Wyniki wyszukiwania dla: KLASTRY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KLASTRY

Wyniki wyszukiwania dla: KLASTRY

 • Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów

  Turystyka stanowi istotny element gospodarki światowej. W obliczu pogłębiającej się globalizacji, istotne jest zapewnienie konkurencyjności regionów. Celem artykułu było zaprezentowanie korzyści gospodarczych, wynikających z tworzenia klastrów w regionach o atrakcyjnych walorach turystycznych.Klastry turystyczne umożliwiają osiągnięcie synergicznego efektu działania po-szczególnych firm. Realizują to poprzez przeprowadzanie działań...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Klastry wysokotechnologiczne na Mazowszu - wyniki badań

  Publikacja
  • W. Włosiński
  • A. Szerenos

  - Organizacja i Kierowanie - Rok 2006

  Artykuł zawiera główne wnioski z badań doktorskich koncentrujących się na występującej sieci powiązań w trójkącie: przedsiębiorstwa wysokiej technologii- nauka- regionalne i lokalne władze publiczne na Mazowszu. W wyniku przeprowadzonych badań w obrębie Obszaru Metropolitarnego Warszawy udało się zidentyfikować quasi-klastry: optyczny i informatyczny wraz ze wskazaniem braków w ich funkcjonowaniu i opisem przewidywanych kierunków...

 • Klastry i inicjatywy klastrowe w gospodarce

  Niniejszy artykuł stanowi naukową refleksję nad doprecyzowaniem podstawowych pojęć z problematyki klasteringu. Autorzy dokonują prze-glądu i próby strukturyzacji najważniejszych podejść teoretycznych doty-czących gron oraz proponują ustalenie granic i warunków poprawnej używalności pojęć "klaster" i "inicjatywa klastrowa". Zdaniem autorów koncepcja klastra wymaga dopracowania teoretycznego, a przede wszyst-kim jednoznacznego określenia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Klastry w polityce regionalnej na przykładzie województwa pomorskiego

  Publikacja

 • PVM Web Cluster: integration of PVM clusters using Web services and CORBA.

  Proponujemy nową architekturę i jej implementację PVM Web Cluster, która umożliwia łatwe zrównoleglanie wykonania zadań PVM zarówno na geograficznie rozproszone klastry PVM jak i wewnątrz nich. Uruchamianie zadań jest wykonywane poprzez wywołanie usługi sieciowej (Web service), która negocjuje najlepszy klaster (klastry) dla danego zadania i komunikuje się z klastrami za pomocą standardu CORBA.

 • Polskie regiony w realizacji strategii lizbońskiej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Strategia lizbońska przyjęta w 2000 roku jest podstawą strategii Unii Europejskiej, w tym polskich regionów. Wyzwaniem konkurencyjności jest kreowanie regionu gospodarki opartej na wiedzy. W rozdziale zawarty jest opis regionalnego systemu innowacji w którym znaczną rolę odgrywają klastry parków naukowo- technologicznych.

 • Growth and characterization of chalcopyrite nanocrystals: beyond conventional thin films

  Publikacja
  • D. Fuertes Marrón
  • S. Lehmann
  • J. Kosk
  • S. Sadewasser
  • M. Lux-Steiner

  - Rok 2007

  Przedstawiona została sucha metoda wytwarzania na podłożach stałych kryształów chalkopirytu zawierających miedź z wykorzystaniem prekursorów metalicznych. Dzięki odpowiedniemu doborowi parametrów nakładania otrzymano zarówno nanokryształy oraz polikrystaliczne struktury submikronowe jak i makroskopowe klastry. Zamieszczona została charakterystyka wytworzonych materiałów otrzymana techniką mikroskopii skaningowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Czynniki sukcesu w strukturach klastrowych

  Publikacja

  Przedmiotem analizy w poniższym artykule są klastry definiowane przez Portera jako "geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących". Autorzy artykułu podejmują próbę zidentyfikowania tzw. czynników sukcesu, tj....

 • Effect of short time reduction on electrical properties of bismuth-silicate glasses

  Podczas krótkiego wygrzewania szkieł bizmutowo-krzemianowych w wodorze (około 5 min w 375C) przewodnictwo powierzchniowe wzrasta o kilka rzędów wartości. Nośnikiem ładunku w tych próbkach jest hopping elektronowy między zlokalizowanymi stanami w badanej warstwie krzemu, zawierającej małe klastry Bi. Wpływ granul bizmutu na przewodnictwo jest widoczny w drugim stadium redukcji, które zachodzi po redukcji dłuższej niż 4h.

 • Theory of industrial clusters

  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Rok 2009

  W niniejszym rozdziale zostały przedstawione podstawy teoretyczne klastrów, a w szczególności stosowane definicje i klasyfikacje gron oraz determinanty ich rozwoju. Autorka wyjaśnia również zjawisko powstawania klastrów i przedstawia korzyści płynące ze współpracy w gronie. Obszerną część artykułu stanowi przegląd metod stosowanych w badaniach struktur klastrowych. Autorka zamieściła również charakterystyki wybranych regionów opartych...

 • Scenariusze hierarchicznej klasteryzacji wykonywane w środowisku BeesyCluster

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono szczególnego rodzaju porządkowanie zbioru danychz użyciem tzw. hierarchicznej klasteryzacji. Metoda ta, przy użyciu określonej miary podobieństwa, łączy podobne do siebie dane w grupy tworząc tzw. klastry, które wcześniej nie były dane explicite. Opisano klasteryzację typu skupiającego, typu dzielącego oraz zaproponowano typ mieszany. Przedstawiono koncepcje realizacji algorytmów klasteryzacji poprzez scenariusze...

 • Przegląd programów wsparcia dla klastrów w ramach cluster-based policy ue

  Publikacja

  - Rok 2010

  Problematyka współpracy w strukturach klastrowych znajduje coraz większe rzesze zwolenników - z jednej strony klastry są przedmiotem rozważań teoretycznych, podejmowanych przez naukowców reprezentujących różne podejścia i nurty badawcze, z drugiej strony fenomen klastrów został doceniony przez decydentów politycznych, którzy coraz częściej decydują się na wspieranie rozwoju klastrów w ramach inicjatyw klastrowych. Polityka wspierania...

 • Rola innowacji otwartych w klastrach

  Publikacja

  - Rok 2019

  Innowacje otwarte to podejście, w którym korzysta się z partnerstwa i łączenia zasobów wewnętrznych i zewnętrznych wobec firmy w celu kreowania nowych pomysłów i technologii. Klastry natomiast są uznawane za przestrzeń sprzyjającą międzyorganizacyjnej współpracy innowacyjnej. Głównym celem podejmowanym w rozprawie było zbadanie roli innowacji otwartych w klastrach poprzez dokonanie diagnozy stanu i sposobu ich podejmowania oraz...

 • Structure of partially reduced xPbO (1-x)SiO2 glasses: combined EXAFS and MD study

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wykorzystując połączenie metody EXAFS (extended X-ray absorption finestructure) i symulacji MD (molecular dynamics) zbadano strukturęczęściowo zredukowanych szkieł ołowiowo-krzemianowych o różnejstechiometrii wyjściowej. W wyniku analizy uzyskano szczegółowyopis struktury lokalnej wokół atomów ołowiu i jej zmiany w funkcjiskładu szkła i poziomu redukcji. Określono również jaką tendencjędo aglomeracji w metaliczne klastry wykazują...

 • Rola władz samorządowych w kształtowaniu regionalnej polityki opartej na klastrach

  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest omówieniu roli władz samorządowych w kształtowaniu polityki opartej o klastry. Wspieranie klastrów uznawane jest obecnie za jedno z priorytetowych działań służących zwiększeniu innowacyjności na poziomie europejskim, co znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach władz publicznych każdego szczebla: od supernarodowego (UE), aż po regionalny i lokalny. Dla rozwoju klastra, bazującego na uwarunkowaniach regionalnych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich w CK STOS

  Wydarzenia

  12-05-2023 11:00 - 13-05-2023 17:00

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2023 będą jedyną i niepowtarzalną okazją do zajrzenia w głąb nowoczesnego Data Center utworzonego w ramach projektu Centrum Kompetencji STOS na Politechnice Gdańskiej. W ramach wydarzenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z historią superkomputerów w CI TASK, szczegółami dotyczącymi budowy i realizacji projektu...

 • Local ordering of nano-structured Pt probed by multiple-scattering XAFS

  Publikacja

  - PHYSICAL REVIEW B - Rok 2007

  W pracy przedstawiono wyniki analizy MS EXAFS krystalicznej platyny i nanostruktur platyny (klastry o rozmiarach od 1nm do 7nm). Rezultaty analizy masowej platyny (uwzględniające rozkłady dwu i trój-ciałowe) są zgodne z wcześniejszymi danymi strukturalnymi i wibracyjnymi i stały się podstawą do realistycznej analizy EXAFS nanocząstek Pt realizownej w połączeniu z wynikami pomiarów TEM, SEM i XRD. Badaniom poddano nanocząstki Pt...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • BeesyCluster: Architektura systemu dostepu do sieci klastrów przez WWW/Web Services.

  Publikacja

  Niniejsza praca prezentuje system BeesyCluster, który integruje rozproszone klastry poprzez łatwy w użyciu interfejs WWW oraz Web Services. W wersji pilotowej system uruchomiony zostanie w charakterze portalu dostępowego do klastrów gdańskiej sieci TASK wykorzystując 128-procesorowy klaster galera oraz 256-procesorowy 64-bitowy klaster holk jak również laboratoria badawcze Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. System, oparty o technologię...

 • Remote task submission and publishing in BeesyCluster: security and efficiency of Web Service interface

  Prezentujemy nowy system BeesyCluster, który stanowi łatwy w użyciu portal dostępowy do rozszerzalnej sieci usług wdrożonych i opublikowanych na klastrach/komputerach PC z wirtualnymi płatnościami za wykorzystanie usług. Administratorzy/użytkownicy mogą dołączać klastry/komputery PC dostępne poprzez SSH kliknięciem myszy bez konieczności dalszej konfiguracji na klastrze/komputerze PC udostępniającego. Ponadto, użytkownicy mogą...

 • Modele przetwarzania aplikacji na klastrach obliczeniowych

  Publikacja

  W dzisiejszych czasach badania prowadzone w różnych dziedzinach nauki a także różnego rodzaju aplikacje i wdrożone systemy operują na coraz większych wolumenach danych przy jednocześnie rosnących wymaganiach dotyczących czasu wykonania. Z tego powodu coraz częściej do obliczeń wykorzystuje się klastry obliczeniowe, gdzie do dyspozycji użytkowników pozostaje ogromna moc obliczeniowa (liczona w tera a nawet peta flopach), terabajty...

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz. 3

  Publikacja

  - Problemy Jakości - Rok 2008

  Autorka identyfikuje i opisuje występujące na Mazowszu inicjatywy klastrowe, szczególną uwagę poświęcając klastrom rolniczym. W ostatnich latach obserwuje się systematyczny przyrost sformalizowanych układów klastrowych w całym kraju. W przypadku inicjatyw klastrowych w woj. mazowieckim - część z nich kształtuje się w sposób naturalny - w oparciu o występujące mechanizmy rynkowe, ale większość powstała i sformalizowała się w odpowiedzi...

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz.2

  Publikacja

  - Problemy Jakości - Rok 2008

  Artykuł zawiera główne wnioski z badań przeprowadzonych w 2005r. i 2007r. na Mazowszu pod kątem rozwoju klastrów wysokotechnologicznych. Na podstawie obliczeń współczynnika lokalizacji LQ (location quotient) zostały zidentyfikowane istotne koncentracje branż high-tech na Mazowszu, a następnie w oparciu o metodę OECD do badania interakcji zostały przeanalizowane trzy sektory high-tech występujące w obrębie Obszaru Metropolitarnego...

 • Synthesis, structure and magnetic properties of neutral Ni(II) tri-tert-butoxysilanethiolate cluster

  Publikacja

  Nowy klaster niklu(II) [Ni6(μ-O)6{SSi(tBuO)3}6(H2O)6(NH3)4] został otrzymany w reakcji NiCl2·6H2O z tri-tert-butoksysilanotiolu i amoniakiem w roztworze wodnym. Pomiary właściwości magnetycznych badanego związku pokazują obecność silnych antyferromagnetycznych oddziaływań pomiędzy centrami metalicznymi.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów cz.1

  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Problemy Jakości - Rok 2008

  W niniejszym artykule autorka przedstawia przestrzenne dysproporcje w poziomie rozwoju Mazowsza oraz podejmuje brak spójności społeczno-gospodarczych będących tego efektem.

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów cz.2

  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Problemy Jakości - Rok 2008

  W niniejszym artykule autorka przedstawia zagadnienia związane z rozwojem Mazowsza oraz wynikającą z tego niespójnością społeczno-gospodarczą.

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów cz.3

  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Problemy Jakości - Rok 2008

  W niniejszym artykule autorka przedstawia informacje na temat wsparcia finansowego sformalizowanych klastrów na Mazowszu w nowym okresie programowania 2007-2013 - w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, RPO Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 • Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu

  Publikacja

  Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli inicjatyw klastrowych w marketingu terytorialnym. Inicjatywy klastrowe, poprzez podejmowane działania na rzecz rozwoju regionu i funkcjonujących tam klastrów przedsiębiorstw stają się ważnym partnerem władz publicznych w działaniach ukierunkowanych na promocję i kreowanie pozytywnego wizerunku danej jednostki terytorialnej. Autorka na wybranych przykładach wskazuje na silne powiązania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rozwój inicjatyw klastrowych na Dolnym Śląsku

  Celem niniejszej publikacji jest analiza uwarunkowań rozwoju klastrów w województwie dolnośląskim. Autorka analizuje region Dolnego Śląska, wskazując sektory przemysłu i usług, stanowiące istotne koncentracje branżowe o największym potencjale "gronotwórczym" oraz identyfikuje powstałe w regionie inicjatywy klastrowe. Ponadto autorka przedstawia strategiczne programy realizowane na Dolnym Śląsku, istotne z punktu widzenia rozwoju...

 • Zastosowanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w identyfikacji potencjalnych klastrów

  Publikacja

  - Rok 2013

  Polityka klastrowania znajduje się w strategicznych dokumentach rozwoju gospodarczego Polski i nastawiona jest na promowanie współpracy regionalnej ponadregionalnej. Budowa klastra na szczeblu regionalnym wymaga jednak w pierwszym etapie jego identyfikacji a w kolejnym selekcji potencjalnych uczestników. Dotychczas stosowane jakościowe i ilościowe metody identyfikacji klastrów, nie są do takich zadań przystosowane lub ich stopień...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Koncepcja kapitałów Pierre'a Bourdieu w badaniach klastrów przemysłowych

  Publikacja
  • A. Lis
  • A. Szerenos

  - Studia Regionalne i Lokalne - Rok 2009

  Celem artykułu jest stworzenie podwalin pod spójną koncepcję teoretyczną struktur klastrowych, spełniającą wysokie wymagania stale zmieniającego się pola nauk społecznych. Koncepcja taka winna dawać możliwość dokonywania porównań między klastrami różnych branż oraz będących na różnym etapie rozwoju. Do skonstruowania takiej teorii wykorzystano zmodyfikowaną i uzupełnioną koncepcję kapitałów Pierre'a Bourdieu, kładącą duży nacisk...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Tworzenie klastra w regionie

  Autorka na przykładzie inicjatywy klastrowej - Grupy MTD dowodzi, że odgórne kreowanie klastra przez władze publiczne jest przedsięwzięciem ryzykownym. Kluczowym determinantem rozwoju grona jest zaangażowany koordynator; nie mniej ważną rolę odgrywają trwałe powiązania, zaufanie, wspólnota celów i norm kulturowych. Obecność tych czynników cementuje klaster, zaś ich brak pociąga za sobą rozpad sztucznie zainicjowanej sieci.

 • Istota gospodarki opartej na wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2009

  Współczesna gospodarka morska ma charakter globalny i wielodyscyplinarny. Strategia lizbońska oraz inne dokumenty UE podkreślają znaczenie wiedzy i innowacji w rozwoju tego sektora. Kreowanie nowej wiedzy i jej wykorzystywanie wymaga wdrożenia nowych form organizacji sektora morskiego w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Budowa gospodarki morskiej opartej na wiedzy wymaga sformułowania polityki sprzyjającej efektywnemu...

 • The labor market in industrial cluster analysis

  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Rok 2007

  The paper offers a description of methodologies used in industrial cluster analysis in conjunction with the labor market analysis. The author explores many tools utilized in cluster identi-fication: quantitative methods (LQ, shift-share), qualitative methods (MSQA) and mixed tools (cluster analysis in conjunction with discriminant analysis, spider diagram, GEM model, ne-twork analysis). Each tool is described in terms of its connection...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badanie powstawania i rozwoju klastrów wysokotechnologicznych na przykładzie OPTOKLASTRA na Mazowszu

  Publikacja
  • A. Szerenos
  • Z. Patron

  - Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Rok 2008

  Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości rozwoju klastra w obrębie sektora optoelektronicznego na Mazowszu. Autorzy badają jeden z formalizujących się klastrów w woj. mazowieckim - Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych "OPTOKLASTER", skupiając się przede wszystkim na formalnych i nieformalnych powiązaniach pomiędzy poszczególnymi podmiotami wchodzącymi w skład powyższego klastra.

 • Ocena funkcjonowania klastrów przemysłowych

  Publikacja
  • K. Santarek
  • A. Szerenos

  - Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa - Rok 2006

  Autorzy artykułu w sposób kompleksowy opisali najbardziej popularne metody stosowane w badaniach struktur sieciowych typu klaster przemysłowy. Wśród opisanych metod znalazły się metody ilościowe (Input/Output, location quotient LQ, shift-share), jakościowe (m.in. opinie ekspertów, multi-sectoral qualitative analysis MSQA, przeglądy) oraz mieszane (m.in. analiza GEM, diagram pajęczynowy, szablon narodowy, analiza sieci współpracy).

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów

  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Problemy Jakości - Rok 2008

  Głównym celem artykułu jest opis jednej z fundamentalnych grup czynników determinujących rozwój klastrów w regionie - tzw. determinantów podażowych wg nomenklatury stosowanej w koncepcji "klastra" Groundings-Enterprises-Markets, zakwalifikowanych przez M.E. Portera do "warunków czynników produkcji", składających się na romb przewagi konkurencyjnej. Determinanty podażowe stanowią niezbędne podłoże dla rozwoju klastra, a składają...

 • Znaczenie sieci współpracy dla rozwoju firm, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w zakresie innowacji

  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Rok 2008

  W niniejszym artykule autorka omawia motywy tworzenia klastrów, wskazuje na mierniki wykorzystywane do pomiaru bezpośredniej i pośredniej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, akcentując znaczenie sieci współpracy dla rozwoju firm w klastrach.

 • Europejski sektor MSP wobec wyzwań globalizacji

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł przedstawia wyzwania jakie globalizacja stawia europejskim MSP oraz analizę czynników, które prowadzą do poprawy ich konkurencyjności.

 • Czynniki sukcesu w zarządzaniu inicjatywą klastrową na przykładzie inicjatywy Interizon

  Publikacja

  Głównym celem artykułu jest identyfikacja potencjalnych czynników sukcesu w inicjatywie klastrowej Interizon z uwzględnieniem czterech obszarów funkcjonowania inicjatywy: formalizacji i wewnętrznej organizacji, działań podejmowanych w ramach inicjatywy, strategii rozwoju oraz komunikacji i promocji. Przeanalizowane zostały również najważniejsze efekty wynikające z członkostwa w powyższej inicjatywie. Autorki przeprowadziły badania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Towards Efficient Parallel Image Processing on Cluster Grids Using GIMP.

  Publikacja

  Ze względu na fakt, iż niewielu użytkowników posiada wiedzę niezbędną do wykorzystania niskopoziomowych bibliotek programowania równoległego w celu przyspieszenia działania programów operujących na obrazach, proponujemy plugin do znanej aplikacji GIMP, który umożliwia potokowe wykonanie szeregu filtrów na obrazach załadowanych przez plugin. Prezentujemy szczegóły implementacyjne, scenariusze testowe i wyniki na klastrach, potencjalnie...

 • Efektywne i bezpieczne zarządzanie i przechowywanie danych o użytkownikach, usługach i klastrach w systemie BeesyCluster

  Praca omawia problem bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego dostępu do danych w ramach systemu BeesyCluster, który stanowi portal dostępowy do rozproszonej sieci klastrów oraz komputerów PC. BeesyCluster umożliwia użytkownikom dostęp do wielu różnych klastrów poprzez WWW/Web Services, jak również zdalne uruchamianie aplikacji z uwzględnieniem systemów LSF oraz PBS, wypożyczanie usług innym użytkownikom i wspomaga pracę grupową....