Wyniki wyszukiwania dla: kryzys planetarny a miasta - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: kryzys planetarny a miasta

Wyniki wyszukiwania dla: kryzys planetarny a miasta

 • Przemijająca trwałość miasta.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Omówiono kryzys współczesnego miasta i próby jego przezwyciężenia reprezentowane w koncepcji zrównoważonego rozwoju miasta. Przedstawiono podstawowe cechy procesów rozwoju miasta i prób sterowania nimi, zwracając uwagę na zagadnienia podejścia całościowego, kontekstualnego oraz chroniczności i cykliczności tych procesów. Omówiono całościową koncepcję rewitalizacji struktur miejskich.

 • Gdańskie otwarcie roku akademickiego 2022/2023

  Wydarzenia

  01-10-2022 12:00 - 01-10-2022 15:30

  Pierwszego października, w sercu Gdańska, przy dźwięku carillonów odgrywających Gaudeamus igitur, kilkanaście gdańskich uczelni uroczyście otworzy rok akademicki 2022/2023.

 • Niepokoje i pytania.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Kryzys przestrzeni publicznych współczesnego miasta identyfikowany jest z kryzysem całego miasta i jego lokalnej społeczności. Jest to uzasadnione faktem, że to właśnie przestrzeń publiczna stanowi o istocie miasta jako zjawiska kulturowego, zwłaszcza w kręgu kultury europejskiej. Przyczyn kryzysu dopatrywać się można w rysującej się dysharmonii między potrzebami społecznymi a formą przestrzeni służącą tym potrzebom.

 • PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

  Publikacja

  - Rok 2017

  Przestrzeń publiczna jest jednym z najpoważniejszych wyzwań i problemów współczesnej urbanistyki szeroko dyskutowanym również wśród władz miejskich, mieszkańców oraz prywatnych inwestorów. Wielopłaszczyznowy kryzys przestrzeni publicznych wynika z dynamicznych zmian zachodzących w wymiarze fizycznym oraz w wymiarze społecznym miasta. Przytoczone w artykule zagadnienia dotyczące zagarniania przestrzeni przez małe grupy społeczne,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kryzys subprime a sytuacja banków komercyjnych w Polsce

  Globalny kryzys finansowy pozostawił swój ślad nie tylko na uczestnikach rynku, uniemożliwił również prawidłowe działanie całej gospodarki. Mimo, iż swój początek wiąże z amerykańskim segmentem najbardziej ryzykownych kredytów hipotecznych dotknął nie tylko Stany Zjednoczone, dotarł też do innych rozwiniętych państw, powodując spadek aktywności w narodowych gospodarkach wielu krajów.Konsekwencją tego jest koncentracja banków,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kryzys bankowy jako przejaw niestabilności systemu finansowegow

  Sprawne i efektywne funkcjonowanie każdej gospodarki uzależnione jest przede wszystkim od bezpiecznego, stabilnego i nowoczesnego systemu bankowego. Zakłócenia w pracy systemu finansowego i zaburzenia efektywności świadczenia usług pośrednictwa finansowego negatywnie wpływają na sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Najpoważniejszą konsekwencją niestabilności finansowej jest kryzys finansowy, często utożsamiany z kryzysem...

 • Socjologia miasta 2021/22

  Kursy Online
  • M. Dymnicka

  Przedmiot kursu: wybrane zagadnienia z socjologii miasta obejmujące przemiany współczesnego środowiska zurbanizowanego w aspekcie społecznym, kulturowym i przestrzennym.   Cel przedmiotu:  przedstawienie związków zachodzących pomiędzy środowiskiem społecznym i przestrzennym na tle współczesnych przemian miasta  

 • Socjologia miasta 20/21

  Kursy Online
  • M. Dymnicka

  Przedmiot kursu: wybrane zagadnienia z socjologii miasta obejmujące przemiany współczesnego środowiska zurbanizowanego w aspekcie społecznym, kulturowym i przestrzennym.   Cel przedmiotu:  przedstawienie związków zachodzących pomiędzy środowiskiem społecznym i przestrzennym na tle współczesnych przemian miasta  

 • Kryzys globalny a sytuacja gospodarcza Polski

  W opracowaniu określono źródła międzynarodowych problemów gospodarczych oraz wskazano ich konsekwencje, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gospodarczej Polski.Stwierdzono, że w okresie globalizacji działa tzw. efekt domina, powodując nasilanie się w poszczególnych krajach sytuacji kryzysowych. Nie dostrzeżone w porę problemy gospodarcze przekształcają się w realne kryzysy, w tym finansowe. W związku z tym, kraje całego świata...

 • Urbansketching

  Publikacja

  - Rok 2011

  Katalog wystawy prezentującej dorobek warsztatów Urban Sketchers em Benfica : viajar pelo bairro com um caderno, które odbyły się w Lizbonie w dzielnicy Benfica 6 listopada 2011. Na stronach 20 i 21 tekst autora i 4 rysunki

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Błędy w działaniach zarządczych ukierunkowanych na kryzys w podmiotach leczniczych i ich wpływ na jakość usług

  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano podstawowe aspekty doskonalenia jakości w podmiotach leczniczych. Na podstawie przychodni zidentyfikowano mozlwie błędy związane z działaniami zarządczymi ukierunkowanymi na kryzys a także powiązania i ich wpływ na jakość świadczenia usługi zdrowotnej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Miasta bez barier

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł opisuje zrealizowane w maju 2005 roku warsztaty studenckie ''Miasta Bez Barier'', ktore przeprowadzone zostały w Gdyni i Kwidzynie

 • Lider krajobrazu miasta

  Kursy Online
  • A. Niemand-Niedziela
  • J. Szechlicka-Kisłowska
  • H. Obracht-Prondzyńska
  • A. Górka
  • M. Helenowska-Peschke
  • M. Rembeza
  • M. Zaworska

 • Udział podmiotów gospodarczych determinantą transformacji współczesnego miasta w kierunku inteligentnego miasta

  Wraz ze wzrostem populacji, miasta dotykają złożone problemy. Skalę problemu ilustrują liczby: w 2008 r. na terenach zurbanizowanych żyło ponad 50% światowej populacji, czyli około 3,3 mld ludzi, zaś do 2030 r. prognozuje się wzrost liczby ich mieszkańców do ok. 5 mld. Jedną z koncepcji poprawy warunków życia jest koncepcja smarc city (SC) - inteligentnego miasta.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • W stronę spersonalizowanego miasta?

  Od czasów Platona i Witruwiusza nie ustają wysiłki na rzecz dążenia do prawdy, dobra i piękna skupione wokół miasta jako idei politycznej i przestrzeni fundamentalnie egzystencjalnej. Towarzyszy im od wieków myślenie o idealnej organizacji i kompozycji miasta, o poczuciu podmiotowości mieszkańców i użytkowników, doświadczaniu przez nich czasu i przestrzeni. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy już nie przestrzeń, a czas i jego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przyczyny przemian współczesnego miasta

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artkule omówiono przyczyny przemian współczesnego miasta. W szczególności zaprezentowano te czynniki które stymulują zachodzenie procesów przekształceń jego przestrzeni

 • Trwałość i zmienność struktur przestrzennych miasta historycznego na przykładzie Głównego Miasta w Gdańsku.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Główne Miasto, istotna część historycznego Gdańska, stanowi interesujący przykład udanego powrotu do życia fragmentu miasta zniszczonego w czasie II wojny światowej. Jego odbudowa i rozwój w ostatnim pięćdziesięcioleciu jest nie tylko usilnym działaniem o przywrócenie i zachowanie odpowiedniej rangi, jaką miasto posiadało w przeszłości, ale przede wszystkim wyznaczeniem jego własnej drogi rozwoju określanej przez tradycję miejsca,...

 • Fortyfikacje Gdańska - granice miasta.

  Publikacja

  - Architektura & Biznes - Rok 2004

  W pracy przedstawiono unikatowe na skalę europejską zachowane fragmenty systemu fortyfikacji Gdańska oraz znaczenie, jakie mają dla budowy współczesnego wizerunku miasta i ożywiania jego przestrzeni publicznej.

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy zagadnienia tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Opisane w nim zostały zagadnienia genezy tego zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem przeobrażeń miast amerykańskich. Omówiona została także typologia przestrzeni tematycznych.

 • Polskie miasta wielkich osiedli

  Publikacja

  - Rok 2006

  Powojenna forma miasta poslkiego w dużym uproszczeniu to odbudowana starówka i liczne luźno z nia powiazane osiedla mieszkaniowe. Problem kondycji zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych głównie w modernistycznych monostrukturalnych osiedlach mieszkaniowych jest obecnie jednym z najważniejszych kwestii stabilności społecznej polskich miast. Kluczem do wielu kwestii będzie w przyszłości kwestia losów wielkich spółdzielni mieszkaniowych....

 • Tworzenie miasta przyjaznego wszystkim

  Publikacja

  - Rok 2017

  Tworzenie miasta przyjaznego wszystkim, to zadnie, które jest prawdopodobnie celem wszystkich włodarzy miejskich. Czy nie jest tak, że każdy chciałby w takim mieście zamiesz-kać? Jednak zadanie to jest dość trudne, bo wymaga pogodzenia wielu aspektów życia mieszkańców. Obecnie do zagadnień środowiskowych związanych z szeroko rozumianą ekologią dochodzi zagadnienie dostosowania przestrzeni zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Muzeum Miasta Gdyni 30 lat

  Publikacja

  - Rok 2013

  Publikacja ilustrująca 30 lat działalności Muzeum Miasta Gdyni. Publikacja liczy 168 stron i zawiera 284 reprodukcji prac (praca autora s.89) i notę biograficzną w języku polskim. Wydawcą publikacji jest Muzeum Miasta Gdyni, ISBN 978-83-937119-0-1.

 • Boiling crisis - danger or a must?

  Publikacja
  • M. Gliński

  - Rok 2008

  W artykule przedstawiono zjawisko kryzysu wrzenia w przepływie. W głównej mierze skupiono się na zjawisku dryout'u podczas przepływu pierścieniowego. W pracy przedstawiono teoretyczny model wysychania filmu cieczowego na ściance wraz z jego modyfikacją w oparciu o model dwurównaniowy zaprezentowany przez Sedlera i Mikielewicza (1981). Model ten opiera się na bilansie cieczy w rdzeniu przepływu i w filmie cieczowym, gdzie głównym...

 • Miasta krótkich dróg

  Publikacja

  - Rok 2005

  Należy zrewidować poglądy na temat wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych. Modernistyczne wizje miast zakładały tworzenie schierarchizowanych ośrodków usługowych - osiedlowych, dzielnicowych i centralnych. Socjalistyczne miasta nigdy w pełni nie wykształciły powyższych ośrodków. W wielu przypadkach ułomne struktury polskich miast zostały w ostatnim czasie dopełnione, niezbędnymi dla właściwego funkcjonowania, centrami...

 • Serce miasta jako muzeum sztuki narodowej

  Serce miasta to przestrzeń obok bycia gdzieś, będąca kiedyś. Tak rozumiana specyfika serca miasta prowadzi do pytania o jego kompozycję rozgrywającą się w wymiarze czasowym. Rytmiczność i unikatowość składają się na kompozycję serca miasta rozumianą jako uporządkowana przestrzeń wydarzeń. Te cechy zbliżają myślenie o sercu miasta i rozumienie jego specyfiki do współczesnych teorii kształtowania muzeum sztuki. Współczesne muzeum...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kapitał marki miasta Gdańska - ujęcie marketingowe

  Publikacja

  - Rok 2023

  Kapitał marki miasta obejmuje zestaw jego unikalnych cech, które umożliwiają rywalizowanie o potencjalnych klientów: mieszkańców, turystów, studentów czy też inwestorów. Niniejszy rozdział dotyczy problematyki czynników kształtujących markę miasta Gdańsk określonych na podstawie wyników badania jakościowego. Zostało ono przeprowadzone w formie wywiadu z ekspertami zajmującymi się zawodowo kreowaniem marki miast. Wyboru respondentów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Szkice miasta. Sem. VI GP 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Krenz

  Szkic, jako narzędzie poznania architektury i przestrzeni miasta, analizy struktury i relacji przestrzennych oraz sposobów funkcjonowania.

 • Dlaczego oświetlamy miasta? - perspektywa urbanisty

  Publikacja

  W artykule opisana została rola światła sztucznego w mieście na tle historycznym. Narzędzie jakim jest oświetlenie zostało ukazane jako istotny element nocnego krajobrazu współczesnego miasta.

 • Tematyzacja architektury a autentyzm przestrzeni miasta.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł zawiera rozważania związane ze zjawiskiem tematyzacji architektury czyli intencjonalnego nadawania jej form z okresów minionych oraz związanych z tym zagrożeń dla autentyzmu przestrzeni miasta.

 • Socjologia miasta 2023/24

  Kursy Online
  • M. Dymnicka

 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa

  Publikacja

  - Rok 2016

  Praca dotyczy planowania rewitalizacji miasta Wejherowa w oparciu o wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Na jej strukturę składają sie zarówno delimitacja obszarów zdegradowanych i rewitalziajci jak i zapisy samego Programu Rewitalizacji

 • Trzy miasta Gdańska w zderzeniu ze współczesnością.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Gdańsk składa się z 3 zlokalizowanych dotąd ośrodków miejskich - Głównego Miasta, Starego Miasta i Dolnego Miasta. Ostatnia wojna światowa w różnym stopniu obeszła się z znajdującą się tam zabudową. Wpłynęło to, jak i wartość zachowanej substancji na rodzaj przyjętych później prac badawczo-konserwatorskich a w szczególności strukturę zabudowy kwartałów i ogólne zagospodarowanie przestrzeni.

 • Zrównoważone formy funkcjonowania miasta i jego otoczenia

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiony jest przegląd koncepcji równoważenia miasta i jego otoczenia. W szczególności omówiona jest idea miasta zwartego, miejskiej wioski, nowego urbanizmu, permaculture, jurydyki.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dworzec kolejowy w strukturze miasta

  Publikacja

  - Rok 2006

  W dniach 30-31 stycznia w Tczewie odbyła się międzynarodowa konferencja "Dworzec kolejowy w strukturze miasta - nowe szanse". Celem konferencji było przedstawienie możliwości przekształceń terenów kolejowych i pokolejowych. Dzięki wystąpieniom przedstawicieli różnych dziedzin możliwe było szerokie określenie problemów związanych z dworcami kolejowymi.

 • Karolina Krośnicka dr hab. inż. arch.

  Karolina A. Krośnicka, dr hab. inż. arch., jest profesorem uczelni w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.  Przez wiele lat (1998-2016) była zatrudniona w Katedrze Transportu i Logistyki na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni, gdzie zajmowała się głównie zagadnieniami związanymi z planowaniem portów morskich i terminali portowych. Obecnie jej...

 • Współczesne problemy mieszkaniowe Głównego Miasta Gdańska

  Publikacja

  Główne Miasto Gdańska stanowi szczególny przykład dzielnicy mieszkaniowej, odbudowanej po dotkliwych zniszczeniach wojennych w duchu historycznym. Nowe kamienice spełniają wymogi powojennych przepisów prawa budowlanego uwzględniająć sposób doświetlenia, wentylacji, komunikacji mieszkań. Aktualnie jest to interesujący obszar miasta postrzegany jako zabytkowy dzięki zachowanym budowlom historycznym. W sytuacji, gdy Główne Miasto...

 • Proekologiczny model struktury miasta

  Publikacja

  - Rok 2007

  Współczesne aglomeracje miejskie w ich gwałtownym wzroście rozsadzają wszelkie dotychczas znane człowiekowi skale. Wzrasta też stopień komplikacji systemów osadniczych. Nasza cywilizacja stałą się cywilizacją miejską i to w sposobie zarządzania systemami miejskimi należy upatrywać możliwości większego zrównoważenia przyszłego rozwoju. Artykuł przedstawia koncepcję modelu struktury miasta, pozwalającą na zoptymalizowanie jego funkcjonowania...

 • Gminny Program Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański

  Publikacja

  - Rok 2016

  Publikacja stanowi podsumowanie prac nad programem rewitalziacji miasta. Ujeto w nim zagadnienia delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapisy samego planu.

 • Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych w Polsce odpowiedzią na kryzys finansowy

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule podjęto próbę przedstawienia koncepcji społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych. Podstawowym celem artykułu jest wskazanie związku między działaniami odpowiedzialnymi społecznie instytucji finansowych a przyszłością tych instytucji zwłaszcza w obliczu konsekwencji kryzysu finansowego.

 • Nowe instrumenty kształtowania przestrzeni publicznych miasta

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy zagadenień budowy instrumentarium realizacji współczesnych przestrzeni publicznych miasta. Obejmuje przegląd dostępnych instrumentów działania ora zmożliwości ich stosowania w odniesieniu do procesów kreacji nowych przestrzeni publicznych.

 • Idea miasta-ogrodu w rozwoju współczesnej urbanistyki

  Publikacja

  - Rok 2017

  Artykuł prezentuje ideę miasta-ogrodu Ebenezera Howarda, uznawanej za podwaliny współczesnej urbanistyki oraz systemowego i kompleksowego myślenia o rozwoju miast. Wielokrotnie opisywaną koncepcję naszkicowano jako tło powstania najważniejszych manifestów i teorii urbanistycznych XX i XXI wieku. Celem projektu miasta-ogrodu miała być naprawa fatalnej sytuacji miast przemysłowych i panujących w nich bardzo ciężkich warunków życia,...

 • Polityka przestrzenna miasta. Cele, strategie, instrumenty, projekty.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule omowiono zagadnienie określania celów rozwoju miasta oraz możliwych strategii działania, służących ich realizacji. Główną cześcią artykułu jest omówienie możliwego do zastosowania w polskich warunkach instrumentów sterowania rozwojem przestrzennym miasta. Uzupełnieniem tych rozważań jest analiza mozliwości wykorzystania konceptu projektów wielkoskalarnych w planowaniu rozwoju miast w Polsce.

 • Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta post-socjalistycznego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy miejsca procesów suburbanizacyjnych w przekształceniach miasta post-socjalistycznego. Omówiono w nim m.in. różne aspekty i rodzaje procesów suburbanizacyjnych, w tym na tle specyficznych uwarunkowań rozwojowych miasta polskiego. W artykule zawarto także refleksje na temat zagrożeń dla przestrzeni polskich miast wiążących się z procesem suburbanizacji.

 • Pozaplanistyczne instrumenty kształtowania przestrzeni publicznych miasta.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Artykuł dotyczy pozaplanistycznych, a więc nie wymaganych ustawowo instrumentów gospodarowania przestrzenią, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kształtowania przestrzeni publicznych miasta. Zawarto w nim omówienia poszczególnych grup instrumentów, jak i przykładowe ich zastosowania.

 • Zbiór przepisów cechu kowali z Młodego Miasta

  Publikacja

  - Rok 2017

  Nota katalogowa dotycząca najstarszego przedstawienia odcisku pieczęci Młodego Miasta

 • Historia i tradycje planistyczne Młodego Miasta

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł obejmuje przegląd planów i projektów rozwojowych obszaru Młodego Miasta w Gdańsku na tle historii jego przekształceń. Zawarto w nim skrótowe opisy kolejnych koncepcji projektowych oraz wynikajace z nich wnioski do współczesnych przekształceń.

 • Historia i tradycje planistyczne Młodego Miasta

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł obejmuje przegląd planów i projektów rozwojowych obszaru Młodego Miasta w Gdańsku na tle historii jego przekształceń. Zawarto w nim skrótowe opisy kolejnych koncepcji projektowych oraz wynikajace z nich wnioski do współczesnych przekształceń.

 • Swoistość ustrojowa Wolnego Miasta Gdańska

  Publikacja

  - Rok 2003

  Swoistość prawno-ustrojowa Wolnego Miasta Gdańska wynikała z takich uwarunkowań, jak: 1) istnienie na obszarze 1892,1 km2 czterech władz, a mianowicie: gdańskich (Senatu, Volkstagu); Komisariatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej; Wysokiego Komisariatu Ligi Narodów; Rady Portu i Dróg Wodnych; 2) zachowanie w Wolnym Mieście Gdańsku pruskiego aparatu władzy, tj. władz administracyjnych, policyjnych, sądowniczych; 3) utrzymanie...

 • Muzeum w krajobrazie współczesnego miasta.

  Publikacja

  Przedmiotem pracy jest analiza tego, jak współcześnie postrzegana jest prezentacja muzealna i jakim przeobrażeniom została ona poddana na przestrzeni wieków. Znaczenie słowa muzeum przeszło ewolucję od pojedynczego obiektu i oferowanej w nim ekspozycji do dostrzeżenia w obiektach, zespołach obiektów oraz całych miejskich strukturach przedmiotów ekspozycji. Na szczególną uwagę zasługują budynki muzealne, które w sposób znaczący...

 • Kreowanie wizerunku miasta przez działania rewitalizacyjne - przykład Gdańska

  Artykuł wskazuje potencjał działań rewitalizacyjnych w procesie budowania wizerunku miasta. W tym kontekście podkreślono rolę city-marketingu, przywołując koncepcję miasta jako produktu. Zaakcentowano także różnicę pomiędzy marketingiem urbanistycznym a turystycznym. Ukazano również związek pomiędzy kreowaniem wizerunku miasta, a rozwojem przemysłów dóbr kultury oraz turystyką miejską. Koncentrując się na przykładzie Gdańska, wskazano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu