e-mentor - Journal - MOST Wiedzy

Search

e-mentor

ISSN:

1731-6758

eISSN:

1731-7428

Publisher:

Szkoła Główna Handlowa (Warszawa)

Disciplines
(Field of Science):

 • Architecture and urban planning (Engineering and Technology)
 • Economics and finance (Social studies)
 • Communication and media studies (Social studies)
 • Management and quality studies (Social studies)
 • Education (Social studies)

Ministry points: Help

Ministry points
2020 20 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points
Year Points List
2020 20 Ministry Scored Journals List 2019
2019 20 Ministry Scored Journals List 2019
2018 15 B
2017 15 B
2016 15 B
2015 15 B
2014 9 B
2013 9 B
2012 8 B
2011 8 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: COPYRIGHT
License
COPYRIGHT
Information on publishing policy
http://www.e-mentor.edu.pl/strona/3/dla_autorow open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
n/a
Is self-archiving allowed by the journal?
No
Information on research data policy
n/a
Additional information
Type of model: Gratis Open Access (Bronze Open Access).

Filters

total: 39

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Journals

2019
 • Action Research - przygotowanie sądu do zmiany poprzez uczenie się - współpraca praktyków i badaczy
  Publication

  - e-mentor - 2019

  W praktyce zarządzanie sądem na ogół jest oddalone od teorii zarządzania. Prezesi sądów rzadko zwracają się do naukowców z prośbą o rozwiązanie ich problemów w zarządzaniu. W sądach brakuje nie tylko stałych form współpracy z naukowcami zajmującymi się zarządzaniem, ale także z innymi interesariuszami. Jedyną formą komunikacji, i to z ograniczoną liczbą interesariuszy, są formalne środki wyznaczone przez procedurę cywilną lub karną....

  Full text in external service

 • Narracja jako sposób wyjaśniania organizacyjnej rzeczywistości oraz metoda wywierania wpływu
  Publication

  Niniejszy artykuł ma na celu analizę roli i znaczenia narracji w funkcjonowaniu członków organizacji. W wyniku przeglądu literatury podjęto również próbę przeanalizowania mechanizmów decydujących o tym, że odpowiednio wykorzystane i skonstruowane narracje mogą służyć jako narzędzie pozwalające wywierać wpływ. Następnie na podstawie tej analizy zaproponowano wskazówki dotyczące tworzenia i przedstawiania narracji czy historii organizacyjnej...

  Full text in external service

2018
 • Czy społeczna odpowiedzialność uniwersytetu może być bardziej odpowiedzialna? Szanse wynikające z koopetycji uczelni
  Publication

  Współczesna uczelnia, prowadząc działalność dydaktyczną i badawczą, pełni ważną rolę wobec społeczeństwa. W opracowaniach naukowych dotyczących problematyki społecznej odpowiedzialności uczelni poruszane są następujące jej aspekty: społeczny, ekonomiczny, środowiskowy i edukacyjny, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i systemowym. Autorzy artykułu dostrzegli natomiast brak publikacji dotyczących istotnego elementu społecznej...

  Full text in external service

 • Dekalog internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce
  Publication

  Rozwój internacjonalizacji, obok doskonalenia zarządzania i dywersyfikacji misji, jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed współczesnymi polskimi szkołami wyższymi. Dostrzeżono to w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W literaturze światowej można znaleźć liczne opracowania naukowe dotyczące internacjonalizacji kształcenia i badań naukowych. Brakuje natomiast publikacji, podejmujących tematykę implementacji...

  Full text in external service

 • Networkig activities of general judiciary - from theory to practice
  Publication

  - e-mentor - 2018

  Over the last three decades, networks - as a field of research - have acquired a significant place among management sciences. Unfortunately, in the judiciary they have become a subject of more careful analyses only recently, which resulted in a large discrepancy of knowledge - both in theory and in its practical adaptation for the needs of the courts. In order to fill this cognitive gap, an attempt was made to identify levels of...

  Full text in external service

 • Smart skills and education in a future economy
  Publication

  Whether the role of education is to prepare people for employment or to have meaningful lives in general, it will identify and develop skills and competencies, as well as vocational and personal attributes. Skills, such as critical thinking, novel ideation, and complex cognitive and social skills, are areas where humans continue to outperform smart machines. The purpose of this article is to review the skills and competencies that...

  Full text in external service

2017
2016
 • Interesariusze sądu zaangażowanego społecznie
  Publication

  - e-mentor - 2016

  entyfikacja i analiza interesariuszy pojedynczego sądu nie była dotychczas w literaturze przedmiotem pogłębionych dociekań naukowych. Artykuł stanowi próbę wypełnienia powyższej luki. Wstępną identyfikację interesariuszy sądu według kryteriów: transakcji ekonomicznych, charakteru relacji, usytuowania względem organizacji oraz ryzyka zaprezentowano w książce „Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości - w kierunku spójnego systemu i budowania...

  Full text in external service

2015
 • Analiza kultury organizacyjnej wybranej placówki sieci sklepów sportowych - raport z badań
  Publication

  W artykule podjęto próbę diagnozy kultury organizacyjnej wybranej placówki sieci handlowej branży artykułów sportowych, posługując się metodą wartości konkurujących zaproponowaną przez Kima Camerona i Roberta Quinna, która pozwala na „pomiar” istniejącej i oczekiwanej kultury organizacyjnej. Celem opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania, jakie działania można podjąć, aby kultura organizacyjna wybranej firmy stała się...

  Full text in external service

 • Badanie aktywności online polskich konsumentów dotyczącej marek

  Rozwój nowych trendów w internecie, a w szczególności Web 2.0, spowodował wzrost społecznego zaangażowania internautów oraz dalszy rozwój kanałów społecznościowych i tym samym różnego typu platform interaktywnych. Internet zachęca internautów do interakcji z witrynami, a za ich pośrednictwem z innymi użytkownikami sieci. Umożliwia im tworzenie treści na temat różne tematy, w tym na przykład związany z markami produktów. Dzięki...

  Full text in external service

 • Kształtowanie postaw inżynierów poprzez projekt oprogramowania dla dzieci z autyzmem
  Publication

  Artykuł przedstawia założenia oraz studium przypadku kształcenia postaw inżynierów poprzez projekt społeczny w ruchu otwartego oprogramowania. Oprócz wiedzy i umiejętności to właśnie postawy są trzecim składnikiem kompetencji profesjonalisty w każdej dziedzinie. W opracowaniu zaprezentowano studencki projekt grupowy realizowany na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej przy udziale Instytutu...

  Full text in external service

 • Moduł Warsztaty - narzędzie w procesie edukacji na uczelni wyższej
  Publication

  Obecnie istnieje bardzo szeroka gama narzędzi informatycznych, które wspierają proces edukacji przy wykorzystaniu internetu na uczelniach wyższych. Wśród nieodpłatnych narzędzi powszechnie znana jest platforma Moodle. W artykule zaprezentowano jeden z jej modułów – Warsztaty. Przedstawiono jego funkcjonalność. Opisano jego zalety i wady w nauczaniu łączącym techniki online i tradycyjne na uczelni wyższej (blended-learning). W artykule...

  Full text in external service

 • Organizacja wymiaru sprawiedliwości w strukturze sieci publicznej - możliwe interakcje
  Publication

  - e-mentor - 2015

  W artykule przedstawiono strukturę organizacyjną wymiaru sprawiedliwości w celu udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytanie o możliwe w niej relacje sieciowe oraz ich siłę i sposób oddziaływania. W ramach organizacji wymiaru sprawiedliwości zdefiniowano publiczne międzyorganizacyjne sieci sądowe. Dokonano ich podziału na regulacyjne sieci międzyorganizacyjne i dobrowolne sieci międzyorganizacyjne. Przedstawiono także korzyści i...

  Full text in external service

 • Rola kluczowych kompetencji organizacji w realizacji strategii biznesu
  Publication

  - e-mentor - 2015

  W dobie globalizacji wydaje się, że dobra strategia organizacji powinna obejmować prognozę przyszłej sytuacji branży oraz być ukierunkowana na posiadane aktywa materialne i niematerialne. Znalezienie odpowiednich proporcji pomiędzy ciągłą strategiczną zwinnością a trwałą operacyjną doskonałością jest dla wielu organizacji bardzo trudnym zadaniem, zatem zaczęto eksponować rolę kapitału intelektualnego jako kluczowego czynnika sukcesu....

  Full text in external service

 • Rozszerzona trzecia misja uniwersytetu na przykładzie jego relacji z podmiotami trzeciego sektora
  Publication

  - e-mentor - 2015

  Relacje współczesnego uniwersytetu z otoczeniem są przedmiotem wielu opracowań naukowych, których autorzy koncentrują się zwykle na współzależnościach między uczelnią, państwem i rynkiem2. Współczesny uniwersytet, oprócz funkcji dydaktycznej i badawczej, nazywanych w piśmiennictwie naukowym pierwszą i drugą misją, ma ważne zadanie, jakim jest budowanie i rozwijanie relacji z otoczeniem, określane jako trzecia misja. Autorzy artykułu...

  Full text in external service

 • Społecznie odpowiedzialny projekt - opracowanie definicji na podstawie przeglądu literatury z zakresu społecznej odpowiedzialności i zarządzania projektami
  Publication

  Koncepcja społecznej odpowiedzialności dotyczy biznesu, uczelni oraz indywidualnych osób. Myślenie społecznie odpowiedzialne z założenia wspiera dążenia do zrównoważonego rozwoju poprzez działanie dla dobra interesariuszy organizacji, którzy reprezentują interesy różnorodnych grup, z trzech rodzajów otoczenia. Tak jak w organizacjach, również i w zarządzaniu projektami pojawiają się problemy z integracją celów społecznych, ekonomicznych...

  Full text in external service

 • The study of polish consumer's online brand-related activities
  Publication

  - e-mentor - 2015

  Full text in external service

 • Zastosowanie metody studium przypadku w kształceniu menedżerów
  Publication

  Kształcenie z wykorzystaniem metod rozwiązywania problemów (problem-based learning) staje się coraz bardziej popularne na wszystkich poziomach kształcenia, również w edukacji biznesowej. Przykładem takiej metody jest studium przypadku (case study). Metoda studium przypadku pozwala na rozwijanie umiejętności i kompetencji wykorzystywanych przez menedżerów w ich pracy, np. umiejętności syntezy, identyfikacji problemów, czy podejmowania...

  Full text in external service

2014
 • E-technologie w diagnozie i pomiarach postępów terapii dzieci z autyzmem w Polsce
  Publication

  - e-mentor - 2014

  Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości wsparcia technologicznego - w szczególności z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - diagnozy i oceny postępów terapii dzieci z autyzmem. W ramach badań dokonano przeglądu istniejących rozwiązań wspierających diagnozę i pomiar postępów terapii oraz przeprowadzono ankietę w polskich ośrodkach zajmujących się pracą z osobami dotkniętymi autyzmem. Wyniki badania wskazują na zainteresowanie...

  Full text in external service

 • Struktury wsparcia a efektywność w środowisku e-learningowym
  Publication

  Narzędzia wykorzystywane do realizowania zajęć w środowisku e-learningowym oferują afordancje umożliwiające wprowadzenie zróżnicowanych struktur wsparcia zapewnianych zarówno przez stronę kursu, materiały edukacyjne, nauczyciela, jak i pochodzących od studentów, zwiększając tym samym efektywność nauczania. Przemyślany układ i kształt zasobów, ich wizualizacja, zintegrowanie tekstu z zadaniami refleksyjnymi oraz pozwalającymi uczącemu...

 • Uczenie na błędach w nauczaniu programowania w systemie e-learningu
  Publication

  Jedną z kluczowych umiejętności, które muszą posiąść adepci programowania, stanowi umiejętność poprawiania kodu programu zawierającego błędy. Jest to działanie bardzo złożone, wymagające znajomości składni języka, rozumienia semantyki kodu, znajomości zasad testowania oraz rozumienia działania algorytmu. W artykule autor proponuje własną metodę kształtowania umiejętności poprawiania kodu programu wykorzystującą narzędzia do nauczania...

  Full text in external service

 • Wspólnoty praktyków w organizacji wymiaru sprawiedliwości - nowoczesny model doskonalenia zawodowego dla kadry zarządzającej sądownictwa
  Publication

  - e-mentor - 2014

  Artykuł przedstawia metody i techniki wsparcia organizacyjnego uczenia się wykorzystywane w ramach projektu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań”. Ich wdrożenie zostało podporządkowane równoległemu usprawnianiu procesów naprawczych w sądach, takich jak: poprawa zarządzania przepływem spraw i sprawnością postępowań, opracowanie skutecznej polityki informacyjnej sądów...

  Full text in external service

 • Zróżnicowanie płac kobiet i mężczyzn zatrudnionych jako pracownicy naukowo-dydaktyczni w publicznych szkołach wyższych

  W artykule przedstawiono wyniki analizy zróżnicowania płac kobiet i mężczyzn zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w publicznych szkołach wyższych. W analizie wykorzystano dane uzyskane z ogólnopolskiej ankiety. Rezultaty badań potwierdzają, że kobiety zarabiają średnio mniej niż mężczyźni, jest to jednak wynikiem różnic w zajmowanych stanowiskach, a nie konsekwencją dyskryminacji płacowej.

  Full text in external service

2013
 • Kompetencje pracowników 55+ w opinii pracowników z młodszych grup wiekowych

  Celem artykułu jest próba pokazania, że istotne znaczenie w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw mają kompetencje pracowników w wieku 55+. Opracowanie polemizuje z przekonaniem niektórych pracodawców, że pracownicy w starszym wieku są mniej wydajni, gorzej przygotowani do wykonywania pracy, czy wreszcie z trudem akceptowani przez klientów i pracowników w młodszym wieku . W artykule zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych...

  Full text in external service

 • Pozyskiwanie wiedzy zewnętrznej przez pomorskie firmy z sektora MSP w świetle badań empirycznych.
  Publication

  W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z pozyskiwaniem wiedzy zewnętrznej przez firmy z sektora MSP działające na terenie województwa pomorskiego. W pierwszej części zaprezentowano krótki przegląd kwestii dotyczących wiedzy i jej znaczenia dla MSP, w drugiej omówiono czynniki determinujące wzrost popytu na usługi doradcze wśród tego rodzaju przedsiębiorstw, w następnej określono potencjalny wpływ korzystania z tego rodzaju...

  Full text in external service

2012
2011
2010
2009
 • Jaka władza rektora uczelni publicznej?
  Publication

  - e-mentor - 2009

  Jak rektorzy polskich publicznych uczelni technicznych postrzegają swoją władzę? Czy należałoby ją wzmocnić ustawowo? Czy tradycyjne przywiązanie do kolegialności w podejmowaniu decyzji nie utrudnia zarządzania w warunkach szybkich zmian w otoczeniu systemowym uczelni? Czy zasadne jest podjęcie dyskusji nad doskonaleniem modelu zarządzania uczelniami publicznymi? To pytania, na które stara się odpowiedzieć autor opracowania, opierając...

  Full text in external service

 • Social responsibility of universities - the example of AGH University of Science and Technology
  Publication

  - e-mentor - 2009

  The key question here is how to achieve a symbiotic relationship between the university and its environment. The evolution of the Polish higher education system since 1990 shows how the mutual relations between the university and its surroundings may change over time. The conclusions published in the OECD report on higher education are juxtaposed with the description of the status quo of the Polish universities and compared with...

 • Studia podyplomowe w świetle zaleceń Europejskich Ram Kwalifikacji
  Publication

  W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania prowadzenia studiów podyplomowych, wynikające z prognoz demograficznych, jak również z zaleceń określonych w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Ilustracją możliwych kierunków działań jest przykład studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

  Full text in external service

 • Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH
  Publication

  - e-mentor - 2009

  W niniejszym opracowaniu przedstawiono zmiany we wzajemnych relacjach pomiędzy uczelnią a otoczeniem na tle ewolucji szkolnictwa wyższego w Polsce od 1990 roku. Zaprezentowano również wnioski z raportu OECD o szkolnictwie wyższym, które zilustrowano, porównując status quo polskich uczelni z modelem uniwersytetu przedsiębiorczego. Starano się wykazać, że uczelnia społecznie odpowiedzialna jest organizacją służącą otoczeniu i jako...

  Full text in external service

2003
 • Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej - projekty PHARE oraz Leonardo da Vinci
  Publication

  Przedstawiono historię projektów Phare Multi-country Programme for Distance Education, w ramach którego utworzono CEN PG (Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej) i zrealizowano projekty wspomagające opracowanie materiałów edukacyjnych przystosowanych do kształcenia na odległość. Ponadto omówiono projekty Leonardo da Vinci ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych produktów w chwili obecnej. Na zakończenie przedstawiono...

seen 329 times