Wyniki wyszukiwania dla: GLOBALIZACJA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: GLOBALIZACJA

Wyniki wyszukiwania dla: GLOBALIZACJA

 • Globalizacja - szanse i zagrożenia.

  Nowa epoka w dziejach globalizacji gospodarki wiąże się z rewolucją elektroniczno - internetową, która niesie zawrotne tempo wymiany informacji i otwiera nowe perspektywy dla rozwoju gospodarki. Sama rewolucja nie wystarcza jednak, aby globalizacja przyniosła dobre efekty. Potrzebna jest właściwa strategia dostosowania się do tego procesu. Wypracowanie jej wymaga uświadomienia szans i zagrożeń związanych z procesem globalizacji.

 • Globalizacja szansą generowania nowej wiedzy.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Autorka ukazuje na bazie analizy zagadnienia globalizacji problemu tworzenia i zarządzania wiedzą. To wiedza według autorki staje się towarem i stymulatorem podmiotów gospodarczych, ale przede wszystkim samego człowieka, jego osobowości, hierarchii wartości i zachowań pracowniczych. W artykule ukazana jest spirala wiedzy globalnej oraz konwersje jej tworzenia. Globalny świat to świat wiedzy, jej przetworzenia i unowocześnienia....

 • KULTURA - HISTORIA - GLOBALIZACJA

  Czasopisma

  ISSN: 1898-7265

 • Globalizacja jako czynnik determinujący współczesne stosunki międzynarodowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Jedną z podstawowych prawidłowości współczesnych przeobrażeń stosunków międzynarodowych jest proces globalizacji. Przeobrażenia nauki i techniki szczególnie zakresie środków transportu i technik komunikacji wpłynęły na nową jakość życia kształtując postawy i zachowania tak jednostek, jak i całych społeczności. Zauważa się wiele prawidłowości wyznaczających nową jakość w takich dziedzinach, jak ekonomia, kultura, polityka. Dziedziną...

 • Globalizacja, wojna o talenty a zarządzanie zasobami ludzkimi

  Publikacja

  - Rok 2006

  Sukces rynkowy organizacji w warunkach nowej gospodarki zależy coraz częściej od umiejętności przyciągnięcia, utrzymania w firmie, rozwoju i efektywnego wykorzystania pracowników o wysokim potencjale, a więc talentów. Na początku opracowania omówiono wpływ zmian rynkowych na wzrost znaczenia kapitału ludzkiego i tworzenie koncepcji zarządzania talentami. Następnie przedstawiono - z perspektywy międzynarodowej i polskiej - zjawisko...

 • Zarządzanie strategiczne w portach morskich. Globalizacja, integracja, prognozowanie, planowanie, strategie.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zachodzące w gospodarce światowej procesy radykalnie zmieniają warunki funkcjonowania portów i metody zarządzania nimi. Jako główne czynniki tych zmian wymieniane są: globalizacja, regionalizacja, internacjonalizacja, koncentracja produkcji i usług, rozwój rynków finansowych, niepewna przyszłość, nowoczesne technologie, rozwój logistyki, postęp w komunikacji i informacji, rosnące znaczenie wiedzy, umiejętności, przedsiębiorczości...

 • Globalizacja a wymiar polityczny dynamiki zmian w regionach samorządowych (na przykładzie województwa pomorskiego)

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rozdział przedstawia analizę dynamiki zmian w województwie pomorskim wynikającą ze zjawiska globalizacji i stosunku do niej społeczności regionu.

 • Zeszyt Naukowy Uniwesytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

  Czasopisma

  ISSN: 2081-9579 , eISSN: 2353-2815

 • Europejski sektor MSP wobec wyzwań globalizacji

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł przedstawia wyzwania jakie globalizacja stawia europejskim MSP oraz analizę czynników, które prowadzą do poprawy ich konkurencyjności.

 • Globalne uwarunkowania zarządzania.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Globalizacja gospodarki i społeczeństwa prowadzi do gruntownych zmian w systemach zarządzania i organizacji w przedsiębiorstwach Tworzenie jednego globalnego rynku klienta i społeczeństwa oraz międzynarodowy transfer technologii zwiększa zarówno skalę jak i zakres oraz konkurencyjność aktywności przedsiębiorstw, ale także niesie za sobą niepewność co do ich przyszłości oraz niepokoje społeczne. Coraz większego znaczenia w...

 • Metropolia Trójmiasta w sieci miast wiedzy i innowacji

  Publikacja

  - Rok 2005

  Strategia lizbońska przyjęta przez Unię Europejską w 2000r określa nowe zadania dla planowania i rozwoju miast.Rozwój determinują dylematy: konkurencyjność a efektywność, dysproporcje a równość, globalizacja a tożsamość. Powstają metropolie wiedzy i innowacji jako główne ośrodki konkurencyjności. Powoduje to konsekwencje dla rozwoju przestrzennego. Model zagospodarowania przestrzennego zawiera komponenty materialne i wirtualne.

 • Zmiany udziału pracy w dochodzie narodowym a nierówności społeczne na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej

  Publikacja

  Dokonująca się liberalizacja handlu, rynków pieniężnych i kapitałowych, umiędzynaro-dowienie produkcji oraz szybkie i szerokie wykorzystanie technologii stanowiące siłę napędową globalizacji włączyły, transformującą się gospodarkę polską w ten proces. Globalizacja określa rozprzestrzenianie się charakterystycznych trendów światowej ekonomii, polityki, życia społecznego i kultury na całym świecie, niezależnie od stopnia zaawansowania...

 • Branża IT – wyzwania związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim

  Artykuł dotyczy procesów zarządzania kapitałem ludzkim w firmach IT, w których największe wyzwania wiążą się z dwoma obszarami: zatrudniania i zatrzymywania specjalistów IT w organizacji. Działy HR prześcigają się w stosowaniu coraz to nowszych rozwiązań, aby pozyskać oraz motywować kompetentnych informatyków do pracy na rzecz firmy. Głównym celem artykułu jest prezentacja działań dotyczących rekrutacji oraz motywowania pracowników...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Synergia i konwergencja podstawą rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych.

  Publikacja

  Elektronika, telekomunikacja i informatyka są nowoczesnymi dyscyplinami nauki i techniki, które rozwijając się, w znacznej mierze niezależnie, wpływają na siebie wzajemnie, wprowadzając nowe, dodatkowe wartości (synergia) oraz kreując wspólną wizję świata cyfrowego (konwergencja i globalizacja). W pracy zaprezentowano zarówno stan rozwoju tych dyscyplin, jak i przyszłościową ich wizję. Zwrócono uwagę na nowe technologie elektroniczne,...

 • Architektura w świetle tendencji globalizacyjnych - rola kontekstu w kształtowaniu jej tożsamości

  Publikacja
  • U. Król-Dobrowodzka

  - Rok 2009

  Zjawisko globalizacji i związane z nią procesy mają wpływ na różne dziedziny życia, w tym również na architekturę. Przepływ informacji, postęp techniczny i technologiczny, zintensyfikowana komunikacja stwarzają nowe możliwości i szanse rozwoju dla współczesnej architektury. Procesy te jednak, obok wielu pozytywnych skutków, generują zagrożenie dla tożsamości miejsc, między innymi przez uniformizację przestrzeni.Jedną z szans uniknięcia...

 • Tożsamość i przynależność do miasta w dobie globalizacji

  Publikacja

  Celem naszej wypowiedzi jest próba przedstawienia wybranych koncepcji przynależności i tożsamości w miastach doby globalizacji. We współczesnej socjologii, zwłaszcza w tych jej odmianach, które zajmują się problematyką miejską, można odnaleźć wiele istotnych ustaleń wspierających tezę, że istotę procesu globalizacji stanowi odprzestrzennienie relacji gospodarczych, społecznych i kulturowych. Globalizacja działa aktywnie również...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sztuka współczesna w strukturach handlowych

  Publikacja
  • M. Kaus

  - Rok 2014

  Globalizacja i uniformizacja mody, sztuki, architektury itp. dotyczy również estetyki struktur handlowych. duża konkurencja w tym zakresie spotęgowała pęd ku poszukiwaniu oryginalności i zapewnienia klientom luksusu i wyjątkowości. Jednym z takich działań jest wprowadzenie sztuki do struktur handlowych. Sztuka współczesna wychodzi poza przestrzenie galerii i muzeów w poszukiwaniu odbiorcy, a w związku z tym, że zwiększyła się liczba...

 • Jaki uniwersytet, taka internacjonalizacja, czyli o tym, jak i dlaczego kwestia modelu uniwersytetu ma wpływ na jego internacjonalizację na przykładzie Polski

  Publikacja

  - Rok 2017

  Dyskurs w szkolnictwie wyższym na temat modelu uniwersytetu nie odnosi się bezpośrednio do internacjonalizacji, jednakże rola i postrzeganie umiędzynarodowienia w środowisku akademickim jest różne. W środowisku wspierającym tradycyjny model uczelni internacjonalizacja traktowana jest implicite. Wynika z wolności nauki i badań oraz dążeniu do zgłębiania i zdobywania wiedzy (nauka nie ma narodowości, L. Pasteur). Jako taka nie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ zasobów ludzkich na konkurencyjność i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w procesie globalizacji.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozdział ten poświęcono roli zasobów ludzkich, czyli menedżerów i pracowników, w kształtowaniu konkurencyjności i wzrostu małych i średnich firm, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw umiędzynarodowionych. Przedstawiono nowe funkcje menedżerów globalnych, zasady ich doboru oraz style przywództwa w firmach zorientowanych na wyniki, rozwój i przyszłość.

 • Emigracja jako przejaw procesów globalnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Jedną ze znamiennych cech rozwoju społeczeństwa od zarania tworzenia się struktur organizacji politycznych była i jest ruchliwość przestrzenna. Jej intensyfikacja zależy od wielu czynników ekonomicznych, technicznych, kulturowych, politycznych itp. Emigracja, stanowiąc zarówno podmiot, jak i przedmiot polityki, może być rozpatrywana w różnych zakresach, tj. polityki społecznej, gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, międzynarodowej...

 • Przedsiębiorstwo na rynku globalnej konkurencji.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Autorka na tle ogólnie zarysowanej globalizacji odnosi się do zagadnienia ''wiedzy'' jako stymulatora rozwoju. W tym kontekście zwraca uwagę na nowe funkcje przedsiębiorstwa. W okresie dokonywanych zmian globalnych przedsiębiorstwo musi posiąść zdolność przystosowania się, umiejętność reagowania, podejmowania szybkiej decyzji i ''szybkiego uczenia się''. Przetrwają to przedsiębiorstwa, które potrafią zarządzać wiedzą.

 • Polska a procesy globalizacji ekonomicznej na tle nowoprzyjętych państw Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza stanowi wprowadzenie teoretyczne, w którym zdefiniowano obszary globalizacji, pojęcie globalizacji ekonomicznej oraz przedstawiono genezę procesów globalnych na świecie. W drugiej części omówione zostały wybrane aspekty globalizacji ekonomicznej w Polsce na tle nowoprzyjętych państw Unii Europejskiej. Ostatnia część artykułu zawiera podsumowanie wyników przeprowadzonych analiz.

 • Migracje ludności we współczesnej rzeczywistości globalnej

  Publikacja

  - Rok 2009

  Za globalne zwykło uważać się procesy które swoim zasięgiem bądź w zakresie występowania czy oddziaływania dotyczą całego świata. Znaczącym zmianom ulegają procesy ekonomiczne, społeczne i polityczne. Podlegają one przeobrażeniom jakościowym i ilościowym, tworząc nierzadko nową jakość. Jedną ze znamiennych cech rozwoju społeczeństw od zarania tworzenia się struktur organizacji społecznych i politycznych była i jest ruchliwość przestrzenna...

 • Globalne dobro wspólne jako kategoria etyczna.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W tezach argumentuje się na rzecz wprowadzenia orzecznika ''globalny'' do kategorii ''dobro wspólne'' na oznaczenie nowej kategorii dóbr i dobra w sensie moralnym.

 • Rozwój stosunków polsko-estońskich na tle zjawisk globalnych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Współczesne wyzwania globalizmu rodzą nowe formy wzajemnego zbliżenia obu krajów. Ważne miejsce zajmują, m.in. kontakty regionalne o charakterze samorządowym, kulturalnym, gospodarczym,naukowym, turystyczny.

 • W kwestii rozważań o gospodarce opartej na wiedzy.

  W artykule dokonano ogólnej charakterystyki gospodarki opartej na wiedzy,scharakteryzowano relacje między GOW a inwestycjami w kapitał ludzki, GOW a innowacjami oraz współzależności między rozwojem GOW a globalizacją.

 • Strategy parameters of globalization management.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca zawiera opis sposobu łączenia parametrów, politycznych ekonomicznych, zarządczych oraz społecznych, celem skutecznego zarządzania globalizacją.

 • Kapitał ludzki strategicznym zasobem firmy

  Publikacja

  - Rok 2003

  Autorka na tle ogólnie zarysowanej globalizacji rynku zwróciła uwagę na kapitał ludzki jako zasób strategiczny firmy i siła konkurencyjna przedsiębiorstwa. Mówiąc o kapitale ludzkim należy mieć na uwadze jego potencjał intelektualny czyli wiedzę, która stanowi istotny czynnik symulacji rozwoju zarówno przedsiębiorstwa jak i jego pracowników. Dlatego ważnym zagadnieniem staje się umiejętność zarządzania wiedzą.

 • Edukacyjne oczekiwania rynku.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Omówiono rynek w trzech aspektach, ukazując rolę nauki w nowym modelu zarządzania uczelnią. W opracowaniu zaprezentowano oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych i możliwości spełnienia kryteriów rynkowych.

 • The role of education in the globalised society

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł obejmuje problematykę roli jaką ma do odegrania edukacja w zglobalizowaym świecie. Opisano w nim wpływ edukacji na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Artykuł stanowi rozdział publikacji pn. Kształcenie ustawiczne w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w całości odnoszącej się do zagadnienia znaczenia edukacji ustawicznej dla kształtowania procesów społecznych.

 • Współczesna unifikacja życia kulturowego w Regionie Morza Bałtyckiego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Rozpoznając zjawiska i procesy społeczne, polityczne i gospodarcze współczesnego świata zauważa się unifikację ładu kulturowego. Szczególny jej wymiar obrazuje nadbałtycka przestrzeń kulturowa, której odrębność regionalną odnosi się do rzeczywistości hegemonicznej obszaru Morza Bałtyckiego. Ujawniają się przemiany, generowanych przez postęp naukowo-techniczny, kształtujących ład prawny, a przede wszystkim prawa człowieka, wyzwania...

 • Zmiany na rynku pracy w świetle wyników badań przeprowadzonych w województwie pomorskim

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przystąpienie Polski do struktur UE w roku 2004 wywarło ogromny wpływ na funkcjonowanie rodzimych przedsiębiorstw. Zniesienie barier celnych na obszarze zintegrowanej Europy oraz sformułowanie wspólnej polityki handlowej wobec krajów trzecich stworzyło nowy układ konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami z obszaru UE i innych państw. Dodatkowo nasilające sie procesy globalizacji w znacznym stopniu oddziaływują ma zmiany w zakresie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Verwandlungen der polnischen Städte- vor der postsozialistischen Stadt zur Stadt der Globalisierungszeit

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule przedstawiono - na tel współczesnych tendencji urbanizacyjnych - ewolucję miasta polskiego - od struktury post-socjalistycznej do miasta doby globalizacji.

 • Formy i metody elastycznego zatrudnienia oraz czynniki wpływające na rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej

  Publikacja

  W artykule przeanalizowano główne przesłanki pojawienia się nowych form zatrudnienia. Są nimi przede wszystkim megatrendy światowe: trendy demograficzne i społeczne, glabalizacja oraz rozwój nowych technologii i usług informatycznych. Wpływ na kształtowanie się elastycznego rynku pracy mają również inne czynniki, które omówiono i poddano analizie.

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz dywersyfikacji struktury urbanistycznej miasta doby globalizacji

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przedstawiono skrótowo pojęcie tematyzacji przestrzeni miejskiej. Na tym tle zaprezentowano przedmiotowy proces jako jeden z elementów procesu przemian miasta doby globalizacji

 • Zmiany na rynku pracy w świetle wyników badań przeprowadzonych w województwie pomorskim

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przystąpienie Polski do struktur UE w roku 2004 wywarło ogromny wpływ na funkcjonowanie rodzimych przedsiębiorstw. Zniesienie barier celnych na obszarze zintegrowanej Europy oraz sformułowanie wspólnej polityki handlowej wobec krajów trzecich stworzyło nowy układ konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami z obszaru UE i innych państw. Dodatkowo nasilające sie procesy globalizacji w znacznym stopniu oddziaływują ma zmiany w zakresie...

 • Shaping the spatial structures of post-socialist cities

  This paper deals with issues and problems associated with transformation of spatial structures of post-socialist cities. The special attention is paid to the cases of Polish cities and towns and the analysis of their evolution – from the “post-communist structures” to the “cities in the age of globalization”. In the light of this the factors influencing the spatial transformation of these are analyzed. The paper is concluded with...

 • Drogowskazem - style życia

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono współczesne uwarunkowania kształtowania sieci transportowej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przemian społecznych i gospodarczych warunkujących zmianę zachowań transportowych globalizującego się społeczeństwa

 • Biznes w środowisku globalnym

  Publikacja

  - Rok 2015

  Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na elementy biznesu globalnego istotne w procesie podejmowania strategicznych decyzji. W pracy przedstawiono istotę procesu globalizacji wraz z charakterystyką biznesu globalnego i jego otoczenia. Podkreślono znaczenie nowych strategicznych form zarządzania związanych z budowaniem globalnych sieci zależności w dynamicznym środowisku konkurencyjnym bazującym na wiedzy i innowacjach.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zmiany w poziomie, strukturze i formach zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2000-2009

  Publikacja

  - Rok 2011

  Funkcjonowanie rynku pracy oraz praktyka gospodarowania specyficznym zasobem jakim jest praca wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie wielu badaczy. Prowadzonym teoretycznym rozważaniom towarzyszą często spory związane między innymi z określeniem efektywności gospodarowania pracą, kształtowaniem się wielkości i struktury zatrudnienia, czynników oddziaływujących na wydajność pracy.Zmiany w poziomie, strukturze i formach zatrudnienia...

 • Rola lidera w walce z kryzysem w przedsiębiorstwie funkcjonującym w zglobalizowanym świecie

  Publikacja
  • M. Bielenia

  - Rok 2010

  Głównym celem artykułu jest ukazanie roli lidera w przedsiębiorstwie funkcjonującym w zglobalizowanym świecie w dobie kryzysu. Funkcjonowanie firmy w tym czasie ma ścisły związek ze zdolnościami lidera oraz zależy od jego umiejętności efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, szybkiego dostosowania się do zmian oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Należy zastanowić się nad różnicami pomiędzy liderami a ich podwładnymi oraz...

 • Rola edukacji w zglobalizowanym społeczeństwie

  Publikacja

  - Rok 2006

  Treścią artykułu jest przedstawienie wybranej problematyki edukacji ustawicznej, jej aksjologicznego wymiaru i roli jaką odgrywa w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

 • Zarządzanie międzynarodowe

  Publikacja

  - Rok 2007

  Monografia poświęcona problematyce zarządzania międzynarodowego z perspektywy korporacji transnarodowych. Ksiązka składa się z 4 części: w pierwszej omówione jest otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstw, w drugiej proces umiędzynarodowienia firm, trzeciej zarządzanie w korporacjach transnarodowych, czwartej strategie i struktury zarządzania międzynarodowego.

 • Polacy w Estonii w warunkach współczesnych przemian globalnych

  Publikacja

  - Rok 2007

 • Regionalizacja a strategie ponadgraniczne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem pracy jest ukazanie wpływu procesów regionalizacji na biznes międzynarodo-wy, ze szczególnym uwzględnieniem strategii ponadgranicznych. Rozważania podzielone są na 4 części. W pierwszej prezentowana jest istota procesu regionalizacji. W kolejnej części pracy scharakteryzowano przemiany strategii realizowanych przez korporacje transnarodowe, dokonywane pod wpływem procesów regionalizacji. W punkcie trzecim przedstawiono stu-dium...

 • Rola edukacji w zglobalizowanym społeczeństwie

  Publikacja

  - Rok 2006

  Praca obejmuje problematykę roli edukacji w kształtowaniu procesu globalizacji współczesnego świata. Przedstawiono w niej wartości, aspekt praktyczny kształcenia ustawicznego.

 • Miejsce polityki w regionach samorządowych w Polsce w warunkach globalizacji (na przykładzie województwa pomorskiego)

  Publikacja

  - Rok 2006

  Treścią rozdziału w monografii jest ukazanie politycznych aspektów funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce w warunkach globalizacji.

 • Współczesne trendy zmian w strukturze i funkcjonowaniu miast

  Publikacja

  - Rok 2013

  Praca dotyczy podstwowych zagadnień związanych ze współczesnymi przeobrażeniami miast. Na bazie omówienia sytuacji w innych krajach opisuje trendy i sytuacje występujące w mieście post-socjalistycznym

 • Założenia do modelu globalnego społeczeństwa informacyjnego.

  Publikacja

  - Rok 2003

  ...

 • Wpływ przemian globalnych na postawy i zachowania ideowe Polaków w Estonii.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W analizie problemu dokonano charakterystyki obrazu przemian globalnych, wpływających na postawy i zachowania ideowe Polaków zamieszkujących w Estonii. Zwrócono uwagę, m.in. na dychotomię zachowań wobec trendów nowoczesności i różnorodności; egzemplifikacje globalnej aktywności poprzez uczestnictwo w organizacjach zrze-szających Polonię świata i regionu.