Wyniki wyszukiwania dla: URZADZENIA DO POŻYSKIWANIA ENERGII FAL MORSKICH - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: URZADZENIA DO POŻYSKIWANIA ENERGII FAL MORSKICH

Wyniki wyszukiwania dla: URZADZENIA DO POŻYSKIWANIA ENERGII FAL MORSKICH

 • Wstępna analiza systemów pneumatycznych i hydraulicznych w obiektach do pozyskiwania energii fal morskich

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono przegląd i analizę systemów hydraulicznych i pneumatycznych w elektrowniach wykorzystujących energię falowania mórz i oceanów. Zaprezentowano także uproszczone schematy przekładni hydrostatycznych do transmisji energii stosowanych w tego typu obiektach

 • Urządzenie do pozyskiwania energii fal morskich lub oceanicznych przy użyciu turbiny śmigłowej z samonastawnymi łopatkami

  Przedmiotem wynalazku jest umieszczone na obiekcie pływającym, urządzenie do pozyskiwania energii fal morskich lub oceanicznych przy użyciu turbiny śmigłowej z samonastawnymi łopatami, zwiększającymi kąt natarcia łopat ze wzrostem prędkości przepływu wody.  

 • Mechanizmy oszczędzania zużycia energii przez urzadzenia sieciowe

  Publikacja

  - Rok 2007

  Omówiono zużycie energii elektrycznej przez urzšdzenia IT, w szczególnoci przez urzšdzenia sieciowe. Dokonano przeglšdu metod oszczędzania energii, w tym APM, ACPI, WOL, Power Management for ADSL. Przeanalizowano możliwoć wykorzystania mechanizmu autonegocjacji stosowanego w sieciach Ethernet do przełšczania szybkoci transmisji w celu oszczędzania zużycia energii.

 • Sposób pozyskiwania energii fal morskich lub oceanicznych

  Przedmiotem wynalazku jest sposób pozyskiwania energii fal morskich lub oceanicznych, mający zastosowanie zwłaszcza w akwenach przybrzeżnych i zagrożonych niszczeniem nadbrzeży przez fale morskie. W jednym metrze fali o wysokości 1,80 m i długości 38 m uwięziona jest moc wynosząca 10 kW. Przyczynami falowania mogą być tarcia wiatru o powierzchnię wody, albo zmiany ciśnienia atmosferycznego na powierzchni oceanu, wywołane...

 • Model research and numerical calculations of the buoy for capturing of the sea-waves energy

  Publikacja

  w pracy przedstawiono konstrukcję i zasadę działania modelu 1:5 boi do pozyskiwania energii fal morskich oraz wyniki badań eksperymentalnych prowadzonych w dużym basenie w Centrum techniki Okrętowej w Gdańsku.Ponadto przedstawiono numeryczny model obliczeniowy i wybrane wyniki symulacji zachowania się boi na fali regularnej.

 • Design solution and selected research results of the sea-wave energy converter

  W artykule przedstawiono oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne boi do pozyskiwania energii fal morskich oraz analizy i badania modelowe turbiny wodnej poprzedzające wybór ostateczny konstrukcji modelu boi w skali 1:5 przewidzianego do badań eksperymentalnych w basenie holowniczym. Zaprezentowano także wybrane wyniki badań modelowych i symulacji komputerowych ukazujący wpływ systemu kotwiczenia i innych parametrów na jakość i efektywność...

 • Analiza spektralna w badaniu właściwości morskich jednostki pływajacej przy wymuszeniach falą nieregularną

  Ze względu na trudności w wyznaczaniu dokładnych warunków początkowych dla ruchu fal morskich oraz charakter falowania wiatrowego, opis dynamiki fal morskich moŜe być przedstawiony tylko w ramach teorii stochastycznej. Wymuszenia ruchu jednostek pływających pochodzą od ruchu fal morskich i działania wiatru. Najczęściej jest to falowanie nieregularne i dlatego w badaniach dynamiki takich jednostek zakłada się, Ŝe proces falowania...

 • Generator energii z fal morskich i oceanicznych

 • Konstrukcje morskich farm wiatrowych – wyzywanie dla projektantów

  Publikacja

  Pozyskanie energii wiatru jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej. W artykule przestawiono zagadnienia związane z rozwojem energetyki wiatrowej, w tym budową morskich farm wiatrowych. W szczególności zaś zaprezentowano podstawy energetyki wiatrowej, stan aktualny i perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych, elementy konstrukcyjne morskich turbin wiatrowych oraz infrastrukturę przesyłania energii na...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • PROJEKTOWANIE POSADOWIENIA MORSKICH ELEKTROWNI WIATROWYCH NA MORZU BAŁTYCKIM WEDŁUG PRZEPISÓW I ZALECEŃ EUROPEJSKICH

  Publikacja

  Niniejszy artykuł prezentuje zagadnienia związane z tematyką projektowania morskich elektrowni wiatrowych. Opisano politykę energetyczną Polski oraz Unii Europejskiej, a także istniejące wytyczne do projektowania turbin morskich. Scharakteryzowano ich konstrukcję, a także sposoby posadowienia. Przedstawiono model obliczeniowy przykładowej elektrowni o mocy 2MW posadowionej na fundamencie palowym - monopalu. W obliczeniach uwzględniono...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Monitoring budowli i źródeł pozyskiwania energii

  Kursy Online
  • M. Miśkiewicz

  Monitoring budowli i źródeł pozyskiwania energii

 • System sejsmiki refleksyjnej do poszukiwania morskich złóż węglowodorowych

  Publikacja

  W poszukiwaniu morskich złóż węglowodorowych wykorzystywane są różne metody zaliczane do tzw. sejsmiki refleksyjnej. Jedną z nich jest wykorzystanie systemu sejsmiki refleksyjnej holowanego za statkiem specjalistycznym przeznaczonym do badań sejsmicznych. Jest to złożony ruchomy układ techniczny składający się z wielu elementów składowych, takich jak: system wzbudzania fal akustycznych, system rejestracji odbijanych fal akustycznych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Janusz Kozak prof. dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Janusz Kozak Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej   Urodzony: 04.07.1953 w Pucku Absolwent Technikum Budowy Okrętów „Conradinum” w Gdańsku, 1973. Absolwent Instytutu Okrętowego PG, 1978.   Po ukończeniu studiów praca w Stoczni Gdynia, a od roku 1980 w Katedrze Technologii Okrętów Instytutu Okrętowego a później Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej kolejno...

 • Acoustic heating in a weakly dispersive fluid flow

  Zbadano specyficzną rolę dyspersyjnych własności płynu w generacji ogrzewania przez straty energii fali akustycznej. Przedstawiono ilustracje zaistniałego ogrzewania powstającego na skutek przejścia dwoch typów fal - impulsowej i stacjonarnej.

 • Odnawialne źródła energii

  Zgodnie z Prawem energetycznym (Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw), odnawialne źródło energii (OZE) to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także...

 • Thermal lenses caused by any acoustic source.

  Publikacja

  Nieliniowe straty energii fali akustycznej doprowadzają do powstania obszarów ogrzanych, to znaczy obszarów o innej prędkości fali akustycznej niż pozostała przestrzeń. Soczewki termiczne wywoływane przez propagację fal akustycznych okresowych i nieokresowych są rozpatrywane. Przedstawiono ilustrację obliczeń numerycznych.

 • Multihull vessel excitations in stochastic formulation

  Praca dotyczy określania wymuszeń wielokadłubowej jednostki pływającej w ujęciu stochastycznym. Wymuszenia ruchu jednostek pływających pochodzą od ruchu fal morskich i działania wiatru. Najczęściej jest to falowanie nieregularne i dlatego w badaniach dynamiki takich jednostek zakłada się, że proces falowania ma charakter probabilistyczny. Przeprowadzono analizę dynamiki jednostki wielokadłubowej na liniowym modelu, na który działa...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Horyzont energoelektroniczny obiektów morskich

  W artykule zaprezentowano współczesne kierunki rozwoju energoelektroniki, w tym w szczególności dotyczące obiektów morskich. Przedstawiono podstawowe parametry aktualnie stosowanych w energoelektronice przyrządów półprzewodnikowych, jak również wykazano interdyscyplinarny charakter rozwoju tej dziedziny. Na przykładzie wybranych urządzeń energoelektronicznych przedstawiono ich komercyjne zastosowania oraz podział i miejsce w łańcuchu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Multicriteria optymization method for yacht design

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł dotyczy optymalizacji wielokryterialnej projektowania innowacyjnego systemu jachtowego w taki sposób by osiągnąć polepszone zachowanie dynamiczne w dowolnych warunkach nawigacji morskiej. W artykule skoncentrowano się na komputerowej symulacji, modelowaniu i optymalizacji matematycznego modelu jachtu w różnych warunkach żeglowania w celu poprawy zdolności manewrowania i zwiększenia szybkości. Przeprowadza się symulację...

 • Budownictwo morskie na progu XXI wieku

  Przeanalizowano zjawiska globalne (przyrost ludności, zapotrzebowania na energię i bilans cieplny na ziemi) i na tej podstawie określono zadania stojące przed budownictwem morskim w najbliższej przyszłości. Zadania te to: tworzenie nowych powierzchni lądu w celu dociążenia istniejących aglomeracji nadmorskich, eksploatacja podmorskich złóż węglowodorów, wykorzystanie energii wiatru, falowania morskiego, pływów i prądów morskich...

 • Urządzenia transmisji energii mechanicznej (w) 2021/22

  Kursy Online
  • W. Litwin

 • The semi-Markov model of energy state changes of the main marine internal combustion engine and method for evaluating its operation during ships voyage

  Publikacja

  Przedstawiono metodę oceny działania tłokowych silników spalinowych napędu głównego statków morskich, nazywanych silnikami głównymi, działających w różnych warunkach ich eksploatacji. Metoda ta umożliwia obliczenie wartości działania w wyniku zastosowania teorii procesów semimarkowskich i statystyki matematycznej. Znamienne jest to, że działanie wspomnianych silników spalinowych zostało przyrównane do wielkości fizycznej, którą...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Motion requirements of single mission mine counter submersible craft.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Rozważono własności ruchowe małego obiektu poruszającego się w środowisku wodnym. Urządzenie przeznaczone jest do niszczenia min morskich co wprowadza wymagania odnośnie czasu relokacji oraz orientacji w przestrzeni narzędzia stosowanego do niszczenia min. Funkcje te muszą być realizowane w wodzie stojącej oraz w przepływie. Dla obydwu warunków konieczne jest ustalenie optymalnego układu ruchowego i niezbędnych źródeł...

 • Urządzenia transmisji energii mechanicznej - semestr lato - rok 2021/22

  Kursy Online

 • Alternatywne źródła energii

  Kursy Online
  • A. D. Dettlaff

  Zasoby i charakterystyka odnawialnych źródeł energiiEnergia wodna (energia przepływu wód, energia różnic poziomów wód, energia fal, energia pływów, energia prądów)Energia słoneczna (niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe systemy wykorzystania energii słonecznej, systemy aktywne i pasywne, systemy zdecentralizowane, systemy scentralizowane, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)Energia wiatrowa (siła nośna, moc elektrowni...

 • A method for evaluating the performance of a marine piston internal combustion engine used as the main engine on a ship during its voyage in different sailing conditions

  Publikacja

  Przedstawiono metodę oceny działania tłokowych silników spalinowych napędu głównego staków morskich, nazywanych silnikami głównymi, działających w typowych warunkach ich eksploatacji. Warunki te zostały opisane z uwzględnieniem pola osiągów tego rodzaju silników. Metoda ta umożliwia obliczenie wartości działania w wyniku zastosowania rachunku całkowego. Znamienne jest to, że działanie wspomnianych silników spalinowych zostało przyrównane...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Pomiar rozkładu wektora natężenia dźwięku w pobliżu dyfuzora akustycznego weryfikowany symulacją komputerową

  Projektowanie adaptacji akustycznej pomieszczeń jest złożonym procesem, który wymaga możliwości przewidywania wpływu zastosowanych ustrojów akustycznych na sposób propagacji fal akustycznym w pomieszczeniu. Przykładem ustroju stosowanego do korekcji akustyki pomieszczeń jest dyfuzor akustyczny. Niniejsza praca opisuje proces pomiaru oraz numerycznej symulacji rozkładu wektora natężenia dźwięku w pobliżu dyfuzora. Analiza tego rozkładu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Numerical modeling of wave-seabed-structure interaction.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Praca doktorska przedstawia propozycję nowoczesnego rozwiązania obciążeń hydraulicznych przy uwzględnieniu nieliniowych oddziaływań pomiędzy falą wodną, przepuszczalnym dnem i porowatą konstrukcją morską. Nabrzeże pionowe, falochron podwodny i falochron kompozytowy były obiektem eksperymentów numerycznych, których wyniki były weryfikowane przy użyciu wyników laboratoryjnych (niszczących i nieniszczących). Krótki przegląd bieżącej...

 • Diagnostyka ultradźwiękowa mostowej belki prefabrykowanej typu T metodą młoteczkową

  Zastosowanie prefabrykacji w budowie obiektów mostowych pozwala optymalizować zużycie energii i materiałów i tym samym redukować koszty budowanego obiektu. Prefabrykowane belki sprężone mogą występować jako elementy kablobetonowe wykonywane bezpośrednio na placu budowy lub powstawać w zakładzie prefabrykacji jako elementy strunobetonowe. Elementy prefabrykowane wytwarzane w warunkach przemysłowych muszą spełniać wymagania wysokiej trwałości,...

 • Stateczność i niezawodność pełnomorskich platform wiertniczych

  Publikacja

  - Rok 2019

  W pracy przedstawiono wieloletnie doświadczenia Autora w zakresie wybranych aspektów numerycznej analizy pełnomorskich platform wiertniczych, w szczególności stacjonarnych platform stalowych poddanych działaniu fal wiatrowych i wiatru. W opisie zachowania się platform uwzględniono współoddziaływanie trzech ośrodków: materiału konstrukcji, morskich fal wiatrowych i podłoża gruntowego. Przyjęcie do opisu stochastycznych właściwości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Otrzymywanie i charakterystyka TiO2 modyfikowanego metalami ziem rzadkich

  Publikacja

  - Rok 2014

  W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie bardziej wydajnym pozyskiwaniem energii promieniowania słonecznego, dlatego celem badań było opracowanie nowych, funkcjonalnych nanokompozytów na bazie TiO2, charakteryzujących się wysoką aktywnością fotokatalityczną. Metale ziem rzadkich to substancje o właściwościach luminescencyjnych, które mogą absorbować promieniowanie z zakresu widzialnego i emitować promieniowanie z zakresu ultrafioletowego....

 • Marek Chodnicki dr inż.

 • WILiŚ Budownictwo Fizyka I

  Kursy Online
  • B. Strzelecka

  Elementy algebry wektorów i analizy matematycznej. Równania ruchu. Transformacje Galileusza. Zasady mechaniki newtonowskiej. Ruch ciała o zmiennej masie. Nieinercjalne układy odniesienia. Siły bezwładności. Dynamika układu punktów materialnych. Ruch środka masy. Praca energia moc. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Masowe momenty bezwładności. Prawo Steinera. Ruch drgający drgania swobodne, tłumione i wymuszone. Rezonans. Ruch falowy....

 • Hydraulika i Hydrologia II - 2021/22

  Kursy Online
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Hydraulika i Hydrologia II to kurs poświęcony zagadnieniom przepływu wody w ośrodku gruntowym, kanałach i rzekach, którego celem jest nabycie i poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z opisem występujących zjawisk hydraulicznych i hydrologicznych. WYKŁADWoda w gruncie i hydraulika wód gruntowych, infiltracja. Odpływ ze zlewni. Opad efektywny i spływ powierzchniowy, chwilowy hydrogram jednostkowy. Przepływ w ciekach, przepływ...

 • Kurs przygotowawczy do matury

  Kursy Online
  • L. Wicikowski
  • I. Datta
  • B. Mielewska
  • I. Linert

  Program kursu z fizyki: Wielkości fizyczne, wektory i skalary, pomiary wielkości fizycznych, metodologia sporządzania tabel i wykresów, niepewności pomiarowe, planowanie prostych eksperymentów. Podstawowe pojęcia kinematyki punktu materialnego, układ odniesienia, wektor wodzący, tor ruchu, równanie ruchu, ruch prostoliniowy, ruch krzywoliniowy, droga, przemieszczenie, prędkość średnia, prędkość chwilowa, szybkość, przyspieszenie...