Wyniki wyszukiwania dla: mowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: mowa

Wyniki wyszukiwania dla: mowa

 • Mowa nienawiści (hate speech) a odpowiedzialność dostawców usług internetowych w orzecznictwie sądów europejskich

  Publikacja

  - Rok 2015

  The article analyses the phenomenon of hate speech in the Internet contrasted with the problem of responsability of Internet Service Providers for cases of such abuses of freedom of expression. The text provides an analysis of jurisprudence of two European Courts. On the one hand it presents the position of the European Court of Human Rights on the problem of hate speech: its definition and the liability for it as an exception...

 • Bożena Kostek prof. dr hab. inż.

 • Charakterystyka ogólna tłuszczów jadalnych. Rozdział 4

  Publikacja

  - Rok 2007

  Omówiono pochodzenie, otrzymywanie, skład ogólny tłuszczów oraz ich własności funkcjonalne i aspekty żywieniowe. Ponadto mowa jest o polimorfizmie i strukturze krystalicznej tłuszczów. W rozdziale tym omówiono również różnego typu tłuszcze modyfikowane.

 • Piotr Jaskuła dr hab. inż.

  I am a Faculty member (Associate Professor, Highway and Transportation Research Department) at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology, Poland).My main research interests include: pavement structures, interlayer bonding, pavement materials, recycling of road pavements, asphalt mixtures, bitumens, construction and maintenance of pavement structures.My lectures at the University include:...

 • Waveform relaxation and comparison methods for multistep boundary value problems

  Publikacja

  - Rok 2005

  Stosując metody o których mowa w tytule pracy, podano warunki dostateczne na istnienie i jednoznaczność rozwiązania układów równań różniczkowo-funkcyjnych z warunkami brzegowymi. Pokazano zbieżność tych metod do rozwiązania problemu. Otrzymane wyniki zilustrowano przykładami.

 • O możliwościach optymalizacji konstrukcji stalowych

  Publikacja

  W artykule poruszona jest kwestia błędów konstrukcyjnych i ich pochodzenie, a także ilość informacji związanych z optymalizacją konstrukcji. Jest również mowa o systemowym budowaniu hal stalowych, jako formie optymalizacji inwestycji, o ograniczeniach i ich wzajemnych zależnościach mających wpływ na funkcję optymalizacji.

 • Gołuchowski Józef. O cierpieniu.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Mowa Józefa Gołuchowskiego, profesora filozofii Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, przygotowana na uroczystość zakończenia roku akad. 1823/24, której nie dane mu było wygłosić. Jej rękopis znajduje się w dziale zbiorów specjalnych Uniwersytetu Wileńskiego.Na podstawie rękopisu F3 - 1572 z Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego do druku podał Stefan Zabieglik.

 • Ekspertyza dotycząca odpowiedzi na pytanie: "czy cyfrowe aparaty fotograficzne są urządzeniami reprograficznymi?"

  Publikacja

  Ekspertyza ma na celu rozstrzygnięcie kwestii, czy cyfrowe aparaty fotograficzne są urządzeniami reprograficznymi oraz czy można je zakwalifikować do grupy urządzeń o których mowa w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami (w szczególności art. 20 ust. 1 pkt.2).

 • Chłodzenie słońcem

  Niektóre możliwości chłodzenia i klimatyzacji pomieszczeń, o których mowa w artykule, przy wykorzystaniu energii słonecznej, mogą być realizowane w różnych wariantach, co jest dokonywane w zastosowaniach praktycznych. Zaletą systemów opartych na chłodzeniu pomieszczeń wykorzystujących energię promieniowania słonecznego jest to, że są one użyteczne w tym czasie, gdy do powierzchni Ziemi dociera duża ilość energii słonecznej kiedy...

 • Parametryczny model jako zapis przestrzeni architektonicznej

  Współcześnie coraz więcej pola w domenie architektury zagarniają technologie informatyczne, które umożliwiły między innymi wypracowanie nowych metod zapisu przestrzeni architektonicznej. Mowa tu o technikach wykorzystujących modelowanie parametryczne i programowanie do poszukiwania rozwiązań formalnych wyrażających i uwzględniających czynniki i procesy kontekstowe. Celem opracowania jest wskazanie korzyści , ograniczeń i perspektyw...

 • Umowa rezultatu : Umowa starannego działania

  Publikacja

  - Rok 2011

  Opracowane w publikacji hsła ''mowa rezultatu'' i ''Umowa starannego działalnia'' poddają analizie umowy, których istotą jest bądź rezultat bądź właśnie staranne działanie. M to szczególne znaczenie w praktyce bowiem od tego typu wyróżnienia uzależnia się stosowanie odpowiednich przepisów i kwalifikację prawną całej umowy - w tym prawa i obowiązki jej stron. W opracowaniu uwzględniono przede wszystkim świadczenie usług medycznych...

 • Sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym

  Przedstawiono obszerną, syntetyczną charakterystykę systemu elektroenergety-cznego jako obiektu sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej,sformułowano założenia i koncepcję racjonalnej struktury tego sterowania.Wyspecyfikowano i omówiono techniczne środki realizacji przyjętej koncepcjioraz konieczne przedsięwzięcia organizacyjne. Przyjęto i uzasadniono tezę opotrzebie kwalifikowania uczestnictwa w sterowaniu,...

 • Bezpieczeństwo podróżnych w świetle projektowania węzłów integracyjnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W obliczu coraz bardziej zatłoczonych arterii komunikacji indywidualnej wraca zapotrzebowanie na użytkowanie komunikacji zbiorowej. W najbliższych latach Polska uzyskała środki z Unii Europejskiej na rozwój i modernizację strategicznych sieci kolejowych. W najbliższym czasie wybrane, polskie dworce kolejowe winny uzyskać rangę nowoczesnych terminali przesiadkowych, dostosowanych do standardów unijnych. Mowa tu głównie o poprawie...

 • Programowa realizacja bramy sygnalizacyjnej między siecią PSTN/ISDN a siecią Internet

  Publikacja

  Realizacja idei społeczeństwa informacyjnego wymaga odpowiedniej infrastruktury teleinformacyjnej dla której przewidziano sieci następnej generacji (NGN) a w tym Internet następnej generacji (NGI). W pracy przedstawiono rozwiązanie jednego z problemów wynikającego z przekształcenia obecnych sieci do sieci NGN. Jest to problem sterowania połączeniem dla usługi telekomunikacyjnej nazywanej popularnie telefonia (mowa). Realizacja...

 • Badania rozkładu temperatury na grubości płaszcza żelbetowego zbiornika oczyszczalni ścieków w okresie zimowym

  Publikacja

  Podczas eksploatacji zbiorników oczyszczalni ścieków na skutek różnicy temperatury ścieków a temperaturą powietrza na zewnątrz, powstają oddziaływania termiczne, które w przypadku nieocieplonej ściany żelbetowego zbiornika na ciecz, mogą przyczynić się do powstania zarysowań [1.] co w konsekwencji może doprowadzić do utraty szczelności. Powstałe na skutek różnic temperatur naprężenia rozciągające sumują się z naprężeniami wnikającymi...

 • Facebook, YouTube, Instagram... jako arbitrzy prawdy. Deepfake – na szlaku dystopii i łasce korporacji

  Publikacja

  - Rok 2020

  Zidentyfikowano ich w 2019 roku w sieci blisko 15 tysięcy . Zwykle nie dotyczą polityki, choć to przede wszystkim w środowisku politycznym budzą strach i zwątpienie. Strach przed dewastacja resztek społecznego zaufania, jakimi politycy się cieszą, zwątpienie – bo zwalczanie ich przekracza polityczne możliwości władz ujmowanych w kartezjańskim podziale władzy. Deepfake – bo o nich mowa – są przełomową innowacją wyznaczającą...

 • Redefiniowanie przestrzeni medycznej = Redefining healthcare space

  Publikacja

  - Rok 2015

  Szpital jest obiektem publicznym, budynkiem-miastem, jego architektura nakierowana jest na realizację procesu leczenia i zdrowienia, a jednocześnie formuje przestrzenne ramy mikrokosmosu interakcji społecznych rozgrywających się pomiędzy pacjentami i personelem, gośćmi i „mieszkańcami”. Współcześnie w podejściu do rozumienia czym jest szpital - a zatem również do kształtowania architektury obiektów medycznych - można zauważyć dwa...

 • Nowe czynniki chłodnicze i zmiany w instalacjach chłodniczych. Cz.3

  Artykuł jest kontynuacją tematyki przedstawionej w części pierwszej (nr 9 -2015) oraz części drugiej (nr 10-2015). Autorzy nawiązują do konsekwencji jakie niosą ze sobą ograniczenia stosowania syntetycznych czynników chłodniczych z grupy CFC i HFC. W artykule przedstawiono analizę wpływu rodzaju czynnika chłodniczego na efektywność sprężarkowego układu chłodzenia przeznaczonego do współpracy z komorą chłodniczą do przechowywania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • O (bez)skuteczności prawa polskiego wobec antropogenicznych zanieczyszczeń światłem sztucznym (ang. man-made light pollution)

  Publikacja

  Przepisy obowiązującego prawa polskiego nie przewidują skutecznej regulacji w zakresie przeciwdziałania antropogenicznym zanieczyszczeniom światła sztucznego. Określone zjawisko nie jest kwalifikowane do „zanieczyszczeń”, o których mowa w ustawie - Prawo ochrony środowiska, zaś „emisja sztucznego światła” nie mieści się w pojęciu „emisji” uregulowanym w tej ustawie. Zważywszy na negatywne skutki zanieczyszczeń światłem sztucznym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Aspekty Edukacyjne Wirtualnych Światów. Aplikacja Second Life

  Publikacja
  • P. Topol
  • W. Kowalewski
  • I. Mokwa-Tarnowska
  • P. Leszczyński
  • M. Kołowska-Gawiejnowicz
  • I. Siatkowski
  • A. Ren-Kurc

  - Edukacja - Technika - Informatyka - Rok 2017

  Artykuł koncentruje się na trójwymiarowych środowiskach wirtualnych i ich funkcjonalności edukacyjnej na przykładzie świata Second Life. Wbrew opiniom pojawiającym się od czasu do czasu w literaturze przedmiotu światy wirtualne 3D nie odchodzą w przeszłość, przynajmniej nie w sektorze edukacyjnym. Autorzy artykułu próbują to wykazać,przedstawiając różne aspekty Second Life w zastosowaniach dydaktycznych, naukowych,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ optymalnego zasilania parownika na współczynnik COP urządzenia chłodniczego

  Zastosowanie nowoczesnego zaworu rozprężnego umożliwia znaczne podniesienie sezonowego współczynnika efektywności urządzenia chłodniczego. Optymalne rozwiązanie polega na takim skomponowaniu pozostałych elementów układu chłodniczego, aby zawór ten mógł współpracować z całością jak najefektywniej. Mowa tu o wyborze wymienników mikrokanałowych zamiast klasycznych płytowych czy lamelowych oraz nowoczesnego typu sprężarki spiralnej....

 • Gdyńskie chłodnie portowe - studium przypadku przemysłowej architektury portowej okresu modernizmu

  Publikacja

  Artykuł podejmuje tematykę obiektów monumentalnej architektury przemysłowej portu gdyńskiego, o funkcji chłodni. Rozwój technologii chłodzenia spowodował, że od połowy XIX w. obiekty takie budowano w dużych, zazwyczaj międzynarodowych ośrodkach dla zapewnienia wysokiego poziomu obsługi handlu produktami łatwo psującymi się. Dynamiczny rozwój portowego zaplecza Gdyni w okresie międzywojennym zaowocował powstaniem aż trzech budowli...

 • Ruch wirowy wywoływany przez ultradźwięk w płynach z relaksacją

  Publikacja

  - Rok 2012

  Rozprawa doktorska poświęcona jest badaniu ruchu wirowego wywoływanego przez ultradźwięk w różnych modelach płynów z relaksacją. Ma ona charakter teoretyczny, jednak wykorzystanie uzyskanych dzięki niej wyników może przynieść lepsze zrozumienie ruchu wirowego wywoływanego przez siłę akustyczną. W I rozdziale rozprawy przedstawione zostały ogólne rozważania dotyczące akustyki nieliniowej. Rozdział II dotyczy ruchu wirowego wywoływanego...

 • Multimedialny system wspomagania wykładowcy i prelegenta

  W referacie przedstawiono multimedialny system wspomagania wykładowcy i prelegenta, zainstalowany w wybranych salach audytoryjnych w nowym gmachu Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. System ten tworzą: wektorowe czujniki akustyczne, kamery stacjonarne oraz kamery obrotowe z możliwością regulacji ogniskowej. Opracowywany system akustyczno wizyjny stanowi część infrastruktury technicznej budowanej...

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Spotkanie z fotografem wojennym kmdr. Januszem Walczakiem

  Wydarzenia

  02-02-2019 12:00 - 02-02-2019 14:00

  Politechnika Otwarta oraz Tweetup Academy zapraszają na spotkanie z kmdr. Januszem Walczakiem, który opowie, dlaczego fotografia wojenna jest ważnym elementem najnowszej historii i dziennikarstwa. Wstęp wolny.

 • Spotkanie naukowe w ramach Rethinking Economics Gdańsk

  Wydarzenia

  18-03-2021 18:00 - 18-03-2021 19:30

  Profesor Erik S. Reinert wygłosi wykład na temat: "What causes economic development to be so uneven between countries? Theoretical and Historical Perspectives." 18 marca 2021, o godz. 18:00 na platformie Zoom.

 • The Leadership Styles. Analysis of leaders based on examples from culture, politics and thirty (30) individual interviews

  Publikacja

  - Rok 2016

  Style liderów. Analiza na podstawie przykładów z polityki, kultury oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych " Angelica Pegani Tematem niniejszej pracy stały się style liderów, ich analiza na podstawie wybranych przykładów z polityki, kultury oraz badań własnych. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytania: jakie są cechy charakterystyczne lidera? Które style liderów występują w świecie polityki i kultury? Czy kobieta liderka...

 • The Leader's Guidebook. Three hundred and thirty-three (333) questions from the leader

  Publikacja

  - Rok 2017

  Tematem niniejszej pracy stały się style liderów, ich analiza na podstawie wybranych przykładów z polityki, kultury oraz badań własnych. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytania: jakie są cechy charakterystyczne lidera? Które style liderów występują w świecie polityki i kultury? Czy kobieta liderka różni się od mężczyzny lidera? Jakie czynniki wpływają na styl przewodzenia lidera? Kiedy mowa jest o przewodzeniu, a kiedy...

 • Poprawa zrozumiałości mowy w obecności zakłóceń z wykorzystaniem algorytmu opartego na filtracji adatacyjnej

  W pracy opisano nowy sposób wykorzystania filtracjiadaptacyjnej do poprawy jakości dźwięków uŜytecznychnagrywanych w obecności zakłóceń. Przedstawiono stworzonyalgorytm adaptacji, omówiono moŜliwości przetwarzania dźwiękudodatkowymi algorytmami, opisano przeprowadzoneeksperymenty. Zamieszczono i omówiono wyniki eksperymentów.Zaproponowano sposób integracji opracowanej metody zsystemami akustycznego monitorowania aglomeracji miejskiej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Corrupted speech intelligibility improvement using adaptive filter based algorithm

  Publikacja

  A technique for improving the quality of speech signals recorded in strong noise is presented. The proposed algorithmemploying adaptive filtration is described and additional possibilities of speech intelligibility improvement arediscussed. Results of the tests are presented.

 • Confronting representative spectral structures of vocal tract pulse responses

  Publikacja

  - Archives of Acoustics - Rok 2006

  Artykuł niniejszy jest kolejnym w cyklu prac publikowanych na łamach Materiałów OSA, które poświęcono problemowi klasyfikacji formalnej leksemów odmiennych języków.W pracy omówiono metody i rezultaty automatycznego kwalifikowania wybranych leksemów trzech systemów języka na podstawie konfrontowania ich cyfrowych reprezantacji.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Konfrontowanie reprezentatywnych struktur spektralnych odpowiedzi impulsowej kanału głosowego

  Publikacja

  - Rok 2006

  Ewidentne zróżnicowanie nawyków artykulacyjnych charakterystyczne dla dźwięków mowy różnych języków zmusza do odnajdywania znaczących podobieństw nie w obrazie akustycznym mowy swobodnej, a jedynie w jej zawoalowanych fragmentach odpowiedzialnych za przekaz kodu informacji (sensu). W pracy omówiono metody i rezultaty automatycznego kwalifikowania wybranych leksemów trzech systemów języka na podstawie konfrontowania ich cyfrowych...

 • New digital aids for pateints after laryngectomy

  Publikacja

  - Rok 2006

  Powrót do prawidłowej komunikacji z otoczeniem pacjentów po laryngektomii jest możliwy poprzez wykształcenie zastępczej mowy przełykowej lub gardłowej a w pozostałych przypadkach, kiedy się to nie udaje, poprzez zastosowanie elektronicznych protez (wibratorów szyjnych) wprowadzających w drgania tkanki dna jamy ustnej i szyi. Nawet, gdy dochodzi do wykształcenia mowy zastępczej, jakość mowy artykułowanej przełykowo jak i artykułowanej...

 • Cyfrowa analiza mowy etnicznej - ekstrakcja kodu informacji.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule zaprezentowano spektrogramy leksemów wyartykułowanych przez (zróżnicowanych co do płci i wieku) użytkowników jednego języka etnicznego wyrażonych w mowie swobodnej. Ponadto, przedstawiono spektrogramy tychże leksemów uzyskane po cyfrowym wyeliminowaniu w nich sygnału tonu krtaniowego. Dla porównania pokazano spektrogramy uzyskane w wyniku identycznego procesu przetwarzania sygnałów będących akustyczną reprezentacją...

 • Application of hybrid signals processors to speech and hearing aids

  Publikacja

  - Rok 2005

  Dzięki postępowi w technice Cyfrowych Procesorów Sygnałowych (ang. DSP) stało się możliwe budowanie miniaturowych protez słuchu i mowy. Mimo niewielkich wymiarów procesory te są w stanie wykonywać złożone algorytmy. Ich dodatkową zaletą jest łatwość zmiany oprogramowania, a co za tym idzie łatwość zmiany dziedziny zastosowań. W pracy skupiono się na zagadnieniach związanych z projektowanie i implementacją algorytmów mających zastosowanie...

 • Sposób wytwarzania bio-komponentów na bazie hydroksy-pochodnych polioli z biomasy roślinnej

  Wynalazki

  Przetwarzanie odpadów z biomasy roślinnej na poliole.

 • Sposób wytwarzania materiałów poliuretanowych z reaktywnych polioli oraz otrzymywanych z odpadów po przerobie drewna lub odpadów drewnopodobnych

  Przetwarzanie polioli z biomasy roślinnej i/lub odpadów drewnopodobnych i/lub polioli petrochemicznych, domieszkowanych odpadami drewnianymi i/lub drewnopodobnymi na kompozyt poliuretanowy.