Wyniki wyszukiwania dla: PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ

Wyniki wyszukiwania dla: PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ

 • Small hydro-power in the European Union

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono informacje na temat udziału energii odnawialnej w produkcji energii w świecie oraz udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w 25 krajach Unii Europejskiej w roku 1997 i przewidywany udział w roku 2010. Omówiono historię rozwoju małych elektrowni wodnych (MEW) w Unii Europejskiej i dokonano ogólnego przeglądu MEW w krajach UE i w pozostałych krajach Europy. Przedstawiono możliwy rozwój małej energetyki wodnej...

 • Rozwój regionalny Unii Europejskiej

  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Rok 2002

  Polska starając się o członkostwo w Unii Europejskiej jest zobowiązana do odpowiedniego przemodelowania całego systemu polityki rozwoju regionalnej zgodnie ze standardami unijnymi. Celem poniższego artykułu jest omówienie polityki regionalnej Unii w kontekście jej przyszłego rozszerzenia i przyjęcia w struktury nowych członków, w tym również Polski. W artykule przedstawione zostały podstawowe zagadnienia związane z polityką rozwoju...

 • Nowy program brd Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Drogownictwo - Rok 2009

  Dobiega końca realizacja III Programu BRD Unii Europejskiej. Niestety rezultaty tego programu odbiegają od oczekiwań - szczególnie w nowych krajach członkowskich, wśród których negatywnie wyróżnia się Polska. W celu intensyfikacji działań na rzecz brd przygotowano równie wymagający IV Program BRD obejmujący kolejną dekadę.

 • Procesy demograficzne w Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2008

  W rozdziale opisano procesy demograficzne zachodzące w Unii Europejskiej. Zawiera on analizę historycznych uwarunkowań i tendencji starzenia się społeczeństwa. Ponadto, zawarto w nim przegląd konsekwencji starzenia się społeczeństwa oraz powody tego starzenia. Kolejną część rozdziału poświęcono analizie sytuacji osób starszych w społeczeństwie. Podkreślono, że kształcenie ustawiczne jestjednym z najważniejszych elementów systemu...

 • Kolektory słoneczne w Unii Europejskiej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do celów grzewczych. w 15 krajach Unii Europejskiej. Pokazano rozwój systemów solarnych na poziomie UE, jak i w krajach członkowskich UE. Wskazano na możliwy do wykorzystania w przyszłości potencjał energii słonecznej w poszczególnych krajach członkowskich UE. W końcowej części referatu przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania...

 • Rozwój regionalny w Unii Europejskiej

  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Problemy Jakości - Rok 2003

  W niniejszym artykule autorka przedstawia zagadnienia związane z polityką rozwoju regionalnego UE.

 • Tworzenie prawa w Unii Europejskiej

  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Rok 2007

  Autorka opisuje system prawny funkcjonujący w UE

 • Dyrektywa wodna Unii Europejskiej a rolnictwo.

  Publikacja

  Omawia się zarys zagadnień poruszanych w dyrektywie wodnej UE, związek pomiędzy rolnictwem a jakością i ilością wody, narzędzia możliwe do zastosowania oraz wnioski. Wskazuje się na konieczność koordynacji gospodarki wodnej i gospodarki rolnej w warunkach polskich.

 • GAMBIT's position within the European Union's III Road Safety Plan

  Publikacja

  - Rok 2007

  Otwarcie Seminarium GAMBIT 2006, poświęcone wnioskom z dotychczasowych działań oraz planom na przyszłość, zawartym w najnowszym Krajowym Programie GAMBIT 2005. Prace nad nim rozpoczęto w sierpniu 2004, czyli tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W kwietniu 2005 Rada Ministrów przyjęła GAMBIT 2005 jako program dla Polski na lata 2005-2013, skonstruowany zgodnie z metodyką opracowaną dla tych krajów UE-25, których poziom zagrożenia...

 • ENERGIA ODNAWIALNA W PRZEPISACH UNII EUROPEJSKIEJ

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono głowne instytucje Unii Europejskiej (UE) i podstawowe akty prawne. Omówiono politykę energetyczną Unii Europejskiej na podstawie dokumentów Rady UE i Komisji Europejskiej. Przedstawiono ważniejsze tezy zawarte w Białej i Zielonej Księdze oraz omówiono dyrektywy UE dotyczące energetyki.

 • Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące polityki energetycznej

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule omówiono politykę energetyczną w Unii Europejskiej w oparciu o dokumenty Rady UE i Komisji Europejskiej, jak np. Zielona Księga, dotycząca strategii bezpiecznego zaopatrzenia w energię oraz Biała Księga, dotycząca źródeł energii odnawialnej. Przedstawiono ważniejsze dyrektywy, wydawane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, dotyczące polityki energetycznej UE oraz źródeł energii odnawialnej.

 • Ukraina na drodze do Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł ukazuje drogę Ukrainy do struktur Unii Europejskiej i problemy wiążące się ze zmianami dopasowania w aspekcie gospodarczym, politycznym i kulturowym

 • Proces harmonizacji podatków w Unii Europejskiej

  Publikacja

  Harmonizacja podatków jest jednym z elementów procesu integracyjnego realizowanego w ramach Unii Europejskiej. Praktyka pokazuje, że harmonizacja na obszarze Wspólnoty jest budzącym wiele emocji, skomplikowanym procesem, który przebiega z różnym natężeniem. W głównej mierze zostały mu poddane podatki pośrednie w tym VAT i akcyza. W opracowaniu Autor przybliża najważniejsze działania podjęte dotąd w celu harmonizacji podatków.

 • Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono różne aspekty szkolnictwa wyższego w krajach Unii Europejskiej(z wyjątkiem Luksemburga) oraz Norwegii. Książka składa się z 15 rozdziałów,z których każdy jest poświęcony szkolnictwu wyższemu jednego kraju. Przedstawiono opisy struktur systemów szkolnictwa wyższego, struktur zarządzania w uniwersytetach, ciał pośrednich (buforowych), konsultacyjnych i doradczych, struktur studiów i nadawanych kwalifikacji akademickich,...

 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Zasady ustrojowe

  Publikacja

  - Rok 2010

  ...

 • Polskie banki a unormowania prawne Unii Europejskiej

  Publikacja
  • V. Knitter-Trzcińska
  • A. Knitter-Trzcińska
  • M. Szywała

  - Rok 2005

 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Unia Europejska jako wyjątkowy podmiot pełni w stosunkach międzynarodowych różne role, a Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeńtwa stanowi ważny instrument realizacji celów UE w środowisko zewnętrznym. Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE w świetle zapisów traktatowych i podejmowanych działań o charakterze globalnym i regionalnym w wielu dziedzinach świadczy o woli państw członkowskich umacniania współpracy w dążeniu...

 • Funkcje portów morskich w gospodarce Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2005

  opracowanie zawiera prezentację współczesnych funkcji portów morskich w rozwoju gospodarczym krajów Unii Europejskiej w warunkach konkurencyjnego otoczenia

 • Zarządzanie wiekiem w wybranych krajach Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2008

  Rozdział dotyczy zarządzania wiekiem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zawarto w nim krótki przegląd teoretyczny dotyczący tej koncepcji, a w jego dalszej części zamieszczono między innymi opis sytuacji starszych pracowników na rynku Unii Europejskiej. Można tu również znaleźć przegląd różnego rodzaju inicjatyw związanych z zarządzaniem wiekiem w UE. Dotyczą one systemowych rozwiązańw postaci programów rządowych, regulacji...

 • Determinanty zróżnicowania cen pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

  Publikacja

  Artykuł dotyczy przestrzennego zróżnicowania cen w krajach Unii Europejskiej. Bada relacje między reltywnym poziomem cen, a PKB per capita, kosztami transportu i kosztami pracy.

 • Ciepłownictwo w Unii Europejskiej i w Polsce.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono historię ciepłownictwa, którego początki sięgają XIV i XV wieku. Scharakteryzowano ciepłownictwo współczesne w 15 krajach Unii Europejskiej, pokazując produkcję energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, paliwa wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej w UE oraz w Europie Śr. i Wsch. Podano charakterystykę ciepłownictwa w Polsce, pokazując politykę energetyczną naszego kraju, potencjał ciepłownictwa oraz...

 • Migracje polskich przedsiębiorców do krajów Unii Europejskiej

  Publikacja

  W artykule przedstawiono sytuację polskich przedsiębiorców po wejściu kraju do UE. Zwrócono szczególną uwagę na zwiększone możliwości przemieszczania się ich do innych krajów Unii i chęci uruchamiania w tych krajach działalności gospodarczej ze względu na bardziej sprzyjające im warunki prawne i przychylniejsze otoczenie gospodarcze. Wskazano też dane liczbowe dotyczące polskich przedsiębiorców, którzy uruchomili działalność gospodarczą...

 • Konwergencja płac w Unii Europejskiej (1995-2005)

  Publikacja

  Artykuł jest próbą oceny procesów konwergencji płac w kontekście postępującej integracji europejskiej. W szczególności, analizujemy tendencjach dotyczące relatywnych stawek płac obserwowalnych w 20 krajach UE (UE-15 oraz pięć krajów Europy Środkowo-Wschodniej) oraz 12 sektorach przemysłu przetwórczego w latach 1995-2005. Analiza konwergencji typu sigma wskazuje, że we wszystkich analizowanych sektorach zróżnicowanie płac jest najwyższe...

 • Prawo europejskie a założenia polityki edukacyjnej Unii Europejskiej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Cykl artykułów poświęconych problematyce prawnej ma formę mini wykładów zamieszczanych w miesięczniku kadry kierowniczej oświaty pn. Dyrektor Szkoły. Celem artykułów jest propagowanie wiedzy prawnej w środowisku nauczycieli. Artykuły zamieszczane są w stałej rubryce, przygotowywanej przez Elżbietę Walkiewicz pn. Elementarz Prawny.

 • Rewitalizacja dziedzictwa przemysłowego w prawodawstwie Unii Europejskiej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Wystąpienie omawia wybrane aspekty prawne związane z ochroną dziedzictwa przemysłowego w aspekcie prawodawstwa unijnego.

 • Pomoc publiczna w polityce przemysłowej Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł jest prezentacją sytuacji uzasadniających wykorzystanie pomocy publicznej jako instrumentu polityki przemysłowej oraz ukazaje tendencje występujące w tym zakresie zarówno w UE jako całości jak również w poszczególnych krajach członkowskich.

 • Możliwości finansowania instytucji kultury w Unii Europejskiej

  Publikacja

  Od wielu lat zaobserwować można narastający problem pokrycia kosztów działalności polskich instytucji kultury z otrzymywanego dofinansowania i wypracowanych przychodów własnych. Jednocześnie pogłębiający się kryzys finansów publicznych powoduje ograniczenia wydatków na kulturę. Jednym z podstawowych problemów instytucji kultury jest szukanie w warunkach gospodarki rynkowej takich źródeł finansowania działalności, które zapewniłyby...

 • Edukacja, badania naukowe i innowacje w Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy przedstawiono zagadnienie dotyczące stanu szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata. Ujęto je także w kontekście Narodowego Planu Rozwoju oraz Komunikatu Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

 • Uwarunkowania prawne transgranicznych upadłości przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule zwrócono uwagę na aspekty prawne transgranicznych upadłości przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Nawiązano także do aspektów historycznych tworzenia tego prawa.

 • Rola uczelni na rynkach rozwiniętych krajów Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Omówiono powiązania uczelni i ludzi nauki z praktyką gospodarczą na rynkach rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Przedstawiono rozwiązania ułatwiające transfer wiedzy i wynalazków z uniwersytetów do firm na przykładzie rozwiązań z Finlandii, Belgii oraz Wielkiej Brytanii. Sformułowano wnioski.

 • Polityka edukacyjna Unii Europejskiej a proces przeobrażeń w oświacie

  Publikacja

  - Rok 2010

  Publikacja obejmuje problematykę przemian systemowych w sektorze oświaty związanych z realizacją podstawowych założeń polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. Poruszane w niej zagadnienia odnoszą się głównie do: obowiązującej w krajach UE koncepcji uczenia się przez całe życie,realizacji europejskich programów edukacyjnych oraz podstawowych regulacji prawnych związanych z powszechną edukacją

 • Bezrobocie w wybranych krajach unii europejskiej - analiza porównawcza

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przemiany społeczno - gospodarzce rozpoczęte w 1989 roku w Polsce doprowadziły do wielu zmian - w tym rónież na rynku pracy, zcego potwierdzeniem jest pojawienie się zjawiska bezrobocia jawnego charakterystycznego dla krajów rozwiniętych gospodarczo. Clem niniejszego artykułu jest przedstawienie stopy bezrobocia w Polsce w latach 1990- 2002 na tle wybanych krajów Unii Europejskiej

 • Nauczanie zagadnień cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej – trendy, wyzwania

  Znaczenie edukacji, szkoleń i podnoszenia świadomości zagadnień cyberbezpieczeństwa jest dziś, w erze społeczeństwa informacyjnego powszechnie uznane. W ostatnich latach w Unii Europejskiej pojawiło się wiele nowych inicjatyw związanych między innymi z rozwijaniem programów uniwersyteckich, przygotowywaniem specjalistycznych i profilowanych szkoleń, uruchamianiem masowych otwartych kursów online, a także badaniami opinii publicznej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionach Unii Europejskiej

  Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie jest jednym z najważniejszych problemów transportu. Liczba ofiar śmiertelnych na drogach jest ponad 20-krotnie większa niż łączna liczba ofiar na kolei i w lotnictwie. W celu poprawy te sytuacji konieczne jest spojrzenie na ten problem z perspektywy mniejszych obszarów jakimi są regiony NUTS-2. Ich zróżnicowanie pod względem demograficznym czy kulturowym może wpływać na zróżnicowany...

 • Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

  Artykuł prezentuje internacjonalizację MSP w świetle badań, motywy internacjonalizacji oraz proces internacjonalizacji firmy w teorii.

 • Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące polityki energetycznej. Cz. II

  Publikacja

  - Rok 2005

  W II części artykułu omówiono Dyrektywę 2002/91/EC na temat charakterystyki energetycznej budynków, Dyrektywę 2003/30/EC w sprawie wykorzystania biopaliw lub innych paliw odnawialnych w transporcie, Dyrektywę 2003/54/EC na temat wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej, Dyrektywę 2003/55/EC na temat wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku gazu, Dyrektywę 2003/96/EC w sprawie podatków od produktów energetycznych...

 • System transportowy Regionu Morza Bałtyckiego po rozszerzeniu Unii Europejskiej

  Sieć TEN-T w Regionie Morza Bałtyckiego. Inicjatywy i projekty transportowe w Regionie Morza Bałtyckiego. Rozwój transportu w Strategii dla Regionu Morza Baltyckiego.

 • Ewolucja polityki transportowej Unii Europejskiej w kontekście równoważenia rozwoju

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł przedstawia wpływ paradygmatu zrównoważonego rozwoju na politykę transportową Unii Europejskiej w poszczególnych okresach jej funkcjonowania.

 • Udział Unii Europejskiej w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce.

  Publikacja

  W artykule analizowany jest udział inwestorów z krajów Unii Europejskiej w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce w latach 1992-2002. Zwrócono uwagę na dominację Unii w lokowaniu kapitału w tej formie w Polsce.

 • Modele zarządzania systemami oświaty w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł obejmuje problematykę funkcjonowania systemów zarządzania oświatą w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Na tle rozwiązań systemowych krajów UE zostały zaprezentowane polskie rozwiązania systemowe w dziedzinie zarządzania edukacją.

 • Wykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej w rozwoju gospodarczym Polski

  Publikacja

  W artykule dokonano podsumowania polskich doświadczeń w zakresie korzystania z różnych form pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Polski. Wskazano na przyczyny niewykorzystania udostępnionych funduszy i kierunki usprawnienia korzystania z pomocy finansowej.

 • Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej a stopa bezrobocia w Polsce

  W części teoretycznej artykułu przedstawiono koncepcję przyczynowo-skutkowego modelu bezrobocia oraz omówiono jego dynamiczny charakter. Skonstruowany model teoretyczny poddano dwustopniowej weryfikacji empirycznej. W pierwszej kolejności oszacowano jego postacie, wykorzystując rejestrowane dane GUS oraz BAEL z okresu poprzedzającego wstąpienie Polski do UE. Wykorzystując oszacowane postacie modelu przeprowadzono prognozy warunkowe...

 • Straż graniczna w procesie uszczelniania zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Wejście Polski do UE wymusiło wprowadzenie standartów ochrony granicy państwowej według norm unii. Podstawę prawną stanowi traktat z Schengen z 14.06.1985 oraz krajowe akty prawne (np. Polska Strategia Zintegrowanego zarządzania Granicą). Akty prawne normują cały szereg zjawisk: przekraczanie granicy, jej szczelność, dostosowanie prawa w tej kwestii do wymogów Unii Europejskiej, odpowiednia kadra i rozszerzone uprawnienia straży....

 • Konwergencja cen w Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących

  Artykuł dotyczy kwestii zróżnicowania poziomu cen na terenie krajów Unii Europejskiej. Bada konwergencje cen w okresie 1992-2001 na podstawie indeksu poziomu cen obliczanego za pomocą parytetu siły nabywczej. Na tym tle ukazany został problem poziomu cen w krajach kandydujących w tym także w Polsce.

 • Miejsce programu GAMBIT w III planie BRD Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Otwarcie Seminarium GAMBIT 2006, poświęcone wnioskom z dotychczasowych działań oraz planom na przyszłość, zawartym w najnowszym Krajowym Programie GAMBIT 2005. Prace nad nim rozpoczęto w sierpniu 2004, czyli tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W kwietniu 2005 Rada Ministrów przyjęła GAMBIT 2005 jako program dla Polski na lata 2005-2013, skonstruowany zgodnie z metodyką opracowaną dla tych krajów UE-25, których poziom zagrożenia...

 • Wyzwania i problemy aktywizacji peryferyjnych niskorozwiniętych obszarów Unii Europejskiej

  Publikacja

  Są duże dysproporcje w poziomie rozwoju między obszarami metropolitalnymi a pozostałymi, zwanymi tu peryferyjnymi. Dysproporcje dotyczą też badań – wiele z nich dotyczy obszarów metropolitalnych. Dlatego autor podjął w 2009 r. badania dotyczące problemów aktywizacji obszarów peryferyjnych. Głównym problemem jest w nich niedostatek endogenicznych czynników stanowiący barierę samodzielnego zainicjowania wzrostu. Potrzeba rozwoju...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezpieczeństwo transportu w polityce transportowej Polski i Unii Europejskiej.

  Publikacja

  Charakterystyka polskiej i europejskiej polityki transportowej.Bezpieczeństwo transportu. Współczesne tendencje w działaniach prewencyjnych oraz działania systemowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • Innowacje jako czynnik rozwoju usług w krajach Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Usługi w ostatnich latach stają się coraz ważniejszą częścią gospodarki światowej. Stają się jednoczesnie jednym z ważniejszych czynników rozowju innowacyjności krajów rozwiniętych. Unia Europejska pod tym względem pozostaje stosunkowo słabo rozwiniętym obszarem. W artykule podjęto próbę przeanalizowania zjawiska innowacyjnościw usługach.

 • Polski rynek pracy na tle wybranych rynków Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Polityce wobec europejjskiego rynku pracy poświęcono w prawie wspólnotowym wiele miejsca, co wynikało z przeobrażeń uregulowań prawnych i dostosowywania ich do zmieniających się warunków kształtujących się na wewnętrznym rynku pracy. Polskie przepisy regulujące rynek pracy rowniez uległy licznym zmianom, co wynikało z ewaluacji rynku pracy i integracji naszego kraju ze strukturami UE. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie...

 • Zjawisko ''migracji'' polskich przedsiębiorców do innych krajów Unii Europejskiej

  Publikacja

  W rozdziale akcentowano trudności związane z badaniem ''migrujących'' z kraju przedsiębiorców oraz wskazano na ograniczone możliwości uzyskiwania informacji na ich temat, a konkretnie liczb tych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w innych krajach UE.