Wyniki wyszukiwania dla: TECHNOLOGIE SPALANIA BIOMASY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TECHNOLOGIE SPALANIA BIOMASY

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: TECHNOLOGIE SPALANIA BIOMASY

 • Współczesne technologie wykorzystania biomasy do celów energetycznych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono rodzaje i podział biomasy, sposoby jej konwersji w energię elektryczną, termiczną i mechaniczną. Podano przykłady instalacji do zagospodarowania biopaliw w celach energetycznych.

 • Zaawansowane technologie pozyskiwania energii - zadanie: Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy; odpadów rolniczych i innych

  Projekty

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Hupka   Program finansujący: Program Strategiczny

  Projekt realizowany w Wydział Chemiczny z dnia 2010-07-01

 • Dariusz Mikielewicz prof. dr hab. inż.

  Dariusz Mikielewicz – urodził się 6 lutego 1967 roku w Gdańsku, w 1985r. zdał pomyślnie egzaminy wstępne na Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1990 roku na specjalności Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Zainteresowania pracą naukową skłoniły go do podjęcia badań na University of Manchester na wydziale mechanicznym i energetyki jądrowej (Mechanical and Nuclear Engineering Department)...

 • Ewa Klugmann-Radziemska prof. dr hab.

  Ewa Klugmann-Radziemska ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim, a od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską, kiedy to rozpoczęła studia doktoranckie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 2006 kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju, w latach 2016-2019 była...

 • Wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego

  Publikacja

  - Czysta Energia - Rok 2002

  Zasoby biomasy w Polsce ocenia się na 15-20 milionów ton równoważnika węglowego. W Polsce produkuje się kotły do spalania słomy, drewna i osadów ściekowych. Powstają agrociepłownie, agroelektrownie i agrorafinerie. Energetyczne wykorzystanie biomasy okazuje się na ogól opłacalne, ekonomiczne i bezpieczne pod względem ekologicznym.

 • Wpływ współspalania biomasy z węglem kamiennym na wybrane właściwości fizyczno-chemiczne popiołu lotnego

  Polska, jako członek Unii Europejskiej zobowiązała się, że do 2020 roku 20% energii krajowej będzie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Ze względu na coraz szersze stosowanie jednoczesnego spalania paliw kopalnych i biomasy, obserwuje się wzrost zainteresowania popiołami lotnymi powstającymi w tym procesie. Praktyczne wykorzystanie nowego odpadu przemysłu energetycznego, jakim jest popiół lotny pochodzący ze spalania innych paliw...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modelowanie spalania w pojedynczym płomieniu przy wysokotemperaturowym podgrzewie utleniacza

  Publikacja

  - Rok 2009

  Rozprawa dotyczy badań eksperymentalnych procesów spalania paliw gazowych, ze szczególnym uwzględnieniem paliwa niskokalorycznego pochodzącego z gazyfikacji biomasy, w utleniaczu o wysokiej temperaturze i stosunkowo niskiej zawartości tlenu. Zaprojektowano i zbudowano stanowisko badawcze, umożliwiające uzyskanie środowiska utleniającego o kontrolowanej temperaturze i zawartości tlenu na bazie spalin wytwarzanych podczas konwencjonalnego...

 • Nowoczesne metody termochemicznej konwersji biomasy w paliwa gazowe, ciekłe i stałe

  Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła w procesach bezpośredniego spalania lub współspalania z węglem, polegające na konwersji zawartej w niej energii chemicznej związków węgla, wodoru i tlenu w energię cieplną w kotłach, jest jednocześnie najtańszym, lecz - zdaniem wielu ekspertów - najmniej efektywnym i ekonomicznie najmniej opłacalnym rozwiązaniem. W przypadku łącznej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach...

 • Combustion of low calorific fuel at room and high temperature and at different oxygen content in the oxidizer

  Publikacja

  Praca przedstawia wyniki badań spalania paliwa niskokalorycznego powstałego w wyniku gazyfikacji biomasy. Badania prowadzono w temperaturze pokojowej oraz w warunkach typowych dla technologii HiTAC, tj. w temperaturze powyżej samozapłonu paliwa i przy różnej zawartości tlenu w utleniaczu. Wykazano możliwość wykorzystania technologii HiTAC do spalania takich paliw.

 • Modelowanie procesów przepływowych i wymiany ciepła w kotle rusztowym na biomasę

  Publikacja

  - Archiwum Spalania - Rok 2012

  Celem pracy jest przeprowadzenie wielowariantowych obliczeń spalania oraz wymiany ciepła w kotle dużej mocy zasilanym biomasą. Proces spalania biomasy rozpoczyna się odparowaniem wilgoci, po którym następuje zgazowanie części lotnych, a kończy się spalaniem węgla drzewnego. Ze względu na zmienne, w każdym punkcie rusztu, warunki cieplne spalanie przebiega tam z różną intensywnością. Wpływ na przebieg spalania mają również...

 • Modelling of high temperature air/steam gasification of biomassand solid wastes in view of hydrogen-rich gas production

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono zaawansowane technologie produkcji gazu bogatego w wodór z biomasy i odpadów komunalnych. Przeprowadzono badania eksperymentalne na stanowisku pomiarowym wykonanym w skali półprzemysłowej. Otrzymano obiecujące rezultaty podczas zgazowania palet drewnianych gazem o różnej zawartości pary wodnej.

 • Wpływ temperatury na skład produktów pirolizy

  Publikacja

  - Rok 2015

  Praca prezentuje wyniki badań pirolizy biomasy przy różnych temperaturach maksymalnych prowadzenia pro- cesu. Biomasą użytą w eksperymentach były zrębki brzozowe. Analizowano udziały masowe pięciu frakcji pro- duktów: karbonizatu, smół lekkich, smół ciężkich, wody oraz gazu pirolitycznego. Wykonano także analizy ciepła spalania poszczególnych frakcji w zależności od temperatury prowadzenia procesu. Eksperymenty wykonano przy pomocy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Odporność wybranych powłok ochronnych na korozję płomieniową w kotłach pyłowych niskoemisyjnych

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2013

  W artykule omówiono zagadnienie odporności powłok na rurach ekranowych kotłów niskoemisyjnych na korozję płomieniową. Przedstawiono wyniki badań diagnostycznych powłok ochronnych na rurach ekranowych kotłów pyłowych, niskoemisyjnych, pracujących przy współspalaniu biomasy. Badano powłoki natryskiwane cieplnie Al2O3/Ni- 30Cr oraz hybrydowe nanoszone techniką malarską. Stan powłok oceniono po jednym i dwóch latach eksploatacji w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Experimental study and numerical simulation of low calorific fuel combustion at different oxygen content in the oxydizer

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz obliczeń numerycznych procesu spalania paliwa gazowego niskokalorycznego w utleniaczu o podwyższonej temperaturze i zmiennej zawartości tlenu. Badanym paliwem był gaz o składzie zbliżonym do paliwa pochodzącego z gazyfikacji biomasy. Spalanie przeprowadzano dla zmiennej wartości temperatury utleniacza oraz zawartości tlenu. Obliczenia numeryczne wykonano z wykorzystaniem...

 • Jan Hupka prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Green Geotechnics in practice and theory

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono analizę wykorzystania materiałów antropogenicznych (głównie ubocznych produktów spalania) w drogownictwie na przykładzie Polski. Główny nacisk położono na analizę technologii w aspekcie emisyjności CO2. Zdaniem autorów technologie niskoemisyjne powinny mieć priorytet ''stosowalności'' - zwłaszcza w świetle ustaleń tzw. Protokołu z Kioto 2005. Geotechnika przyjazna środowisku, czyli tzw. Zielona Geotechnika,...

 • Hanna Obarska-Pempkowiak prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania

  Czasopisma

  ISSN: 0033-2089 , eISSN: 2449-9528

 • Energetyczne wykorzystanie biomasy

  Publikacja
  • A. Kaczmarek

  - Rynek Energii - Rok 2008

  W artykule przedstawiono energetyczne wykorzystanie biomasy jako alternatywy dla paliwa pierwotnego. Szczególną uwagę poświecono rodzajom, właściwościom i sposobom przygotowania biomasy do procesu spalania.Spalanie stanowi najstarszy sposób pozyskiwania energii z biomasy,jednak ze względu na technologiczno-ekonomiczne aspekty częściej wykorzystywany jest proces współspalania. Wzrost proekologicznej świadomości i rozwój lokalnego...

 • Zdolność roślin do bioakumulacji. Wykorzystanie w fitoremediacji i fitogórnictwie

  Metale ciężkie stanowią główny składnik skorupy ziemskiej. Występują również jako zanieczyszczenia w różnych typach próbek środowiskowych. Część z nich stanowi składniki niezbędne dla organizmów żywych, ale zarówno ich niedobór jak i nadmiar jest niebezpieczny. Wyniki badań nad wpływem metali ciężkich na organizm ludzki przyczyniły się do wzrostu zainteresowania nad technologiami remediacyjnymi. Technologie te zapewniają możliwość...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Proekologiczne odnawialne źródła energii. Kompendium

  Publikacja

  W książce omówiono podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania proekologicznych źródeł energii, odnosząc sie jednocześnie do źródeł konwencjonalnych. Tematem nadrzędnym książki jest szeroko rozumiana ochrona środowiska niszczonego głównie przez przemysł, którego siłą napędową, podobnie jak i całej naszej cywilizacji, jest energetyka konwencjonalna oparta na paliwach naturalnych: węglu, ropie i gazie. Produkty spalania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Oddziaływanie obiektów energetycznych na środowisko, PG_00041872

  Kursy Online
  • I. Dziwisz-Olszak

  Celem przedmiotu jest przekazanie umiejętności identyfikacji oddziaływania różnych obiektów energetycznych na środowisko naturalne. Oprócz wpływu energetyki konwencjonalnej opartej na spalaniu węgla, omówione zostaną efekty środowiskowe elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych oraz elektrowni wykorzystujących gaz ziemny i gaz pochodzący z biomasy. Omówione zostaną także wybrane metody i technologie ograniczania...

 • Surface water quality assessment by the use of combination of multivariate statistical classification and expert information

  Publikacja

  - CHEMOSPHERE - Rok 2010

  The present study deals with the assessment of surface water quality from an industrial-urban region located in northern Poland near to the city of Gdansk. Concentrations of thirteen chemicals includingtotal polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), halogenated volatile organic compounds (HVOCs) and major ions in the samples collected at five sampling points during six campaigns were used as variablesthroughout the study. The originality...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne

  Czasopisma

  ISSN: 1732-1166

 • Technologia spalania HiTAC

  Narastające globalne zapotrzebowanie energetyczne, oraz wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa zaowocowały dużym zainteresowaniem przedsiębiorców nowymi technologiami spalania. Jedną z innowacyjnych technologii spalania wychodzącą na przeciw i spełniającą oczekiwania przemysłu jest technologia spalania HiTAC (ang. High Temperature Air Combustion). Technologia ta pozwala na optymalne egzergiczne pozyskiwanie energii w postaci...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Janusz Cieśliński prof. dr hab. inż.

  Urodził się 15 kwietnia 1954 r. w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978), z którą związał całe swoje życie zawodowe. W 1986 r. obronił doktorat, w 1997 r. – habilitację, w 2006 r. – uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcje prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego przez dwie kadencje (2002–2008) oraz kierownika: Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego (2002–2006), Katedry Ekoinżynierii i...

 • Możliwości redukcji emisji rtęci ze spalania węgla

  Publikacja

  W pracy przeanalizowano ogólny stan wiedzy dotyczący emisji rtęci z procesów spalania paliw stałych oraz form emisji rtęci z elektrowni węglowych. Omówiono problem specjacji emitowanej rtęci ze spalania różnych typów węgla. Przeanalizowano wpływ obecności w paliwie Cl, S, Ca oraz składu mineralnego paliwa na formę występowania rtęci.

 • Termiczne przetwarzanie biomasy i odpadów

  Publikacja

  Przedmiotem wystąpienia był proces pirolizy tworzyw sztucznych, biomasy oraz hydroliza osadów ściekowych. Przedstawiono wyniki i charakterystykę powstałych w procesie produktów ciekłych, stałych i gazowych.

 • Kotły, instalacje kotłowe i techniki czystego spalania

  Kursy Online
  • M. Jewartowski
  • J. Barański

  Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy związanej z określaniem podstawowych wielkości dotyczących kotłów energetycznymi oraz przebiegiem procesu spalania występujących w tych urządzeniach, szczególnie w obszarze komory paleniskowej.

 • Wykorzystanie kruszywa z ubocznych produktów spalania w budowie dróg

  Publikacja

  - Rok 2011

  Uboczne Produkty Spalania to popioły, żużle i mieszanki popiołowo - żużlowe, które powstają w elektrowniach i elektrociepłowniach podczas produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Są pozostałością procesu spalania węgla kamiennego i brunatnego, a wykorzystane są w wielu gałęziach przemysłu. W artykule opisano wykorzystanie UPS do budowy dróg.

 • Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania

  Publikacja

  - Rok 2010

  Uboczne produkty spalania powstają na skutek spalania w piecach bezresztowych różnych rodzajów węgla. Popioły odprowadzane spod elektrofiltrów w postaci suchego pyłu posiadają właściwości wiążące i mogą być stosowane jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw. Każdorazowo przed przystąpieniem do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym należy sporządzić receptę laboratoryjną. Najważniejszym parametrem dla wykonanego...

 • Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania

  Publikacja

  Uboczne produkty spalania powstają na skutek spalania w piecach bezresztowych różnych rodzajów węgla. Popioły odprowadzane spod elektrofiltrów w postaci suchego pyłu posiadają właściwości wiążące i mogą być stosowane jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw. Każdorazowo przed przystąpieniem do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym należy sporządzić receptę laboratoryjną. Najważniejszym parametrem dla wykonanego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Możliwości wykorzystania biomasy do produkcji energii na przykładzie Szwecji.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono wykorzystanie biomasy do produkcji energii w Szwecji gdzie w1999 roku udział biomasy stanowił 14%. Większa część biomasy jest wykorzystywana w przemyśle drzewnym (63%) oraz jako paliwo w systemach ciepłowniczych (23%). Dominującym rodzajem biomasy jest drewno pochodzące z lasów oraz z przemysłu drzewnego. Znaczący wpływ na wzrost zużycia biomasy miała struktura paliw i polityka podatkowa państwa.

 • Perspektywy peletyzacji biomasy w Polsce

  Publikacja

  - Czysta Energia - Rok 2002

  Wskazuje się na konsekwencje obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz.U. 122/1336/2002) o obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych. Wskazuje się, że w przypadku współspalania węgla z biomasą konieczne będzie uszlachetnienia paliwa pochodzącego z drewna, słomy osadów ściekowych poprzez peletyzację czyli wytwarzanie minibrykietów. Podaje się parametry fizyczne, ekonomiczne i środowiskowe takiego postępowania....

 • Semimarkowski model procesu spalania w silnikach spalinowych i jego przydatność praktyczna

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie zaproponowano czterostanowy model procesu spalania w formie procesu semimarkowskiego dyskretnego w stanach i ciągłego w czasie. Przyjęto następującą interpretację stanów tego procesu: stan spalania całkowitego i zupełnego, stan spalania niezupełnego, stan spalania niecałkowitego i stan spalania niecałkowitego i niezupełnego. Praktyczną przydatność tego modelu wykazano na przykładzie dotyczącego podejmowania jednej z...

 • Nauka Przyroda Technologie

  Czasopisma

  ISSN: 1897-7820

 • Współczesne technologie pali.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono współczesne technologie pali. Przede wszystkim uwagę zwrócono na pale wbijane, pale przemieszczeniowe bez rury obsadowej oraz iniekcję pod podstawami i na pobocznicy pali.

 • Technologie spawalnicze w okrętownictwie

  Omówiono skrótowo: cieplne klasyczne technologie spawalnicze (cięcie i spawanie MMA, SAW, CAW, GMAW, MIG-MAG) oraz technologie rozwoju spawania plazmowego, laserowego i hybrydowego oraz zgrzewania tarciowego z przemieszczeniem (FSW).

 • Przykłady wykorzystania biomasy do produkcji ciepła.

  Publikacja

  Przedstawiono charakterystykę dwóch podstawowych rodzajów biomasy, które mo-gą być wykorzystywane do celów energetycznych tj. drewna odpadowego i słomy.Omówiono właściwości słomy z punktu widzenia ochrony środowiska i porównano ją z innymi nośnikami energii pierwotnej. W pracy omówiono także bilans drewna energetycznego i przedstawiono dwa przykłady kotłowni opalanej zrębkami drzewnymi (Kliniska, Otwock).

 • Energetyczne ujęcie działania komór spalania okrętowych silników spalinowych tłokowych i turbinowych

  Publikacja

  Przedstawiono propozycję wartościowania (ilościowego określenia) działania komór spalania tłokowych i turbinowych silników spalinowych z uwzględnieniem zachodzących w nich takich rodzajów przemiany energii jakimi są ciepło i praca. Przedstawione rozważania bazują na fakcie, że w komorach spalania tego rodzaju silników spalinowych zachodzi przekształcanie energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie (ściślej – energii...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technologie bezwykopowe : Podziemna renowacja

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przegląd technologii bezwykopowych. Technologie w renowacji. Aktualne definicje, zakres stosowania, ograniczenia.

 • Współczesne technologie wykonawstwa pali.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono współcześnie stosowane technologie pali. Szczególną uwagę zwrócono na pale w pełni przemieszczeniowe oraz pale z iniekcją pod podstawę i na pobocznicy.

 • Nowe technologie wykonywania pali.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono najnowsze krajowe trendy w wykonawstwie pali fundamentowych. Skrótowo omówiono technologie wykonywania pali CFA, jet-grouting, Vibrex, wkręcanych Vibro-Fundex, Tubex oraz pali wierconych wielkośrednicowych.

 • KO-FERMENTACJA METANOWA JAKO ALTERNATYWNA METODA ZAGOSPODAROWANIA ZANIECZYSZCZONEJ BIOMASY

  Publikacja

  - Rok 2013

  Jedną z przyczyn ograniczonego stosowania fitoremediacji jest powstawanie zanieczyszczonej biomasy, dla której wciąż nie opracowano odpowiedniej technologii zagospodarowania lub unieszkodliwiania. W pracy przedstawiono sposób redukcji objętości biomasy, powstającej w wyniku fitoremediacji, metodą fermentacji metanowej. Głównym zagadnieniem jest intensyfikacja produkcji biogazu w procesie ko-fermentacji dwóch lub większej liczby...

 • Innowacyjne technologie CAx / PLM

  Publikacja

  Wyzwania stawiane przed firmami projektowymi, produkcyjnymi, usługowymi to m.in. rosnące wymagania innowacyjności produktów. Zauważalna jest silna potrzeba wprowadzania nowych produktów wysokiej jakości, w krótkim czasie i konkurencyjnych cenach. Zauważalny jest również aspekt konieczności minimalizowania ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych rozwiązań na rynek. W odpowiedzi na te wyzwania wprowadzono nowe technologie wspomagające...

 • Ocena emisyjności i środowiskowego bezpieczeństwa napędu rozdrabniaczy biomasy

  Publikacja
  • W. Kruszelnicka
  • P. Bałdowska-Witos
  • R. Kasner
  • J. Flizikowski
  • A. Tomporowski
  • J. Rudnicki

  - Przemysł Chemiczny - Rok 2019

  Opracowano model matematyczny emisyjności napędu rozdrabniania biomasy wykorzystywanej energetycznie. Wykazano, że możliwe jest utworzenie modelu uwzględniającego środowiskowe bezpieczeństwo eksploatacji i zastosowanie go do analizy, oceny i rozwoju napędu rozdrabniaczy biomasy energetycznej. Określono też jak zmienne sterujące maszyny rozdrabniającej wpływają na bilans i ocenę ekologiczną procesu. Opracowano również autorski wskaźnik...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Produkty poliolowe otrzymane przez proces upłynniania biomasy z Morza Bałtyckiego

  Publikacja

  - Rok 2018

  Niniejsza praca pt. „Produkty poliolowe otrzymywane poprzez proces upłynniania biomasy z Morza Bałtyckiego”, składa się z dwóch części, teoretycznej oraz eksperymentalnej. W części pierwszej przedstawiono aktualne kierunki badań dotyczące stosowania surowców odnawialnych w produkcji poliuretanów. Omówiono zastosowanie olejów roślinnych, odpadowej gliceryny oraz biomasy do otrzymywania spienionych materiałów poliuretanowych. Przedstawiono...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Otrzymywanie spienionych materiałów poliuretanowych z wykorzystaniem biomasy celulozowej

  Publikacja

  - Rok 2015

  W niniejszej pracy przedstawiono sposób otrzymywania oraz charakterystykę sztywnych pianek poliuretanowych (SPUR) otrzymanych z biopoliolu uzyskanego w wyniku upłynniania biomasy celulozowej frakcją glicerynową. Opisano również sposób otrzymywania biopoliolu (EP1) jego charakterystykę oraz podstawowe właściwości fizyko-chemiczne. EP1 otrzymano przez upłynnienie biomasy celulozowej w surowej glicerynie wykorzystując H2SO4 jako...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM

  Czasopisma

  ISSN: 1731-223X

 • Technologie Informacyjne 2005

  Publikacja

  - Rok 2005

  Krajowa Konferencja "Technologie Informacyjne" jest od trzech lat organizowana przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. W tym roku odbyła się w dniach 23-25 maja. Obrady dotyczyły: internetowych systemów informacyjnych, wizualizacji informacji, niezawodności i bezpieczeństwa systemów informacyjnych, inżynierii oprogramowania (także interdyscyplinarnej), systemów multimedialnych, dokumentów cyfrowych, modelowania...