Wyniki wyszukiwania dla: FUNDAMENTY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: FUNDAMENTY

Wyniki wyszukiwania dla: FUNDAMENTY

 • Oddziaływanie środowiska morskiego na fundamenty palowe.

  Przedstawiono czynniki środowiskowe (morskie) oddziaływujące na fundamenty głębokie, głównie na pale drewniane, stalowe oraz betonowe i żelbetowe. Scharakteryzowano różne rodzaje korozji na konstrukcje morskie.

 • Fundamenty palowe. Badania i zastosowanie. - Tom 2

  Publikacja

  - Rok 2013

  Stosowanie nowoczesnych rozwiązań zgodnie z EC7 wymaga wzmożonej kontroli w całym procesie produkcji, wykonania i eksploatacji Stosowanie nowoczesnych rozwiązań zgodnie z Eurokodem 7 wymaga wzmożonej kontroli w całym procesie produkcji, wykonania, odbioru i eksploatacji fundamentów palowych. Istotne znaczenie mają warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne jako podłoże do posadowienia budowli. W tomie drugim przedstawiono: ·...

 • Fundamenty budynku mieszkalno-usługowego ''Transatlantyk'' w Gdyni

  Publikacja

  Budynek ma 13 kondygnacji i kubaturę 57000 m3. Obudowę wykopu głębokości ponad 7 m pod częścią podziemną budynku ( o powierzchni 2500 m2) stanowiły ściany szczelinowe grubości 60 cm, rozparte rurami stalowymi śrdnicy 508 mm.

 • Fundamenty palowe : Technologie i obliczenia.T. 1. - K. Gwizdała.

  Publikacja

  - Rok 2010

  Część I 2-tomowego, nowoczesnego i kompleksowego podręcznika poświęconego fundamentom palowym. Stosowane do posadowienia obiektów budowlanych pale są podłużnymi elementami konstrukcji wykonanymiz różnych materiałów (drewna, betonu, żelbetu, cementogruntu), przekazującymi obciążenia na głębsze warstwy podłoża gruntowego.W tomie 1 przedstawiono:- ogólną charakterystykę fundamentów palowych,- wykonywanie pali według różnych technologii,-...

 • Pale i fundamenty palowe, projektowanie i realizacja wzmocnień

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono metody wzmacniania pali pojedynczych i fundamentów palowych stosowane w Europie i na świecie. Omówiono kilkanaście przykładów realizacji wzmocnień podstaw pali, pobocznicy pali oraz całych fundamentów palowych ze szczególnym podkreśleniem metody iniekcji pod podstawy pali opracowanej w Katedrze Geotechniki Politechniki Gdańskiej.

 • Wiarygodność i zaufanie jako fundamenty budowania relacji w e-biznesie

  Publikacja

  Internet będący dla niektórych synonimem nowoczesności, dla innych jego użytkowników stał się codziennym narzędziem pracy, służącym do poszukiwania informacji o potencjalnych parterach biznesowych oraz komunikowania się z nimi. Z tego powodu odpowiedź na pytanie jak oceniana jest wiarygodność informacji internetowej, oraz jakim modyfikacjom podlega komunikacja zapośredniczona przez komputer (computer mediated communication) w porównaniu...

 • Fundamenty palowe, obliczenia z zastosowaniem zasad Eurokodu 7 i doświadczeń krajowych

  Przedstawiono zagadnienia obliczania fundamentów palowych w nawiązaniu do zaleceń Eurokodu 7. Zwrócono uwagę, że zgodnie z założeniami Eurokodu 7, projektant i inżynier ma swobodę w wyborze metod obliczeniowych.Przytoczono i zarekomendowano metody i propozycje miedzy innymi obliczania statycznego układów palowych, określania nośności pali, prognozowania osiadań fundamentów palowych oraz charakterystyk obciążenie-osiadanie pali...

 • K. Gwizdała: Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia. Tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2010 str. 1- 297.

  Omówiono zakres i przykłady stosowania fundamentów palowych w różnych rodzajach budownictwa. Scharakteryzowano specyfikę przekazywania obciążeń na podłoże gruntowe oraz najnowocześniejsze technologie wykonywania kilkunastu rodzajów pali nie ujętych w aktualnie obowiązującej normie palowej. Przeanalizowano klasyczne i współczesne metody wyznaczania sił w palach, a także aktualne zasady obliczeń nośności i osiadania pali do pojedynczych...

 • Stadion piłkarski na EURO 2012 w Gdańsku Letnicy

  W referacie przedstawiono główne założenia konstrukcyjne stadionu, fundamenty, modele obliczeniowe konstrukcji wsporczej trybun i stalowej konstrukcji zadaszenia (dźwigar stalowy). Zaprezentowano również poszzcególne etapy wykonania i montażu elementów konstrukcyjnych.

 • Wymiarowanie wbijanych fundamentów konstrukcji wsporczych

  Sposób obliczania stanów granicznych oraz zasady projektowania wbijanych fundamentów konstrukcji wsporczych poddanych działaniu sił poziomych i momentu wywracającego. Metodyka wymiarowania krótkich pali prefabrykowanych, wbijanych, stosowanych jako fundamenty konstrukcji wsporczych. Propozycja oparta na rozwiązaniach zastosowanych dla fundamentów sztywnych i sprawdzona w praktyce projektowej dla fundamentów słupów trakcji kolejowej.

 • Relacje rynkowe - podstawy teoretyczne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Zmiany pojawiające się w gospodarce światowej wskazują na nowe podejście do sposobów konkurowania, tworzenia wartości oraz pojmowania istoty rynku. Ważne staje się budowanie relacji pomiędzy podmiotami, gdyż współczesny rynek i środowisko konkurencyjne wymagają raczej współpracy, niż zwalczania przeciwnika. Celem artykułu jest przedstawienie istoty pojęcia relacja oraz teoretyczne fundamenty relacji rynkowych.

 • Zarządzanie wiekiem - współczesne trendy w zarządzaniu

  Publikacja

  - Rok 2014

  W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zarządzania wiekiem.Omówiono podstawowe pojęcia, zidentyfikowano najważniejsze obszary oraz wskazano na liczne korzyści wynikające z zastosowania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Przedstawiono przykłady "dobrych praktyk zarządzania wiekiem" w polskich przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji zarządzania wiekiem stanowiącej próbę przybliżenia...

 • Badania modelowe nośności i osiadania fundamentów bezpośrednich posadowionych na zboczu z gruntu zbrojonego.

  Publikacja

  FUNDAMENTY BEZPOŚREDNIE. ZBOCZA Z GRUNTU ZBROJONEGO. NOŚNOŚĆ. OSIADANIE. Scharakteryzowano stanowiska badawcze, zastosowane rodzaje gruntów i zbrojenia oraz metodykę badań modelowych fundamentów bezpośrednich posadowionych na koronie zboczy z gruntu zbrojonego. Przeanalizowano jakościowe i ilościowe wyniki badań modelowych. Przedstawiono zalecenia praktyczne dotyczące ilości i rozmieszczenia zbrojenia w zboczu. Określono współczynniki...

 • Kładka łukowa przez Wartę we Wronkach : Projekt i realizacja.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono historię projektowania i realizacji nietypowej kładki z przęsłem łukowym o rozpiętości 90 m. Pierwotny zamysł architektoniczny został zrealizowany dzięki opracowaniu nowego projektu konstrukcyjnego. W fazie projektowania skoncentrowano się na ukształtowaniu konstrukcji tak, aby zoptymalizować zużycie stali i nakłady na fundamenty. Istotnym elementem projektu było dobranie charakterystyk dynamicznych tak,...

 • Projektowanie fundamentów konstrukcji wsporczych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Współpraca fundamentu z otaczającym ośrodkiem gruntowym w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia w praktyce inżynierskiej jest przypadkiem bardzo częstym. Fundamenty te są stosowane do posadowienia podpór rurociągów i napowietrznych sieci przesyłowych energetyki cieplnej, instalacji przemysłowych, barier przeciw hałasowych, podpór reklam i znaków drogowych, słupów oświetleniowych. Jako prototypy fundamentów konstrukcji wsporczych...

 • ECOLOGY OR ECONOMICS? THE ASPECT DETERMINING THE USE OF DISPLACEMENT PILES FOR THE FOUNDATIONS OF BRIDGE STRUCTURES

  Publikacja

  W ostatnich latach rzadko wykonuje się pale wiercone o bardzo dużych średnicach ze względu na: wymagany sprzęt, transport wydobytego urobku gruntowego, duże ilości stali zbrojeniowej. Konstrukcje inżynierskie na autostradzie A-1, na drodze ekspresowej S-7 i Obwodnicy Południowej Gdańska posadowiono na palach prefabrykowanych. Fundamenty największych mostów na autostradzie A-1 zbudowano na palach Vibro i Franki. W artykule zwrócono...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie technologii palowych do wzmacniania posadowień obiektów zabytkowych

  Publikacja

  Postęp w technologiach fundamentów palowych znacząco rozszerzył zakres ich zastosowania. Klasyczne fundamenty palowe oraz pale formowane za pomocą iniekcji strumieniowej są powszechnie stosowane do wzmacniania istniejących fundamentów oraz podłoża gruntowego, w tym przy konstrukcjach zabytkowych, które są szczególnie narażone na uszkodzenia. Zniszczenia mogą wynikać między innymi z naturalnych procesów starzenia, zużycia materiałów,...

 • Wybrane aspekty formułowania, implementacji oraz aplikacji 6-parametrowej nieliniowej teorii powłok

  Publikacja

  pracy przedstawiono rekapitulację stanu wiedzy w zakresie nieliniowej 6-parametrowej teorii powłok, w której szóstym parametrem jest obrót prostopadły do powierzchni odniesienia powłoki tzw. obrót owinięcia (ang. drilling rotation). Zasadnicze fundamenty teorii 6-parametrowej wynikają z pracy między innymi osób: pierwotnego podejścia E. Reissnera podjętego dalej przez takich badaczy jak A. Libai, J.G. Simmonds, J. Makowski, W....

 • Budowanie relacji partnerskich

  Publikacja

  Artykuł opisuje rzemieślniczą sztukę budowania relacji partnerskich na polskich uczelniach. W tym celu posłużono się doświadczeniami Politechniki Gdańskiej - opracowano trójkąt relacji partnerskich pod kątem braku relacji partnerskich pomiędzy poszczególnymi grupami relacji uczelnianych: "Obserwując zmiany zachodzące w społeczeństwie można zauważyć, iż wśród ludzi wzrasta świadomość znaczenia dobrych relacji wzajemnych. Trend ten...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • "Rzemieślnicza sztuka" budowania relacji w strukturach samorządności studenckiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł opisuje rzemieślniczą sztukę budowania relacji partnerskich na polskich uczelniach. W tym celu posłużono się doświadczeniami Politechniki Gdańskiej - opracowano trójkąt relacji partnerskich pod kątem braku relacji partnerskich pomiędzy poszczególnymi grupami relacji uczelnianych: "Obserwując zmiany zachodzące w społeczeństwie można zauważyć, iż wśród ludzi wzrasta świadomość znaczenia dobrych relacji wzajemnych. Trend ten...

 • Pomiary uziemień słupów linii elektroenergetycznych

  Publikacja

  - Acta Energetica - Rok 2011

  W odprowadzaniu do ziemi prądu zwarciowego lub piorunowego biorą udział elementy uziomu sztucznego słupa oraz jego fundamenty. Podczas pomiarów kontrolnych rezystancji lub impedancji takich uziemień powinny być uwzględniane oba elementy uziemienia. Ponadto procedura pomiarowa musi brać pod uwagę fakt, że uziemienia słupów linii są połączone równolegle poprzez przewody odgromowe. W artykule została omówiona problematyka pomiaru...

 • Novel digitally controlled drive for the vibratory conveyors

  Publikacja

  The presented vibratory conveyors is used in the industry for continuous transportation of loose substances over short distances (2-10 m). The conveyor is applied for transportation in aseptic conditions. To obtain high efficiency for granulatedmass with different size of grain and different physical properties it is necessary to set the appropriate vibration amplitudeindependently of vibration frequency. This is not possible with...

 • Analiza stateczności walcowego pionowego zbiornika dwupłaszczowego posadowionego na fundamencie gruntowym

  Publikacja

  Omówiono wpływ nierównomiernego osiadania płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego na nośność stalowego zbiornika dwupłaszczowego posadowionego za pośrednictwem podsypki piaskowej na uwarstwionym podłożu gruntowym. Analizę obliczeniową wykonano numerycznie przy zastosowaniu systemu komputerowego MSC Visual Nastran for Windows, version 2001. Stwierdzono, że przy zastosowaniu w obliczeniach podłoża typu Winklera otrzymuje się zbyt duże...

 • Podłogi na gruncie.

  Rola podłogi na gruncie będącej jednym z bardziej odpowiedzialnych ustrojów każdego obiektu budowlanego jest niejednokrotnie lekceważona, a nawet pomijana już na etapie jego projektowania.W artykule przedstawiono wymagania stawiane podłogom, zagadnienia wytrzymałościowe i zasady konstruowania podłóg na podłożu gruntowym oraz obliczenia cieplne podłóg na gruncie.

 • Sposoby fundamentowania średniowiecznych i nowożytnych obiektów zabytkowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przeprowadzono syntezę sposobów posadowienia średniowiecznych oraz nowożytnych obiektów zabytkowych. Przedstawiono typowe rozwiązania konstrukcyjne fundamentów, stosowane materiały budowlane oraz jakość warsztatu budowlanego. Na podstawie szeregu wybranych przykładów przeprowadzono analizę rozwoju fundamentowania w okresie romańskim i Gotyku oraz epokach Baroku, Renesansu i Neoklasycyzmu.

 • Stan graniczny nośności dwupłaszczowego stalowego zbiornika pionowego osiadającego nierównomiernie.

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki analizy wpływu nierównomiernego osiadania zbiornika stalowego dwupłaszczowego na stan naprężeń w dnie i obu płaszczach zbiornika.Określono graniczne różnice w osiadaniu obu płaszczy które należy uznać za stan przedawaryjny oraz awaryjny.Porównano wyniki obliczeń z osiadaniem rzeczywistego zbiornika.

 • Posadowienie stadionu piłkarskiego na EURO w Gdańsku-Letnicy

  Charakterystka ogólna stadionu. Koncepcja projektowa i wykonawcza fundamentów. Opis konstrukcji i wykonawstwa fundamentów w postaci stóp ław i płyt fundamentowych

 • Problemy konstrukcyjno-montażowe współczesnych budynków wysokich realizowanych z żelbecie monolitycznym

  Publikacja

  W artykule przedstawiono problemy konstrukcyjno-montażowe nowo wznoszonych budynków wysokich na przykładzie zespołu mieszkaniowo-usługowego ''HORYZONT'' w Gdańsku. Zespół ten składa się z trzech budynków wysokich 19-kondygnacyjnych połączonch 3-kondygnacyjną halą garażową.

 • Projekt i realizacja stadionu piłkarskiego na Euro 2012 w Gdańsku

  Publikacja

  Stadion piłkarski na Euro 2012 w Gdańsku jest jednym z trzech nowo budowanych obiektów na Euro 2012 w Polsce. Został zlokalizowany w dzielnicy Gdańsk - Letnica na działce o powierzchni 34 ha. Zgodnie z wytycznymi UEFA stadion zaprojektowano dla 40 180 widzów. Podstawowe wymiary stadionu: długość 235 m, szerokość 204 m i wysokość 45 m.

 • Numeryczna a standardowa analiza pracy fundamentu obiektu zabytkowego

  Przeprowadzono analizę pracy kamiennego fundamentu obiektu zabytkowego na podstawie obowiązującego EUROKODU 7, a także w oparciu o obliczenia numeryczne programem Abaqus. Sprawdzono dwa podstawowe warunki normowe, czyli stan graniczny nośności oraz stan graniczny użytkowalności . Wykonano również uproszczoną analizę przy wykorzystaniu metody tabelarycznej, bazującej na dopuszczalnych jednostkowych obciążeniach (k2).

 • Fundamentowanie obiektów mostowych na palach żelbetowych

  Ogólna charakterystyka posadowień na palach obiektów mostowych. Zasady wyboru rodzaju i technologii pali do warunków gruntowych i parametrów obiektu. Wskazówki dotyczące obliczania i projektowania fundamentów palowych podpór mostowych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Charakterystyka fundamentów obiektów zabytkowych Gdańska.

  Publikacja

  Praca dotyczy sposobów posadowienia obiektów zabytkowych Gdańska. Na tle historycznego rozwoju budownictwa miasta, przedstawiono charakterystyczne dla Gdańska sposoby posadowienia obiektów zabytkowych. Szczególną uwagę zwrócono na specyficzne warunki geotechniczne podłoża, najczęściej wykorzystywane, typowe dla kolejnych okresów historycznych materiały budowlane oraz jakość warsztatu budowlanego.

 • Limit Analysis of a Strip Footing on Stochastic Subsoil.

  Publikacja

  - Studia Geotechnica et Mechanica - Rok 2002

  W pracy analizowana jest ława fundamentowa posadowiona na losowym podłożu.Poszukiwane są oszacowania nośności podłoża na podstawie twierdzeń o dolnej i górnej ocenie obciążenia granicznego. Dla różnych statycznie dopuszczalnych pól naprężenia i kinematycznie dopuszczalnych pól prędkości, wyznaczono wartości oczekiwane i wariancje obciążenia granicznego. Pozwoliło to na określenie odpowiednich dystrybuant, rozumianych...

 • Soil mechanics and old buildings foundations

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca dotyczy sposobów fundamentowania obiektów zabytkowych. Przeanalizowano historyczny rozwój sposobów posadowienia poczynając od starożytności, poprzez średniowiecze aż do czasów nowożytnych. Omówiono charakterystyczne dla kolejnych okresów historycznych rodzaje fundamentów. Przedstawiono przykłady dobrego i złego fundamentowania.

 • Preservation of historical buildings foundations

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca dotyczy niektórych problemów związanych z zabezpieczaniem fundamentów obiektów zabytkowych. Przedstawiono dawne i obecnie stosowane metody zabezpieczeń. Podano przykłady ich zastosowań, zwracając szczególną uwagę na ich wady i zalety.

 • Analiza wybranych zagadnień fundamentowania obiektów zabytkowych.

  Publikacja
  • I. Dardzińska

  - Rok 2005

 • Floating caissons of Gdynia

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł poświecono projektom i wykonawstwu zelbetowych skrzyń pływających stosowanych jako elementy konstrukcyjne nabrzeży i falochronów w porcie gdyńskim.

 • Projektowanie ścianek szczelnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł poświęcono charakterystyce ścianek szczelnych drewnianych, żelbetowych, stalowych i z tworzyw sztucznych oraz metod ich projektowania, obliczeń i wykonawstwa z uwzględnieniem rodzajów stali i metod zagłębienia ścianek.