Wyniki wyszukiwania dla: WYKORZYSTANIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WYKORZYSTANIE

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: WYKORZYSTANIE

 • Wykorzystanie wielowątkowości.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Określono wielozadaniowe właściwości systemów operacyjnych: wieloprocesorowość i wielowątkowość. Przedstawiono różnice w budowie procesu i wątku. Zaproponowano atrybuty oceny bibliotek wielowątkowych i aplikacji wielowątkowych. Przedstawiono typy wątków. Opisano model klient-serwer z wielowątkowym procesem serwerem i przeanalizowano typy relacji klient-wątek.

 • Energetyczne wykorzystanie biomasy

  Publikacja
  • A. Kaczmarek

  - Rynek Energii - Rok 2008

  W artykule przedstawiono energetyczne wykorzystanie biomasy jako alternatywy dla paliwa pierwotnego. Szczególną uwagę poświecono rodzajom, właściwościom i sposobom przygotowania biomasy do procesu spalania.Spalanie stanowi najstarszy sposób pozyskiwania energii z biomasy,jednak ze względu na technologiczno-ekonomiczne aspekty częściej wykorzystywany jest proces współspalania. Wzrost proekologicznej świadomości i rozwój lokalnego...

 • Energetyczne wykorzystanie biogazu

  Publikacja

  Artykuł przedstawia przegląd sposobów wykorzystania biogazu będącego jednym z odnawialnych źródeł energii. Pokazano uproszczony schemat pozyskiwania tego surowca. Przeanalizowany został skład biogazu oraz porównano typy odpadów, z jakich może zostać on uzyskany. Zaprezentowano również możliwości wykorzystania energii zawartej w biogazie.

 • Wykorzystanie wyników badań

  Publikacja

  Projekt MAYDAY realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, ma na celu stworzenie trwałych rozwiązań minimalizujących skutki dyskryminacji pracowników 50+ na rynku pracy ze względu na kwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców. Niniejsze opracowanie stanowi jeden z siedmiu rozdziałów monografii zatytułowanej Metodyka badań 50+. Rozdział ten stanowi rozszerzenie rozdziału pod tytułem Weryfikacja metodyki. Przedstawiono...

 • Wykorzystanie technik chemometrycznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  -------STRESZCZENIE 2-3 ZDANIA------------

 • Ciepłownicze wykorzystanie wód podziemnych

  Publikacja

  - Instal - Rok 2002

  Przedstawiono wybrane przykłady zagospodarowania energetycznego termalnych wód głębinowych, dołowych wód kopalnianych i wód przypowierzchniowych.

 • Wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego

  Publikacja

  - Czysta Energia - Rok 2002

  Zasoby biomasy w Polsce ocenia się na 15-20 milionów ton równoważnika węglowego. W Polsce produkuje się kotły do spalania słomy, drewna i osadów ściekowych. Powstają agrociepłownie, agroelektrownie i agrorafinerie. Energetyczne wykorzystanie biomasy okazuje się na ogól opłacalne, ekonomiczne i bezpieczne pod względem ekologicznym.

 • Wykorzystanie światłowodów w przemyśle elektroenergetycznym

  Publikacja

  - Rok 2014

  Aktualnie, eksploatacja czujników światłowodowych w elektroenergetyce nie jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym, jednak wykorzystanie włókien światłowodowych w rozległych systemach sterowania i nadzoru, jakim jest np. Krajowy System Elektroenergetyczny, jest już standardem. Połączenie transmisji światłowodowej z techniką cyfrową wpłynęło na niezawodność łączy technologicznych, co spowodowało wzrost niezawodności i bezpieczeństwa...

 • Wykorzystanie modeli systemu energetycznego statku

  Publikacja

  Przedstawiono model generatora synchronicznego oraz węzłów równoległych obciążeń, w których zastosowano wektorową reprezentację zmiennych stanu. Przyjęto założenie o symetrycznym obciążeniu generatora, co umożliwia modelowanie obciążeń tylko dla jednej fazy napięcia. Ze względu na ocenę pojedynczej pracy, jak również analizę stanu jałowego, generator został zbudowany jako źródło napięciowe. Opracowane modele wykorzystano do oceny...

 • Wykorzystanie potencjału transportowego Dolnej Wisły

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy zawarto koncepcję rozwoju drogi wodnej Wisły na odcinku Bydgoszcz - Gdańsk. Przedstawione są bariery utrudniające rozwój transportu wodnego i przesłanki przemawiające za aktywizacją dróg wodnych w Polsce. Zaproponowano drogę wodną Wisły jako łańcuch w ogólnopolskiej sieci transportowej, z terminalami kontenerowymi na istniejących nabrzeżach w Porcie Gdańsk i nowym terminalem w Bydgoszczy, a także połączono ją z ogólnopolską...

 • Wykorzystanie potencjału transportowego Dolnej Wisły

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy zawarto koncepcję rozwoju drogi wodnej Wisły na odcinku Bydgoszcz - Gdańsk. Przedstawione są bariery utrudniające rozwój transportu wodnego i przesłanki przemawiające za aktywizacją dróg wodnych w Polsce.

 • Ontologie OWL i ich wykorzystanie.

  Publikacja
  • P. Majewski

  - Rok 2004

  Przedstawiono zarys idei sieci semantycznej i rolę języka OWL w tej inicjatywie. Omówiono pojęcie ontologii i jej budowę przyjętą w OWL. Opisano trzy wersje języka wraz ze wskazaniem różnic i odmiennych zastosowań. Szczegółowo przedstawiono sposób definiowania klas i ich instancji, a także metody tworzenia relacji między klasami za pomocą właściwości. Na przykładach omówiono rodzaje właściwości oferowanych przez specyfikację OWL....

 • Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji

  Publikacja

  - Rok 2005

  Monografia jest jedną z nielicznych publikacji, która ukazuje problematykę upadłości przedsiębiorstw zarówno z punktu widzenia prawa jak i ekonomii. Dodatkowo autorzy znaczną część tego opracowania poświęcili problematyce prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw upadłością, ze szczególnym uwzględnienim takich metod jak sztuczne sieci neuronowe oraz liniowa wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna.

 • Energetyczne wykorzystanie biomasy-zagadnienia wybrane.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę warunków rozwoju rynku drewna i odpadów drzewnych jako paliwa energetycznego. Omówiono problemy techniczne i ekonomiczne możliwe przy wdrażaniu technologii wykorzystujących biomasę.

 • Wykorzystanie lipaz do produkcji strukturyzowanych lipidów.

  Publikacja

  Omówiono metody otrzymywanie strukturyzowanych lipidów na drodze enzymatycznego przeestryfikowania oraz żywieniowe i funkcjonalne znaczenie tak uzyskanych produktów. Pokazano specyficzność lipaz i wykorzystanie ich jako biokatalizatorów w procesie przeestryfikowania. Omówiono także źródła substratów olejów i donorów acyli, używanych do produkcji strukturyzowanych lipidów.

 • Wykorzystanie standardu WSLA w serwisach internetowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy omówiono kluczowe zasady projektowania usług semantycznych w Internecie. Usługi w sieci semantycznej mogą być realizowane w wypadku porozumienia między dostawcami usług a agentami lub odbiorcami usług. Dlatego też opisano standard uzgodnień WSLA. Opisano także wybrane realizację usług semantycznych, ze szczególnym uwzględnieniem usługi BioCatalogue. Koncepcja ta bazuje na reprezentacji wiedzy za pomocą metamodeli danych...

 • Biotechnologiczne przetwarzanie keratyny oraz jej wykorzystanie

  W pracy przedstawiono metody przetwarzania pierza obejmujące procesy hydrolizy enzymatycznej. Uciążliwy produkt uboczny przemysłu drobiarskiego może być zastosowany do produkcji biokompozytów, biomateriałów, jako nawóz organiczny oraz pasza dla zwierząt.

 • Współpraca w sieci- wykorzystanie platformy internetowej

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2013

  Nowe warunki funkcjonowania biznesu pozwalają na poszukiwanie wsparcia w zakresie know-how oraz kompetencji i umiejętności w ramach współpracy w sieci. Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne zapoczątkowały erę organizacji sieciowych. Nasila się współpraca poza organizacjami, współpraca pomiędzy pracownikami różnych przedsiębiorstw za pośrednictwem sieci informatycznej.

 • Wykorzystanie portalu ontologicznego w zastosowaniach mikroekonomicznych

  Przedstawiono problematykę dzidzinowo zorientowanych ontologii w informatycznych zastosowaniach praktycznych. Wprowadzono podstawy podejścia ontologicznego, jako alternatywnego ujęcia dla opisu oraz dynamicznego przechowywania okreslonych reprezentacji wiedzy. Pokazano dziedzinową problematykę zagadnień mikroekonomicznych oraz zwrócono uwagę na potencjalne mozliwości zastosowania podejścia ontologicznego w tym zakresie. Przeanalizowano...

 • Wykorzystanie gazowych mieszanin wzorcowych w analityce

  Publikacja

  Materiały odniesienia są bardzo popularnym i użytecznym narzędzie stosowanym w każdym laboratorium analitycznym. Związane jest to z ciągłą potrzebą monitoringu otaczającego nas powietrza i identyfikacji występujących w nim zanieczyszczeń oraz przeprowadzaniem na coraz szerszą skalę badań reprezentatywnych próbek mediów gazowych. Materiały odniesienia, a w szczególności certyfikowane materiały odniesienia są niezastąpionym elementem...

 • Wykorzystanie teorii ograniczeń w zarządzaniu operacyjnym

  Publikacja

  - Rok 2014

  W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe typy decyzji i działań podejmo-wanych w zarządzaniu operacyjnym. Scharakteryzowano również podejście do zarządzania systemami produkcyjnymi i usługowymi reprezentowane przez teorię ograniczeń (TOC) oraz metody i rozwiązania proponowane przez TOC. Wskazano ponadto możliwość wykorzystania teorii ograniczeń i jej metod do podejmowania poszczególnych typów decyzji i działań w zarządzaniu...

 • Wykorzystanie SIP w podstawowych procesach kartograficznych.

  Publikacja
  • T. Z. Widerski

  - Rok 2004

  Scharakteryzowano ogólny schemat zobrazowania informacji, pozyskanych z baz danych systemów informacji przestrzennej. Przedstawiono także sposoby modelowania informacji pobranych z systemu wykorzystywanych do kreowania przedstawień kartograficznych. Zaprezentowano aspekty generowania informacji żródłowych zasilających tworzone zobrazowania.

 • Wykorzystanie szybkich testów w badaniach środowiskowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W niniejszej pracy przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących praktycznego wykorzystania powszechnie stosowanych szybkich testów w praktyce analitycznej. Zaproponowano ich klasyfikację, wyszczególniając dwie grupy: testy chemiczne i biologiczne. W dalszej części omówiono zasadę działania i przeznaczenie wybranych zestawów testowych.

 • Wykorzystanie fotogrametrii w zagadnieniach hydrografii morskiej

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono zadania hydrografii morskiej oraz przykłady wykorzystania fotogrametrii jedno obrazowej do opracowań sytuacyjno - batymetrycznych jak również stereofotogrametrii letniczej w badaniach fizycznej powierzchni morza.

 • Wykorzystanie technologii Ethernet poza sieciami lokalnymi

  Publikacja

  W referacie opisano próby implementacji protokołu Etherent nie tylko w sieciach lokalnych, ale również w sieciach dostępowych (Ethernet pierwszej//ostatniej mili - EFM) i rozległych (10 gigabit Ehernet - 10GE). Proponowane rozwiązanie EFM może stać się tanim szerokopasmowym alternatywnym rozwiązaniem dla DSL i modemów kablowych. Z kolei 10GE może być alternatywą lub uzupełnieniem zastosowań OC-192 SONET.

 • Wykorzystanie mechanizmu HARQ w systemie UMTS

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono charakterystykę mechanizmu HARQ, stanowiącego jedną z kluczowych funkcjonalności szybkiego dostępu pakietowego HSDPA w systemie komórkowym trzeciej generacji. Przedstawiono ogólną klasyfikację rodzajów mechanizmu HARQ oraz opisano szczegóły implementacyjne dla systemu UMTS. Przeprowadzono także analizę porównawczą różnych rodzajów mechanizmu HARQ przy zastosowaniu modelu systemu zrealizowanego zgodnie ze...

 • Wykorzystanie analizy obrazu w rozpoznawaniu mowy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Niniejszy referat przedstawia metodę rozpoznawania mowy na podstawie analizy ruchu ust. W pracy opisano algorytm wyznaczana i śledzenia położenia ust wykorzystujący modele Active Shape Models oraz zbadano efektywność jego działania. Sztuczna sieć neuronowa została wykorzystana jako klasyfikator rozpoznający sześć wypowiadanych samogłosek w oparciu o wizualne parametry mowy. W pracy umieszczono wyniki klasyfikacji oraz wnioski.

 • Wykorzystanie metody FMEA w ocenie konstrukcji oprzyrządowania

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono wykorzystanie metody FMEA do oceny konstrukcji uchwytu obróbkowego. Analizowano uchwyt specjalny do dłutowania rowka w części klasy dźwignia.

 • Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Materiał przedstawia działania podjęte przez uczestników projektu InWater - ''Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego'' w celu wskazania nowych możliwości rozwoju regionu związanych z drogami wodnymi, przygotowania planów inwestycyjnych terenów przyległych do szlaków wodnych oraz międzynarodowej promocji szlaków wodnych.

 • Wykorzystanie zasobów radiowych do planowania sieci UMTS

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zjawiska przenoszenia pojemności pomiędzy różnymi warstwami hierarchicznej struktury komórek w sieci UMTS. Wskazano własności systemu umozliwiające dynamiczne kształtowanie jego pojemności w różnych warunkach operacyjnych. Wykorzystanie opisanych mechanizmów może prowadzić do zwiększenia efektywności oraz racjonalizacji wykorzystania zasobów radiowych oraz zwiększenia dostępnej pojemności.

 • Wykorzystanie potencjału transportowego i energetycznego Dolnej Wisły

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy zawarto koncepcję rozwoju drogi wodnej Wisły na odcinku Bydgoszcz - Gdańsk. Przedstawione są bariery utrudniajace rozwój transportu wodnego i argumentacja przemawiająca za aktywizacja dróg wodnych w Polsce. Przedstawiono alternatywny transport do przewozów ładunków z wykorzystaniem terminali kontenerowych na istniejących nabrzeżach w Porcie Gdańsk i Gdynia i planowanym terminalem w Bydgoszczy. Wykorzystanie budowli hydrotechnicznych...

 • Wykorzystanie narzędzi współpracy on-line w środowisku akademickim

  Publikacja

  - Rok 2018

  Współpraca on-line to temat coraz częściej poruszany w środowisku naukowym i biznesowym. Odpowiednie wykorzystanie dostępnych narzędzi informatycznych wspomaga komunikację i planowanie eksperymentów, a także podejmowanie decyzji i konsultacje na odległość zarówno przed, jak i na poszczególnych etapach realizacji danego projektu. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań powinno mieć miejsce także w środowisku akademickim, a studenci...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wykorzystanie analizy kosztów w zarządzaniu szpitalem publicznym

  Problemy z finansowaniem opieki zdrowotnej obserwowane są praktycznie na całym świecie. Jako przyczyny wzrostu wydatków uważa się głównie starzenie się populacji, złożoną naturę współczesnych chorób i szerokie wykorzystywanie kosztownych technologii. Systemy opieki zdrowotnej na całym świecie stają przed trudnym wyzwaniem zwiększenia efektywności, co oznacza kontrolowanie kosztów, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozwój narzędzi projektowych, a wykorzystanie ruchu w architekturze

  Stoimy w obliczu zmian nie tylko w architekturze, lecz również w metodach i narzędziach stosowanych w jej projektowaniu. Dostęp do wszelakich nowinek technologicznych nigdy wcześniej nie był tak prosty. To wszystko sprawia, że nowe technologie stanowią bardzo często przyczynek do stosowania rozwiązań wcześniej nie spotykanych w architekturze. Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku architektury kinematycznej. Obecnie dostępne...

 • Wykorzystanie immobilizowanych membran ciekłych w separacji gazów

  Zastosowanie immobilizowanych membran ciekłych w separacji gazów jest w ostatniej dekadzie bardzo intensywnie badane, co jest spowodowane głównie szybkim rozwojem metod syntezy nowych rozpuszczalników. Mimo to dobór odpowiedniego nośnika i fazy membranowej nastręcza wielu problemów. Właściwym rozwiązaniem, które zapewni efektywną, selektywną separację zanieczyszczeń gazowych a jednocześnie umożliwi ciągłe prowadzenie procesu be...

 • Wykorzystanie badań geotekstyliów w projektowaniu budowli ziemnych

  Badania geotekstyliów i wyrobów pokrewnych. Trwałość geotekstyliów. Parametry współpracy grunt - geosyntetyk. Normalizacja w dziedzinie projektowania konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami. Zalecenia ogólne EBGEO dot. wymiarowania zbrojenia geosyntetycznego. Badania zbrojenia podstawą zrównoważonego projektowania.

 • Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem walutowym

  W opracowaniu przedstawiono znaczenie instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka walutowego. Uwzględniono kontrakty forward oraz swapy, określając mechanizmy pozwalające na minimalizowanie ryzyka walutowego.

 • Wykorzystanie ontologii przy ocenie złożoności projektu informatycznego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Rozdział dotyczy systemu do oceny technologii informatycznych. System ten ma korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak systemy ekspertowe oraz sztuczne sieci neuronowe, a także z ontologii. Elementy te spinać ma architektura agentowa. Celem działania proponowanego systemu ma być z jednej strony gromadzenie wiedzy o technologiach informatycznych, zdobywanej głównie od ekspertów, a z drugiej - udostępnianie tej wiedzy...

 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w badanych przedsiębiorstwach

  Publikacja

  - Rok 2008

  W rozdziale zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu MAYDAY dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w badanych przedsiębiorstwach.

 • Wykorzystanie metody DEA w zarządzaniu opieką zdrowotną

  Celem tego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania metody DEA do oceny efektywności funkcjonowania szpitali zarządzanych przez Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Wykorzystano metodę Data Envelopment Analysis, pozwalającą na przeprowadzenie analizy względnej efektywności badanych jednostek. Uzyskane wyniki pozwalają na ustalenie efektywności lecznictwa szpitalnego w oddziałach wojewódzkich NFZ....

 • Wykorzystanie zasobów pracy w wybranych gospodarkach UE

  Publikacja

  Jednym z głównych czynników przesądzających o poziomie rozwoju gospodarki narodwej są zasoby pracy. Stopień ich wykorzystania może decydować o pozycji danego kraju na rynku międzynarodowym. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie stopnia wykorzystania zasobów pracy w wybranych gospodarkach UE oraz uwidocznienie na jakim etapie przeobrażeń znajduje się gospodarka polska.

 • Tworzenie i wykorzystanie bazy wzorców zmian chorobowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Przedstawiono bazy danych zbudowane na potrzeby systemu wspomagania badan medycznych oraz aplikacje je wykorzystujace. Szczególna uwaga poswiecona została bazie danych wzorców medycznych, której rozmiar czyni ja jedna z wiekszych baz stosowanych w dziedzinie. Artykuł zawiera obszerny przeglad zgromadzonych w bazie przypadków chorobowych, zestawionych według rodzajów schorzen oraz według miejsca wystapienia schorzenia. Konstrukcja...

 • Wykorzystanie modelowania powierzchniowego w analizie aerodynamicznej pojazdów

  Publikacja

  - Rok 2013

  Praca jest wprowadzeniem teoretycznym do analizy aerodynamicznej pojazdów samochodowych. Zawarto w niej krótki opis zjawisk aerodynamicznych zachodzących wokół poruszającego się samochodu. Zaprezentowaqno model powierzchniowy samochodu wraz z uproszczoną analizą aerodynamiczną wykonaną w programie "SolidWorks". Przedstawiono również własne spostrzeżenia i wnioski oraz wstępne cele przcy doktorskiej.

 • Wykorzystanie chromatografii jonowej w analityce jonów cyjankowych

  Publikacja

  Nazwa cyjanki obejmuje związki, które zawierają w swojej cząsteczce grupę –C≡N, w której atom węgla i azotu są połączone wiązaniem potrójnym. Są to trujące i niebezpieczne związki, które znalazły swoje zastosowanie w różnych dziedzinach. Cyjanki wykorzystywane są w różnych strefach działalności przemysłowej, włączając w to przemysł wydobywczy i chemiczny. Naturalnym źródłem cyjanków są rośliny m.in. maniok, migdały, fasola, siemię...

 • Wykorzystanie metod akustycznych do monitoringu środowiska morskiego

  Publikacja

  W artykule przedstawiono metody i urządzenia wykorzystywane podczas obserwacji środowiska morskiego. Celem artykułu jest pokazanie możliwości odwzorowania środowiska morskiego w zależności od typu urządzenia, jego zasady działania i parametrów technicznych. Pokazane zostaną sposoby zobrazowania podwodnego za pomocą stosowanych obecnie w hydroakustyce urządzeń. Artykuł zawiera opis najczęściej stosowanych systemów wykorzystujących...

 • Wykorzystanie technologii portletów do budowy usług uczelnianych

  W dobie Internetu użytkownicy systemów akademickich wymagają szybkiego i łatwego dostępu do wszystkich zasobów informacyjnych uczelni, w dowolnym czasie i niezależnie od urządzenia, z którego korzystają. aniesie to zasobą konieczność zapewnienia większej elastyczności i dostępności aplikacji. Te wymagania pozwala realizować koncepcja architektury zorientowanej na usługi w połączeniu z portalami internetowymi. Portale są to środowiska,...

 • Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi

  Publikacja

  - Rok 2006

  W rozdziale przedstawiono charakterystykę zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi oraz wskazano na przydatność technologii informatycznych w procesach zarządzania przedsięwzięciem. Stan tych technologii ale głównie poziom ich wykorzystania może mieć kluczowe znaczenie w realizacji przedsięwzięć (osiąganiu założonego celu w ramach przyjętych - harmonogramu i budżetu). Stąd też w ramach koncepcji całej pracy dotyczącej zarządzania...

 • Wykorzystanie xml do reprezentacji cyfrowych dokumentów muzycznych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W bibliotekach cyfrowych dokumentów muzycznych potrzebny jest format pozwalający na wymianę danych różnego typu związanych z dokumentem muzycznym. Otwarty format XML posiada wiele zalet, które pozwalają na zastosowanie go w tej bibliotece. W rozdziale zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania formatów MPEG-7, MARCXML oraz MusicXML do opisania różnorodnych aspektów muzyki. Połączenie wszystkich informacji związanych z dokumentem...

 • Wykorzystanie odpadów gumowych do napełniania elastomerów uretanowych

  Publikacja

  - Przemysł Chemiczny - Rok 2007

  Przedstawiono metodę otrzymywania kompozycji poliuretanowo-gumowych z wykorzystaniem miału gumowego oraz wyniki pomiarów wybranych właściwości uzyskanych materiałów. Kompozycje wytwarzano poprzez wprowadzenie miału gumowego w ilości od 1 do 60% mas. do prepolimeru uretanowego syntezowanego z diizocyjanianu MDI i oligoestrolu Poles 55/20. Prepolimer przedłużano glikolem butylenowym zawierającym rozpuszczony katalizator DABCO. Na...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie włókien sizalowych jako napełniaczy elastomerów uretanowych

  Publikacja

  - Przemysł Chemiczny - Rok 2007

  Przedstawiono wyniki badań lanych elastomerów uretanowych napełnionych włóknem sizalowym o długości ok. 2,5 mm i średnicy 4,10 mm w ilości 17,5% mas. względem prepolimeru uretanowego. Prepolimery przedłużano glikolem butylenowym zawierającym rozpuszczony 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan (DABCO) jako katalizator. Otrzymane materiały poddawano wygrzewaniu w temp. 110°C przez 6 i 24 h. Stwierdzono, że elastomery (przy różnym stopniu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym