Katedra Inżynierii Wiedzy - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Inżynierii Wiedzy

Filtry

wszystkich: 143

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2013
 • Incremental construction of finite-state automata
  Publikacja

  - Rok 2013

  Rozdział przedstawia algorytmy przyrostowego i półprzyrostowego tworzenia minimalnych deterministycznych automatów skończonych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Recognition of Hand Drawn Flowcharts
  Publikacja

  - Rok 2013

  In this paper the problem of hand drawn flowcharts recognition is presented. There are described two attitudes to this problem: on-line and off-line. A concept of FCE, a system for recognizing and understanding of freehand drawn on-line flow charts on desktop computer and mobile devices is presented. The first experiments with the FCE system and the planes for future are also described.

Rok 2012
 • Agent System for Managing Distributed Mobile Interactive Documents in Knowledge-Based Organizations
  Publikacja

  - Rok 2012

  The MIND architecture of distributed mobile interactive document is a new processing model defined to facilitate obtaining a proper solution in knowledge processes carried out by knowledge-based organizations. Such organizations have an established structure that defines document templates and knowledge process. The aim of the MIND architecture is to change the static document to mobile agents, which are designed to implement the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Akademia ETI : Cztery lata współpracy Wydziału ETI ze szkołami ponadgimnazjalnymi regionu
  Publikacja

  - Rok 2012

  Sprawozdanie z pierwszych czterech lat istnienia Akademii ETI (2008-2012).

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza odręcznych schematów blokowych z oceną ich estetyki
  Publikacja

  - Rok 2012

  Książka dotyczy problematyki rozpoznawania, analizy i estetyzacji ręcznie rysowanych diagramów. W szczególności skupiono się na schematach blokowych. W książce poruszono trzy główne grupy zagadnień: przetwarzania wstępnego, segmentacji i rozpoznawania obrazów, automatycznej analizy i interpretacji schematów z wykorzystaniem podejścia lingwistycznego i formalizmu gramatyk grafowych oraz zagadnienia związane z oceną estetyki prezentowania...

 • Fizyka bryły sztywnej dla trójwymiarowej gry komputerowej - propozycja silnika
  Publikacja

  Referat prezentuje autorski silnik dynamiki brył sztywnych działający w czasie rzeczywistym i przeznaczony do symulacji fizycznych na potrzeby gier komputerowych. Ze względu na przeznaczenie silnika przyjęto, że wiarygodność efektów symulacji będzie ważniejsza niż dokładne odwzorowanie zjawisk fizycznych. Pozwoliło to na zastosowanie uproszczonego modelu fizycznego i uzyskanie dzięki temu efektywnego silnika, radzącego sobie w...

 • Igrzyska Akademii ETI : Konkurs dla młodych talentów informatycznych, potencjalnych studentów WETI
  Publikacja

  Sprawozdanie z pierwszych Igrzysk Akademii ETI, które odbyły się 21 stycznia 2012 r.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Image normalization method for face identification under difficult lighting conditions
  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono nową metodę normalizacji obrazu, opartą o proste techniki, takie jak binaryzacja czy wyrównywanie histogramu, która pozwala na skuteczne wyeliminowanie cieni oraz uzyskanie niezmienników znacznie poprawiających dokładność procesu rozpoznawania twarzy. Podczas wykonanych eksperymentów zaproponowana metoda uzyskała wyniki lepsze od referencyjnego algorytmu wykorzystującego anizotropowe wygładzanie.

 • Liveness measurements using optical flow for biometric person authentication

  Automatyczne rozpoznawanie twarzy jest jedną z najpopularniejszych technik biometrycznych, jednak nawet najdokładniejsze algorytmy identyfikacji okażą się bezużyteczne, jeśli będzie można je oszukać, np. używając zdjęcia zamiast rzeczywistej osoby. Dlatego też odpowiedni pomiar żywotności jest niezwykle istotny. W pracy zaprezentowano metodę, która jest w stanie rozróżnić pomiędzy sekwencjami wideo pokazującymi żywe osoby oraz...

 • Metody i zastosowania modelowania tkanki ludzkiej
  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł opisuje możliwości, jakie daje medycynie modelowanie tkanki ludzkiej z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Przedstawia on ponadto trzy propozycje zastosowania w praktyce lekarskiej modelowania gruczołu piersiowego. Propozycje te są wynikiem uzgodnień zespołu medyczno-informatycznego (autorów artykułu) i zostały zaplanowane jako realizowane oraz wdrażane w czasie następującym po publikacji artykułu....

 • Metody wprowadzania informacji do mobilnych dokumentów interaktywnych oparte na identyfikacji podobnych treści

  Artykuł dotyczy nowatorskiej architektury dokumentu pozwalającej na szybsze wprowadzanie informacji i wydajniejsze ich przetwarzanie. Dokumenty opracowywane zgodnie z przedstawioną architekturą charakteryzują się tym, że są wykonywalne, mobilne, interaktywne oraz inteligentne. Dokumenty te aktywnie współpracują z użytkownikiem podczas wprowadzania treści oraz są w stanie automatycznie przemieszczać się w Internecie. Ponadto dokumenty,...

 • Modeling of Human Tissue for Medical Purposes

  The paper describes the possibilities offered for medicine by modeling of human tissue using virtual and augmented reality. It also presents three proposals of breast modeling for the use in clinical practice. These proposals are the result of arrangements of medical and computer scientists team (the authors) and will be pursued and implemented in the near future. There is included also a brief description of the most popular methods...

 • SDF classifier revisited
  Publikacja

  Artykuł dotyczy problemów związanych z konstruowaniem klasyfikatorów wykorzystujących tzw. dyskryminacyjną funkcję samopodobieństwa (ang. Similarity Discriminant Function - SDF), w których tradycyjna, wektorowa reprezentacja obrazu została zastąpiona przez dane o strukturze macierzowej. Zaprezentowano możliwości modyfikowania macierzowych struktur danych i zaproponowano nowe warianty kryterium SDF. Przedstawione algorytmy zostały...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Smaller representation of finite state automata
  Publikacja

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - Rok 2012

  This paper is a follow-up to Jan Daciuk's experiments on space-efficient finite state automata representation that can be used directly for traversals in main memory (Daciuk, 2000)[4]. We investigate several techniques for reducing memory footprint of minimal automata, mainly exploiting the fact that transition labels and transition pointer offset values are not evenly distributed and so are suitable for compression. We achieve...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Techniki sprzętowej teselacji do wygładzania i uszczegóławiania modeli trójwymiarowych
  Publikacja

  - Rok 2012

  DirectX 11 oraz OpenGL 4 wprowadziły do potoku renderującego bardzo oczekiwaną teselację. Wraz z upływem czasu coraz więcej silników graficznych zostaje dostosowywanych do wspierania tej technologii. W artykule przedstawiona została koncepcja teselacji od strony teoretycznej oraz praktycznej. Opisany został nowy potok renderujący, a w szczególności dedykowane teselacji programy cieniujące (ang. shaders). Główną część artykułu stanowi...

 • Tworzenie kooperacyjnych gier przygodowych z wykorzystaniem HTML 5
  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono oryginalną koncepcję tworzenia kooperacyjnych gier przygodowych działających w przeglądarkach internetowych na platformach stacjonarnych i mobilnych. W celu weryfikacji proponowanej koncepcji stworzono silnik gier oparty o HTML5 i JavaScript. Przedstawiono również wykorzystanie silnika do zrealizowania grywalnego poziomu gry przygodowej.

 • Web Services Integration with Regard to the Metrics of Data Believability
  Publikacja

  - Rok 2012

  The paper is concerned with estimating the believability of data acquired from web services. In the paper, a new method for believability estimation is introduced. The method is designed for integrating web services. The believability estimation is based on the following metrics: quantity, reputation, approval, independence, traceability, maturity, authority and objectivity. In the method, data trustworthiness is determined by...

 • Wydajne renderowanie w dowolnym porządku miękko przecinających się cząsteczek przez użycie ważenia wykładniczego
  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł opisuje metodę pozwalającą na renderowanie cząsteczek na dowolnym API i sprzęcie wspierającym zmiennoprzecinkowe operacje mieszania kolorów na powierzchni docelowej. Prezentowana metoda wykorzystuje mieszanie kolorów do wyznaczenia średniej ważonej głębią położenia cząsteczki, przez co uzyskany algorytm nie tylko pozwala na renderowanie cząsteczek w dowolnej kolejności, ale także pozwala na ich wzajemne płynne przenikanie,...

Rok 2011
 • A Framework for Training and Testing of Complex Pattern Recognition Systems
  Publikacja

  W pracy przedstawiono szkielet aplikacji stworzony po to, by uprościć konstruowanie systemów rozpoznawania obrazów oraz zapewnić środowisko testowe umożliwiające ocenę algorytmów przy użyciu dużych zestawów danych. Jasno zdefiniowana architektura wraz z wieloma gotowymi do użycia modułami pozwala skoncentrować się na implementacji najważniejszych algorytmów. Szkielet wspiera tworzenie modułów, który mogą być wielokrotnie używane,...

 • A Plan for Training Global Leaders in Cybersecurity
  Publikacja

  - Rok 2011

  Referat prezentuje wizję globalnego uniwersytetu, który będzie kształcił potencjalnych liderów w obszarze globalnego cyber-bezpieczeństwa. Opisuje on profil absolwenta z uwzględnieniem kompetencji technicznych, organizacyjnych, psychologiczno-socjologicznych i etycznych, a następnie przedstawia drogę realizacji tej wizji z uwzględnieniem istniejących zasobów.

 • A simple model for automated negotiations over collaboration agreements in ebXML
  Publikacja

  Poważnym ograniczeniem w upowszechnianiu standardu ebXML(elektronicznego obiegu dokumentów)jest możliwość występowania konfliktu pomiędzy partnerami transakcji. W artykule zaproponowano prosty mechanizm umożliwiający rozstrzyganie takich konfliktów w drodze automatycznie realizowanych negocjacji, którego wdrożenie pozwoli znacznie rozszerzyć zakres stosowania standardu ebXML.

 • Algorytmy klasyfikacji i uczenia w rozpoznawaniu treści
  Publikacja

  - Rok 2011

  Zadanie klasyfikacji treści może zostać podzielone na dwa etapy: ekstrakcji cech istotnych dla podziału na klasy oraz etapu klasyfikacji na podstawie cech wyznaczonych w poprzednim etapie. Dzięki takiemu podziałowi, możliwe jest użycie w drugim etapie standardowych algorytmów budowy (uczenia) klasyfikatorów, takich klasyfikator bayesowski, drzewa decyzyjne, sztuczne sieci neuronowe czy metoda wektorów wspierających (SVM). Przy...

 • Automaty jako narzędzia w przetwarzaniu języka
  Publikacja

  - Rok 2011

  Rozdział zawiera definicję, notację i chcarakterystykę automatów oraz algorytmy ich przekształcania, umożliwiające ich skuteczne wykorzystanie w przetwarzaniu języka.

 • Detekcja obiektów graficznych i ekstrakcja ich parametrów
  Publikacja

  - Rok 2011

  W rozdziale przedstawiono wybrane metody wykrywania obiektów na obrazach, a także sposoby ich opisywania za pomocą parametrów umożliwiających późniejszą klasyfikację. Zaprezentowano algorytmy analizy obrysu obiektu (podział linii brzegowej na tokeny, wykorzystanie symetrii) oraz analizy tekstury (NxM-gramy, lokalne wzorce, filtry Gabora), omówiono także wykrywanie obiektów metodą AdaBoost.

 • Generowanie nieregularnej siatki terenu przy uwzględnieniu procesów hydrologicznych

  Fraktalne metody generowania terenu należą do jednych z najbardziej podstawowych, jednak często są stosowane do struktur regularnych. Proponowany algorytm, w oparciu o własności triangulacji Delaunay oraz diagramu Voronoi, znajduje zastosowanie przy dynamicznym generowaniu nieregularnej siatki trójkątów. Pozwala to na wizualizację realistycznego terenu z uwzględnieniem procesów hydrologicznych w jego ukształtowaniu.

 • Identity verification based on mouse movements
  Publikacja

  W pracy przedstawiono ideę systemu zabezpieczeń biometrycznych opartego na sposobie poruszania myszą. Pomiary odczytywane z myszy są przykładem cech behawioralnych, które w przeciwieństwie do fizjologicznych są bardzo niestabilne. Opisano zbiór cech, które można wydobyć z danych pochodzących z myszy. Przeprowadzono eksperymenty dla danych zebranych od trzynastu użytkowników. Zaprezentowano wyniki uwierzytelniania za pomocą metody...

 • Interactive Query Expansion with the Use of Clustering by Directions Algorithm

  This paper concerns Clustering by Directions algorithm. The algorithm introduces a novel approach to interactive query expansion. It is designed to support users of search engines in forming web search queries. When a user executes a query, the algorithm shows potential directions in which the search can be continued. This paper describes the algorithm and it presents an enhancement which reduces the computational complexity of...

 • Języki i gramatyki formalne
  Publikacja

  - Rok 2011

  Rozdział zawiera wprowadzenie do teorii języków formalnych, gramatyk i automatów. Przedstawione zostały podstawowe pojęcia i definicje oraz przykłady dotyczące w szczególności analizy leksykalnej, składniowej i semantycznej zdań w językach formalnych.

 • Metody rozwiązywania problemu zapisu norm prawnych w postaci ontologii OWL

  Artykuł dotyczy problemu zapisu norm prawnych w postaci umożliwiającej systemom komputerowym automatyczne przetwarzanie treści tych norm i ich interpretowanie. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania komputerów do podawania bieżącego stanu prawnego oraz pełnienia funkcji doradczej. W artykule opisana jest realizacja tego zagadnienia opierająca się na zapisie norm prawnych w postaci ontologii wyrażonych w języku OWL. Zapis...

 • Metody wspomagania wyszukiwania informacji
  Publikacja

  - Rok 2011

  Wyszukiwanie informacji analizowane może być z perspektywy użytkownika i w kontekście tego, jakie czynności może on podjąć, aby odnaleźć interesujące go informacje bez wsparcia ze strony analizatora języka. Użytkownicy stosują wyszukiwarki internetowe, jednak często nie są świadomi pełnego zakresu ich możliwości. Wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarek polega na wprowadzaniu zapytań w polu tekstowym. Opracowane zostały liczne metody...

 • Metody wyszukiwania informacji oparte na wyznaczaniu kierunków
  Publikacja

  - Rok 2011

  Rozprawa doktorska poświęcona jest nowej, oryginalnej metodzie klasteryzacji kierunkowej przeznaczonej do wyszukiwania informacji. Metoda ma zastosowanie w przypadku, gdy przeprowadzane jest wyszukiwanie za pomocą zapytań. Mogą to być zarówno zapytania wprowadzane w polu tekstowym wyszukiwarki internetowej, jak i zapytania stosowane podczas wydobywania danych zawartych w sieci semantycznej. Metoda służy do przeprowadzania interaktywnego...

 • Negocjacyjna metoda generowania protokołu uzgodnień na platformie EBXML

  Celem standardu ebXML jest ustanowienie globalnej platformy dla biznesu elektronicznego, umożliwiającej dowolnym przedsiębiorstwom( bez względu na ich wielkość i lokalizację)poszukiwanie partnerów handlowych i realizowanie transakcji kupna-sprzedaży w oparciu o wymianę dokumentów elektronicznych o strukturze logicznej opisanej w XML.Podstawą do nawiązania kontaktu przez dowolny podmiot jest publikowany przez niego w specjalnym...

 • Projektowanie gier komputerowych z wykorzystaniem Unreal Development Kit

  W pracy przedstawiono pakiet narzędziowy Unreal Development Kit (UDK) umożliwiający tworzenie gier w oparciu o silnik Unreal Engine 3 (UE3). Silnik ten umożliwia tworzenie wieloplatformowych, zaawansowanych graficznie gier praktycznie dowolnego typu. UDK jest zasadniczo kompletnym środowiskiem wytwarzania gier oferując rozmaite narzędzia modelowania poziomów, w tym: edytor brył geometrycznych, siatek obiektów i terenu, bibliotekę...

 • Przechowywanie złożonych funkcji oświetlenia w postaci mapy normalnych

  Mapy normalnych są jedną z najszerzej stosowanych technik w grafice komputerowej, gdyż pozwalają na stosunkowo mało kosztowne odzwierciedlenie detali obiektów i ich interakcji z oświetleniem. Standardowe mapy normalnych przechowują jednak informacje jedynie o orientacji fragmentów powierzchni i nie oddają efektu rzucania cieni w ramach jednej powierzchni. Prezentowany w artykule algorytm pozwala na zakodowanie w standardowej mapie...

 • Przetwarzanie języka naturalnego
  Publikacja

  - Rok 2011

  Rozdział opisuje przetwarzanie języka naturalnego z podziałem na warstwy przetwarzania. Omawia też zagadnienie jakości przetwarzania na przykładzie poprawiania błędów i optymalizacji reguł.

 • Selekcja i ekstrakcja cech
  Publikacja

  - Rok 2011

  W rozdziale omówiono sposób przedstawiania danych w postaci wektorów cech, które stanowią zbiory uczące np. w zadaniach klasyfikacji lub grupowania. Opisano metody generowania podzbiorów cech (metodę podziału i ograniczeń, metody sekwencyjne) oraz oceny jakości tych podzbiorów. Zaprezentowano wybrane algorytmy ekstrakcji cech (analizę głównych składowych, wielowymiarowe skalowanie, liniową analizę dyskryminacyjną).

 • Smaller Representation of Finite State Automata
  Publikacja

  This paper is a follow-up to Jan Daciuk's experiments on space-effcient finite state automata representation that can be used directly for traversals in main memory. We investigate several techniques of reducing memory footprint of minimal automata, mainly exploiting the fact that transition labels and transition pointer offset values are not evenly distributed and so are suitable for compression. We achieve a gain of around 20-30%...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stosowanie metryk wiarygodności danych w celu integracji usług sieciowych
  Publikacja

  - Rok 2011

  Artykuł poświęcony jest problemowi sprzeczności danych występujących w wyniku korzystania z usług sieciowych. Sprzeczności te uniemożliwiają poprawne przetwarzanie danych i powodują błędy w działaniu aplikacji opierających się na integracji usług sieciowych. W artykule przedstawiona jest metoda rozwiązania problemu sprzeczności opierająca się na identyfikowaniu niewiarygodnych źródeł danych i wykluczaniu danych podawanych przez...

 • Subspace Algorithms for Face Verification
  Publikacja

  - Rok 2011

  W rzeczywistych zastosowaniach problem weryfikacji wydaje się ważniejszy od klasyfikacji. Na ogół dysponujemy jedynie niewielkim zbiorem obrazów uczących reprezentujących daną osobę, a naszym zadaniem jest podjęcie decyzji odnośnie tego, czy nowo pozyskana fotografia jest do nich wystarczająco podobna - bez użycia oddzielnego zbioru przykładów negatywnych. W takim przypadku uzasadnione wydaje się zastosowanie metody podprzestrzeni,...

 • Symulacja chodu i biegu w świecie wirtualnym

  Pierwsza część referatu prezentuje różne techniki symulacji chodu i biegu wraz z omówieniem ich zalet i wad. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się tu obrotowa sfera z człowiekiem w środku wzorowana na kołowrotku dla chomika. Takie urządzenie umieszczone wraz z zawierającą je instalacją typu CAVE powstanie do końca 2013 r. na terenie Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej jako tzw. Laboratorium Zanurzonej...

 • User authentication based on keystroke dynamics analysis
  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy przedstawiono kilka metod, które można wykorzystać do uwierzytelniania użytkowników na podstawie rytmu pisania na klawiaturze. Dwie z opisanych metod wykorzystują miarę odległości zdefiniowaną do porównywania wpisywanych tekstów, natomiast trzecia analizuje parametry rozkładów cech wydobytych z wpisywanych tekstów. Algorytmy te zostały przetestowane na dwóch zbiorach danych. Ponadto oceniona została efektywność metody powstałej...

Rok 2010
 • AAM toolkit: a system for visual object appearance modeling
  Publikacja

  - Rok 2010

  Aktywne modele wyglądu (AAM) mogą być traktowane jako zaawansowana metoda analizy informacji multimedialnych, pozwalająca na lokalizowanie i rozpoznawanie obiektów w obrazach statycznych i sekwencjach wideo. Pomimo tego że ukazało się wiele publikacji dotyczących AAM, przejście od koncepcji teoretycznych do działającej implementacji stanowi nadal duże wyzwanie. W pracy przedstawiono przygotowany przez autorów pakiet oprogramowania...

 • Agent System for Managing Distributed Mobile Interactive Documents

  The MIND architecture of distributed mobile interactive document is a new processing model defined for facilitate informed decision-making in non-algorithmic decision-making processes carried out by knowledge-based organizations. The aim of this architecture is to change the static document to mobile agents, which are designed to implement the structure of the organization through autonomous migration between knowledge workers...

 • Akademia ETI

  Artykuł omawia rozpoczętą w 2008 r. współpracę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej z liceami ogólnokształcącymi Gdańska. Głównym jej celem jest podniesienie poziomu kształcenia uczniów szkół średnich (potencjalnych przyszłych studentów wydziału) oraz umożliwienie rozwoju ich kompetencji w zakresie ICT. Współpraca ta polega przede wszystkim na prowadzeniu przez nauczycieli akademickich zajęć...

 • Distributed MIND - A New Processing Model Based on Mobile Interactive Documents

  Obliczenia w trybie zespołowym pozwalają na integrację działań ludzi i agentów systemowych w otwartym środowisku rozproszonym w celu rozwiązywania problemów formułowanych dynamicznie w trakcie pracy systemu. Problemy te najczęściej nie mają charakteru algorytmicznego, tzn. generowane rozwiązania nie mogłyby zostać wyliczone w skończonej liczbie kroków na podstawie danych charakteryzujących uczestników obliczeń. Autorzy proponują...

 • Estetyzacja schematów blokowych

  W artykule zwrócono uwagę na problem estetycznego prezentowania informacji. Skupiono się na prezentowaniu rozpoznanych ręcznie rysowanych schematów blokowych. Przedstawiono kryterium pozwalające oszacować estetykę schematu blokowego i wykorzystano je do automatycznej poprawy wyglądu schematu blokowego. Zaprezentowane zagadnienia zilustrowano przykładami.

 • Fast Distance Vector Field Extraction for Facial Feature Detection
  Publikacja

  Praca dotyczy metody lokalizowania cech twarzy z wykorzystaniem wektorowych pól odległości (DVF), zaproponowanej przez Asteriadisa. Zawiera skrótowy opis tej koncepcji oraz prezentuje ulepszenia wprowadzone przez autorów do oryginalnego rozwiązania. Główną zaletą wprowadzonych zmian jest znacznie zredukowana złożoność obliczeniowa algorytmu, jak również zwiększona precyzja wektorowego pola odległości wyznaczanego w wyniku jego...

 • Feature type and size selection for adaboost face detection algorithm
  Publikacja

  - Rok 2010

  The article presents different sets of Haar-like features defined for adaptive boosting (AdaBoost) algorithm for face detection. Apart from a simple set of pixel intensity differences between horizontally or vertically neighboring rectangles, the features based on rotated rectangles are considered. Additional parameter that limits the area on which the features are calculated is also introduced. The experiments carried out on...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Features of a radial user interface to search engines

  The paper is concerned with a new type of user interface to search engines. Instead of presenting search results in a form of a ranked list, the results are presented in radial arrangement. In the center of the interface the most relevant web page is presented. Other web pages are located around the central one. The location of a web page depends on two factors: its relevance to the query and its content. The relevance has influence...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Generating training data for SART-2 keystroke analysis module

  Analiza dynamiki pisania na klawiaturze jest jedną z technik biometrycznych, które uwzględniają cechy behawioralne. Trudność związana z informacja na temat dynamiki pisania na klawiaturzepolega na tym, że są to dane bardzo niestabilne. Artykuł prezentuje krótko rozwiązanie wykorzystane w celu zbierania danych uczących oraz ekstrakcji cech dla systemu uwierzytelniania użytkownika na podstawie sposobu korzystania z klawiatury. Następnie...