Wyniki wyszukiwania dla: BEZPIECZEŃSTWO - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BEZPIECZEŃSTWO

Wyniki wyszukiwania dla: BEZPIECZEŃSTWO

 • Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka

  Czasopisma

  ISSN: 0137-7043

 • Bezpieczeństwo Narodowe

  Czasopisma

  ISSN: 1896-4923

 • Bezpieczeństwo ewakuacji

  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest bezpieczeństwu ewakuacji z obiektów osób z ograniczoną sprawnością, w tym osób z niepełnosprawnością. Omówione zostały zagadnienia przygotowania obiektów do samodzielnej lub z pomocą ekip ratowniczych ewakuacji osób z ograniczeniami fizycznymi i zaburzoną percepcją wzroku lub słuchu. Wskazano na braki w prawodawstwie, w szczególności w warunkach technicznych, które nie wskazują odpowiednich rozwiązań technicznych...

 • Polityka i Bezpieczeństwo

  Czasopisma

  ISSN: 2082-9159

 • PRACA, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO

  Czasopisma

  ISSN: 1642-4670

 • Bezpieczeństwo techniki UPnP

  Artykuł przedstawia technikę UPnP wraz z omówieniem architektury urządzeń, a także przykładowymi scenariuszami użycia. Następnie przedstawiana jest analiza bezpieczeństwa rozwiązania, a także przykłady możliwych nadużyć potwierdzone przeprowadzonymi pracami. Wnioskiem, jaki płynie z tej analizy jest fakt braku zabezpieczeń w standardowych implementacjach, kontrastujący z rosnącą popularnością rozwiązania. Tym samym na dzień dzisiejszy...

 • Bezpieczeństwo w monitoringu

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaproponowano szereg algorytmów realizujących aspekty bezpieczeństwa zorientowane na aplikacje monitorujące. W znaczącej części pozwolą one na zastąpienie pracy czynnika ludzkiego przy przeglądaniu lub analizie zapisów video z monitorowanych miejsc lub obszarów. Ze względu na szeroki potencjalny obszar, zakres zastosowań praktycznych oraz potencjalne efekty natury ekonomicznej u potencjalnych klientów spodziewane jest szerokie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezpieczeństwo handlu elektronicznego

  Rozpatrzono i scharakteryzowano wielowarstwowe architektury systemów informatycznych wspomagających handel elektroniczny. Zasygnalizowano niezbędne różnego typu mechanizmy zabezpieczeń dla podstawowych usług i określonych klas zagrożeń. Główną uwagę zwrócono na podpisy cyfrowe. Na tej podstawie wprowadzono model zaufania oraz zdefiniowano metryki pozwalające na oszacowanie ryzyka przeprowadzanych transakcji. Zaprezentowano również...

 • Bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Lektura artykułu ma przybliżyć problematykę oceny bezpieczeństwa w eksploatacji wybranych obiektów technicznych maszyn, oceny przeprowadzanej w fazie ich eksploatacji. Po przedstawieniu podstawowych terminów dotyczących bezpieczeństwa sklasyfikowano zagrożenia tej eksploatacji. Następnie przedstawiono proces decyzyjny zapewnienia bezpieczeństwa, i w końcu sformułowano strategię wyboru środków bezpieczeństwa w eksploatacji maszyn....

 • Bezpieczeństwo elektroenergetyczne dla pokoleń

  Publikacja
  • W. Kamrat
  • M. Bartosik
  • M. Każmierkowski
  • L. Włodzmierz
  • P. Maciej
  • T. Peryt
  • T. Skoczkowski
  • S. Andrzej
  • S. Adam

  - Przegląd Elektrotechniczny - Rok 2016

  W artykule przeanalizowano źródła energii pierwotnej, ich wystarczalnośći dywersyfikację w skali lokalnej i globalnej, problem dekarbonizacji polskiej elektroenergetyki na tle europejskiej polityki klimatycznej, osiągalność źródeł gazu jako efektywnego paliwa dla energetyki, polski program energetyki jądrowej, bezpieczeństwo zasilania elektrycznych systemów trakcyjnych jako strategicznej alternatywy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Flexicurity. Elastyczność i bezpieczeństwo

  Publikacja

  - Rok 2011

  Flexicurity to koncepcja łącząca elastyczność (flexibility) oraz bezpieczeństwo (security) na rynku pracy. Dokumenty strategiczne Unii Europejskiej wskazują, że docelowo funkcjonowanie europejskich rynków pracy będzie bazowało na modelu flexicurity. Koncepcja flexicurity łączy w sobie, dwa pozornie sprzeczne, pojęcia elastyczności i bezpieczeństwa. Opracowanie stanowi przegląd dokumentów Unii Europejskiej oraz publikacji naukowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezpieczeństwo zintegrowanych łańcuchów transportowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł jest podrozdziałem rozdziału 8 (problemy bezpieczeństwa wielomodalnego transportu osób i towarów) monografii ZSBT.

 • Bezpieczeństwo Świat-Region-Polska

  Czasopisma

  ISSN: 2083-0173

 • Wpływ infrastruktury tramwajowej na bezpieczeństwo

  Publikacja

  Artykuł wskazuje podstawowe problemy szeroko rozumianej infrastruktury tramwajowej, które wpływają na poziom bezpieczeństwa.

 • Bezpieczeństwo informacji wymienianych między witrynami.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstwiono zasadę bezpieczeństwa wymienianych informacji według zaleceń standardu SAML, jego architekturę, funkcje oraz rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa usług. Podano przykładowe zastosowania.

 • Bezpieczeństwo energetyczne Białorusi w strategiach

  Artykuł ukazuje bezpieczeństwo zewnętrzne Białorusi w tekstach strategii

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dbałość o bezpieczeństwo systemów informatycznych.

  Publikacja

  Skoncentrowano się na problematyce bezpieczeństwa systemów informatycznych dla ogólnie pojętej organizacji. Wyszczególniono i omówiono podstawowe zagrożenia dla systemu informatycznego. Sklasyfikowano metody i cele działania szeroko ujętych włamywaczy komputerowych. Przedstawiono sposoby i mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo systemowe. Położono nacisk zarówno na aspekty pozatechniczne, takie jak: polityka bezpieczeństwa, szkolenia...

 • Bezpieczeństwo transportu drogowego: Stan bezpieczeństwa

  Publikacja

  - Rok 2009

  Charakterystyka ogólna wypadków drogowych, czynnik ludzki w wypadkach drogowych, Infrastruktura drogowa i jej otoczenie, Cechy pojazdów drogowych.

 • Bezpieczeństwo w IP Multimedia Subsystem

  Abstrakt Artykuł jest trzecim w cyklu prac poświęconych IP Multimedia Subsystem (IMS) - po przedstawieniu architektury i usług IMS, odpowiednio w zeszytach 12/2009 oraz 2-3/2011 Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych. W obecnym artykule przedstawiono sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przy realizacji tych usług.Artykuł został podzielony został na trzy części w których omówiono ogólne wyzwania bezpieczeństwa...

 • Bezpieczeństwo energetyczne Białorusi w strategiach

  Publikacja

  - Rok 2018

  Artykuł przedstawia koncepcje bezpieczeństwa energetycznego Białorusi zawarte w tekstach trzech strategii

 • Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Obecne sieci komputerowe należą do grupy tzw. sieci otwartych, co umożliwia każdemu swobodny do nich dostęp. Oprócz oczywistych zalet koncepcja ta ma swoje wady. Do wad należy zaliczyć możliwość podsłuchiwania ruchu, podszywania się pod użytkowników, fałszowania aplikacji i realizacji wielu innych tego rodzaju operacji. Zapewnienie bezpieczeństwa w sieciach komputerowych stanowi coraz poważniejszy problem nie tylko dla operatorów...

 • Bezpieczeństwo transakcji w sieciach komputerowych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Lawinowy rozwój Internetu spowodował wzmożone zainteresowanie transakcjami i biznesem w sieci. W pracy przedstawiono przykłady różnych transakcji sieciowych oraz budowę i właściwości infrastruktury klucza publicznego. W podsumowaniu wykazano, że użycie zaawansowanych technik kryptograficznych i serwerów bezpieczeństwa jest niezbędnym warunkiem powodzenia transakcji sieciowych.

 • Bezpieczeństwo sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono problemy charakterystyczne dla aktualnych warunków funkcjonowania wodociągów i kanalizacji. Zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające ze zmian systemowych po 1990 roku oraz z bardzo szybko zmieniającej się oferty materiałowej. W szczególności konieczne jestuwzględnianie wymagań charakterystycznych dla konkretnej grupy wyrobów, w tym wręcz odnoszących się do oferty poszczególnych producentów. Zwrócono uwagę na konieczność...

 • Bezpieczeństwo okrętu w sytuacjach ekstremalnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa i metody oceny bezpieczeństwa statków w sytuacjach ekstremalnych. Przedstawiono podstawowe problemy badawcze. Opisano nowoczesne podejście do oceny bezpieczeństwa statków. Przedstawiono skrótowo, metodę badań i model obliczeniowy. Podano przykłady oceny bezpieczeństwa statków w sytuacjach ekstremalnych, na etapie projektowania. Przedstawiono wnioski praktyczne...

 • Security of Web Services

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł przedstawia zagadnienia związane tematycznie z Web Services. W szczególności dotyczy problemów związanych z zapewniwniem poufności i integralności danych. Zdefiniowano model bezpieczeństwa Web Services integrujący trzy główne technologie: SOAP, UDDI, WSDL.

 • Konfiguracja przestrzeni a bezpieczeństwo = Crime and space configuration

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł podejmuje kwestię występowania patologii społecznych na wielkich osiedlach mieszkaniowych z perspektywy uwarunkowń przestrzennych Przedstawiono wyniki badań pokazujące, że bardzo podobne pod względem rodzaju tkanki, położenia, oraz struktury społecznej blokowiska mogą posiadać odmienną charakterystykę poziomu bezpieczeństwa, co daje się powiązać ze specyficznie kształtowaną strukturą przestrzeni osiedla jako całości. Wskazuje...

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego na arteriach miejskich

  Publikacja

  - Rok 2005

  Bezpieczeństwo ruchu na arteriach miejskich jest bardzo istotnym problemem, gdyż na tych ulicach skupia się najwięcej wypadków i ich ofiar. Aglomeracje miejskie i powiaty grodzkie mają do odegrania istotną rolę w zmniejszeniu liczby śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce, co jest elementem Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005. W niniejszej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego,...

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego na arteriach miejskich.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Bezpieczeństwo ruchu na arteriach miejskich jest bardzo istotnym problemem, gdyż na tych ulicach skupia się najwięcej wypadków i ich ofiar. Aglomeracje miejskie i powiaty grodzkie mają do odegrania istotną rolę w zmniejszeniu liczby śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce, co jest elementem Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005. W niniejszej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego,...

 • Scenariusz rozwoju dla obszaru Bezpieczeństwo żywności

  Publikacja

  - Rok 2011

  Opracowanie jest częścią foresightu technologicznego: Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego, wykonanego w ramach projektu, realizowanego w latach 2009-2011 przez konsorcjum: Instytut Ogrodnictwa (dawniej Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa) w Skierniewicach, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania...

 • Bezpieczeństwo transmisji danych w systemie KNX

  Publikacja

  - Rok 2015

  W artykule przedstawiono wymagania dotyczące bezpieczeństwa transmisji danych w rozproszonych systemach automatyki budynków oraz wskazano potrzebę wprowadzenia mechanizmów ochrony informacji w protokole komunikacyjnym standardu KNX. Zaprezentowano trzy różne metody ochrony informacji opracowane dla systemu KNX: EIBsec, KNX Data Security oraz metodę autorską. Porównano ich właściwości oraz przedstawiono potencjalne obszary zastosowań.

 • Bezpieczeństwo eksploatacyjne komina żelbetowego-studium przypadku

  Monografia traktuje o bezpieczeństwie eksploatacyjnym komina. Monografia na podstawie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego komina o wysokości 100 m usytuowanego na terenie Elektrociepłowni Elbląg zlokalizowanej w Elblągu przy ulicy Elektrycznej 20a.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ logistyki miejskiej na bezpieczeństwo transportu

  Publikacja

  - Rok 2011

 • Bezpieczeństwo ruchu na węzłach [Rozdział 5]

  Publikacja

  - Rok 2008

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezpieczeństwo elektryczne w miejscach gromadzących publiczność

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przestawiono zasady zasilania urządzeń elektrycznych w miejscach, w których może gromadzić się znaczna liczba ludzi. Podano pojęcia i definicje określeń związanych z imprezami gromadzącymi publiczność oraz wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych: układów zasilania, zabezpieczeń i przewodów. Zaprezentowano wytyczne ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej, a także wymagania dotyczące oświetlenia podstawowego...

 • Bezpieczeństwo infrastruktury szynowej na bocznicach kolejowych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2010

  W referacie przedstawiony został problem bezpieczeństwa infrastrukturyszynowej na przykładzie bocznicy kolejowej. Omówiono zasady bezpiecznego użytkowania budowli przeznaczonych do ruchu kolejowego, zasady uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz prowadzenia prób eksploatacyjnych.

 • Bezpieczeństwo transmisji danych w systemie KNX

  Publikacja

  - Rok 2014

  W artykule przedstawiono wymagania dotyczące bezpieczeństwa transmisji danych w rozproszonych systemach automatyki budynków oraz wskazano potrzebę wprowadzenia mechanizmów ochrony informacji w protokole komunikacyjnym standardu KNX. Zaprezentowano trzy różne metody ochrony informacji opracowane dla systemu KNX: EIBsec, KNX Data Security oraz metodę autorską. Porównano ich właściwości oraz przedstawiono potencjalne obszary zastosowań.

 • Zarządzanie jakością a bezpieczeństwo w sektorze spożywczym

  Publikacja

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania i zabezpieczeń

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie przedstawia się wybrane zagadnienia oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego w kontekście wymagań zawartych w dyrektywach europejskich ATEX 100a i ATEX 137 oraz w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. 2003, Nr 143, Poz. 1393). Część referatu poświęcono wybranym zagadnieniom analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego...

 • Lekka obudowa, część 2: bezpieczeństwo pożarowe

  Publikacja

  Lekka obudowa ścienna i dachowa. Przedstawiono wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego zewnętrznych przegród ściennych i dachowych

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne i norma IEC 61508.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł poświęcono genezie serii norm IEC 61508 i wprowadzeniu do koncepcji bezpieczeństwa funkcjonalnego z uwzględnieniem podstawowego przewodnika, wydanego ostatnio przez IEC (International Electrotechnical Commission.

 • Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono zagrożenia pochodzące od urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. Do głównych zagrożeń można zaliczyć pracę przy czynnikach chłodniczych oraz zagrożenia elektryczne pochodzące od instalacji i urządzeń napędowych, oświetleniowych i sygnalizacyjnych. Zaprezentowano środki mające na celu wyeliminowanie tych zagrożeń, przedstawiono sposoby zapobiegania porażeniom elektrycznym...

 • Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna

  Czasopisma

  ISSN: 0867-4752

 • Bezpieczeństwo podróżnych w świetle projektowania węzłów integracyjnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W obliczu coraz bardziej zatłoczonych arterii komunikacji indywidualnej wraca zapotrzebowanie na użytkowanie komunikacji zbiorowej. W najbliższych latach Polska uzyskała środki z Unii Europejskiej na rozwój i modernizację strategicznych sieci kolejowych. W najbliższym czasie wybrane, polskie dworce kolejowe winny uzyskać rangę nowoczesnych terminali przesiadkowych, dostosowanych do standardów unijnych. Mowa tu głównie o poprawie...

 • Bezpieczeństwo w systemie internetowym Sphere Online Judge

  Publikacja

  Przedmiotem rozważań jest powszechnie dostępny portal internetowy udostępniający do rozwiązania wielu problemów o charakterze algorytmicznym. Użytkownicy za pośrednictwem przeglądarki internetowej nadsyłają programy, będące rozwiązaniami zadań, które są następnie kompilowane, uruchamiane i oceniane. Ze względu na charakter systemu, jego bezpieczeństwo jest niezmiernie ważne.

 • kogeneracja systemowa i rozproszona - bezpieczeństwo rynku energii

  Publikacja

  Przedstawiono syntezę rozwiązań kogeneracji systemowej i rozproszonej w aspekcie bezpieczeństwa rynku energii.

 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski w relacjach z Rosją

  Publikacja

  - Rok 2010

  Analiza ukazuje ocenę stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski w relacjach z Rosją w wymiarze infrastrukturalnym. Podejmowane przez kolejne, polskie rządy działania na rzecz zapewnienia stabilnych dostaw surowców energetycznych oraz dywersyfikacji ich źródeł, z uwagi na obecność rosyjskiego kapitału w elementach europejskiej infrastruktury przesyłowej i magazynowej, nie umożliwia eliminacji politycznych wpływów Rosji.

 • CAES – UKŁADY WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU

  Publikacja

  - Rok 2013

  Opracowanie przedstawia krótką charakterystykę systemu elektroenergetycznego, zawiera omówienie sposobów magazynowania energii. Proponowane rozwiązanie akumulacji oraz generacji energii elektrycznej oparte jest na współpracy turbiny gazowej z układem magazynowania powietrza CAES. Omówiono możliwe rodzaje współpracy siłowni CAES z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności z siłowniami wiatrowymi.

 • Bezpieczeństwo elektryczne na placu budowy. Cz. 2.

  Publikacja

  - Rok 2006

  W drugiej części artykułu zwrócono uwagę na środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane na placu budowy. Przedstawiono wymagania aktualnych norm w zakresie doboru i stosowania środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim i przy dotyku pośrednim. Omówiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w warunkach ekstremalnego zagrożenia porażeniem oraz podano zakres kontroli stanu instalacji i urządzeń elektrycznych.

 • Bezpieczeństwo komputerów w sieci. Część 1: Zagrożenia.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono rozmiary i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa komputerów przyłączonych do sieci, statystyki ilościowe i finansowe, rodzaje i drogi ataków na komputery.

 • Bezpieczeństwo w utrzymaniu maszyn i urządzeń technicznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W niniejszym artykule wskazano na dokonujące się w polskich przedsiębiorstwach zmiany w podejściu do bezpieczeństwa pracy, związane z utrzymaniem maszyn i urządzeń technicznych.