Katedra Automatyki - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Automatyki

Filtry

wszystkich: 60

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2016
2013
2012
 • Dobór parametrów silnika indukcyjnego dużej mocy

  W artykule przedstawiono trzy typy statycznych modeli matematycznych silników klatkowych oraz metodę estymacji parametrów, przy wykorzystaniu algorytmów genetycznych. Korzystając z kryteriów: suma kwadratów, suma wartości bez-względnych oraz całkowego, oceniono przydatność badanych modeli. Opracowane modele matematyczne zostały wykorzystane przy doborze algorytmów sterownia sterów strumieniowych. Po-kazano metodykę doboru parametrów...

 • Quality Model for Integrated Security Monitoring and Control in Water Distribution Systems
  Publikacja

  This article addresses the problem of drinking water distribution system (DWDS) security in the terms of water quality which in the era of terrorist threat is of high importance to the public. The contribution of this paper is the development of the so called security module to extend a multi-species water quality model. This gives an insight to the situation in DWDS not only under normal operational conditions but also in case...

2011
2010
2009
2008
2007
 • Analiza równomierności rozkładu pola magnetycznego cewek Helmholtz'a

  Pomiar pola magnetycznego wytwarzanego przez obiekt ferromagnetyczny umieszczony w polu magnetycznym Ziemi przeprowadza się za pomocą magnetometrów. W celu kalibracji magnetometru transduktorowego należy umieścić go w obszarze o dużej równomierności rozkładu pola magnetycznego oraz zapewnić precyzyjną zmianę wartości tego pola. Układ cewek Helmholtz'a pozwala na wytworzenie pola o określonej wartości. W pracy przedstawiono wyniki...

 • Analysis of magnetic field of Helmholtz's coils

  The 3-axis fluxgate magnetometer requires conducting a precise calibration in the magnetic field whose value is determined and which is characterized by the high uniformity of the distribution of the field, especially along the axis of the sensors. The generation of the magnetostatic field characterized by the high uniformity, can be achieved by using the Helmholtz's coils. The requirements of the uniformity of distribution of...

 • Analysis of magnetic field of Hemholtz's coils and ferromagnetic objects

  The 3-axis fluxgate magnetometer requires conducting a precise calibration in the magnetic field whose value is determined and which is characterized by the high uniformity of the distribution of the field, especially along the axis of the sensors. The generation of the magnetostatic field characterized by the high uniformity, can be achieved by using the Helmholtz's coils. The requirements of the uniformity of distribution of...

2006
2005
 • A method of verification diagnostics for functional safety analysis
  Publikacja

  - 2005

  Problemy analizy bezpieczeństwa zostały zapoczątkowane w lotnictwie i energetyce jądrowej, a obecnie wprowadzane są szeroko do różnych gałęzi przemysłu, jak przemysł chemiczny, mechaniczny, etrochemiczny, spożywczy, itp. W analizie bezpieczeństwa funkcjonalnego względem przyjętego poziomu SIL wyznacza się prawdopodobieństwa nie wypełnienia określonej funkcji na żądanie (PDF). Do tego celu stosuje się różne metody analityczne, wykorzystuje...

 • Analiza procesu demagnetyzacji obiektów ferromagnetycznych

  Obiekt o właściwościach ferromagnetycznych zaburza równomierność ziemskiego pola magnetycznego. Proces demagnetyzacji polega na minimalizacji pola własnego okrętu poprzez minimalizację namagnesowania stałego okrętu. W artykule przedstawiono analizę skuteczności dynamicznej demagnetyzacji okrętu. Do zbadania możliwości zastosowania metody dynamicznej demagnetyzacji zbudowano laboratoryjny model dynamicznej stacji demagnetyzacyjnej,...

 • Challenges in security and safety management of critical systems and infrastructures
  Publikacja

  - 2005

  Referat poświęcono aktualnym problemom zarządzania bezpieczeństwem systemów i infrastruktur krytycznych. Infrastruktury krytyczne szereguje się z uwzględnieniem kilku kryteriów. Zarysowuje się problematykę zarządzania podatnością obiektów podwyższonego ryzyka na działania z zewnątrz oraz zagadnienie analizy ryzyka na przykładzie systemu elektroenergetycznego. W końcowej części referatu opisuje się nowe wyzwania związane z zarządzaniem...

 • Challenges of the risk analysis of critical systems for insurance purposes under uncertainty
  Publikacja

  - 2005

  Proponuje się metodę analizy ryzyka dla celów ubezpieczeniowych. Podkreśla się, że zarządzanie bezpieczeństwem systemów podwyższonego ryzyka i systemów krytycznych, obejmujące instrumenty Ubezpieczeniowe, wymaga stosowania odpowiednich metod szczególnej analizy ryzyka z uwzględnieniem problemu niepewności. Proponuje się podejście reprezentowania niepewności w ocenach ryzyka za pomocą przedziałów liczbowych, ogólnie przedziałów...

 • Computer aided funcional safety assessment
  Publikacja

  Referat porusza wybrane zagadnienia związane z oceną bezpieczeństwa funkcjonalnego w nawiązaniu do normy międzynarodowej IEC 61508. Podkreśla się znaczenie modelowania probabilistycznego systemów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych (E/E/PE). Opisuje się wyznaczanie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL). W następnym kroku analizy weryfikuje się poziom SIL w procesie modelowania probabilistycznego...

 • Designing control and protection systems with regard to functional safety aspects.
  Publikacja

  Zaproponowano zintegrowane podejście w ocenie bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów E/E/PE. Niepewność probabilistycznych miar ryzyka dla elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów jest reprezentowana za pomocą przedziałów, które są porównywane z przedziałowymi kryteriami probabilistycznymi zdefiniowanymi dla tych systemów przez normę IEC 61508, w postaci czterech poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa...

 • Functional safety and security management in critical systems
  Publikacja

  - 2005

  Głównym celem referatu jest przedstawienie wybranych kwestii zarządzania bezpieczeństwem i ochroną w systemach podwyższonego ryzyka i systemach krytycznych. Zarysowuje się kilka praktycznych problemów analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego w celu podejmowania decyzji zgodnie z normami międzynarodowymi IEC 61508 i IEC 61511. Podkreśla się, że aspekty związane z ochroną powinny być starannie rozpatrzone zarówno w fazie projektowania,...

 • Methodological and practical aspects of maintenance planning in hazardous systems
  Publikacja

  - 2005

  Referat porusza aktualne problemy obsługi w systemach podwyższonego. Charakteryzuje się zwięźle i ocenia techniki analizy obsługi profilaktycznej. W końcowej części przedstawia zalety i wady wynikowych technik zarządzania obsługą, koncentrując się szczególnie na poprawie niezawodności / gotowości i bezpieczeństwa z uwzględnieniem oceny kosztów.

 • Modelowanie obszarów niebezpiecznych i pogodowych w procesie wyznaczania trasy przejścia statku
  Publikacja

  - 2005

  Minimalny obszar akwenu wokół poruszającego się statku zawarty w pewnych granicach nazywa się domeną. Obszar ten stanowi strefę bezpieczeństwa dla poruszającego się statku w którym nie powinien się znaleźć żaden inny obiekt nawigacyjny gdyż powoduje to ryzyko kolizji. Obszary przedstawiające złe warunki pogodowe nie są całkowicie zabronione i dlatego też opisywane są rozmytymi funkcjami przynależności. W pracy przedstawiono zależności...

 • Regulator trajektorii w aspekcie sterowania statkiem w sytuacji kolizyjnej
  Publikacja

  - 2005

  Przedstawiono projekt regulatora trajektorii do sterowania statkiem wzdłuż planowanej trasy z uwzględnieniem zmian prędkości. Regulator zrealizowano w oparciu o logikę rozmytą. W algorytmie sterowania wykorzystuje się koncepcję statku wirtualnego, który porusza się dokładnie wzdłuż zadanej trajektorii. Opracowane reguły sterowaniaregulatora rozmytego trajektorii poddane zostały badaniom na modelumatematycznym statku typu kontenerowiec....

 • Stanowisko badawcze do weryfikacji algorytmów sterowania
  Publikacja

  Opisano laboratoryjne stanowisko do badania algorytmów sterowania z możliwością oceny metod stosowanych przy ich tworzeniu. Przedstawiono praktyczne zastosowanie środowiska Matlab-Simulink do modelowania elementów układu sterowania, współpracujących z obiektem rzeczywistym.

 • Wpływ wypełnienia cienkościennego obiektu ferromagnetycznego na rozkład pola magnetycznego

  Anomalia wnoszona przez obiekt ferromagnetyczny znajdujący się w ziemskim polu magnetycznym związana jest z jego namagnesowaniem stałym i indukowanym.Rozkład pola magnetycznego jest bardzo istotny z punktu widzenia jego lokalizacji i identyfikacji. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczące rozkładu pola magnetycznego wewnątrz obiektu o różnej konfiguracji elementów stalowych w obiekcie oraz wpływu tej konfiguracji...

 • Zastosowanie analizy falkowej w spirografii mózgowej
  Publikacja

  - 2005

  Udar mózgu jest stanem zagrażającym życiu.Ostra niedomoga krążenia mózgowego powoduje kaskadę niekorzystnych zaburzeń biochemicznych i morfologicznych. Szybkość i gwatowność ich narastania sugeruje badaczom i lekarzom skupienie się przede wszystkim na monitorowaniu i leczeniu burzliwego przebiegu wczesnej fazy niedokrwienia mózgu. Zastosowanie analizy falkowej w spirografii mózgowej może w istotny sposób pomóc specjaliście w postawieniu...

 • Zastosowanie modeli matematycznych przy projektowaniu steru strumieniowego i napędu elektrycznego statku
  Publikacja

  - 2005

  Przedstawiono koncepcję wykorzystania badań symulacyjnych przy projektowaniu steru strumieniowego jak i napędu elektrycznego statku. Jako przykład modelu matematycznego przedstawiono hybrydowy model silnika klatkowego. Jego parametry są dostrajane przy wykorzystaniu algorytmu genetycznego w Matlab/Simulink. Przedstawiono również przykładowe badania symulacyjne podsystemu elektroenergetycznego zasilającego ster strumieniowy statku....

2004
 • Analiza strukturalna systemu zabezpieczeniowego z uwzględnieniem kryteriów bezpieczeństwa funkcjonalnego.

  Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z oceną bezpieczeństwa funkcjonalnego w nawiązaniu do normy międzynarodowej IEC 61508. Zarysowano dobór właściwej struktury systemu zabezpieczeniowego , projektowanego w oparciu o sterowniki PLC dla odpowiedniego poziomu nienaruszalności bwezpieczeństwa SIL, wynikającego z przeprowadzonej wstępnie oceny ryzyka.

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne i norma IEC 61508.
  Publikacja

  - 2004

  Artykuł poświęcono genezie serii norm IEC 61508 i wprowadzeniu do koncepcji bezpieczeństwa funkcjonalnego z uwzględnieniem podstawowego przewodnika, wydanego ostatnio przez IEC (International Electrotechnical Commission.

 • Czynniki ludzkie w analizie bezpieczeństwa funkcjonalnego.

  W normie IEC 61508 podkreśla się w wielu miejscach potrzebę uwzględnienia czynników ludzkich w analizie bezpieczeństwa funkcjonalnego, ale zawarto tylko w minimalnym stopniu wskazówki jak powinno się postępować i jakie metody analizy stosować. W artykule porusza się niektóre kwestie metodyczne dotyczące analizy czynników ludzkich w ocenie systemów związanych z bezpieczeństwem, w tym analizy niezawodności człowieka (HRA). Proponuje...

 • Incorporation of human and organizational factors into qualitative and quantitative risk analyses.
  Publikacja

  - 2004

  Artykuł obejmuje aktualne zagadnienia dot. uwzględniania czynników ludzkich w analizie ryzyka i zarządzaniu bezpieczeństwem złożonych obiektów podwyższonego ryzyka. Podkreśla się rosnącą świadomość, że eksploatacja złożonych systemów wyposażonych w środki bezpieczeństwa i redundancyjne systemy sterowania / zabezpieczeń, może spowodować większą zależność systemów od czynników ludzkich i organizacyjnych.

 • Jakość i bezpieczeństwo oprogramowania systemu E/E/PE .
  Publikacja

  Przedstawiono wymagania dla bezpieczeństwa oprogramowania systemu E/E/PE w cyklu życia według EN 61508 - 3 oraz problemy związane z projektowaniem, budową, weryfikacją i walidacją modułów oprogramowania. Ukazano również problematykę związaną z integrowaniem oprogramowania ze sprzętem i wymaganiami dotyczącymi certyfikacji systemu.

 • Komputerowe badania automatycznych synchronizatorów prądnic.
  Publikacja

  Przedstawiono istotę synchronizacji w systemie elektroenergetycznym, zwróco-no uwagę na konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia tego procesu, opisanonowoczesne urządzenia diagnostyczno-badawcze automatycznych synchronizatoróworaz podano przykładowe okna podsystemu wizualizacji wybranych urządzeń zuwzględnieniem przebiegów istotnych parametrów prosecu synchronizacji prą-dnic.

 • Koncepcja automatycznego sterowania procesem neutralizacji ścieków silnie kwaśnych w zakładach farmaceutycznych.
  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono koncepcję sterowania urządzeniami instalacji neutralizacji ścieków w oczyszczalniach farmaceutycznych. Zaprezentowano metodę zobojętniania mleczkiem wapiennym. Zaproponowano kompleksowy algorytm sterowania, całym procesem, o charakterystycznej budowie blokowej. Każdy składnik algorytmu może być dowolnie modyfikowany bez ingerencji w pozostałe.

 • Koncepcja bezpieczeństwa funkcjonalnego w przemyśle.
  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z analizą bezpieczeństwa funkcjonalnego wg norm IEC 61508 i IEC 61511. Zarysoweano określanie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) systemów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych (E/E/PE)związanych z bezpieczeństwem. Podkreśla się znaczenie ilościowego modelowania probabilistycznego systemów w weryfikacji tego poziomu. Zarysowano również ogólnie wymagania...

 • Metody modelowania probabilistycznego systemów związanych z bezpieczeństwem i ich implementacja komputerowa.

  Przedstawiono metody modelowania systemów związanych z bezpieczeństwem. Podkreślono znaczenie ilościowego modelowania probabilistycznego systemów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych (E/E/PE). Przedstawiono również wspomagane komputerowo weryfikowanie poziomów SIL oraz modelowanie probabilistyczne systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej z weryfikacją wyników względem przedziałów kryterialnych.

 • Nowoczesne układy badawczo-diagnostyczne automatycznych synchronizatorów prądnic.

  W zwartej formie przedstawiono problematykę badań synchronizatorów automatycznych prądnic realizowanych za pomocą nowoczesnych urządzeń bdawczo-diagnostycznycjh. Urządzenia te współpracują z komputerem PC, przez co umożliwiają rejestrację w czasie rzeczuwistym licznych przebiegów i parametrów procesu synchronizacji oraz pozwalają narzucić badanemu synchronizatorowi warunki pracy zbliżone do tych, jakie występuja podczas ich działania...

 • Obliczanie wartości PFD dla funkcji bezpieczeństwa obwodu SIS o różnych konfiguracjach.
  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono sposoby wyznaczania wartości średnich PFD, PFDavg, dla funkcji bezpieczeństwa obwodu SIS o różnych konfiguracjach. Określono podstawowe definicje i cel obliczania wartości prawdopodobieństwa niezadziałania funkcji bezpieczeństwa obwodu SIS. Zaprezentowano podstawy teoretyczne obliczeń wartości PFD, PFDavg dla funkcji bezpieczeństwa o różnych konfiguracjach oraz ich modele probabilistyczne. Przedstawiono także przykłady...

 • Ocena ryzyka i wieloatrybutowe modele decyzyjne.
  Publikacja

  rzedstawiono zagadnienia związane z uwzględnieniem czynników wpływun do oceny bezpieczeństwa oraz jakościowej i ilościowej ocenie ryzyka systemów technicznych. Podkreśla się znaczenie oceny czynników środowiskowych, ludzkich i organizacyjnych w procesie analizy ryzyka i podejmowania decyzji. Proponowana metodsa stosowanie HID (hierarchical influence diagrams), wspomagaj ąca analizę i szeregowanioe opcji sterowania ryzykiem (OSR),...

 • Pomiary temperatury w badaniach diagnostycznych.
  Publikacja

  Temperatura to wielkośc fizyczna, która w sposób szczególny odróżnia się od innych cech mierzalnych badanego obiektu. Do określenie jej jednostki niezbędne jest ustalenioe skali temperatur na podstawie stałych punktów termometrycznych . Pomiary< prowadzone w ramach diagnostyki weryfikacyjnej, służą do określenia zdolności danego urządzenia do wykonywania założonych zadań. Przedmiotem badań może być zarówno obiekt cieply, jak i...

 • Problemy analizy ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem w systemach krytycznych.
  Publikacja

  Przedstawiono problemy związane z analizą zagrożeń i ryzyka oraz zarządzanie bezpieczeństwem w systemach technicznych.

 • Rozwój techniki i problemy zarządzania bezpieczeństwem.
  Publikacja

  - 2004

  Przedstawionoa ktualne problemy związane z analizą zagrożeń, oceną ryzyka i i zarządzanie bezpieczeństwem w systemach etchnicznych. Opisano funkcje bezpieczeństwa i warstwy ochronne w obiektach podwyższonego ryzyka. Wyróżniono podstawowe kategorie awaryjne i strategie zarządzania ryzykiem. Omówiono hierarchię informacyjną i decyzyjną w proaktywnym zarządzaniu bezpieczeństwem systemu, co wymaga ujęcia interdyscyplinarnego. Wskazano...