Wyniki wyszukiwania dla: sterowanie systemami produkcyjnymi - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: sterowanie systemami produkcyjnymi

Wyniki wyszukiwania dla: sterowanie systemami produkcyjnymi

 • Sterowanie systemami produkcyjnymi.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Sformułowanie problemu sterowania systemem produkcyjnym jako problemu zintegrowanego sterowaniem działalnością podstawową systemu, którą jest produkcja oraz działalnościami stowarzyszonymi, którymi są: zaopatrzenie w surowce, zbyt produktów, renowacje zespołów produkcyjnych oraz działalność inwestyzyjna. Przedstawiono metodę wspomaganego komputerowo rozwiązania problemu, wykorzystując do tego celu metody dekompozycji w przestrzeni...

 • Sterowanie systemami ściekowymi.

  Publikacja
  • M. A. Brdyś

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia opracowaną strukturę sterowania oraz podstawową informację dotycząca rozwiązań algorytmicznych jednostek monitorowania i sterowania tej struktury.

 • Modele matematyczne do wspomagania komputerowo sterowania systemami produkcyjnymi.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawia się zasadę budowy zunifikowanego modelu matematycznego zintegrowanego sterowania systemami produkcyjnymi. Model ten składa się z modeli zespołów produkcyjnych oraz z istotnych w rozwiązaniu problemu modeli matematycznych zespołów zaopatrzeniowych oraz zespołów zbytu produktów. Uwzględnione są także w nim relacje pozwalające decydentowi podejmować decyzje dotyczące renowacji zespołów.

 • Krzepko dopuszczalne sterowanie systemami wodociągowymi

  Publikacja

  Sterowanie predykcyjne jest efektywną metodą wyznaczania sterowania złożonymi systemami na podstawie nominalnych modeli systemu uwzględniająca ograniczenia na stan oraz wyjścia danego systemu. Po zastosowaniu sterowania wygenerowanego przez ten algorytm do rzeczywistego systemu może okazać się wyjścia rzeczywistego systemunaruszają nałożone ograniczenia. Wynika to z faktu, iż nominalny modelu systemu jest niedokładny co powoduje...

 • Zintegrowane sterowanie systemami zaopatrzenia w wodę pitną

  Publikacja

  - Rok 2005

  Optymalne ekonomicznie zaspokojenie w miastach bieżącego zapotrzebowania na wodę pitną tak, aby spełnione były wymagania jakości dostaw oraz jakości samej wody jest złożonym zadaniem. Zarówno aspekty aplikacyjne jak i teoretyczne tego problemu są przedmiotem intensywnych prac prowadzanych w sektorach naukowych i przemysłowych na całym świecie. Prace te finansowane są przez przemysł, komitety naukowe oraz Programy Ramowe Unii Europejskiej....

 • Niedeterministyczne układy równań w analizie sterowania systemami produkcyjnymi : Cz. 2 Liniowe zagadnienia stochastyczne

  Publikacja

  - Rok 2005

  W częci pierwszej pracy przedstawiono zagadnienia przedziałowych i rozmytych układów równań liniowych w problemie sterowania systemem produkcyjnym. Wiele zagadnień może być sformułowanych w postaci stochastycznej. Poniżej omawia się problem opisany przez zmienne losowe z dokładnociš do momentów drugiego rzędu. Opierajšc się na przedstawionej w częci pierwszej metodzie rozwišzania niedeterministycznego układu równa_ liniowych...

 • Zintegrowane sterowanie systemami wodociągowymi - struktury i algorytmy'' - cz. I.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Operacyjne sterowanie systemami wodociągowymi (SW) posiada dwa zasadnicze aspekty: sterowanie hydrauliką i sterowanie jakością wody. Pomiędzy procesami hydrauliki i jakości wody występują interakcje, co stanowi przesłankę, by procesy te przy rozważaniu problemu sterowania SW traktować łącznie. Łączne traktowanie procesów sterowania hydrauliką i jakością wody jest bardzo trudnym zadaniem. Skuteczne jego rozwiązanie powinno integrować...

 • Zintegrowane sterowanie systemami wodociągowymi : struktury i algorytmy. Cz. II

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pierwszej części artykułu przedstawiona została dwuwarstwowa struktura zintegrowanego sterowania hydrauliką i jakością w systemach wodociągowych (SW). Wprowadzenie takiej struktury pozwala wypełnić funkcje sterowania zintegrowanego SW i daje gwarancję ich efewktywnej realizacji. Zintegrowane sterowanie SW obejmuje dwa zasadnicze aspekty: sterowanie hydrauliką i sterowanie jakością wody. Pomiędzy procesami hydrauliki i jakości...

 • Niedeterministyczne układy równań w analizie sterowania systemami produkcyjnymi : Cz. 1 Liniowe zagadnienia przedziałowe i rozmyte

  Publikacja

  - Rok 2005

  Rozpatruje się zagadnienia niedeterministycznych układów równań liniowych stanowišcych jeden z istotnych elementów rozwišzania zagadnienia sterowania produkcja systemów przemysłowych. Problem tenwystępuje przy badaniu przyjmowanego do realizacji bazowego rozwišzania liniowego zagadnienia planowania obcišżeń systemu. W przypadku modelu niedeterministycznego planowania, niepewnoć przenosi się na rozwišzanie jak również generuje...

 • Optymalizujące, krzepko dopuszczalne sterowanie systemami sieciowymi z zastosowaniem do systemów wodociągowych

  Publikacja

  - Rok 2019

  Celem rozprawy doktorskiej było rozwiązanie problemu naukowego zdefiniowanego jako krzepko dopuszczalne sterowanie hydrauliką systemu wodociągowego. Wielkościami sterującymi były prędkości obrotowe pomp a wielkościami sterowanymi napory hydrauliczne w wybranych węzłach systemu. Do rozwiązania problemu sterowania tym systemem, wykorzystano technikę sterowania predykcyjnego oraz algorytmy genetyczne i krzepką predykcje wyjść systemu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sterowanie systemami bezzałogowymi 2022

  Kursy Online
  • K. Domański
  • K. Armiński
  • A. Witkowska
  • P. Fiertek
  • R. Śmierzchalski
  • J. Rumiński
  • H. Lasota

 • Sterowanie systemem produkcyjnym w warunkach niepewności z możliwością zmian strukturalnych

  W pracy przedstawia się metodykę rozwiązania problemu sterowania systemami produkcyjnymi w warunkach niepewności. Do celów wyznaczania wektora steru - stosowana jest metoda wielohoryzontowa. Rozpatrywane są systemy o ciągłych i okresowo ciągłych procesach produkcyjnych. Niepewność uwzględniana jest w podproblemie wyznaczania obciążeń - liniowe styczne modele niedeterministyczne. Dla rozwiązań określa się odpowiednie miary dopuszczalności...

 • Robert Piotrowski dr hab. inż.

  Robert Piotrowski jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (2001r., kierunek: Automatyka i Robotyka) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii (2002r., kierunek: Organizacja Systemów Produkcyjnych) Politechniki Gdańskiej. Od 2005 roku jest zatrudniony na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, aktualnie w Katedrze Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji. W 2005 roku obronił rozprawę doktorską (Automatyka...

 • Wykorzystanie teorii ograniczeń w zarządzaniu operacyjnym

  Publikacja

  - Rok 2014

  W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe typy decyzji i działań podejmo-wanych w zarządzaniu operacyjnym. Scharakteryzowano również podejście do zarządzania systemami produkcyjnymi i usługowymi reprezentowane przez teorię ograniczeń (TOC) oraz metody i rozwiązania proponowane przez TOC. Wskazano ponadto możliwość wykorzystania teorii ograniczeń i jej metod do podejmowania poszczególnych typów decyzji i działań w zarządzaniu...

 • Miękko przełączane sterowanie predykcyjne w zastosowaniu do systemów ściekowych

  Publikacja

  Nie zawsze jest możliwe sterowanie układami czy systemami przy pomocy jednej uniwersalnej strategii sterowania pozwalającej na efektywne sterowanie w pełnym zakresie warunków operacyjnych. Istnieje wówczas potrzeba stosowania dwóch lub większej liczby układów sterowania w zależności od stanu układu bądź postawionych przed nim celów. To implikuje konieczność znalezienia mechanizmu umożliwiającego ich przełączanie. Nie zawsze jest...

 • Optymalizujące krzepkie sterowanie hydrauliką systemu wodociągowego

  Publikacja

  Sterowanie predykcyjne jest efektywną metodą wyznaczania sterowania złożonymi systemami na podstawie nominalnych modeli systemu uwzględniająca ograniczenia na stan oraz wyjścia danego systemu. Po zastosowaniu sterowania wygenerowanego przez ten algorytm do rzeczywistego systemu może okazać się wyjścia rzeczywistego systemu naruszają nałożone ograniczenia. Wynika to z faktu, iż nominalny modelu systemu jest niedokładny, co powoduje...

 • Optymalizujące krzepkie sterowanie hydrauliką systemu wodociągowego

  Publikacja

  Sterowanie predykcyjne jest efektywną metodą wyznaczania sterowania złożonymi systemami na podstawie nominalnych modeli systemu uwzględniająca ograniczenia na stan oraz wyjścia danego systemu. Po zastosowaniu sterowania wygenerowanego przez ten algorytm do rzeczywistego systemu może okazać się wyjścia rzeczywistego systemu naruszają nałożone ograniczenia. Wynika to z faktu, iż nominalny modelu systemu jest niedokładny, co powoduje...

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  mgr inż. (1977; w zakresie technologii budowy maszyn i zarządzania produkcją); dr nauk ekonomicznych (1990; w zakres zarządzanie produkcją z wykorzystaniem technik informatycznych), dr. hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2007; w obszarze zarządzania portfolio projektów innowacyjnych). Współtwórca Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993); Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego  dorosłych na WZiE (1999 – 2002);...

 • Napędy i Sterowanie

  Czasopisma

  ISSN: 1507-7764

 • Model predictive controller for integrated wastewater treatment systems.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Sterowanie optymalizujace systemem oczyszczania ścieków (WWTS) pozwala na zmniejszenie kosztów operacyjnych przy jednoczesnym spełnieniu narzuconych ograniczeń na wypływające ścieki, jednak wymaga zaawansowanych technologii sterowania. Sterowanie predykcyjne z modelem (MPC) jest bardzo użyteczną technologią sterowania takimi systemami. MPC doskonale radzi sobie z obecnością ogrniczeń na wielkości wyjściowe, wielowymiarowością problemu...

 • Karol Kufel mgr inż.

  Osoby

  Karol Kufel od 2010 roku pracuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. Od 2014 pełni funkcję asystenta w Katedrze Zarządzania w Przemyśle. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego PG na specjalności Robotyka oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG na specjalności Zarządzanie systemami produkcyjnymi. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują projektowanie oraz doskonalenie systemów produkcyjnych i logistycznych, a także rozwój...

 • Design of synchronous generator voltage regulator based on H control theory

  Publikacja

  Systemy dużej mocy są z reguły systemami o dużej nieliniowości. Wynika to z dynamiki takiego obiektu jak również jego konfiguracji itd. Istnieje wiele metod umożliwiających sterowanie czy testowanie zaprojektowanych generatorów. W artykule analizowana jest metoda projektowania regulatora napięcia w oparciu o H. Wyniki symulacji są zadowalające, ponieważ tak zaprojektowany regulator lepiej tłumi kołysania elektromechaniczne niż...

 • Uszeregowania zadań wieloprocesorowych w ogólnych systemach równoległych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Planowanie procesorów produkcyjnych czy sterowanie systemami komputerowymi wymaga skonstruowania adekwatnych modeli teoretycznych w celu uzyskania zadowalającego poziomu efektywności stosowanych rozwiązań oraz przeprowadzenia w miarę jak najpełniejszej klasyfikacji problemów ''łatwych'' oraz ''trudnych''obliczeniowo. W pracy rozważane są problemy deterministycznego szeregowania zadań wieloprocesorowych w środowisku maszyn...

 • Któtkoterminowe prognozowanie dopływu ścieków do oczyszczalni na podstawie ilości zużywanej wody.

  Publikacja

  Bieżące pomiary oraz krótkoterminowe prognozy dotyczące ilości i parametrów jakościowych ścieków surowych mają podstawowe znaczenie przy ustalaniu warunków normalnej pracy oczyszczalni ścieków. W stanach zakłóceniowych znaczenie tych informacji jest jeszcze większe. Pozwalają one przygotować oczyszczalnię do bezpiecznego przyjęcia partii ścieków o znacząco zmienionych parametrach. Prognozowanie parametrów charakteryzujących ścieki...

 • Paweł Szalewski mgr inż.

  Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa specjalność Zarządzanie i Marketing w Gospodarce Morskiej oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii specjalność Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi. Certyfikowany auditor wiodący systemu jakości. Auditor systemu środowiskowego. Obecnie zatrudniony jako wykładowca na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa w Katedrze Technologii Obiektów...

 • Teoria ograniczeń w planowaniu i sterowaniu produkcją.

  Publikacja

  - Rok 2009

  Planowanie i sterowanie produkcją jest jedną z istotniejszych funkcji realizowanych przez przedsiebiorstwo. Ma na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego wykonania zadań, realizacji operacji oraz przepływu materiałów i informacji w organizacji, których wynikiem jest wytworzenie wyrobu lub usługi oczekiwanej przez klienta. Obejmuje takie działania, jak: planowanie i przydział zasobów niezbędnych do wykonania zadań, ustalenie sekwencji...

 • Automatyzacja i sterowania statkiem

  Publikacja

  - Rok 2013

  Książka o charakterze monograficzno-przeglądowym poświęcona jest automatyzacji, metodom oraz systemom sterowania statkiem. Przedstawiono w niej dwa główne nurty sterowania statkiem. Pierwszy dotyczy sterownia automatycznego, gdzie operator pełni funkcję nadzorczą. W tym wypadku rozpatrywane są systemy sterowania po trasie rejsu i trajektorii oraz dynamicznego pozycjonowania. Drugi z kolei, odnosi się do systemów wspomagania decyzji...

 • Nowe trendy w budowie automatycznych urządzeń przełączających SZR/SPP niskiego napięcia

  Publikacja

  - Rok 2008

  W referacie omówiono funkcje realizowane przez automatyczne urządzenia przełączające (ATSE) w sieciach niskiego napięcia, w tym głównie SZR. Przytoczono podział odbiorców energii elektrycznej na kategorie wg dopuszczanego czasu przerwy w zasilaniu. Scharakteryzowano cechy urządzeń ATS z aparatami wykonawczymi różnych rodzajów. Zaprezentowano dwa rozwiązania elektrycznych blokad przed jednoczesnym załączeniem dwóch linii zasilających,...

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publikacja

  - Rok 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • Administrowanie systemami internetowymi

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono problematykę administrowania systemami internetowymi. Omówiono zasady konfguracji połączeń, integracji oraz konfguracji serwisów internetowych. Ponadto praca przedstawia zasady uwierzy-telniania użytkowników w rozproszonym systemach z wykorzystaniem mechanizmów usług katalogowych takich jak LDAP. Uwzględniono również problematykę bezpieczeństwa systemów internetowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęstsze...

 • Intelligent control of integrated wastewater treatment system under full range of operating conditions.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W rozprawie przedstawiono struktury i algorytmy pozwalające na efektywne sterowanie łącznym usuwaniem azotu, fosforu i związków węgla w zintegrowanym systemie ściekowym, w szerokim zakresie jego obciążeń. Obiektem badań była oczyszczalnia ścieków w Kartuzach. Do sterowania tak złożonym i skomplikowanym systemem zaproponowano trójpoziomową i trójwarstwową, hierarchiczną strukturę sterowania. Poziomy sterowania (Nadzorujący, Optymalizacyjny,...

 • MultiRegional PCA for leakage detection and localisation in DWDS - approach

  Publikacja

  - Rok 2007

  Monitoring is one of the most important parts in advanced control of complex dynamic systems. Information about systems behavior, including failures indicating, enables for efficient control. The chapter describes an approach to detection and localisation of pipe leakage in Drinking Water Distribution Systems (DWDS) representing complex and distributed dynamic system of large scale. Proposed MultiRegional Principal Component Analysis...

 • Integracja inteligentnego agenta diagnostycznego z systemami CRM.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule zawarto propozycję integracji inteligentnych agentów diagnostycznych z systemami CRM zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności z podsystemem zarządzania zasobami informatycznymi.

 • Sterownik PLC jako urządzenie IED zgodne ze standardem IEC 61850

  Publikacja

  Wraz z rozwojem elektroenergetyki, w stacjach i sieciach elektroenerge- tycznych instalowanych jest coraz więcej cyfrowych urządzeń i układów realizujących złożone funkcje sterowni- cze, nadzorujące i zabezpieczeniowe [1] [2]. Obecnie, większość z tych urządzeń standardowo umożliwia również zdal- ne sterowanie, monitoring i akwizycję danych, wykorzystując jeden z wielu protokołów opracowanych dla prze- mysłowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Napędy i Sterowanie 2002

  Rokrocznie w Gdańsku organizowane są targi NAPĘDY I STEROWANIE oraz ELEKTRO-INSTALACJE wraz z towarzyszącym Seminarium "Napędy i Sterowanie". W artykule przedstawiono firmy i prezentowaną ofertę wyrobów z zakresu napędu i sterowania pneumatycznego oraz zamieszczono informację o referacie wygłoszonym na seminarium z zakresu sterowania predykcyjnego w pneumatyce.

 • Metodyka i efekty zastosowania SPC do monitorowania i sterowania procesami produkcyjnymi

  Publikacja

  - Rok 2005

  W odróżnieniu od tradycyjnej metody zapewnienia jakości polegającej na inspekcji wyrobów gotowych, Statystyczne Sterowanie Procesami (SPC - Statistical Process Control) polega na monitorowaniu poszczególnych parametrów procesu lub wyrobu jeszcze w trakcie jego produkcji. Dzięki takiej obserwacji możliwe jest podejmowanie odpowiednich działań korekcyjnych, zanim potencjalna anomalia w procesie produkcyjnym spowoduje powstanie wyrobu...

 • Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono klasyfikację silników z magnesami trwałymi i pokazano wybrane metody sterowania. Zaprezentowano bezczujnikowe sterowanie silnikiem bezszczotkowym prądu stałego. Podano kryteria umożliwiające energooszczędne sterowanie silnikiem przez optymalny wybór kąta przełączeń zasilanych faz. Zaprezentowano układ sterowania silnikiem z zagłębionymi magnesami wskazując zmienne modelu multiskalarnego jako zmienne stanu korzystniejsze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono klasyfikację silników z magnesami trwałymi i pokazano wybrane metody sterowania. Zaprezentowano bezczujnikowe sterowanie silnikiem bezszczotkowym prądu stałego. Podano kryteria umożliwiające energooszczędne sterowanie silnkiem przez optymalny wybór kąta przełączeń zasilanych faz. Zaprezentowano układ sterowania silnikiem z zagłębionymi magnesami wskazując zmienne modelu multiskalarnego jako zmienne stanu korzystniejsze...

 • Modelowanie, monitorowanie i sterowanie

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł przedstawia przegląd najnowszych wyników prac prowadzonych w obszarach modelowania, monitorowania i sterowania systemami wodociągowymi i ściekowymi.Ze względu na palące potrzeby kompleksowej ochrony środowiska naturalnego systemy wodociągowe i ściekowe sa przedmiotem intensywnych prac badawczych oraz wdrożeniowych. Spełnienie wysokich wymagań jakości oczyszczanych ścieków oraz wody pitnej, przy jednoczesnej minimalizacji...

 • Sterowanie ślizgowe maszyną dwustronnie zasilaną

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaprezentowano układ regulacji mocą czynną i bierną maszyny dwustronnie zasilanej pracującej jako generator. Do syntezy układu regulacji mocy wykorzystano model multiskalarny maszyny dwustronnie zasilanej. Sterowanie nieliniowym obiektem generatora zrealizowano z wykorzystaniem techniki sterowania ślizgowego.W publikacji przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla skokowych zmian wielkości zadanychmocy P i Q.

 • Sterowanie silnikiem indukcyjnym za pomocą falownika prądu.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań symulacyjnych układu napędowego z silnikiem indukcyjnym i falownikiem prądu, w którym zastosowano dwie metody sterowania w zamkniętej pętli sprzężenia prędkościowego tj., sterowanie z orientacją względem wektora pola (FOC) oraz sterowanie oparte na modelu multiskalarnym (MMB).

 • Sterowanie napięciami na kondensatorach falownika kaskadowego

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule zaproponowano strategię wektorowej modulacji szerokości impulsów dla wielopoziomowych falowników kaskadowych. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia sterowanie napięciami na kondensatorach obwodów pośredniczących. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych zaproponowanej strategii sterowania.

 • Modelowanie, sterowanie i wizualizacja quadrocoptera

  Artykuł przedstawia podejście do budowy modelu matematycznego quadrocoptera. Głównym celem budowy modelu było zaprojektowanie odpowiedniego sterowania obiektu oraz analiza jego zachowania się w różnych sytuacjach. Jako założenie przyjęto budowę modelu, systemu sterowania oraz wszelkich towarzyszących algorytmów w otwartym środowisku programistycznym, co pozwoli na późniejszą ich implementację w rzeczywistym obiekcie, bez konieczności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sterowanie falownikami napięcia ograniczające prądy łożyskowe

  W artykule przedstawiono zagadnienie zmniejszenie prądów łożyskowych w układach napędowych z falownikami napięcia, przez wprowadzenie zmian w algorytmie modulacji szerokości impulsów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sterowanie maszyną z zagłębionymi magnesami trwałymi zasilaną z falownika prądu

  Publikacja

  W referacie przedstawiono układy sterowania silnikiem z magnesami trwałymi IPMSM zasilanym z falownika prądu: sterowanie prądowe oraz sterowanie napięciowe. Struktury układów regulacji są oparte o sterowanie multiskalarne. Wyprowadzono zależności określające zmienne sterujące maszyną. Przeprowadzono badania symulacyjne zaproponowanych układów regulacji

 • Sterowanie silnikiem z magnesami trwałymi IPMSM zasilanymi z falownika prądu

  Publikacja

  - Rok 2010

  W referacie przedstawiono układy sterowania silnikiem z magnesami trwałymi IPMSM zasilanym z falownika prądu: sterowanie prądowe oraz sterowanie napięciowe. Struktury układów regulacji są oparte o sterowanie multiskalarne. Wyprowadzono zależności określające zmienne sterujące maszyną. Przeprowadzono badania symulacyjne zaproponowanych układów regulacji.

 • Sterowanie Rozmyte 2022

  Kursy Online
  • P. Fiertek

  Kurs do przedmiotu "Sterowanie rozmyte" na sem letni 2022, drugi stopień

 • Sterowanie multiskalarne pięciofazowym silnikiem indukcyjnym

  Zastosowanie przekształcenia układu współrzędnych fazowych na układ ortogonalny do pięciofazowego silnika indukcyjnego o uzwojeniach skupionych prowadzi do wystąpienia w modelu matematycznym dwóch par składowych alfa-beta wektorów wirujących w dwóch nieruchomych układach współrzędnych. Pierwszy układ współrzędnych odpowiada zmiennym pierwszej harmonicznej, drugi – zmiennym trzeciej harmonicznej. Dla każdego układu występuje oddzielny...

 • Sterowanie multiskalarne pięciofazową maszyną indukcyjną

  Zastosowanie przekształcenia układu współrzędnych fazowych na układ ortogonalny dla pięciofazowego silnika indukcyjnego o uzwojeniach skupionych prowadzi do wystąpienia w modelu matematycznym dwóch par składowych alfa-beta wektorów wirujących w dwóch nieruchomych układach współrzędnych. Pierwszy układ współrzędnych odpowiada zmiennym pierwszej harmonicznej, drugi – zmiennym trzeciej harmonicznej. Dla każdego układu występuje oddzielny...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wybrane zagadnienia badań nad niekonwencjonalnymi systemami klimatyzacji

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono stanowisko badawcze oraz wybrane wyniki badań dotyczące wymiany ciepła i masy w specialnie przygotowanych wkładach adsorpcyjnych. Informacje na temat dynamiki wydzielania ciepła kondensacji uzyskano dzięki zastosowaniu arkuszy ciekłokrystalicznych.