Wyniki wyszukiwania dla: planowanie rozwoju - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: planowanie rozwoju

Wyniki wyszukiwania dla: planowanie rozwoju

 • Wpływ generacji ''rozproszonej'' na planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono rozwój technologii generacji ''rozproszonej'': ich komercjalizację i pozatechnologiczne przyczyny upowszechniania.Omówiono metody planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej działające na zaagregowanych zbiorach danych i ewolucja metod planowania rozwoju sieci w kierunku metod sprzęgniętych z bazami danych przedsiębiorstwa energetycznego

 • Planowanie rozwoju lokalnych systemów energetycznych z uwzględnieniem wymagań efektywności energetycznej

  Przedstawiono założenia zaawansowanego planowania rozwoju lokalnych systemów energetycznych. Opisano etapy tego typu planowania i sposób ujęcia w nim wymagań efektywności energetycznej. Omówiono rolę audytorów efektywności energetycznej oraz wymagania odnośnie do ich kształcenia.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Planowanie przestrzenne narzędziem równoważenia rozwoju systemu transportowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł opisuje sytuacje konfliktowe wywołane funkcjonowaniem i rozwojem systemu transportowego oraz wskazuje możliwości ich ograniczenia lub eliminacji poprzez odpowiednie rozwiązania przestrzenne respektujące złożenia zrównoważonego rozwoju.

 • Planowanie rozwoju sieci dystrybucji energii elektrycznej na obszarach miejskich = Planning of development of the urban electricity distribution network

  Publikacja

  - Rok 2007

  Referat przedstawia opis rozwiązania problemu planowania rozwoju sieci dystrybucji energii elektrycznej na obszarach miejskich. Rozwiązanie uzyskuje się w drodze zaprogramowania rozwoju z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Uwzględniane są dane o zawodności istniejącej infrastruktury i jej ograniczenia przesyłowe. Podjęto również próbę odwzorowania możliwych do wyboru tras prowadzenia linii kablowych. Funkcja zdatności rozwiązania...

 • Planowanie zintegrowane i monitoring rozwoju zrównoważonego obszarów lokalnych a ich zagospodarowanie dla turystyki

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przez planowanie zintegrowane rozumie się planowanie kompleksowe, wieloaspektowe, łączące aspekty społeczno-gospodarcze i ekologiczne z aspektami przestrzennymi. Autorzy prezentują ideę rozwoju zrównoważonego, typy obszarów wiejskich i formy planowania w polskich gminach. Proponują zintegrowane planowanie rozwoju obszaru turystycznego. Formułują postulaty co do monitoringu rozwoju zrównoważonego obszarów lokalnych oraz sposobu...

 • Prognozowanie, planowanie i problemy rozwoju : referat generalny do referatów podsekcji III.1

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy dokonano ogólnej oceny referatów podsekcji III. 1 dot. prognozowania, planowania i problemów elektroenergetyki. Przedstawiono uwagi krytyczne i kwestie dyskusyjne dotyczące omawianej tematyki.

 • PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE ROZWOJU W ENERGETYCE [2021/22]

  Kursy Online
  • P. Bućko
  • I. Prażuch

 • PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE ROZWOJU W ENERGETYCE [2020/21]

  Kursy Online
  • P. Bućko
  • I. Prażuch

 • PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE ROZWOJU W ENERGETYCE [Niestacjonarne][2021/22]

  Kursy Online
  • P. Bućko

 • PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE ROZWOJU W ENERGETYCE [Niestacjonarne][2020/21]

  Kursy Online
  • P. Bućko

 • 21/22: Kompleksowe planowanie miast / Wprowadzenie do planowania rozwoju miast

  Kursy Online
  • I. Mironowicz
  • K. Krośnicka
  • G. Rembarz

 • Zespół Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego

  Pracownicy Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego prowadzą różnorakie badania w zakresie szeroko rozumianej architektury, której celem jest planowanie i kształtowanie określonych zasad w aspekcie tez zrównoważonego rozwoju dotyczących architektury, budownictwa i urbanistyki w obszarach miejskich i metropolitalnych. Badania obejmą takie aspekty jak: - Rewitalizacja i odnowa struktur miejskich. - Planowanie i projektowanie...

 • Planowanie zrównoważonego transportu miast bałtyckich

  W artykule omówiono doświadczenia autora w zakresie nowego podejścia do rozwoju transportu jakim są Plany Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUTP). Narzędzia SUTP zostały utworzone na bazie doświadczeń projektu BUSTRIP (Wprowadzenie i Planowanie Zrównoważonego Transportu Miast Bałtyckich) wspierającego 12 północnoeuropejskich miast, które jako pierwsze podjęły się przygotowania do realizacji SUTP.

 • Rola planowania przestrzennego w realizacji rozwoju zrównoważonego

  Publikacja

  - Rok 2012

  Autor wyjaśnia pojęcie planowania i niektóre jego typy. Wskazuje podane przez różnych autorów kryteria i zasady rozwoju zrównoważonego oraz cechy, którym powinny odpowiadać zgodne z nim działania. Jako role planowania przestrzennego opisane są: projektowanie przestrzeni funkcjonalnej, trwałej i pięknej, koordynacja, harmonizacja i regulacja w warunkach wielopodmiotowości oraz planowanie rozwoju, działań i narzędzi sterujących....

 • Nowoczesne metody planowania rozwoju systemu dystrybucji energii elektrycznej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie omówiono dwie metody planowania rozwoju systemu dystrybucji energii elektrycznej: programowanie całkowito-liczbowe i programowanie ewolucyjne. Wskazano na szereg innych metod, które w szczególnych sytuacjach także prowadzą do właściwego rozwiązania problemu planowania. Zwrócono uwagę na szczególną efektywność programowania ewolucyjnego. Przedstawiono czynniki sprawiające, że problem planowania rozwoju poprzez planowanie...

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - problemy i bariery

  Publikacja

  - Rok 2007

  Opracowanie dotyczy problematyki wdrażania strategii rozwoju. Część teore-tyczną poświęcono przedstawieniu znaczenia strategii w kreowaniu rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gmin. Planowanie strategiczne - proces, w wyniku którego powstaje strategia - jest pierwszą fazą zarządzania strategicznego. Druga to wdrażanie postanowień ujętych w dokumencie. Stąd też część teoretyczna charakteryzuje...

 • Infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna w planowaniu przestrzennym

  Publikacja

  - Rok 2009

  Planowanie rozwoju infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w różnych fazach planowania zgospodarowania przestrzennego. Możliwości dokładnych określeń i ocen, strategia rozwoju współpraca międzygminna. Konflikty z braku zrozumienia zmienionych zasad planowania, zagrożenia chybioną inwestycją

 • Szansa skoku cywilizacyjnego czy skok szans Pomorza?

  Publikacja

  - Rok 2010

  Polskie regiony w ostatniej dekadzie uzyskały wsparcie środkami strukturalnymi Unii Europejskiej o wyjątkowej skali. Daje to możliwośc skokowego pokonania progów cywilizacyjnego rozwoju. Podstawą tego przyspieszenia jest planowanie i programowanie strategiczne. Proces długiego trwania rozwoju opisuje foresight regionalny będący wariantem rozwoju. Dylemat rozwoju Pomorza polega na wyborze ścieżek rozwoju: pogłębionej, specjalizacji...

 • Miejski obszar funkcjonalny czy powiat? Problemy ponadgminne i miejsca ich rozwiązywania

  Miasta, także małe, oddziałują na otoczenie wiejskie w dużej mierze poprzez dojazdy do miast do pracy i usług. Tak powstają tzw. miejskie systemy dzienne. Powiązania systemowe powodują, że ich kształtowaniu towarzyszą problemy, których zasięg przekracza granice gmin lub skala właściwa dla ich rozwiązywania przekracza kompetencje jednej gminy. Autor analizuje te problemy oraz możliwe miejsca ich rozwiązywania, porównując planowanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Community innovators: 'shock troops' of the new order or safety brake in the era of 'fast policy'?

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł zawiera krytyczną analizę zinstytucjonalizowanej innowacji w zakresie polityki przestrzennej. Hasło kongresu ''szybkie planowanie'' jest interpretowane jako strategia modernizacyjna, mogąca w efekcie preferować ograniczoną liczbę prorynkowych modeli rozwoju i rolę głosu eksperckiego. Artykuł podsumowuje pierwsze doświadczenia związane ze społecznym oporem przeciwko takim formom kształtowania polityki rozwoju miast w Polsce.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Współczesne techniki projektowania [Rozdział 11.1-11.3, 11.9]

  Publikacja

  - Rok 2008

  Opisano komputerowe pakiety wspomagające planowanie transportu, prognozowanie ruchu.Przedstawiono historię rozwoju projektowania z komputerem oraz możliwości wykorzystania komputera w procesie planistyczno-projektowym oraz metody prognozowania ruchu. Przedstawiono również klasyfikację modeli systemów transportowych.

 • Działania dla rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2015

  Współczesne planowanie mobilności, ze względu na konieczność silnego zaangażowania interesariuszy, szerokich konsultacji społecznych i przygotowania kompleksowego planu, jest procesem niezwykle złożonym i czasochłonnym. W odróżnieniu od tradycyjnego planowania transportu proces ten powinien koncentrować się nie tylko na zapewnieniu lepszych warunków ruchu, ale przede wszystkim na dążeniu do zapewnienia jak najwyższej jakości życia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Chemometria w analityce chemicznej. I. Specyfika metod chemometrycznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Chemometria jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się wydobywaniem użytecznej informacji z wielowymiarowych danych pomiarowych, wykorzystującą metody statystyki i matematyki. W trakcie rozwoju metod chemometrycznych powstała specyficzna metodologia badawcza obejmująca: i)staranne planowanie doświadczeń, ii)wnikliwą kontrolę uzyskanych danych oraz iii)ocenę wiarygodności uzyskanych wyników. Artykuł zawiera ponadto omówienie...

 • E-learning - prawdziwa czy fikcyjna koncepcja edukacyjnego rozwoju uczelni

  Publikacja

  Nie można zaprzeczyć, że wykorzystanie narzędzi multimedialnych oraz Internetu pozwala na dodanie istotnych, z punku widzenia dydaktyki, komponentów edukacyjnych tworzących kompetencje i umiejętności zawodowe, a także te czysto akademickie. Trzeba rozważyć, czy wszystkie strony procesu dydaktycznego na uczelni są przygotowane do e−learningu. Oczywistym wymogiem jest posiadanie odpowiedniej bazy sprzętowej i przygotowanej kadry...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Centra handlowo-usługowe - nowa funkcja dworców kolejowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Wobec rosnącego zapotrzebowania społecznego na dobra konsumpcyjne centra handlowe są atrakcyjnymi miejscami w miastach. Ich oddziaływanie na miasto jest widoczne i tyczy się nie tylko wpływu na drobny handel, ale również hierarchię miejskich ośrodków usługowych oraz komunikację. Jednym z atrakcyjnych przypadków lokalizacji funkcji handlowej jest dworzec kolejowy. Ważnym elementem kontroli rozwoju współczesnego handlu jest odpowiedzialne...

 • Uwarunkowania logistyczne planowania przestrzennego terenów zurbanizowanych na potrzeby rozwoju żeglugi śródlądowej

  Publikacja

  Planowanie przestrzenne stanowi pochodną kilku czynników natury przyrodniczej, ekonomicznej, rynkowej, technicznej, społecznej i politycznej. W planowaniu przestrzennym śródlądowych portów wodnych jako główne czynniki przyjmuje się konfigurację powierzchni terenu, tzn. jej kształt (rzeźbę terenu) oraz obecność i wzajemne położenie obiektów i punktów charakterystycznych portów wodnych. Dodatkowo w planowaniu przestrzennym i lokalizacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Planowanie strategiczne w zarządzaniu obszarami metropolitalnymi

  Publikacja

  - Rok 2007

  Autor wskazuje cechy, role i pewne aspekty metodyczne planowania strategicznego jako narzędzia współdziałania na rzecz rozwoju i rozwiązywania problemów. Jako podmiot planu strategicznego proponuje partnerski podmiot strategii złożony z przedstawicieli władz województwa oraz powiatów i gmin tworzącycyh obszar metropolitalny. Wskazuje korzyści już samego procesu planowania, nawet gdy nie wszystkie samorządy zaakceptują jego wynik.

 • Potrzeba wykorzystania narzędzi Enterprise Project Management w przedsiębiorstwie między narodowym - studium przypadku

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące projektu wdrożenia narzędzia informatycznego, które usprawni proces planowanie pracy i zarządzanie zasobami w filiach zagranicznych, mającego znamiona systemu Enterprise Project Management - do wspomagania zarządzania projektami. Omówiono zalety oraz wady tego typu rozwiązań w stosunku do tradycyjnych sposobów zarządzania. Wskazano szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstw wynikające...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Pęczek, dr hab. inż. arch., urbanista, architekt światła.  Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, z dodatkową specjalnością architektonicznego projektowania światłem. Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest urbanistyka, w obrębie której skoncentrowała się na trzech nurtach badawczych, a mianowicie: Problemy kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych,...

 • Oceny środowiskowe a rozwój zrównoważony miast

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł prezentuje możliwości wzmocnienia procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), jako narzędzia mogącego służyć odnowie struktur miejskich. Instrumenty wykorzystywane w Polsce do realizacji idei rozwoju zrównoważonego uznano za nieskuteczne, co stało się punktem wyjścia do poszukiwania możliwości ich poprawy. Szczególny nacisk położono na wykorzystanie potencjału procedury OOŚ, mającej wspierać planowanie przestrzenne....

 • Systemy wieloagentowe w prognozowaniu inwestycyjnym w telekomunikacji

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł przedstawia przykład zastosowania ekonomii obliczeniowej opartej na systemach wieloagentowych w prognozowaniu rozwoju rynku telekomunikacyjnego. Inteligentne agenty programowe reprezentujące wszystkich uczestników rynku telekomunikacyjnego, a więc klientów, operatorów i dostawców sprzętu, działając na bazie rozproszonej sztucznej inteligencji, wchodzą w równoległe lokalne interakcje, podejmując decyzje wypracowane w oparciu...

 • Systemy wieloagentowe w prognozowaniu inwestycyjnym telekomunikacji.

  Artykuł przedstawia przykład zastosowania ekonomii obliczeniowej opartej na systemach wieloagentowych w prognozowaniu rozwoju rynku telekomunikacyjnego.Inteligentne agenty programowe reprezentujące wszystkich uczestników rynku telekomunikacyjnego, a więc klientów, operatorów i dostawców sprzętu, działając na bazie rozproszonej sztucznej inteligencji, wchodzą w równoległe lokalne interakcje, podejmując decyzje wypracowane w...

 • Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2008

  Wzrastający popyt na transport indywidualny jest jedną z przyczyn zatłoczenia sieci ulicznej, a co za tym idzie zwiększenia uciążliwości środowiskowych (emisja spalin i hałas) oraz pogorszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (wzrost liczby zdarzeń drogowych). Pojawia się zatem konieczność działań, które ograniczą negatywne skutki rozwoju motoryzacji i zaczną je niwelować. W referacie przedstawiono program działań, które miasto Gdynia...

 • Refleksja na tle relacji: plan krajowy a planowanie wojewódzkie

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono stan i ocenę procesu planowania, przesłanki i zamierzenia zmian oraz wybrane propozycje w zakresie relacji między planowaniem krajowym a planowaniem rozwoju i zagospodarowania przestrzennego na poziomie województwa.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Oceny oddziaływania na środowisko w urbanistyce

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł prezentuje oceny oddziaływania na środowisko, często w praktyce niesłusznie uznawane jedynie za formalność utrudniającą rozpoczęcie działalności inwestycyjnej, jako niedoceniane, a niezwykle pomocne narzędzie wspomagające planowanie przestrzenne w osiąganiu ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono genezę, ideę, cele i potencjał systemu ocen środowiskowych, oraz jego mankamenty, zarówno na świecie jak...

 • Komercjalizacja przestrzeni a nowe przestrzenie na styku budynku i miasta

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przestrzeń publiczna zawsze związana była z komercją, która tworzyła istotną część programów funkcjonalnych miasta. Jednak w wieku XIX, kiedy szklanymi konstrukcjami dachów zaczęto przykrywać handlowe atria i pasaże, wpływ inwestycji komercyjnych na proces przekształceń miejskich przestrzeni publicznych uwidocznił się szczególnie wyraźnie. Uwarunkowania rozwoju miast wynikające w dużej mierze z gospodarki wolnorynkowej powodują,...

 • Planowanie procesu rewitalizacji Kwartału Grodzisko w Gdańsku. Studium przypadku

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykul dotyczy zagadnienia procesu planowania rozwoju obszaru Kwartału Grodzisko w Gdańsku jako studium przypadku zdegradowanych obszarów o funkcjach i potencjale metropolitalnym. Opisano w nim cechy degradacji obszaru oraz obecny etap jego przekształceń.

 • Dominika Wróblewska dr inż. arch.

  Dr inż. arch. Dominika Wróblewska, profesor uczelni uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w 2000 roku. Od 2002 roku rozpoczęła pracę na wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska na Politechnice Gdańskiej (obecnie wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) na stanowisku adiunkta. Od  2019 roku  pracuje na stanowisku profesora uczelni. Obszary zainteresowań to zmiany wprowadzanie edukacji opartej na interdyscyplinarnym...

 • Scenarios in the development strategies of larger cities in Poland

  Summary: Planning prepares decisions and future actions. Therefore, future conditions should be considered in planning, in particular strategic planning, due to its long-term nature. To accomplish this, certain prognostic methods should be applied. A scenario method is seen as one of the most useful prognostic method, especially in cases when social and institutional behaviour plays a crucial role. The aim of the paper is an analysis...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • WZROST ZATRUDNIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH MSP problemy badawcze i wyniki

  W artykule w pierwszej kolejności przedstawiono główne problemy badawcze związane z zagadnieniem wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa, wskazując na najczęściej stosowane rozwiązania metodyczne w tym zakresie. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań empirycznych, dotyczące zmian zatrudnienia oraz planów związanych z rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na Pomorzu (badania zostały przeprowadzone w 2009 i...

 • Społeczni, ale czy przedsiębiorczy? Gotowość organizacji pozarządowych do ekonomizacji

  W artykule autorki podejmują dyskusję czy i w jakim stopniu organizacje pozarządowe są przygotowane do ekonomizacji. W artykule wyodrębniono i określono zjawisko ekonomizacji, zidentyfikowano czynniki sprzyjające temu procesowi, prowadzące do rozwoju przedsiębiorczości społecznej: potrzebę zapewnienia stabilności finansowej i niezależności organizacji pozarządowych od innych podmiotów (w tym głównie administracji publicznej). Autorki...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Szpital -- forma i funkcja

  Publikacja

  Forma architektoniczna obiektów służby zdrowia, zwłaszcza szpitali, zdeterminowana jest funkcją. Powiązania między działami szpitala, technologia medyczna, wyposażenie techniczne i instalacyjne, konstrukcja budynku wynikają bezpośrednio z przyjętego układu funkcjonalnego i w znaczący sposób wpływają na rozwiązania formalne i estetyczne. Istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania szpitala jest układ komunikacji wewnętrznej,...

 • Planowanie, projektowanie i utrzymanie ITS (PG_00051709) - 2021/2022 Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • K. Żarski
  • J. Oskarbski

  Definicje, historia powstania i rozwoju ITS. Rola i cele stosowania ITS. Architektura systemów ITS. Usługi ITS. Struktura funkcjonalna . Struktura fizyczna uwzględniająca sprzęt i urządzenia. Struktura logiczna uwzględniająca powiązania pomiędzy instytucjami i elementami transportu oraz łączność.  Planowanie, projektowanie i modelowanie ITS. Dobór urządzeń. Ocena efektywności istniejących i planowanych systemów ITS. Analizy przypadków...

 • Przegląd możliwości zastosowania systemu wieloagentowego w transporcie

  Publikacja

  Inteligentne systemy rozproszone są coraz szerzej stosowane w różnorodnych dziedzinach nauki. Przykładem najprostszego systemu rozproszonego jest organizacja ludzka, która poprzez szereg cech takich jak kooperacja, negocjacja oraz koordynacja jest w stanie wspólnie rozwiązywać rozmaite problemy. System złożony z komunikujących się oraz współpracujących ze sobą agentów jest w stanie osiągnąć zadany im wcześniej cel. Sytuacje, które...

 • Sub-regional service centres in reality and regional planning in Poland = Podregionalne osrodki obsługi w sferze realnej i planowaniu regionalnym w Polsce

  Sub-regional centres are defined as towns where the services of the sub-regional level are concentrated. In Poland these are such services that can be located in several towns in a voivodeship (region), but not in every capital of a poviat (county). The transformation of civilization has influenced changes in Christaller’s model of settlement network, but re-gularities are still valid. Models derived from Christaller's Central...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Syntetyczne wskaźniki oceny stanu toru

  Jakość geometryczna toru analizowana jest w różnych celach, a dane podlegają różnemu stopniowi agregacji. Pojedyncze nierówności toru analizowane są zazwyczaj z uwagi na bezpieczeństwo i służą do planowanie napraw w krótkich terminach. Natomiast agregacja pomierzonych parametrów pozwala na planowanie robót w terminach średniookresowych i budowę modeli predykcji. W artykule przedstawiono zagregowane wskaźniki jakości geometrycznej...

 • Million dollar algorithn?

  Publikacja

  - Rok 2011

  Artykuł w sposób popularnonaukowy porusza następujące problemy:- 2300 lat algorytmiki- 7 problemów milenijnych- rodzaje problemów pod kątem złożoności obliczeniowej- planowanie optymalne- banki i grafy- czy P=NP?

 • Wprowadzenie :Inteligentne miasta po polsku

  Publikacja

  - Rok 2015

  W rozdziale zostały opisane przedmiot, cel oraz metoda przeprowadzonych badań porównawczych między miastami. Na podstawie praktycznego zastosowania różnych form planowania w Glasgow wskazane zostały aspekty różnicujące planowanie w Polsce i Szkocji.

 • Organizacja bezpiecznej drogi do szkoły

  Publikacja

  - Rok 2005

  Problem bezpiecznej drogi ''dom-szkoła-dom'' najczęściej dotyczy dzieci w wieku od 5 do 15 lat. W referacie omówiono m.in. planowanie bezpiecznej drogi do szkoły, przedstawiono charakterystykę projektu pilotażowego P-1.

 • Zarządzanie i planowanie marketingowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Podręcznik do przedmiotu zarządzanie i planowanie marketingowe, w ktorym są wymienione i omówione etapy tworzenia planu marketingowego oraz poszczególne zagadnienia opracowane od strony teoretycznej, wzbogacone o przykłady praktyczne.NR DOKUM. MCK 73140