Katedra Mechaniki Konstrukcji i Wytrzym. Okrętu - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Mechaniki Konstrukcji i Wytrzym. Okrętu

Filtry

wszystkich: 53

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2012
 • Dynamics Conscious Approach to Tribometer Design and Tribo-testing

  In the paper findings are discussed on the issue of dynamic characteristics of a tribometer as a factor influencing the result of the tribological experiment. An advanced approach to tribo-testing is attempted with integrated dynamic analysis of the tribometer and the sliding pair. The fundamental idea is explored of the tribometer being regarded as any machine in which friction is inflicted with all the resulting consequences...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Elastic distortional buckling of thin-walled bars of closed quadratic cross-section
  Publikacja

  In this study a thin-walled bar with closed quadratic cross-section is considered. The elastic stability of axially compressed bar related to the cross-section distortion is investigated. The governing differential equation is derived with aid of the principle of stationary total potential energy. The critical load for the simply supported bar is found in analytical form and it is compared with the FEM solution. Sufficient accuracy...

 • Thin-walled frames and grids - statics and dynamics
  Publikacja

  Frames and grids assembled with thin-walled beams of open cross-section are widely applied in various civil engineering and vehicle or machine structures. Static and dynamic analysis of theses structures may be carried out by means of different models, startingfrom the classical models made of beam elements undergoing the Kirchhoff assumptions to the FE discretization of whole frame into plane elements. The former model is very...

2011
2010
 • Application of wave spectra to mathematical model of multihull vessel

  Dynamiczne układy mechaniczne reprezentujące obiekty pływające są ściśle związane z procesami stochastycznymi. Zmienne stanu i parametry wejścia w tych modelach mają charakter probabilistyczny. Modele matematyczne takich układów są reprezentowane przez układy stochastycznych równań różniczkowych tworząc układy równań ''Ito''. W artykule zostały wyznaczone współczynniki transmitancji dla wybranych trzech widm falowania: Kongresu...

 • Approximation of the non-linear roll damping
  Publikacja

  - 2010

  Artykuł omawia, jak otrzymać oszacowanie nieliniowego momentu tłumiącehgo kołysania boczne okretu za pomocą zapisu przebiegu kołysań swobodnych modelu okrętu. Udowadnia, że 1) moment tłumiący w kategoriach aproksymacji jest nieanalityczną funkcją nieparzystą prędkosci kołysań, 2) standardowa metoda, oparta na stosunku dwóch kolejnych amplitud, ma ograniczone zastosowanie, do niezbyt dużych amplitud kołysań. Zaproponowano nową metodą...

 • Comparison of s-factor according to SOLAS and SEM for ro-pax vessels
  Publikacja

  - 2010

  Pokazano różnice pomiędzy mnożnikami s dla promów pasażerskich, obliczonych wg konwencji SOLAS oraz metody statycznej równoważności (SEM). Obliczenia wykonane dla promu ''Polonia'' i statku prostopadłościennego wskazują na cztery wnioski. 1) W wypadku małej stateczności, mnożniki s wg SOLAS są zdecydowanie mniejsze od s wg SEM, 2) im mniejsza stateczność, tym większe różnice między nimi, 3) konwencja SOLAS niedoszacowuje rzeczywiste...

 • Dryf statku uszkodzonego na fali bocznej
  Publikacja

  - 2010

  Publikacja przedstawia analizę dryfu statku uszkodzonego na fali bocznej. W referacie przedstawiono analizę zjawiska przy pomocy równań różniczkowych.

 • State equations in the mathematical model of dynamic behaviour of multihull floating unit

  Przedstawiony artykuł dotyczy dynamiki wielokadłubowej jednostki pływającej typu katamaran poddanej wymuszeniom pochodzącym od falowania nieregularnego. Analiza dynamiki jednostki wielokadłubowej została przeprowadzona przy założeniu, że model układu jest modelem liniowym na który działa fala nieregularna. Model matematyczny takiego układu dynamicznego jest reprezentowany poprzez równania stanu. Zapisane zostały równania uwzględniające...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2009
 • Aby ro-ro było bezpieczne
  Publikacja

  - 2009

  W artykule przedstawiono skrótowo najważniejsze zasady podziału wodoszczelnego statków ro-ro pod kątem bezpieczeństwa w stanie awaryjnym.

 • Developing the s factor
  Publikacja

  - 2009

  Wzory IMO na mnożnik s (p-wo przetrwania statku z zatopionym przedziałem) abstrahują od czasu przetrwania, jak i falowania. Pokazano związek 'pierwotnego' mnożnika s z czasem przetwania na danym falowaniu oraz pokazano w jaki sposób przetransformować mnożnik s odpowiadający półgodzinnym doświadczeniom przewracania statku na mnożnik odpowiadający dłuższym przebiegom doświadczeń. Wydłużenie czasu doświadczeń nie ma drastycznego wpływu....

 • Sea spectra revisited
  Publikacja

  - 2009

  Pokazano, że widma falowania ITTC, wywodzące się z widma Bretschneidera, zależnego od dwóch parametrów, można zredukować do wspólnego widma bezwymiarowego, co oznacza, że są one geometrycznie powinowate. To samo dotyczy widma JONSWAP, które dodatkowo charakteryzuje trzeci paprametr, związany z kształtem piku. Umożliwia to aproksymację tych widm za pomocą rozkładu log-normalnego, co zapewnia realistyczny parametr szerokości widma,...

 • The stability of a damaged roll-on roll-off vessel with water on deck

  Przeprowadzono analizę stateczności statku ro-ro w stanie awaryjnym z wodą na pokładzie. Pokazano, że moment przechylający związany jest z wypiętrzeniem wody na pokładzie ponad poziom wody zaburtowej, pochodzącym od fali. Omówiono trzy metody wyznaczania kąta przechyłu, wywołanego wodą na pokładzie. Zidentyfikowano krytyczne wypiętrzenie wody, przy którym następuje utrata stateczności statku.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2008
 • Catamaran dynamics at irregular wave excitations

  Artykuł dotyczy dynamiki jednostki wielokadłubowej typu katamaran poddanej wymuszeniom pochodzącym od falowania nieregularnego.Przeprowadzono analizę dynamiki jednostki wielokadłubowej przy założeniu, że jest on opisany jako model liniowy, na który działa fala nieregularna. Model matematyczny układu dynamicznego jest reprezentowany poprzez równania stanu. Zapisano równania uwzględniające napływ fali czołowej, która wywołuje ruchy...

 • Closure on survival time
  Publikacja

  - 2008

  Artykuł zamyka sprawę przewracania statków w stanie awaryjnym, tj. czasu jaki upływa od momentu kolizji do momentu przewrócenia pod wpływem fal.

 • Experimental investigations of the hydroelasticity of a liquid-filled tank

  W artykule przedstwiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących współoddziaływania konstrukcji odkształcalnej z cieczą. Badania przeprowadzono na dwóch zbiornikach prostopadłościennych ze sprężyście odkształcalnymi ścianami szczytowymi. Badanie tego zjawiska ma odniesienie do często spotykanych zdarzeń praktycznych jak zderzenie zbiornikowca z innym statkiem lub nabrzeżem portowym.

 • Experimental investigations of the model tank of a liquid filled

  Praca dotyczy zagadnienia hydrosprężystości wewnętrznej i jest poświęcona badaniom eksperymentalnym drgań na modelu zbiornika wypełnionego cieczą. Badania dotyczą drgań giętnych w płaszczyźnie pionowej zbiornika odkształcalnego zawierającego ciecz. Otrzymano oscylogramy dla modelu suchego (brak cieczy) oraz dla modelu wypełnionego całkowicie cieczą. Następnie dokonano obróbki tych oscylogramów pod kątem badania drgań modelu w zakresie...

 • External loads for multihull watercraft
  Publikacja

  Dla jednostek pływających wielokadłubowych sformułowano ogólne różniczkowe równania ruchu związane z możliwymi ruchami konstrukcji oceanotechnicznej. Są to ruchy związane ze stopniami swobody konstrukcji na sfalowanej powierzchni morza. Dla możliwych ruchów konstrukcji podano ogólne wzory na obciążenia zewnętrzne związane z reakcjami hydrodynamicznymi, siłami tłumienia oraz reakcjami hydrostatycznymi.

 • Modelling of vibrations of a liquid filled tank

  Przeprowadzono analizę teoretyczną i numeryczną zbiorników długich i krótkich wypełnionych całkowicie lub częściowo cieczą. Wyznaczenie obciążeń hydrodynamicznych dotyczy bezpośrednio wytrzymałości konstrukcji samego zbiornika, a przez to pozwala określić wytrzymałość konstrukcyjną całego kadłuba. Szczególne wymagania stawiane są zbiornikom do przewozu cieczy radioaktywnych, gdyż należy zapewnić bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa...

 • Multihull vessel excitations in stochastic formulation

  Praca dotyczy określania wymuszeń wielokadłubowej jednostki pływającej w ujęciu stochastycznym. Wymuszenia ruchu jednostek pływających pochodzą od ruchu fal morskich i działania wiatru. Najczęściej jest to falowanie nieregularne i dlatego w badaniach dynamiki takich jednostek zakłada się, że proces falowania ma charakter probabilistyczny. Przeprowadzono analizę dynamiki jednostki wielokadłubowej na liniowym modelu, na który działa...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Stochastic approach to movements of a multihull on waves
  Publikacja

  - 2008

  W artykule przedstawiono metodę wyznaczania różniczkowych równań ruchu.Układ równań różniczkowych został przedstwaiony dla ruchów antysymetrycznych jednoski wielokadłubowej (poprzeczne ruchy liniowe, poprzeczne ruchy kątowe, poziome ruchy kątowe). Dla tych ruchów zbudowano stochastyczne równania różniczkowe.

2007
2006