictwa, powołanej na Politechnice Gdańskiej w 1965 r. W 1974 r. powstała pierwsza w Polsce specjalność Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie, która nieprzerwanie od tego czasu prowadzona jest przez pracowników katedry. W swojej długiej historii, katedra podlegała licznym przekształceniom organizacyjnym, kilkakrotnie...

 • Zarządzanie informacją.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W dobie gwałtownego rozwoju technologii informacyjnych oraz wzrostu ilości informacji płynących zarówno z otoczenia, jak i w samej organizacji wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem nowoczesnych narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie informacją staje się koniecznością. Informacja wsparta technologia informacyjną staje się ważnym strategicznym zasobem otwierającym przed przedsiębiorstwem nowe możliwości.

 • Strategia personalna firm.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W artykule zanalizowano wpływ strategii personalnej na zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedstawiono substrategie personalne praktykowane przez polskie firmy.

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Polityka personalna w przedsiębiorstwie przyszłości

  W artykule przedstawiono wpływ strategii personalnej na zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Zanalizowano następujące rodzaje strategii personalnych: rekrutacji, awansowania, szkolenia, oceniania, wynagradzania i motywowania.

 • Współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł dotyczy zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw na możliwości ich funkcjonowania i rozwoju. Autorka skupiła się na kwestii wpływu zmian demograficznych - starzenia się społeczeństwa na zarządzanie przedsiębiorstwem, a konkretnie konieczności wdrażania koncepcji zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach.

 • Zarządzanie ryzykiem jako niezbędny element procesu zarządzania wartością w przedsiębiorstwie

  Publikacja

  Zarządzanie przedsiębiorstwem nabiera wielowymiarowego zna-czenia w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Strategie realizowane przez przedsiębiorstwa uwzględniają nie tylko negatywny, ale i pozytywny wpływ ryzyka na wartość przedsiębiorstwa oraz jego potencjał rozwojowy. Przedsiębiorcza orientacja podmiotów wyraża się w podejmowaniu ryzyka na drodze do budowania swojej pozycji konkurencyjnej, a podejście do zarządzania...

 • Radosław Drozd dr inż.

  Radosław Drozd - Praktyk i wieloletni menedżer zarządzania inżynierskiego i logistyki inżynierskiej. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG na specjalności Organizacji systemów produkcyjnych. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują projektowanie oraz doskonalenie systemów produkcyjnych i logistycznych, a także rozwój innowacyjnych produktów. Uczestnicząc lub prowadząc projekty w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych...

 • Idea zastosowania sztucznej sieci neuronowej w zarządzaniu procesami logistycznymi przedsiębiorstwa budowlanego o specjalności drogowej

  W opracowaniu przedstawiono zagadnienie zastosowania systemów sztucznej inteligencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem branży drogowej. Autorki mają na celu dokonanie przeglądu literatury oraz dotychczasowych aplikacji przedmiotowych algorytmów. W artykule zaprezentowano zatem strukturę oraz cechy wybranych systemów. Na ich podstawie wyłoniono optymalny, według autorek, model umożliwiający sprawniejsze i bardziej efektywne zarządzanie...

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  mgr inż. (1977; w zakresie technologii budowy maszyn i zarządzania produkcją); dr nauk ekonomicznych (1990; w zakres zarządzanie produkcją z wykorzystaniem technik informatycznych), dr. hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2007; w obszarze zarządzania portfolio projektów innowacyjnych). Współtwórca Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993); Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego  dorosłych na WZiE (1999 – 2002);...

 • Krystyna Dziubich mgr inż.

  1996 r ukończone jednolite dzienne studia magisterskie na WETI, kierunek Informatyka; Specjalność: Informatyczne zarządzanie przedsiębiorstwem (WETI); 1996-2005 zatrudnienie z przemyśle, w zawodzie informatyk jako specjalista analityk w Departamencie Rozwoju Systemów Zarządzania; od roku 2005 - asystent, a następnie wykładowca PG WETI KASK; Wieloletnie zaangażowanie w opracowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych na Studiach...

 • Zarządzanie finansami przesiebiorstwa

  W pracy zawarto zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w krótkim i długim okresie. Omówiono problemy dotyczące zarządzania kapitałem obrotowym netto wraz z analizą poszczególnych jego elementów. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące majątku przedsiębiorstwa oraz dokonano przeglądu źródeł finansowania w kontekście osiągania dodatniego efektu dźwigni finansowej i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Zagadnienia...

 • Jerzy Grabosz mgr inż.

  Osoby

  Dyplom ukończenia studiów mgr inż. Elektronik – automatyk, absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektroniki (1970), Dyplom ukończenia ukończenia studium podyplomowego „Organizacji i Zarządzania” Uniwersytet Gdański (1981), Licencja treningu menedżerskiego w zakresie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem udzielona przez Cal Duisberg Gesellschaft Kln (1990), Certyfikat trenera nt “ Zarządzania technologią i Total Quality...

 • Zarzadzanie ryzykiem jako wymiar strategicznego i przedsiębiorczego podejścia do zarządzania małym i srednim przedsiębiorstwem

  Publikacja

  Jedną z wielu przyczyn niepowodzenia ekonomicznego małych i średnich przedsiębiorstw jest niezrozumienie lub niewłaściwe rozumienie kwestii zarządzania ryzykiem. Ryzyko w wielu wymiarach sprzężone jest z procesem przedsiębiorczym. Zarządzanie nim wymaga dostrzegania okazji, umiejętności wykorzystywania zagrożeń jako szans oraz dynamicznej odpowiedzi na zmiany w otoczeniu i w samej organizacji. Sposób podej- ścia do zarządzania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Inżynieria finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  Kursy Online
  • E. Mazurek-Krasodomska

 • Sławomir Ostrowski dr inż.

  Sławomir Ostrowski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. Absolwent jednolitych studiów magistersko-inżynierskich na kierunku Zarządzanie (specjalność Zarządzanie Technologiami IT) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii...

 • Wpływ kryzysów i działań naprawczych na zaburzenia osobowości właściciela / menedżera MSP

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zarządzanie przedsiębiorstwem znajdującym się w kryzysie jest ważnym tematem badawczym, gdyż przetrwanie jest podstawowym zadaniem każdego menedżera. Choć temat ten jest przedmiotem wielu badań, to autorzy nie podejmują zagadnienia wpływu kryzysu i działań naprawczych na stan psychiczny menedżera; zaburzenia osobowości są własnie tematem pracy. Celem pracy jest zaprezentowanie zebranego materiału empirycznego z sześciu przedsiębiorstw,...

 • Formy outsourcingu na rynku usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu lotniczego

  Publikacja

  - Marketing i Zarządzanie - Rok 2015

  Przedsiębiorstwa poszukują coraz lepszych i efektywniejszych modeli funkcjonowania na rynku.Jedną z metod zarządzania przedsiębiorstwem, zyskującą coraz większą popularność jest outsourcing. Celem opracowania jest krótka charakterystyka outsourcingu od strony teoretycznej, jak i próba pokazania zastosowania usług outsourcingowych w transporcie lotniczym.

 • Model transformacji organizacji informatycznej

  Publikacja
  • J. Chabik

  - Rok 2011

  W obecnych realiach przedsiębiorstw zmienia się rola informatyki. Tradycyjnie pojmowany dział informatyki był dostawcą technologii i systemów informatycznych. Tak pojmowana organizacja informatyczna dostarczała swojemu macierzystemu przedsiębiorstwu komponentów technologicznych: np. infrastruktury informatycznej: sieci lokalnych, łączy do sieci Internet, systemów klasy ERP (systemy zarządzania przedsiębiorstwem, ang. Enterprise...

 • CSR in Polish SMEs- from perception to infatuation. Examples of socially engaged firms from Pomeranian Region

  Despite the increasing worldwide awareness of the importance of social issues in con-temporary business management, Polish small and medium-sized enterprises seem to re-main in the group of followers, certainly not leaders, of the corporate social responsibility (CSR) movement, and this despite important dissemination efforts by numerous institu-tions. The aim of this paper is to present the bumpy road to the (still incomplete)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Aniela Mikulska dr

 • Polish small and medium enterprises : chances, barries and challenges

  Publikacja

  - Rok 2006

  Lata dziewięćdziesiąte przyniosły gospodarce polskiej bardzo szybki wzrost sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jego dynamika miała jednak tendencję gasnącą, szczególnie u progu XXI wieku. Wyjaśnienie przyczyn tych zjawisk może stanowić przesłankę dla oceny bieżącej polityki państwa wobec MSP, a także dla formułowania założeń przyszłej polityki na tym obszarze. Prezentowane opracowanie pokazuje, jak działania państwa w zakresie...

 • Strategie informatyzacji przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rozdział ma za zadanie zwięzłe wprowadzenie do problematyki zarządzania procesowego przedsiębiorstwem. Wymienionymi kierunkami usprawniania procesów w organizacji są: minimalizacja strat (Lean Management), minimalizacja zmienności na wyjściu z procesu (Six Sigma) i automatyzacja informatyczna: podejmowania decyzji, realizacji działań, ewidencji stanów gospodarczych i przesyłu informacji. Podstawą wszystkich metodyk poprawy procesów...

 • Role pracowników w transformacji Lean

  Artykuł omawia role pracowników w trakcie transformacji Lean. Celem artykułu jest nie tylko przedstawienie podziału zadań pomiędzy pracownikami, ale także ukazanie ról poszczególnych grup pracowniczych, które powinny być pełnione w każdej firmie. Nie tylko przedsiębiorstwa wdrażające Lean muszą budować struktury ułatwiające przepływ informacji dotyczących "wyszczuplania" procesów. Dlatego artykuł ten kieruję do wszystkich przedsiębiorców...

 • Controlling w zintegrowanych systemach zarządzania przedsiębiorstwem

  W artykule przedstawiono problematykę wdrożenia aplikacji wspomagających controllera w przedsiębiorstwie. Zwrócono uwagę na problem integracji wspomaganego komputerowo systemu controllingu z pozostałymi systemami informacyjnymi przedsiębiorstwa. Omówiono także metodykę wyboru aplikacji i jej wdrożenia w przedsiębiorstwie.

 • Cele finansowe a kryteria oceny przedsiębiorstwa

  Publikacja

  - Rok 2002

  W artykule znajdują się rozważania odnośnie roli i funkcji celów finansowychw kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa.

 • Więcej niż odchudzanie. Istota koncepcji zarządzania Lean

  Publikacja

  Artykuł opisuje koncepcję Lean z punktu widzenia pracownika i metod zarządzania zasobami ludzkimi. Charakteryzuje tzw. Lean Thinking, czyli szczupłe myślenie towarzyszące technicznym zmianom związanym z wdrażaniem narzędzi wykorzystywanych przez koncepcję Lean.

 • Technologie agentowe w elastycznej produkcji.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Niniejszy artykuł pokazuje możliwości stosowania technologii agentowych w elastycznej produkcji. Na wstępie sformułowano właściwości oprogramowania agentowego wskazując na powiązania dynamicznych metod sztucznej inteligencji z elastycznym wytwarzaniem. Z kolei pokazano przykłady zastosowań systemów rozproszonego rozwiązywania zadań w różnych dziedzinach. Obszerniejszej ocenie poddano przykład praktycznego wdrożenia przemysłowego...

 • Lean Quality Management

  Publikacja

  - Problemy Jakości - Rok 2003

  Postrzeganie przedsiębiorstwa przez pryzmat zachodzących w nim procesów powoduje powstanie dynamicznego obrazu zmian zachodzących w firmie. W wyniku takiego spojrzenia obserwator wykracza poza funkcjonalny układ struktur uzyskując możliwość pełniejszej weryfikacji skuteczności licznych, powiązanych ze sobą działań przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji o ich doskonaleniu. Kierunki tego doskonalenia to takie budowanie sekwencji...

 • Wdrażanie systemu informatycznego klasy ERP

  Publikacja

  Wobec wysokiej złożoności oraz kosztów wdrożenia systemu klasy ERP rodzio się pytanie-co robić, aby minimalizować ryzyka niepowodzenia? Nie ma w tym zakresie jednego kanonu postępowania, a firmy informatyczne prześcigają sie w przedstawianiu bogatych ofert. Autorzy artykułu, wykorzystując swoje doświadczenia praktyczne, przedstawili, w podziale na poszczególne fazy cyklu zycia projektu, pewne wskazówki w tym zakresie.

 • Estimating the Cost of Cybersecurity Activities with CAsPeA: A Case Study and Comparative Analysis

  Publikacja

  - Rok 2020

  Contemporary approaches to the estimation of cybersecurity costs in organisations tend to focus on the cost of incidents or technological investments. However, there are other, less transparent costs related to cybersecurity management that need to be properly recognised in order to get a complete picture. These costs are associated with everyday activities and the time spent by employees on cybersecurity-related actions. Such...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym