Wyniki wyszukiwania dla: ODNOWA STRUKTUR MIEJSKICH W NIEMCZECH - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ODNOWA STRUKTUR MIEJSKICH W NIEMCZECH

Wyniki wyszukiwania dla: ODNOWA STRUKTUR MIEJSKICH W NIEMCZECH

 • Zespół Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego

  Pracownicy Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego prowadzą różnorakie badania w zakresie szeroko rozumianej architektury, której celem jest planowanie i kształtowanie określonych zasad w aspekcie tez zrównoważonego rozwoju dotyczących architektury, budownictwa i urbanistyki w obszarach miejskich i metropolitalnych. Badania obejmą takie aspekty jak: - Rewitalizacja i odnowa struktur miejskich. - Planowanie i projektowanie...

 • Niemiecki współczesny model kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych

  Publikacja

  Referat dotyczy dominujących tendencji w urbanistyce niemieckiej w kształtowaniu nowych, mieszkaniowych dzielnic powstałych w ostatnich 20 latach jako wielko skalarne projekty miejskie. Globalne zmiany kulturowe i demograficzne, postęp techniczny i ponowne zjednoczenie Niemiec spowodowały zasadnicze zmiany niemieckich głównych pól problemowych związanych z tematyką mieszkalnictwa i rozwoju miast. Procesy kurczenie miast i regionów...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wzajemna zależność procesów kurczenia i suburbanizacji na przykładzie miast niemieckich

  Publikacja

  - 2005

  Proces kurczenia struktur miejskich związany jest ze zmianami kulturowymi. W Niemczech po zjednoczeniu proces ten przebiega w obu częściach Federaji odmiennie. W landach wschodnich pustoszeją historycznie ukszatłtowane kwartały miejskie i wielkie osiedla, a w landach zachodnich kurczenie dotyka glównie gminy wiejskie. W obu przypadkach odpływająca z miast ludność zasila strefę podmiejską wzmagając tempo procesu suburbanizacji....

 • Weronika Maria Mazurkiewicz dr inż. arch.

  Jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego oraz czynnym architektem urbanistą.Od 2018 roku jest również członkiem Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz stowarzyszenia AESOP (Thematic Group for Public Spaces and Urban Cultures). Odbyła staże badawcze w kilku instytucjach badawczych w tym University of Ljubljana, University of Technology of Wiena, University...

 • Warunki transformacji zdegradowanych struktur miejskich w procesie suburbanizacji

  Publikacja

  - 2005

  Redefinicja suburbanizacji w zakresie pojęciowym i przestrzennym, odnosi ten proces do równoważenia rozwoju. Opisano nowe wyzwania transformacyjne i warunki procesu redukującego degradację struktur miejskich ulegających suburbanizacji.

 • Rewitalizacja zdegradowanych struktur miejskich w warunkach społecznego dialogu

  Publikacja

  - 2005

  Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na wymiar społeczny procesu rewitalizacji zdegradowanych struktur miejskich. Pokazuje problem na tle przykładów procesów rewitalizacyjnych w krajach rozwiniętej demokracji oraz na przykładzie terenów pofortecznych (Kwartał Grodzisko w Gdańsku) objętych programem odnowy.

 • Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich

  Publikacja

  - 2007

  Planując nowe linie kolejowe dużych prędkości należy pamiętać o trzech zasadach makroekonomicznych w zakresie polityki regionalnej, sformułowanych w roku 2000 przez Roberta Gild'a: (1) Aby infrastruktura komunikacyjna miała pozytywny wpływ na regionalną gospodarkę, ta musi posiadać wystarczający potencjał by odnieść korzyść z nowego połączenia. W przeciwnym razie nowa infrastruktura wywoła efekt drenu, pogłębiającego recesję regionu....

 • Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich

  Publikacja

  Podobnie jak w przypadku programu budowy autostrad i dróg ekspresowych, decyzja o ujęciu lub odrzuceniu danego regionu w programie kolei dużych prędkości wpływa na wieloletnie przyśpieszenie lub zahamowanie jego rozwoju przestrzennego, gospodarczego i społecznego. Lokalizacja węzłów przesiadkowych i przystanków w ramach sieci winna stanowić wyraz aktywnej strategii danego regionu w zakresie świadomego wzmacniania zapóźnionych obszarów....

 • Rewitalizacja struktur miejskich i możliwości w kształtowaniu przestrzeni na przykładzie programów rewitalizacji miast niemieckich.

  Publikacja

  W artykule omówione zostały ogólne założenia programów rewitalizacji struktur miejskich na przykładzie miast niemieckich. Wyszczególnione zostały urbanistyczne wskaźniki rewitalizacji wedle niemieckiego prawa budowlanego oraz dokładne przestudiowane dwa założenia położone w landzie Badenia-Wirtembergia tj.: śródmieście Althengstett i dawne koszary we Fryburgu.

 • Zagadnienia wdrażania programów przekształceń i rewitalizacji zdegradowanych struktur miejskich

  Publikacja

  - 2009

  W artykule zawarto omówienie metody postępowania przy realizacji programów rewitalizacji. Zaprezentowano przy tym wybrane instrumenty zarządzania rozwojem miasta, przydatne w tym procesie.

 • Współczesne tendencje rozwoju struktur miejskich. Znaczenie procesów przekształceń i rewitalizacji

  Publikacja

  - 2009

  W artykule zawarto omówienie znaczenia procesów przekształceń i rewitalizacji miast w kontekście ich współczesnej ewolucji.

 • Metoda budowy programów przekształceń i rewitalizacji zdegradowanych struktur miejskich w warunkach polskich

  Publikacja

  - 2009

  W artykule zawarto omówienie możliwości budowania różnorakich strategii realizacji działań rewitalizacyjnych. Szczególna uwagę zwrócono na zagadnienie znaczenia inwestycji i ich różnych rodzajów, a także kwestii ich powiązania z innymi zagadnieniami w ramach procesu rewitalizacji.

 • Wyspa Spichrzów - nowy, dobry adres w Gdańsku w kontekście rewitalizacji historycznych struktur miejskich

 • Rola konsultacji społecznych w procesie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji struktur miejskich na przykładzie Wiednia

  Publikacja

  W artykule omówiono politykę przestrzenną i społeczną Wiednia, porównano zaawansowanie demokratyzacji procesu planowania przestrzennego w Austrii i w Polsce, przedstawiono projekty i realizacje wiedeńskie.

 • Nowe założenia mieszkaniowe w Niemczech po roku 1980.

  Publikacja

  - 2010

  Monografia stanowi podsumowanie indywidualnego projektu badawczego MniI nr N N527 3846 33 ( nr umowy 3846/B/TO2/2007/33) nt.:''Urbanistyka struktur mieszkaniowych na wybranych przykładach niemieckich zrealizowanych w latach 1980-2005'' zrealizowanego na WAPG w okresie 2007-2010.Na przełomie dekad, u progu lat 80. dokonała się w Niemczech zmiana paradygmatu urbanistycznego. Analiza powstałych po 1980 w Niemczech nowych osiedli-dzielnic...

 • Piotr Lorens prof. dr hab. inż. arch.

  Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch., prof. nzw. Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę w Zakładzie Rozwoju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uzyskawszy Stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie w latach 1996-1997 ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University...

 • Ziemowit Suligowski prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Dorota Dominika Kamrowska-Załuska dr inż. arch.

  dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i Kierownik Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej „Projektowanie przestrzeni i zarządzanie”; odbyła staże badawcze w kilku instytucjach badawczych w tym Massachusetts Institute of Technology (2013). Urbanista z 16 letnim doświadczeniem w pracy zarówno w sektorze...

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Pęczek, dr hab. inż. arch., urbanista, architekt światła.  Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, z dodatkową specjalnością architektonicznego projektowania światłem. Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest urbanistyka, w obrębie której skoncentrowała się na trzech nurtach badawczych, a mianowicie: Problemy kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych,...

 • Miasta wiedzy w kreowaniu konkurencyjności i spójności terytorialnej

  Publikacja

  Przedmiotem rozważań w tym artykule są nowe interpretacje przekształceń struktur miejskich: od przestrzeni funkcjonalnej do przestrzeni kreatywnej.

 • Magdalena Rembeza dr inż. arch.

  Magdalena Rembeza jest adiunktem w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jest również członkiem Zarządu Forum Rewitalizacji Stowarzyszenie, członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP )  oraz International Federation of Housing and Planning (IFHP). W latach 2009-2014 była kierownikem studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej: „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna...

 • Izabela Mironowicz dr hab. inż. arch.

 • Szkoła wyższa - nowa szansa dla miasta

  Publikacja

  - 2006

  Idea miasta kompaktowego o wielofunkcyjnej strukturze jest jedną z głównych zasad polityki zrównoważonego rozwoju miast polskich. Jej realizacja jest tym bardziej uzasadniona, im wyraźniej postępują procesy kurczenia się struktur przestrzennych. Duże inwestycje miejskie będą realizowane coraz rzadziej. Coraz mniej będzie również funduszy publicznych na inwestycje użyteczności publicznej. Dlatego coraz istotniejszym wydaje się problem...

 • Struktura miasta a zasady rozwoju zrównoważonego - wybrane problemy

  Publikacja

  Autor rozważa, co wynika dla struktur miejskich z zasad rozwoju zrównoważonego. Analizuje też dwa problemy: (1) zwartość miasta i koncentracja zabudowy a jego struktura przyrodnicza i dostęp mieszkańców do terenów zielonych; (2) system ośrodków usługowych jako narzędzie oszczędności czasu i energii a tendencje rozwoju struktur sieciowych.

 • Hanna Obracht-Prondzyńska dr inż. arch.

  Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska, architektka i urbanistka z doświadczeniem w pracy nad projektami urbanistycznymi m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach, RPA, Rumunii etc. Pracowała w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego, gdzie była projektantem planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wspólnie z zespołem, współtworzyła opracowania studialne jak,...

 • Współczesne przemiany struktury miast i obszarów metropolitalnych

  Publikacja

  - 2015

  Artykuł związany jest z problemem równoważenia rozwoju przestrzennego współczesnych miast. Poruszono w nim kwestie związane z "cyklem życia" miasta oraz roli procesów rewitalizacji i suburbanizacji we współczesnych przemianach struktur miejskich

 • Role of culture in urban revitalization

  Publikacja

  - 2006

  Artkuł dotyczy zagadnienia rewitalizacji urbanistycznej. Omówiono w nim najważniwejsze cechy tego procesu, w tym - założenia i cele programów rewitalizacyjnych, a także rolę działań artystycznych i związanych z animacją kultury w procesie rewitalizacji struktur miejskich.

 • Karolina Krośnicka dr hab. inż. arch.

 • Rewitalizacja poprzemysłowych i poportowych przestrzeni przywodnych ze wsparciem środków Unii Europejskiej

  Artykuł prezentuje poprzemysłowe przestrzenie przywodne (waterfronty) i ich rolę w przekształcaniu struktur miejskich i odnowie krajobrazu wielu miast europejskich. Ważny aspekt stanowi też problem analiz ryzyka powodziowego i środowiskowego w projektach urbanistycznnych realizowanych w przestrzeniach przywodnych.

 • Tworzenie miejskości po 1990r., Geneza niemieckiej urbanistyki współczesnych założeń mieszkaniowych

  Artykuł jest przyczyną do przypomnienia genezy współczesnej formy niemieckich miejskich struktur mieszkaniowych w kontekście zmian rozumienia ich wymiaru miejskości. Niemiecka myśl urbanistyczna łączy w sobie dwie wyraziste tradycje dwudziestego wieku - Gründerzeit i KlassischeModerne. Pozostaje jednak silnie otwarta na innowację generowaną nie tylko dzięki postępowi technicznemu, ale przede wszystkim poprzez planowanie interdyscyplinarne...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego

  Publikacja

  - 2010

  Wielkie osiedla mieszkaniowe doby modernizmu stanowią istotny zasób polskich mieszkaniowy będąc jednocześnie dominującą formą miejskiego środowiska mieszkaniowego. Odnowa miasta w realiach polskich (wschodnioeuropejskich) oznacza reurbanizację powojennych struktur. Osia tego procesu jest kwestia jakości przestrzeni publicznej rozpatrywana w skali ogólnomiejskiej a wręcz regionalnej. Ochrona przed rozwojem syndromu wielkiego osiedla...

 • Instrumenty sterowania rozwojem przestrzennym na przykładzie Gdańska

  Publikacja

  Artykuł dotyczy problemu mozliwego instrumentarium zarzadznia rozwojem przestrzennym miasta, opisanego na przykładzie Gdańska. Zawarto w nim także propozycję podstawowych strategii przestrzennych, jakich można używać w procesie sterowania rozwojem miasta w warunkach gospodarki rynkowej i w świetle zasad zrównoważonego rozwoju struktur miejskich.

 • Przekształcenia obszarów śródmiejskich z udziałem funkcji handlowej

  Publikacja

  - 2009

  Artykuł przedstawia charakterystykę centrów handlowych pod względem terminologii stosowanej do ich opisu, generacji centrów handlowych, składu funkcjonalnego, różnic pomiędzy handlem nowoczesnym a tradycyjnym; zawiera przegląd projektów przekształceń terenów śródmiejskich z udziałem centrów handlowych oraz określa wytyczne projektowe centrów handlowych w odniesieniu do struktur miejskich.

 • Przemijająca trwałość miasta.

  Publikacja

  - 2002

  Omówiono kryzys współczesnego miasta i próby jego przezwyciężenia reprezentowane w koncepcji zrównoważonego rozwoju miasta. Przedstawiono podstawowe cechy procesów rozwoju miasta i prób sterowania nimi, zwracając uwagę na zagadnienia podejścia całościowego, kontekstualnego oraz chroniczności i cykliczności tych procesów. Omówiono całościową koncepcję rewitalizacji struktur miejskich.

 • Rola światła elektrycznego w rewitalizacji przestrzeni publicznej

  Publikacja

  Referat obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące projektowania światła elektrycznego i dziennego w procesach rewitalizacji terenów miejskich. Celem wystąpienia jest zbadanie roli projektu oświetleniowego w programach i procesach rewitalizacyjnych. W referacie zestawione są zadania projektów z zakresu techniki świetlnej z zadaniami rewitalizacji. Omówione są różne sposoby zastosowania oświetleniowych narzędzi projektowych, we wczesnej...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Nowe inwestycje na Politechnice Gdańskiej

  Współczesne uczelnie wyższe są wyznacznikiem prestiżu, nowoczesności i innowacyjności. Miasteczka akademickie przekształcają się w wielofunkcyjne struktury, dzięki czemu stają się katalizatorami rewitalizacji lub rozwoju struktur miejskich. Obok funkcji typowo oświatowych powstają zaplecza badawczo-rozwojowe, parki naukowo-technologiczne, ośrodki sportowe, multiteki, centra konferencyjne, muzea, a nawet galerie sztuki. Politechnika...

 • Forum morskie i strefa rozwoju centrum miasta - nowa morska brama Gdyni?

  Publikacja

  Rolą tego artykułu jest pokazanie związków funkcjonalno-przestrzennych Gdyni z morzem. Przedstawiono w nim możliwości przekształcenia terenów poportowych i poprzemysłowych przylegających do historycznego centrum. Tereny te odgrywają ważną rolę w przekształceniach struktur miejskich prowadzących do odnowy krajobrazu miasta. W Gdyni stwarzają one szansę na rozwój nowoczesnego śródmieścia, którego miastu brakuje, a także otwarcia...

 • Woda w kształto waniu przestrzeni publicznych

  Publikacja
  • I. Burda

  - 2010

  W artykule wskazano na szczególną rolę wody w tworzeniu przestrzeni publicznej wysokiej jakości, co potwierdzają badania przypadków transformacji obszarów poprzemysłowych. Liczne tego typu przykłady pozwalają dowieść, że zastosowanie wody w kreowaniu struktur miejskich może być czynnikiem podnoszącym ich jakość. Rozwiązania, w których uwzględniono zastosowanie elementów wodnych, wpisują się także we współczesne tendencje w kształtowaniu...

 • Wybrane problemy planowania rozwoju zrównoważonego aglomeracji miejskiej

  Publikacja

  - 2007

  Wybrano główne negatywne oddziaływania miast na środowisko przyrodnicze i procesy specyficzne dla negatywnych oddziaływań aglomeracji miejskich. Wysunięto hipotezy przyczyn niedostatecznej realizacji zasad rónoważenia struktur zurbanizowanych. Wskazano typowe problemy wymagające rozwiązania w procesie planistycznym aglomeracji. Podkreślono problemy wynikające z wielopodmiotowości aglomeracji i aktualnego systemu planowania. Sformułowano...

 • Polityka miejska w dialogu a nie w ustawie. O niemieckiej narodowej polityce rozwoju miast

  Publikacja

  - 2009

  Artykuł opisuje założenia niemieckiej narodowej polityki rozwoju miast. Państwo Federacyjne jakim sa Niemcy przystapiło do opracowywania federacyjnej, narodowej polityki rozwjou miast. Jak dotąd prawodawstwo niemieckie delegowało kwestie planowania miast jako zadanie własne państw związkowych. W obliczu globalizacji, dynamizującej zagrożenia ekonomiczno-demograficznych podstaw funkcjonowania struktur miejskich nadeszła konieczność...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rewitalizacja miast w kontekście transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych

  Publikacja

  - 2007

  Wielkie osiedla mieszkaniowe doby modernizmu stoją obecnie na uboczu głównego nurtu dyskusji o rewitalizacji miast w Polsce. Uwzględniając doświadczenia Niemiec w transformacji tzw. blokowisk byłej NRD należy już dzisiaj podjąć działania w tym kierunku również w Polsce. Przestrzenna i społeczna specyfika monostruktur mieszkaniowych lat 60. i 70. wymaga dzialań zintegrowanych o charakterze reurbanizacji. Odnowa tego środowiska jest...

 • Role of inner-city brownfields in urban development of european cities - example of Gdańsk Music and Congress Centre

  Publikacja

  Położone w bliskim sąsiedztwie śródmieść tereny poprzemysłowe odgrywają w miastach europejskich ważną rolę w przekształceniach struktur miejskich. Kształtowane na posiadających bardzo silną tożsamość terenach wielofunkcyjne, przestrzenie publiczne przyczyniają się do zatrzymania w centrum miast jego mieszkańców i przeciwdziałają ich ucieczce na obrzeża. Wyżej wspomniane kulturowe i historyczne dziedzictwo, jak i genius loci obecny...

 • Europejskie wyzwania spójności polskiej przestrzeni : regiony, metropolie, transport

  Publikacja

  - 2008

  Regiony kreują spójnosc terytorialną Europy. Regionalny system terytorialny ulega transformacji zależnej od procesu równoważenia rozwoju. Strategia rozwoju regionalnego w Europie i w Polsce w powiązaniu z rozwojem przestrzennym. Metropolie i regiony metropolitarne jako wyraz globalizacji. Dwa mechanizmy rozwoju metropolii: interaktywnego oddziaływania kapitałowego i ''rozlewania'' struktur miejskich. Transport jako infrastruktura...

 • Miasto bez samochodu utopią zrównoważonego rozwoju.

  Publikacja

  - 2004

  Od początku lat dziewięćdziesiątych w Europie Zachodniej trwają prace planistyczne i wdrożeniowe nad ograniczeniem rozwoju komunikacji indywidualnej. Realizowana jest polityka zdecentralizowanej koncentracji struktur miejskich, oparta w głównej mierze na rozbudowie dróg w zakresie przebudowy i usprawniania istniejącego systemu, budowy obejść osiedli, realizacji brakujących obwodnic, wprowadzaniu stref uspokojonego ruchu, likwidacji...

 • Rozwój zrównoważony w planowaniu strategicznym w miastach powiatowych na obszarze peryferyjnym woj. pomorskiego

  Celem pracy było rozpoznanie, czy i w jakim zakresie zasady rozwoju zrównoważonego są obecne w planowaniu strategicznym w miastach powiatowych na obszarach peryferyjnych województwa pomorskiego. Wybrano taki zestaw miast, ponieważ ich rozwój może odegrać istotną rolę w aktywizacji obszarów peryferyjnych (miasta w obszarach metropolitalnych mają odrębną specyfikę). Cechy rozwoju zrównoważonego opisane w teorii oraz dokumentach krajowych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Lipska willa w śródmieściu.

  Publikacja

  - 2006

  Od 10 lat Lipsk dotknięty jest zjawiskiem kurczenia struktur miejskich. Jest to proces społeczno-przestrzenny związany z nagłą utratą rynku pracy. Pociagnęła ona migracje daleką. Jednocześnie w zmienionych uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych postepująca w dużym tempie suburbanizacja spowodowała odpływ ludności do strefy podmiejskiej. Utrata znaczącej części ludności wywołała zachwianie rynku nieruchomosci. Pustostany stały...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Jaka Przyszłość dla Gdyni Zachód?

  Publikacja

  Konferencja posłużyła sformułowaniu odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące przyszłości nowopowstającej dzielnicy mieszkaniowej Gdynia Zachód w kontekście rozwoju Gdynia i metropolii Trójmiasta. Celem głównym konferencji była prezentacja możliwości rozwojowych obszaru na tle głównych trendów urbanistycznych kształtowania współczesnych dzielnic miejskich. Innowacyjne zastosowanie konferencji naukowej jako narzędzia wypracowywania...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rewitalizacja jako zintegrowany proces budowania potencjałów wewnątrz miejskich obszarów rozwojowych na przykładzie hamburskiej strategii Skoku przez Łabę

  Polityka Hamburga w ramach strategii Skok przez Łabę jest przykładem aktualnego kierunku odnowy miasta wychodzącej poza klasyczną rewitalizację. Poprawa jakości, udoskonalenie struktur miejskich, wymaga w obszarach problemowych niekonwencjonalnego podejścia zarówno w fazie wyznaczania docelowych standardów, jak i na etapie wdrażania rozwiązań. Dzielnice w widłach rzeki Łaby, lewobrzeżne strefy poportowe Hamburga, objęte zostały...

 • Komputacyjne narzędzi w projektowaniu systemów zieleni miejskiej jako elementu rewitalizacji.

  Przestrzenie zielone są integralnym elementem miejskich struktur zurbanizowanych. Stanowią nie tylko miejsce wypoczynku ich użytkowników, lecz również pozytywnie wpływają na ich samopoczucie i zdrowie. Efekt działania tych przestrzeni jest tym lepszy im płynniej tworzą większe założenia – ciągi zieleni. Wprowadzanie zieleni miejskiej może i powinno stanowić jeden z podstawowych elementów rewitalizacji. Często jednak zieleń projektowana...

  Pełny tekst w portalu

 • Agata Błaszczyk Dr

  Osoby

  Błaszczyk Agata, dr – absolwentka Oceanografii oraz Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii, obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Morskiej na Wydziale Oceanografii i Geografii UG. W pracy naukowej zajmuje się izolacją i badaniem struktur metabolitów (m.in. oligopeptydów), cyjanobakterii z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz spektrometrii...