Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczeństwo informacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczeństwo informacji

Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczeństwo informacji

 • Bezpieczeństwo informacji wymienianych między witrynami.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstwiono zasadę bezpieczeństwa wymienianych informacji według zaleceń standardu SAML, jego architekturę, funkcje oraz rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa usług. Podano przykładowe zastosowania.

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej

  Publikacja

  - Rok 2018

  W monografii przedstawiono aktualną problematykę związaną z analizą bezpieczeństwa funkcjonalnego rozproszonych systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej, wykorzystujących przemysłową sieć komputerową, z uwzględnieniem zagadnień ochrony informacji. W obiektach tego typu systemy sterowania i automatyki zabezpieczeniowej są projektowane jako systemy rozproszone, których nieprawidłowe...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Unconditional privacy over channels which cannot convey quantum information

  Publikacja
  • K. Horodecki
  • M. Horodecki
  • P. Horodecki
  • D. Leung
  • J. Oppenheim

  - PHYSICAL REVIEW LETTERS - Rok 2008

  Quantum cryptography enables one to verify that the state of the quantum system has not been tampered with and thus one can obtain privacy regardless of the power of the eavesdropper. All previous protocols relied on the ability to faithfully send quantum states or equivalently to share pure entanglement. Here we show this need not be the case-one can obtain verifiable privacy even through some channels which cannot be used to...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej – wymagania i kryteria

  Publikacja

  Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniom zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w cyklu życia z uwzględnieniem norm międzynarodowych PN-ENIEC 61508 i PN-ENIEC 61511 oraz zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w systemach i sieciach komputerowych w nawiązaniu do wytycznych OECD i wymagań normy PN-ISO/IEC 27001. Rozważa się przykłady skupionych i rozproszonych sieci komputerowych pełniących funkcje monitorowania, sterowania...

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej - analiza i ocena

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale monografii przedstawiono bardzo aktualną problematykę związaną z analizą bezpieczeństwa funkcjonalnego rozproszonych systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej w obiektach infrastruktury krytycznej, wykorzystujących przemysłową sieć komputerową, z uwzględnieniem zagadnień ochrony informacji. W obiektach tego typu systemy sterowania i automatyki zabezpieczeniowej są projektowane jako systemy rozproszone,...

 • [do wglądu] Bezpieczeństwo Informacji 2016/2017

  Kursy Online

 • [do wgladu] Bezpieczeństwo Informacji - edycja 1

  Kursy Online

 • BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONALNE I OCHRONA INFORMACJI [2022/23]

  Kursy Online
  • E. Piesik
  • M. Śliwiński
  • A. Kielak

 • BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONALNE I OCHRONA INFORMACJI [2021/22]

  Kursy Online
  • E. Piesik
  • K. Kosmowski
  • J. Zawalich

 • BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONALNE I OCHRONA INFORMACJI [2023/24]

  Kursy Online
  • E. Piesik
  • M. Śliwiński
  • A. Kielak

 • Zespół Teleinformatyki

  Zespoły Badawcze

  Działalność dydaktyczna katedry związana jest z teorią informacji, metodami probabilistycznymi, statystyką matematyczną oraz szeroką gamą przedmiotów z obszaru organizacji pracy , oceny wydajności, zarządzania i projektowania sieci komputerowych. Katedra prowadzi w tym obszarze specjalność Sieci Komputerowe - oferowaną dla studentów kierunku Informatyka.* projektowania i oceny efektywności przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN,...

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie w świetle norm PN-ISO/IEC 27001, IEC 61508

  Artykuł opisuje sposób podejścia do zarządzania bezpieczeństwem informacji z wykorzystaniem norm PN-ISO/IEC 27001, IEC 61508. Istotnym elementem pracy jest uwzględnienie zagrożeń, wynikających z braku wykorzystania procesu zarządzania, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo informacji, jak również zagrożeń technicznych zmniejszających niezawodność systemów informacyjnych. Artykuł zawiera informacje przydatne podczas analizy...

 • Bezpieczeństwo ewakuacji

  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest bezpieczeństwu ewakuacji z obiektów osób z ograniczoną sprawnością, w tym osób z niepełnosprawnością. Omówione zostały zagadnienia przygotowania obiektów do samodzielnej lub z pomocą ekip ratowniczych ewakuacji osób z ograniczeniami fizycznymi i zaburzoną percepcją wzroku lub słuchu. Wskazano na braki w prawodawstwie, w szczególności w warunkach technicznych, które nie wskazują odpowiednich rozwiązań technicznych...

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • The value if independent investigations within integrated transport safety systems = Wartość niezależnych dochodzeń w ramach zintegrowanych systemów bezpieczeństwa

  Znaczenie niezależnych dochodzeń w sprawie przyczyn wypadków transportowych jest wciąż w Polsce bagatelizowane, tak samo, jak prawo społeczeństwa do odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa. Tymczasem międzynarodowe doświadczenie pokazuje, że mogą one skutecznie poprawić bezpieczeństwo poprzez obniżenie kosztów, zwiększenie przepływu informacji o bezpieczeństwie między różnymi środkami transportu, ułatwiając rozwój nowych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Telekomunikacyjne wsparcie narzędziowe działań zapobiegawczych w zakresie akwizycji, dystrybucji i wymiany informacji w procesie koordynacji i współpracy służb

  Publikacja

  - Rok 2015

  Potrzeba prowadzenia efektywnego procesu współpracy służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wymaga wsparcia ze strony nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, uwarunkowanych ich specjalnym przeznaczeniem. Z uwagi na charakter działań, rozwiązania dla potrzeb koordynacji i współpracy muszą być realizowane jako systemy rozproszone umożliwiające przenoszenie i przetwarzanie informacji multimedialnych,...

 • Poprawa bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością podczas ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej

  Publikacja

  Obecne przepisy budowlane nie zapewniają osobom z niepełnosprawnością pełnego bezpieczeństwa na wypadek pożaru. W artykule zarysowane zostaną obszary problemowe związane z technicznymi warunkami zapewnienia tym osobom bezpiecznej ewakuacji z budynku. Przedstawione zostaną przykłady rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo tych osób oraz sposoby ewakuacji przy pomocy środków technicznych. Poruszona zostanie tematyka dostępu do informacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Aromagramy - profile zapachowe w ocenie jakości żywności.

  Publikacja

  Każdy produkt ma charakterystyczny i unikalny zestaw lotnych składników. Ich identyfikacja i ocena ilościowa może stać się źródłem informacji na temat jakości zdrowotnej żywności na którą składa się zarówno jakość organoleptyczna, jak i bezpieczeństwo dla zdrowia konsumenta. W pracy opisano nowe trendy w oznaczaniu substancji zapachowych opierajace sie na tworzeniu aromagramów, czyli profili zapachowych produktów spożywczych, z...

 • SELECTION OF DIAGNOSTIC FUNCTIONS IN A WHEELED TRACTOR

  Publikacja

  - Diagnostyka - Rok 2013

  In a classical approach to damage diagnosis, the technical condition of an analyzed machine is identified based on the measured symptoms, such as performance, thermal state or vibration parameters. In wheeled tractor the fundamental importance has monitoring and diagnostics during exploitation concerning technical inspection and fault element localizations. The main functions of a diagnostic system are: monitoring tractor components...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • System monitorowania i nadzoru ruchu kolejowego oraz informacji pasażerskiej InnoRAIL.- Cz. 1

  Publikacja

  Wymagania stawiane obecnie nowoczesnym systemom przewozowym w pasażerskim segmencie transportu kolejowego to przede wszystkim: wygoda podróżowania, szybkość przemieszczania się, bezpieczeństwo świadczonych przez kolej usług oraz duża zdolność przewozowa. Jeżeli chcemy, aby infrastruktura kolejowa choćby w najmniejszym stopnie się rozwijała, stosownie do istniejących uwarunkowań ekonomicznych, to nie możemy liczyć wyłącznie na jej...

 • Zarządzanie informacją w procesie projektowania statku

  W prezentowanej pracy przedstawiono znaczenie przepływu informacji w procesach projektowych oraz pomiędzy poszczególnymi stronami procesu projektowego jak np. towarzystwa klasyfikacyjne, poddostawcy czy organizacje konsultingowe. Przedstawione zostały etapy projektowania statku od projektu ofertowego poprzez projekt techniczny a kończąc na dokumentacji zdawczej. Skuteczne zarządzanie potrzebną informacją wpływa na lepszą jakość...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Innowacyjny system monitorowania i nadzoru ruchu kolejowego oraz informacji pasażerskiej InnoRAIL cz. 2

  Publikacja

  Wymagania stawiane obecnie nowoczesnym systemom przewozowym w pasażerskim segmencie transportu kolejowego to przede wszystkim: wygoda podróżowania, szybkość przemieszczania się, bezpieczeństwo świadczonych przez kolej usług oraz duża zdolność przewozowa. Jeżeli chcemy, aby infrastruktura kolejowa choćby w najmniejszym stopnie się rozwijała, stosownie do istniejących uwarunkowań ekonomicznych, to nie możemy liczyć wyłącznie na jej...

 • Dobór algorytmu do przetwarzania zależności czasowych w drzewach błędów

  Publikacja

  - Rok 2007

  Analizę drzew błędów można wzbogacić o rozważenia dotyczące zależności czasowych. Na podstawie informacji o zależnościach przyczynowo-skutkowych oraz o zależnościach czasowych zawartych w drzewie błędów można określić wymagania czasowe wobec komponentów analizowanego systemu, które podniosą jego bezpieczeństwo. Analiza zależności czasowych została precyzyjnie zdefiniowana w zakresie warunków wejściowych i wyjściowych przyjętego...

 • Bezpieczeństwo transmisji danych w systemie KNX

  Publikacja

  - Rok 2014

  W artykule przedstawiono wymagania dotyczące bezpieczeństwa transmisji danych w rozproszonych systemach automatyki budynków oraz wskazano potrzebę wprowadzenia mechanizmów ochrony informacji w protokole komunikacyjnym standardu KNX. Zaprezentowano trzy różne metody ochrony informacji opracowane dla systemu KNX: EIBsec, KNX Data Security oraz metodę autorską. Porównano ich właściwości oraz przedstawiono potencjalne obszary zastosowań.

 • Bezpieczeństwo transmisji danych w systemie KNX

  Publikacja

  - Rok 2015

  W artykule przedstawiono wymagania dotyczące bezpieczeństwa transmisji danych w rozproszonych systemach automatyki budynków oraz wskazano potrzebę wprowadzenia mechanizmów ochrony informacji w protokole komunikacyjnym standardu KNX. Zaprezentowano trzy różne metody ochrony informacji opracowane dla systemu KNX: EIBsec, KNX Data Security oraz metodę autorską. Porównano ich właściwości oraz przedstawiono potencjalne obszary zastosowań.

 • XII Międzynarodowa Konferencja GAMBIT 2018

  Wydarzenia

  12-04-2018 00:00 - 13-04-2018 23:59

  Konferencja GAMBIT jest poświęcona problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tematem przewodnim tegorocznej, dwunastej edycji jest rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa.

 • Paweł Tysiąc dr inż.

  dr inż. Paweł Tysiąc   Urodził się 25 marca 1992 w Gdańsku. Po ukończeniu Gimnazjum nr 32 uczęszczał do VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku, klasy o profilu matematyczno-geograficznym, uzyskując w 2011 roku świadectwo dojrzałości. Następnie w latach 2011-2016 kontynuował naukę na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia I stopnia w specjalności Geodezja...

 • Sztuczna słodzycz wokół nas

  Syntetyczne słodziki o dużej mocy słodzącej stanowią ważną klasę dodatków do żywności, które są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym. Główną cechą tych zwykle niskokalorycznych środków jest bardzo intensywny słodki smak. Producenci żywności, mając na uwadze osiągnięcie lepszych doznań smakowych, stosują coraz to nowe typy słodzików bądź ich różne mieszaniny. Zapotrzebowanie na żywność z substancjami słodzącymi nieustannie rośnie....

 • Przegląd technologii baz danych - architektura systemu baz danych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rozdział jest zwięzłym przeglądem rozwoju architektury systemów z bazą danych. Opisano w nim relacyjne, obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych. Ponadto przedstawiono zarys architektury dwu i trojwarstwowej. Wybór architektury systemu bazy danych i architektury współpracujących z nią aplikacji niejednokrotnie jest wypadkową możliwości realizacyjnych i zasobów (personel, oprogramowanie narzędziowe, sprzęt) jakie ma do dyspozycji...

 • Pomiar wiarygodności internetowych serwisów handlowych

  Rozwój handlu internetowego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów na tę formę dystrybucji towarów i usług. Z tego powodu, zarządzanie witryną sklepu internetowego, w celu zwiększenia jej wiarygodności, a co za tym idzie - konkurencyjności, jest ważnym zadaniem stojącym przed podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w sieci. Celem niniejszej pracy było zaproponowanie nowej metody oceny wiarygodności serwisów WWW. Badanie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezpieczeństwo funkcjonariuszy służby więziennej w opinii studentów Politechniki Gdańskiej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Celem pracy była ocena stopnia zagrożenia zdrowia i życia w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej na tle innych służb mundurowych w opinii studentów. 269 studentów porównywało ryzyko utraty zdrowia i życia w pracy na stanowiskach podoficerskich w służbach mundurowych (funkcjonariusz SW, policjant, żołnierz). Studenci najwyżej ocenili stopień zagrożenia zdrowia i życia w pracy policjanta, kolejno podoficera więziennictwa i żołnierza....

 • Wybrane bazodanowe zbiory informacji z zakresu biomechaniki, fizjologii i psychologii

  Publikacja

  - Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka - Rok 2020

  Deponowanie wyników badań naukowych – zarówno opracowanych, jak też tzw. surowych danych – odbywa się pod wieloma postaciami, poprzez zamieszczanie w repozytoriach danych badawczych, umieszczanie wyników w publikacjach, które są następnie indeksowane na platformach czasopism, w bazach bibliograficzno-abstraktowych. Niektóre czasopisma funkcjonujące w obiegu międzynarodowym wymagają od autorów dołączania do artykułów także zbiorów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badanie i analiza systemów radiolokalizacyjnych do zastosowań specjalnych

  Publikacja

  - Rok 2018

  Niniejsza monografia jest poświęcona tematyce systemów radiolokalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań naziemnych, projektowanych z myślą o zastosowaniach specjalnych. Jako systemy do zastosowań specjalnych rozumiane są tu rozwiązania projektowane pod kątem spełniania oczekiwań określonych służb porządku publicznego czy dziedzin przemysłu, w których precyzyjne i niezawodne dostarczanie informacji pozycyjnych ma istotny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni

  Publikacja

  - Rok 2010

  Brak wzroku w znaczący sposób ogranicza dostęp do informacji płynących z otoczenia, stąd osoby z dysfunkcjami wzroku podczas poruszania się w środowisku zurbanizowanym, narażone są na wiele niebezpieczeństw zagrażających ich życiu i zdrowiu. Tą sytuację pogłębiają braki w infrastrukturze przestrzeni publicznej, co w konsekwencji uzależnia osoby niewidome i słabo-widzące od pomocy innych. Przestrzeń nieprzystosowana do potrzeb osób...

 • Źródła informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy w bibliotekach - na przykładzie zasobów biblioteki CIOP-PIB

  Artykuł został przygotowany na podstawie przeglądu zasobów biblioteki CIOP-PIB z lat 2000-2016, który obejmował artykuły, materiały informacyjne, książki Zakres tematyczny omawianych publikacji dotyczy stanowisk pracy, zagrożeń mikrobiologicznych i chemicznych, oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp. Zawiera informacje z zakresu bezpiecznego funkcjonowania pracowników bibliotek w środowisku pracy, w każdego rodzaju bibliotece...

 • Systemy bezpieczeństwa i diagnozowania pojazdów

  Kursy Online
  • S. Sommer

  Wykład: Bezpieczeństwo czynne i bierne. Zasady konstruowania bezpiecznych pojazdów. Nadwozia, podwozia, układy hamulcowe, oświetlenie, opony, pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, układy gaśnicze. Układy ABS, ASR i ESP. Klimatyzacja i nawigacja satelitarna. Czujniki cofania i radar samochodowy. Badania pojazdów i ich zespołów. Wpływ drogi i organizacji ruchu drogowego. Bezpieczna eksploatacja pojazdów. Bezpieczeństwo dzieci...

 • Biomasa w opinii Polskiej Akademii Nauk

  Publikacja

  - Rok 2011

  Omawia się stan polskiej wsi oraz perspektywy agroenergetyki. Rozwój agroenergetyki wymaga wielofunkcyjnego modelu rolnictwa, nastawionego na bezpieczeństwo żywnosciowe, bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo ekologiczne, łącznie z zachowaniem bioróżnorodności. Najpilniejsze to tworzenie rozwiązań i obiektów demonstracyjnych o wysokim potencjale replikacyjnym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Systemy teleinnformatyczne i telematyka w transporcie 202/2023 zimowy

  Kursy Online
  • S. Judek
  • D. Karkosiński
  • A. Wilk
  • J. Skibicki
  • A. Jakubowski
  • J. Oskarbski

  Podstawowe definicje. Rodzaje systemów informacyjnych i ich opis. Ilość informacji, kodowanie i kompresja. Właściwości systemów teleinformatycznych. Sieci informatyczne: nadajniki, odbiorniki, media transmisyjne. Protokoły transmisji danych. Przewodowe sieci abonenckie. Sieci lokalne i rozległe LAN, WAN. Zasady łączenia sieci. Rozmieszczenie zasobów informacji i ich przepływ. Środki i standardy przekazywania informacji. Systemy...

 • Sebastian Wilczewski dr inż.

  Dr inż. Sebastian Wilczewski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Ponadto od ponad 20 lat pracuje w firmach informatycznych, gdzie zajmował stanowiska od inżyniera i konsultanta, poprzez stanowisko Project Managera, Portfolio Manager i Proces Ownera aż do stanowiska Team Leadera dla zespołu około 30 analityków IT. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem...

 • Bezpieczeństwo w systemie internetowym Sphere Online Judge

  Publikacja

  Przedmiotem rozważań jest powszechnie dostępny portal internetowy udostępniający do rozwiązania wielu problemów o charakterze algorytmicznym. Użytkownicy za pośrednictwem przeglądarki internetowej nadsyłają programy, będące rozwiązaniami zadań, które są następnie kompilowane, uruchamiane i oceniane. Ze względu na charakter systemu, jego bezpieczeństwo jest niezmiernie ważne.

 • Analiza używania hulajnóg elektrycznych w miastach w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie Gdańska

  Tematem artykułu jest analiza wpływu hulajnóg elektrycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska. W pierwszej części, która jest teoretycznym wprowadzeniem do tematu, przedstawiono – w oparciu o zagraniczne publikacje – na jaką skalę ludzie na całym świecie korzystają z hulajnóg elektrycznych i jakie zagrożenia z tego wynikają. Z powodu braku polskiej literatury w zakresie tego stosunkowo...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • STEROWANIE RUCHEM DROGOWYM TRANSPORT I st. (L:32498W0), 2022/2023

  Kursy Online
  • L. Gumińska
  • J. Oskarbski

  Definicje, podstawy systemów sterowania ruchem. Systemy sterowania ruchem drogowym jako usługi Inteligentnych Systemów Transportu . Charakterystyka systemów sterowania ruchem drogowym. Środki i metody sterowania ruchem miejskim Planowanie i projektowanie systemów sterowania ruchem. Projektowanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej i adaptacyjnej oraz  koordynacji sygnalizacji. Sygnalizacja świetlna a bezpieczeństwo ruchu drogowego....

 • STEROWANIE RUCHEM DROGOWYM TRANSPORT I st. (L:32498W0), 2023/24 -Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • L. Gumińska
  • J. Oskarbski

  Definicje, podstawy systemów sterowania ruchem. Systemy sterowania ruchem drogowym jako usługi Inteligentnych Systemów Transportu . Charakterystyka systemów sterowania ruchem drogowym. Środki i metody sterowania ruchem miejskim Planowanie i projektowanie systemów sterowania ruchem. Projektowanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej i adaptacyjnej oraz  koordynacji sygnalizacji. Sygnalizacja świetlna a bezpieczeństwo ruchu drogowego....

 • Zdalne rozpoznawanie twarzy w poprawie bezpieczeństwa osobistego interweniującego funkcjonariusza Policji

  Streszczenie: W 2017 r. ruszył w Polsce pilotażowy program zakładania kamer cyfrowych na mundurach policyjnych. Z perspektywy dnia dzisiejszego wiadomo, że kamery będące indywidualnym wyposażeniem policjanta, rejestrując czas, datę i przebieg interwencji, niejednokrotnie stanowią istotny dowód w sprawach spornych, zwłaszcza w sytuacjach pomawiania policjantów o przekroczenie uprawnień podczas interwencji. W dobie nieustannie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Opracowanie i wprowadzenie nowoczesnego systemu utrzymania ruchu urządzeń opartego na strategii planowo – zapobiegawczej na obiekcie offshore

  Publikacja

  - Rok 2024

  W pracy przedstawiono metodykę utrzymania ruchu maszyn i urządzeń na obiekcie offshore. Opracowany autorski system utrzymania ruchu, który został wdrożony na morskiej platformie wydobywczej „Petrobaltic” gdzie do przesyłu i przetwarzania danych wykorzystano dostępną infrastrukturę informatyczną. Założenia realizowano z wykorzystaniem metod naukowych takich jak analiza case study, metody eksperckie i inne. Pracę zrealizowano w ośmiu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Usterki dachu płaskiego z pokryciem membrana dachowa

  Błedy projektowe i wykonawcze wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowania oraz bezpieczeństwo konstrukcji obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych. W artykule przedstawiono opis błedów popełnionych zarówno podczas projektowania, jak również realizacji dachu płaskiego z pokryciem membrana dachową. Zaproponowano sposób usunięcia występujących usterek.

 • Techniki magazynowe PG_00054487, P, STW, sem. 6, letni 22/23

  Kursy Online
  • I. Szwoch

  Istota i znaczenie magazynu i magazynowania w systemie logistycznym, zarządzanie łańcuchem dostaw. Przepływ informacji w logistyce, funkcjonowanie łańcucha dostaw oraz sieci logistycznych, Systemy informatyczne w logistyce. Funkcjonowanie magazynu, Formy i typy magazynów (centra logistyczne, magazynowe i dystrybucyjne). Technologia i organizacja prac magazynowych, Składowanie towaru w magazynie. Rynek magazynowy w Polsce, Europie...

 • Bezpieczeństwo energetyczne Białorusi w strategiach

  Artykuł ukazuje bezpieczeństwo zewnętrzne Białorusi w tekstach strategii

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Algorytmy analizy i przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych w rozproszonych systemach GIS

  Publikacja

  - Rok 2011

  Telemonitoring morski oraz szeroko rozumiane badania morza są ważnym elementem aktywności człowieka w sferze badań, nauki oraz gospodarki. Prowadzenie działań związanych z tworzeniem map dna, inspekcją nadbrzeży, umocnień, badaniem fauny morskiej pozwala zrozumieć procesy zachodzące w środowisku morskim oraz przyczynia się do rozwoju wielu gałęzi gospodarki takich jak transport morski, bezpieczeństwo, ochrona portów i inne. W ramach...