Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

Filtry

wszystkich: 79

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2018
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
 • Influence of transport policy on shape and function of public space
  Publikacja

  Istotnym wyznacznikiem atrakcyjności miejsca jest dostępność, zdeterminowana przez skalę podażowej polityki transportowej oraz wielkość wskaźnika motoryzacji. Samochód, jako dobro powszechnie dostępne, wpłyną na zmianę zachowań społecznych mieszkańców oraz na percepcję, kształt i funkcjonowanie przestrzeni miejskich. Z jednej strony integruje tkankę miejską, a z drugiej okupując wolne przestrzenie, nie uwzględniając żadnych wyższych...

2006
2005
 • Audyt brd w Polsce - stan istniejący i perspektywy rozwoju
  Publikacja

  - 2005

  Prezentacja przeźroczy. Istota audytu brd, cele audytu, zalozone etapy audytu brd w Polsce, dotychczasowe działania na rzecz wprowadzenia audytu brd, dalsze działania.

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego na arteriach miejskich.
  Publikacja

  - 2005

  Bezpieczeństwo ruchu na arteriach miejskich jest bardzo istotnym problemem, gdyż na tych ulicach skupia się najwięcej wypadków i ich ofiar. Aglomeracje miejskie i powiaty grodzkie mają do odegrania istotną rolę w zmniejszeniu liczby śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce, co jest elementem Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005. W niniejszej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego,...

 • Dodatek wapna hydratyzowanego jako środka adhezyjnego do mieszanek mineralno-asfaltowych
  Publikacja

  - 2005

  W artykule omówiono rolę wapna hydratyzowanego dodawanego do mieszanek mineralno-asfaltowych. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych odporności betonu asfaltowego na działanie wody i mrozu. Przedstawiono wyniki badań terenowych weryfikujących działanie wapna hydratyzowanego w mieszankach mineralno-asfaltowych. Stwierdzono, że wapno hydratyzowane jest znakomitym środkiem adhezyjnym i zwiększa odporność betonu asfaltowego na...

 • Efektywność działania wapna hydratyzowanego w betonie asfaltowym
  Publikacja

  - 2005

  W artykule przedstawiono ocenę efektywności działania wapna hydratyzowanego w betonie asfaltowym na podstawie analizy wyników badań laboratoryjnych i terenowych z odcinka doświadczalnego. Wykonano badania odporności na działanie wody i mrozu, odporności na deformacje trwałe oraz oceny stanu nawierzchni, równości poprzecznej i szorstkości odcinka doświadczalnego, gdzie w dwóch sekcjach odpowiednio wbudowano beton asfaltowy z dodatkiem...

 • Evaluation of effectiveness of hydrated lime additive in protecting asphalt concrete against water and frost
  Publikacja

  Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych odporności betonu asfaltowego z dodatkiem wapna hydratyzowanego na działanie wody i mrozu. Niszczące oddziaływanie wody i mrozu oceniano przez zestawienie wytrzymałości na pośrednie rozciąganie i modułu sztywnosci sprężystej przed i po laboratoryjnej symulacji działania wody i mrozu zmodyfikowaną metodą Lottmana. Działanie 2 środków adhezyjnych (wapna hydratyzowanego i aminu tłuszczowego)...

 • Implementation of road safety programmes in Polish regions and poviats
  Publikacja

  Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu jest słabą stroną zarządzania drogami i ruchem drogowym w Polsce. W referacie przedstawiono sposób usystematyzowanego podejścia do struktury i organizacji takiego zarządzania bazując w tym na dotychczasowym doświadczeniu uzyskanym przy tworzeniu regionalnych programów poprawy brd w Polsce.

 • Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013. GAMBIT 2005
  Publikacja

  W artykule przedstawiono syntezę Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005. Jest to dokument opracowany na zamówienie Krajowej Rady BRD, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 kwietnia 2005 jako program dla Polski na lata 2005-2007-2013. Polska wchodząc do Unii Europejskiej w maju 2004 przyjęła cel ustalony w Polityce Transportowej UE ''w ciągu dekady zmniejszyć o połoweę liczbę śmiertelnych ofiar wypadków...

 • Modelowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  Publikacja

  - 2005

  Kluczowe w badaniach bezpieczeństwa ruchu drogowego są analizy rozwoju ryzyka, stanowiące merytoryczną podstawę wszelkich, podejmowanych działań prewencyjnych i zaradczych. Mierzenie ich efektywności oraz monitoring procesu wdrażania jest zadaniem wymagającym odpowiedniego warsztatu naukowego uwzględniającego metody oceny, a także badania zmian poziomu bezpieczeństwa w kolejnych latach. Referat przedstawia metodykę działania w...

 • Modelowanie szeregami czasowymi liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych
  Publikacja

  - 2005

  Artykuł prezentuje analizy i prognozy zmian ryzyka w ruchu drogowym w Polsce w latach 192-2003. Do modelowania wykorzystano teorię strukturalnych modeli szeregów czasowych. Modele mają na celu określenie wpływu wybranych czynników na liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.

 • Modernizacja nawierzchni ulic
  Publikacja

  - 2005

  Artykuł zawiera opis procedur, które zostały zastosowane podczas prac projektowych związanych z naprawą i przebudową ulic Gdańska i Gdyni. Sposób zbierania danych, analizy ruchu ulicznego, obliczeń trwałości nawierzchni i doboru rozwiązań naprawczych zostały przedstawione w artykule. Główny nacisk położono na problemy trudne do rozwiązania i wymagające niekonwecjonalnego podejścia. Głównymi problemami były: ustalenie wielkości...

 • Monitoring of safety belts use on national and regional level
  Publikacja

  - 2005

  W referacie przedstawiono charakterystykę krajowego i regionalnych systemów monitorowania stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach. Bazę systemu krajowego stanowi 16 stacji pomiarowych o stałych lokalizacjach w stolicach województw, natomiast bazę systemów regionalnych stanowią stałe punkty pomiarowe rozmieszczone w stolicach powiatów oraz na wybranych drogach. Badania prowadzone są w kraju co 2 miesiące, w województwach co...

 • Możliwości rozwoju powiązań drogowych portu gdańskiego z siecią dróg krajowych.

  Analiza powiązań transportowych portu gdańskiego oraz układu uliczno-drogowego aglomeracji Trójmiasta i powiązań z siecią dróg krajowych.

 • Niebezpieczne zachowania kierowców
  Publikacja

  - 2005

  W referacie przedstawiono niebezpieczne zachowania kierowców wynikające z błędów w ocenie sytuacji na drodze, wykonywania nieprawidlowych czynności sterujących, przekroczenie zasad ruchu drogowego, braku umiejętności i niedostosowania techniki jazdy do możliwości psychofizycznych.

 • Niejednorodność podbudowy z mieszanki moneralno-cementowo emulsyjnej
  Publikacja

  - 2005

  W ostatnich latach wzrosła popularność podbudów z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) ze względu na możliwość ponownego wykorzystania mieszanek mineralno-bitumicznych pochodzących z istniejących nawierzchni. Badania przeprowadzone w trakcie wykonywania podbudów wykazują, że materiał ten jest niejednorodny. Ma to dość duże znaczenie zarówno dla jakości wykonanej warstwy jak i dla określenia trwałości całej konstrukcji...

 • Nowe tendencje w nawierzchniach asfaltowych.
  Publikacja

  Bardzo efektywna jest metoda mechanistyczna projektowania nawierzchni asfaltowych, uwzględniająca teoretyczne elemty mechaniki i wyniki badań eksperymentalnych. Metoda pozwala na projketowanie nowych nawierzchni i wzmocnień także w sytuacji nietypowych materiałów i obciążeń. Do ciekawszych nawierzchni można zaliczyć: nawierzchnie długotrwałe (projektowane na 50 lat), nawierzchnie drenażowe (odprowadzające wodę z powierzchni) i...

 • Odporność na starzenie i spękania niskotemperaturowe betonów asfaltowych zawierających asfalt wielorodzajowy
  Publikacja

  - 2005

  W publikacji podano wyniki badań betonów asfaltowych z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego. Betony asfaltowe, zarówno do warstwy wiążącej jak i ścieralnej, zawierające asfalt wielorodzajowy 50/70, co prawda charakteryzowały się mniejszą odpornością na starzenie, w porównaniu z pozostałymi badanymi betonami asfalowymi, ale były zdecydowanie mniej sztywne i charakteryzowały się najlepszą odpornością na spękania niskotemperaturowe,...

 • Organizacja bezpiecznej drogi do szkoły
  Publikacja

  - 2005

  Problem bezpiecznej drogi ''dom-szkoła-dom'' najczęściej dotyczy dzieci w wieku od 5 do 15 lat. W referacie omówiono m.in. planowanie bezpiecznej drogi do szkoły, przedstawiono charakterystykę projektu pilotażowego P-1.

 • Policja Ruchu Drogowego ważnym ogniwem systemu brd w województwie
  Publikacja

  - 2005

  W pierwszej części referat opisuje rolę, jaką odgrywa Policja Ruchu Drogowego w kształtowaniu bezpiecznych zachowań uczestników ruchu. Jej obszar działań w wojewódzkich programach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Gambit. W dalszej części zostały opisane główne problemy brd i grupy ryzyka na drogach kraju oraz nowoczesne metody kontroli zachowań kierowców.

 • Prędkość na polskich drogach - próba diagnozy
  Publikacja

  - 2005

  W referacie przedstawiono wybrane wyniki z dotychczasowych badań prędkości wykonywanych w ramach opisanego projektu. Wyniki te odnoszą się do stanu prędkości na drogach w zależności od ich przekroju poprzecznego oraz do opisu zmienności zachowań kierujących w czasie badań.

 • Roads unsafety - social costs
  Publikacja

  The condition of road safety has a significant impact on the quality of citizens' life. Yearly, one in a hundred families in Poland suffers because of road accidents. It is affected by them not only in material terms but first and foremost in moral terms. Road accidents are one of the main causes of degradation in the quality of life. In Poland we hardly know anything about the fate of the road traffic victims, their life problems...

 • Rola konsultacji społecznych w procesie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji struktur miejskich na przykładzie Wiednia
  Publikacja

  W artykule omówiono politykę przestrzenną i społeczną Wiednia, porównano zaawansowanie demokratyzacji procesu planowania przestrzennego w Austrii i w Polsce, przedstawiono projekty i realizacje wiedeńskie.

 • Rozwój technologii produkcji asfaltów drogowych stosowanych do budowy autostrad w Polsce
  Publikacja

  - 2005

  Artykuł przedstawia zmiany własciwości asfaltu produkowanego w Rafinerii Gdańkiej (Grupa Lotos S.A.) i mieszanek mineralno-asfaltowych z tymi asfaltami. Zaprezentowano wyniki z 11 prac badawczych wykonanych w Zakładzie Budowy Dróg Politechniki Gdańskiej. Stwierdzono, że właściwości asfaltu produkowanego w Rafinerii Gdańskiej są ciągle polepszane. Asfalty te są właściwe do zastosowania w konstrukcjach nawierzchni nowobudowanych...

 • Speed monitoring and management in national road safety program
  Publikacja

  - 2005

  W referacie przedstawiono system długoterminowych badań prędkości pojazdów umozliwiający śledzenie ich zmian. Zmiany te są analizowane w powiązaniu z wdrażanymi środkami nadzoru oraz edukacyjnymi oddziaływaniami na uczestników ruchu, a także ze zmianami infrastruktury drogowej. Podano też ogólne zalecenia do programu GAMBIT 2005, wynikające z dotychczasowych badań prędkości.