Wyniki wyszukiwania dla: CYKL ŻYCIA OPROGRAMOWANIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: CYKL ŻYCIA OPROGRAMOWANIA

Wyniki wyszukiwania dla: CYKL ŻYCIA OPROGRAMOWANIA

 • Tradycyjne cykle życia oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca prezentuje uznane i powszechnie stosowane cykle wytwarzania i ewolucjioprogramowania systemów informatycznych, takie jak cykl klasyczny (kaskado-wy), model V wytwarzania z zapewnianiem jakości, prototypowanie wymagań, mo-del spiralny i przyrostowy. Nieduży przykład ilustruje sposób doboru strate-gii wytwarzania.

 • Cykl życia projektu europejskiego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Projekt europejski stanowi nową kategorie projektów w polskiej gospodarce. Ma on cechy wyróżniające go od innych projektów. Różnice te wynikają z potrzeby spełnienia wymagań narzucanych przez sponsora tych projektów - Unię Europejską. Kluczowe cechy charakteryzują projekty europejskie zestawiono w podziale na fazy cyklu życia projektu.

 • Cykl życia wyrobu a ochrona środowiska

  Publikacja

  - Rok 2005

  W nienijszym rozdziale poruszono zagadnienia zwiazane z ochrona srodowiska- przedsatwiono genezę i rozwój koncepcji zarządzania środowiskiem. Przedstawiona została rózwnież problematyka wzajemnych oddziaływań przedsiebiorstwa i jego produktów na środowisko naturalne w aspekcie zarządzania środowiskowego i metody LCA(Life Cycle Assessment). Omówiono również zagadnienie związane z Zadsadą Przedłuzonej odpowiedzialności Producenta...

 • Cele gospodarstwa domowego a jego cykl życia

  Publikacja

  - Rok 2008

  ..

 • Wpływ technologi na cykl życia budynku

  Ekologicznie podejście do architektury nie powinno być ograniczone jedynie do wyboru materiałów i optymalizacji zapotrzebowania na energię. Równie istotne jest przedłużenie cyklu życiowego budynku. Może to mieć miejsce dzięki zastosowaniu rozwiązań kinematycznych pozwalających dostosowywać i zmieniać formę budynku w zależności od potrzeb jego użytkowników.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Testowanie w przyrostowym i ewolucyjnym cyklu życia oprogramowania

  Publikacja

  Artykuł prezentuje doświadczenia dotyczące procesu testowania złożonego systemu internetowego rozwijanego w okresie ostatnich pięciu lat. System ten powstaje w cyklu przyrostowym i ewolucyjnym, przechodząc do kolejnych wydań. Rozróżniono wydania główne, które są poprzedzane pełnym zakresem testów regresji oraz wydania rozszerzające, gdzie zakres testowania jest zawężony. Wyjaśniono miejsce procesu testowania w kontekście zarządzania...

 • Umysł kontra umysł - zagrożenia i metody walki ze złośliwym oprogramowaniem

  Zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat malware – złośliwego oprogramowania. Na początku przedstawiane są definicje malware oraz motywacja osób rozwijających takie oprogramowanie, a następnie klasyfikacja malware. W dalszej części referatu zaprezentowano autorski, możliwie kompletny, cykl życia złośliwego oprogramowania. Kolejny fragment poświęcony jest technikom, jakie stosują twórcy złośliwego oprogramowania w celu utrudnienia...

 • Jakość i bezpieczeństwo oprogramowania systemu E/E/PE .

  Publikacja

  Przedstawiono wymagania dla bezpieczeństwa oprogramowania systemu E/E/PE w cyklu życia według EN 61508 - 3 oraz problemy związane z projektowaniem, budową, weryfikacją i walidacją modułów oprogramowania. Ukazano również problematykę związaną z integrowaniem oprogramowania ze sprzętem i wymaganiami dotyczącymi certyfikacji systemu.

 • Zarządzanie jakością i niezawodnością oprogramowania w systemach związanych z bezpieczeństwem

  W artykule poruszono problem zapewnienia wymaganej jakości i niezawodności oprogramowania stosowanego w systemach związanych z bezpieczeństwem. Przedstawiono podstawowe rodzaje modeli niezawodnościowych oprogramowania i wynikające z nich specyficzne właściwości tego elementu systemu. Na przykładzie "Modelu V" cyklu życia omówiono zasady zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów...

 • Integracja Inżynierii oprogramowania, inżynierii dokumentu i inżynierii wiedzy

  W artykule przedstawiono postępy w nowej dziedzinie inżynierii dokumentu, umożliwiające reprezentowanie i przetwarzanie informacji w postaci czytelnej równocześnie dla człowieka i komputera. Jest to nowe wyzwanie dla zmian w tradycyjnie pojmowanym cyklu życia produktu informatycznego, gdyż procesy i produkty oprogramowania stają się w sposób naturalny realizacją ludzkich przedsięwzięć.

 • MOŻLIWOŚCI POPRAWY PROCESU WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA W MAŁYCH FIRMACH INFORMATYCZNYCH

  W artykule wykazano, że jest możliwa poprawa jakości procesu wytwarzania oprogramowania poprzez wdrożenie zaleceń standardu CMMI oraz wykorzystywanie doświadczeń z poprzednich udanych i udokumentowanych projektów. Wykazano znaczącą rolę szablonów dokumentacji w poprawie jakości procesu. Przeanalizowano praktyczne konsekwencje nierównomiernego zapotrzebowaniu na zasoby i zmiennej w czasie intensywności prac w cyklu życia oprogramowania....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Most Cłowy w Szczecinie. Historia i przyszłość

  Publikacja

  W referacie przedstawiono historię budowy i cykl życia kablobetonu mostu Cłowego w Szczecinie. W trakcie 56-letniego życia obiektu kilka prac eksperckich i naprawy zostało wykonanych. Ostatecznie most został zamknięty po poważnej awarii strukturalnej zewnętrznego kabla sprężenia. Wyjaśniono główne przyczyny degradacji oraz przedstawiono koncepcję projektową remontu.

 • Marketing zewnętrzny : produkt

  Publikacja

  - Rok 2005

  W podrozdziale 4.1 podręcznika scharakteryzowano produkt jako element marketingu zewnętrznego. Między innymi omówiono: pojęcie i charakterystykę produktu, klasyfikacje produktów, pojęcie linii i asortymentu produktów, markę i opakowanie produktu, cykl życia produktu oraz proces wdrażania nowych produktów.

 • Multidimensional legacy aspects of modernizing web based systems

  Publikacja

  - Rok 2006

  Publikacja porusza zagadnienia technik modernizacji tzw. legacy systems mających zastosowanie w cyklach życia oprogramowania. Przedmiotem dyskusji jest także studium przypadku Endoscopy Recommender System. Ponadto rozważany jest wpłw zmian wymagań, platform, standardów oraz strategii rozwoju oprogramowania na status legacy aplikacji webowych.

 • Udział zespołu kontroli jakości w sukcesie zaawansowanego przedsięwzięcia informatycznego

  Publikacja

  Przedstawiono rolę zespołu kontroli jakości we współcześnie realizowanych projektach informatycznych. Zaprezentowano najważniejsze wskaźniki sukcesu informatycznego, określone przez zespół zarządzania jakością. Podkreślono znaczenie specyfikacji wymagań systemowych oraz omówiono cykl życia typowego projektu informatycznego. Przedstawiono także projekty, w których zabrakło zdycyplinowanej polityki jakości, co doprowadziło do spektakularnych...

 • Zarządzanie projektem innowacyjnym

  Publikacja

  - Rok 2012

  W poniższym rozdziale autorka prezentuje cykl życia projektu innowacyjnego, dzieląc go na cztery główne fazy: rozpoczęcia, planowania i organizowania, wykonawstwa i zakończenia, a następnie na mniejsze działania zawarte w każdej z tych faz. Dodatkowo autorka przedstawia zbiór wykorzystywanych metod i narzędzi oraz rezultaty podejmowanych prac w każdym z opisanych etapów realizacji projektu.

 • SKUTKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA – WYBRANE ASPEKTY

  Publikacja

  - Europa Regionum - Rok 2015

  Druga połowa XX wieku to czas dynamicznego wzrostu odsetka ludzi starszych w społeczeństwie. Historia ludzkości pokazuje, że poszczególni jej przedstawiciele starzeli się, natomiast problem ten nie dotyczył populacji jako całość. Klasyczny cykl życia przypisany był jednostce, kiedy to struktura wiekowa ludności nie podlegała większym zmianom. Celem opracowania jest zbadanie skutków zjawiska starzenia się społeczeństwa z punktu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Interaktywna biblioteka cyfrowa dokumentów muzycznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono założenia projektowe i uwarunkowania prawne interaktywnej biblioteki cyfrowej dokumentów muzycznych, realizowanej w ramach projektu badawczego przez zespół pracowników Politechniki Gdańskiej i Akademii Muzycznej w Gdańsku. W pracy przedstawiono pojęcie cyfrowego dokumentu muzycznego oraz jego cykl życia. Określona została również pożądana funkcjonalność biblioteki cyfrowej takich dokumentów, z uwzględnieniem...

 • Kinematyka jako odpowiedź na współczesną potrzebę tworzenia przestrzeni = KINEMATICS AS AN ANSWER TO THE CURRENT NEED TO CREATE A RE-CONFIGURABLE SPACE

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przestrzeń re-konfigurowalna pojawiły się w sztuce i architekturze już w pierwszej połowie XX wieku jako forma odpowiedzi na na pytania, które stawia przed nią świat. Nasze życie i potrzeby zmieniają się niesamowicie dynamicznie. Postfordowski model społeczeństwa sprzyja generowaniu zjawisk, których jeszcze rok temu nie brano pod uwagę. Stąd architektura próbuje stanowić odpowiedź na problemy jeszcze niezaistniałe. Jedną z jej...

 • System stabilizacji piłki na ruchomej platformie

  W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój i wzrost zastosowań układów regulacji nadążnej. Ich wykorzystanie przestało ograniczać się do zastosowań przemysłowych, a zaczęto je używać w aplikacjach życia codziennego. Artykuł przedstawia proces projektowania i syntezy nadążnego układu stabilizacji piłki na ruchomej platformie. Opisano część mechaniczną oraz elektroniczną platformy. Przedstawiono model matematyczny, a także opisano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • METODA ANALIZY NIEZAWODNOŚCI CZŁOWIEKA SPAR-H W APLIKACJI ProSIL-EAL

  W referacie przedstawiono zagadnienie wyznaczania prawdopodobieństwa błędu człowieka HEP za pomocą metody SPAR-H w oprogramowaniu ProSIL-EAL. Oprogramowanie wspomaga proces zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w cyklu życia systemów technicznych. Prawdopodobieństwo błędu człowieka jest zagadnieniem związanym z etapem weryfikacji określonych poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL dla funkcji bezpieczeństwa. ProSIL-EAL...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • V Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT

  Wydarzenia

  12-04-2019 15:30 - 14-04-2019 18:30

  Na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej odbędzie się V Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT organizowana przez Koło Naukowe Zarządzanie IT oraz Katedrę Inżynierii Oprogramowania.

 • Wielokryterialne projektowanie budynków wielofunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kryterium elastyczności funkcjonalnej

  Publikacja

  - Rok 2018

  Rozprawa doktorska porusza problematykę związaną z wielokryterialnym projektowaniem budynków wielofunkcyjnych , w którym kryterium elastyczności funkcjonalnej zostało zaproponowane jako czynnik priorytetowy. Praca zawiera analizę obiektów wielofunkcyjnych umożliwiającą usystematyzowanie aktualnej wiedzy w zakresie projektowania tych obiektów oraz dokonanie ich klasyfikacji. Proces projektowy obiektu wielofunkcyjnego jest elementem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wspomagane komputerowo określanie wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa z wykorzystaniem autorskiej aplikacji ProSIL

  W referacie przedstawiony został autorski moduł oprogramowania ProSIL wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym. W module ProSILen wykorzystuje się metody matrycy oraz grafów ryzyka. Referat nawiązuje w swej tematyce do zagadnień związanych z etapem określania specyfikacji wymagań bezpieczeństwa dla zidentyfikowanych funkcji bezpieczeństwa realizowanych przez systemy E/E/PE. Składa się ona z dwóch podstawowych grup...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Recykling elementów systemów fotowoltaicznych

  Publikacja

  Znaczny udział systemów fotowoltaicznych (PV) w generowaniu energii elektrycznej na całym świecie przynosi niewątpliwe korzyści dla środowiska naturalnego, ponieważ systemy te nie są źródłem hałasu ani emisji szkodliwych substancji czy gazów cieplarnianych.Jednak, aby pozostały one bez negatywnego wpływu na środowisko, konieczne jest wprowadzenie długofalowej strategii obejmującej kompletny "cykl życia" wszystkich elementów systemu:...

 • Badania nad nanokompozytami bazującymi na polimerach przewodzących oraz materiałach węglowych w celu zastosowania ich w superkondensatorach

  Publikacja

  - Rok 2017

  Celem pracy doktorskiej było uzyskanie nanokompozytu o cechach umożliwiających zastosowanie go jako materiału elektrodowego w kondensatorach elektrochemicznych. Zrealizowano to poprzez połączenie modyfikowanych nanorurek węglowych z polimerem przewodzącym elektronowo- poli(3,4-etyleno-1,4-dioksytiofenem). W założeniu materiał węglowy powinien poprawić właściwości mechaniczne polimeru oraz usprawnić transport jonów. Polimer natomiast...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej – wymagania i kryteria

  Publikacja

  Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniom zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w cyklu życia z uwzględnieniem norm międzynarodowych PN-ENIEC 61508 i PN-ENIEC 61511 oraz zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w systemach i sieciach komputerowych w nawiązaniu do wytycznych OECD i wymagań normy PN-ISO/IEC 27001. Rozważa się przykłady skupionych i rozproszonych sieci komputerowych pełniących funkcje monitorowania, sterowania...

 • "Creating a numerical model of noise conditions based on the analysis of traffic volume changes in cities with low and medium structure.

  Publikacja

  - Rok 2015

  The subject of this research study is to analyze noise conditions of the selected area in the city of Gdańsk using data related to traffic volume changes during a day. This is because daily distribution of noise levels is much more helpful for noise control and reduction than traditional maps with Lden levels indicated. Calculations are made with the use of a numerical model developed at the Gdansk Univ. of Technology and implemented...

 • Współczesne cykle wytwarzania oprogramowania

  Publikacja

  Praca omawia inne stosowane współcześnie cykle wytwórcze. Do dyskusji wybra-ne zostały modele, których wykorzystanie przynosi satysfakcjonujące rezulta-ty (wytwarzanie obiektowe, ponowne użycie oprogramowania z wykorzystaniemkomponentów i wzorców, ponowna inżynieria systemów), podejścia, których sto-sowanie nie jest oceniane jednoznacznie (jak to ma miejsce w wypadku metody-ki SSM Checklanda) oraz modele uważane, obok wymienionych,...

 • Reduktaza NADPH:cytochrom P450 - nie tylko partner cytochromu P450.

  Publikacja

  - Postępy Biochemii - Rok 2009

  Reduktaza NADPH:cytochrom P450 (CPR) zlokalizowana w siateczce śródplazmatycznej większości komórek eukariotycznych jest przedstawicielem rodziny reduktaz diflawinowych. Białko CPR składa się z trzech domen. Jedna z nich, na C-końcu, wiąże cząsteczkę FAD i NADPH, druga, na N-końcu, cząsteczkę FMN, trzecia jest domeną regulacyjną. Enzym ten posiada zdolność jednoczesnego przyjmowania dwóch równoważników jonu hydroniowego z NADPH...

 • Przyszłość fotowoltaiki – czy zaleje nas fala odpadów?

  Publikacja

  Rozwój fotowoltaiki na świecie utrzymuje się przez ostatnie 40 lat na bardzo wysokim, 40-procentowym wzroście rok-do-roku. Również w Polsce obserwujemy od kilku lat rosnące zainteresowanie, zwłaszcza instalacjami prosumenckimi, głównie dzięki licznym programom wspierającym inwestycje. Znaczny udział systemów fotowoltaicznych w generowaniu energii elektrycznej na całym świecie przynosi niewątpliwe korzyści dla środowiska naturalnego,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Proces wytwarzania oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca wprowadza w zagadnienia organizacji procesu wytwórczego, omawia uznanestandardy procesu i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie. Omówienie podsta-wowych problemów prowadzenia projektu informatycznego poszerzono o krótkąprezentację dwu istotnych, choć rzadziej prezentowanych, zagadnien: politykiprowadzenia projektu oraz etyki w realizacji projektu informatycznego.

 • Technologie wytwarzania oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca poświęcona została dwóm najpowszechniejszym współcześnie technologiomwytwórczym - podejściu strukturalnemu i obiektowemu. W obu przypadkach omó-wienie skupia się na zagadnieniach i metodach modelowania i projektowania,w obu też jest ono bogato ilustrowane przykładami.

 • Jakość życia na co dzień. O umiejętności kształtowania swego życia.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2002

  W książce zamieszczono wiadomości podstawowe dotyczące jakości życia oraz rozpatrzono szczegółowo sześć sfer jakości życia. Zamieszczono wytyczne i przykłady dotyczące wyznaczania poziomu jakości życia przez zainteresowanych czytelników.

 • Przegląd miar oceny oprogramowania

  Publikacja

  Problem oceny oprogramowania istnieje od momentu pojawienia się pierwszego programu komputerowego. Historycznie miary jakości oprogramowania miały zupełnie inne przeznaczenie, gdyż skupiały się na częstotliwości defektów lub błędów oprogramowania. Błędnie bazowało to na założeniu, że jakość oprogramowania to brak błędów. Stąd też używano prostej statystyki typu liczby błędów, wykrytych w określonym przedziale czasu (np. rocznym)...

 • Analiza cyklu życia

  Publikacja

  Analiza cyklu życia (LCA, ang. Life Cycle Analysis) z założenia obejmuje podejście „od kołyski aż po grób” w ocenie procesów przemysłowych i produktów. Ta wizja zaczyna się już w momencie wydobycia surowców pierwotnych w celu przetworzenia i wytworzenia produktu, a kończy, gdy wszystkie materiały zostają poddane utylizacji, recyklingowi lub składowaniu. LCA ocenia wszystkie etapy życia produktu z założeniem, że są od siebie współzależne,...

 • Licencjonowanie oprogramowania

  Publikacja

  Wolne i otwarte oprogramowanie przeżywa ostatnimi laty rozkwit. Co raz więcej przedsiębiorstw komercyjnych opiera rozwój swoich firm na otwartym oprogramowaniu. Zarówno mali, jak i duzi gracze mają świadomość komplikacji współczesnych systemów i niemożności samodzielnego ich rozwoju. Z pomocą przychodzi otwarte podejście do wytwarzania oprogramowania. Wymaga to jednak pewnego zrozumienia uwarunkowań prawnych, a w szczególności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie jakością własnego życia.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2004

  W opracowaniu zamieszczono wybrane elementy teorii przemian jakościowychprocesów jakości życia. Zaprezentowano modele zarządzania jakością własnego życia osób nie oczytanych i oczytanych w zagadnieniach jakości życia.

 • Strategia zapewnienia jakości oprogramowania.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W referacie zaproponowano strategię zapewnienia jakości oprogramowania, bazując na działaniach w następujących obszarach: określenie definicji jakości oraz sposobu weryfikacji jej osiągnięcia; dobór technik dotyczących poprawy produktu; poprawa procesu wytwarzania oprogramowania; podnoszenie kultury jakości organizacji.

 • Jakość życia w rodzinie.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2004

  Artykuł stanowi kontynuację publikacji dotyczących jakości życia. Tym razem omawiana jest bardzo ważna sfera jakości życia człowieka, a mianowicie jakość życia rodzinnego, które stanowi istotny dla społeczeństwa obszar ludzkiej działalności.

 • Zmienność dziennej jakości życia.

  Publikacja
  • R. Kolman
  • B. Pytko

  - Rok 2002

  W opracowaniu opisano fragment badań dotyczących zmienności dziennej jakości życia. Badania zrealizowane zostały w Zespole Badawczym Jakości Życia Akademii Morskiej w Gdyni. Zamieszczono wyniki badań oraz ich komentarz.

 • Potrzeba badań jakości życia

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2003

  W poprzednim artykule [1] zamieszczono m.in. definicje najważniejszych pojęć dotyczących problematyki życia oraz zwięzłą charakterystykę sześciu dziedzin stanowiących elementy składowe całościowo ujmowanej jakości życia. W tym opracowaniu powinniśmy zająć się problematyką wielostronnych badań jakości życia. W jakim celu tego rodzaju badania są podejmowane? Bardzo ogólnikowa odpowiedź na to pytanie brzmi: "aby poznać tajniki naszego...

 • Sposoby oceny jakości życia

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2003

  W poprzednim artykule [1] naświetlono działalność istniejących w Polsce zespołów badawczych, które zajmują się badaniem jakości życia oraz przedstawiono niektóre istotniejsze wyniki tych badań. W tym artykule dokonana zostanie próba zaprezentowania czytelnikom nieskomplikowanej metody oceny jakości własnego życia.

 • Digital Innovations and Smart Solutions for Society And Economy: Pros and Cons

  Publikacja

  Recent developments in artificial intelligence (AI) may involve significant potential threats to personal data privacy, national security, and social and economic stability. AI-based solutions are often promoted as “intelligent” or “smart” because they are autonomous in optimizing various processes. Be-cause they can modify their behavior without human supervision by analyzing data from the environ-ment, AI-based systems may be...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Miejsca codzienne w przestrzeniach społecznych miasta : Środowiskowe aspekty kształtowania

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przestrzeń miejska a zwłaszcza środowisko mieszkaniowe doby ponowoczesnej przeżywa kryzys. Polega on na jej dezintegracji, zaniku więzi społecznych, wyobcowaniu, utracie tożsamości i poczucia bezpieczeństwa. Przyczyny tego zjawiska leżą przede wszystkim w sferach społecznej, behawioralnej i psychologicznej, ale pewna ich część ma też wymiar przestrzenny. Miejsca codzienne, kluczowe zagadnienie tej pracy, są podstawowymi składnikami...

 • Aspekty metodologiczne interdyscyplinarnej inżynierii oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2005

  Interdyscyplinarna inżynieria oprogramowania jest nowym nurtem w inżynierii oprogramowania, który ma prowadzić do rozwiązania istniejących problemów poprzez badanie natury zjawisk i technik projektowych w kontekście interdyscyplinarnym. W referacie zidentyfikowano podstawowe zagadnienia metodologiczne, które należy wziąć pod uwagę w celu efektywnego prowadzenia badań oraz przeprowadzono ich dyskusję. Następnie podjęto próbę wyodrębnienia...

 • Uniwersyteckie Centrum Kompetencyjne Technologii Oprogramowania

  Publikacja

  Poniższy rozdział stanowi rodzaj case study, gdzie na przykładzie Uniwersyteckiego Centrum Kompetencyjnego Technologii Oprogramowania funkcjonującego przy Politechnice Gdańskiej przedstawiona została koncepcja powoływania i funkcjonowania centrów rozwijania technologii informatycznych tworzony przy uczelniach wyższych przy współpracy z partnerami biznesowymi. Przedstawione zostały potrzeby powoływania takich jednostek organizacyjnych,...

 • Jakość życia jest zmienna

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2003

  Chyba każdy z nas chciałby, aby jego życie było jak najpiękniejsze. Garść informacji o tym, jaka może być jakość życia i co się przez to rozumie - przedstawiono w tym artykule.

 • Psychologia Jakości Życia

  Czasopisma

  ISSN: 1644-1796

 • Determinanty socjologiczne w ocenie jakości życia

  Publikacja

  - Rok 2010

  W niniejszym rozdziale autorzy przedstawili kluczowe aspekty wpływajace na ocenę jakości życia w obszarze socjologicznym. Zaprezentowano miejsce tego obszaru w klasycznych modelach oceny jakości życia, a także sklasyfikowano kluczowe kryteria obszaru, będące podstawą przeprowadzonych badań. Wynikiem dokonanej analizy jest uszczegółowienie determinant elementarnych obszaru socjologicznego w ocenie jakości życia