Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY JAKOŚCI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY JAKOŚCI

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY JAKOŚCI

 • Systemy jakości w budownictwie

  Kursy Online
  • M. Pawelska-Mazur

 • Systemy jakości w budownictwie

  Kursy Online
  • M. Pawelska-Mazur

 • Dokumentacja i systemy jakości 2021

  Kursy Online
  • I. Kochańska
  • L. Kilian
  • D. Toboła

 • Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

  Zespoły Badawcze

  Zakład Towaroznawstwa * analiza etykiet i projekty nowych opakowań wybranych produktów spożywczych, * badania nad sensorami smaku, * analiza jakości produktów spożywczych, * wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska naturalnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zakład Zarządzania Jakością * zarządzanie jakością, TQM; * systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem informacji; * systemy...

 • Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

  * badania optymalizacyjne nowych technologii oraz rodzajów rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych konstrukcji kadłubów okrętowych * przemysłowe prototypy urządzeń i systemy zautomatyzowanej, sterowanej komputerowo diagnozy kształtu wielkogabarytowych konstrukcji płaskich * systemy dynamicznej kontroli jakości w trakcie produkcji kadłuba okrętowego * optymalizacja konstrukcji i technologii oraz budowa prototypów modułowej serii...

 • Zespół Sieci Teleinformacyjnych

  Dzisiejsza telekomunikacja przechodzi bardzo szybkie i radykalne zmiany wynikające nie tylko z szybkiego postępu technologicznego ale też z potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Informacja stała się dobrem, które ma istotny wpływ na kierunek i szybkość zmian kulturowych i materialnych w globalizującym się świecie. Zatem wyzwania, jakie stoją przed telekomunikacją, a tym samym wobec każdego, kto zajmuje się i planuje działać w tym...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Systemy zarządzania i ich certyfikacja w przedsiębiorstwach spożywczych

  Publikacja

  - Rok 2013

  W opracowaniu ukazano rolę obligatoryjnych systemów jakości odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności z punktu widzenia przedsiębiorcy. W pracy omówiono wybrane systemy (GMP/GHP, HACCP) oraz certyfikację systemu HACCP obowiązującą normą ISO 22000. Przedstawiono również liczbę certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym w latach 2007-2011 w Polsce i na świecie,...

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Zapewnienie jakości kształcenia a Krajowe Ramy Kwalifikacji w odniesieniu do studiów doktoranckich w uczelniach technicznych

  Publikacja

  Coraz większa determinacja obywateli do zdobycia wyższego wykształcenia oraz coraz większa dostępność ośrodków akademickich wymusza przyjęcie projakościowej postawy przez uczelnie wyższe. Tendencje te są widoczne zarówno w skali międzynarodowej, na poziomie której opracowane zostały Europejskie Ramy Kwalifikacji, na poziomie krajowym, gdzie opra-cowano Krajowe Ramy Kwalifikacji, jak również na poziomie poszczególnych jednostek...

 • Bewertung der qualität von online lernmodulen = Próba oceny jakości e-Lerningowych modułów online

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy dokonano klasyfikacji rozwiązań modułów (systemów) e-Learning wg. sposobu ich tworzenia (tj. systemy autorskie, komercyjne, otwarte, zamknięte, standardowe, niestandardowe), funkcjonalności, interaktywności, obciążania sieci. Przedstawiono również wybrane kryteria (tj. merytoryczne, dydaktyczne i multimedialne) oceny jakości modułów dostępnych online pod kątem ich wykorzystywania w systemach zdalnego nauczania. Na zakończenie...

 • Protection of surface water against contamination by wetland systems in Poland

  Publikacja

  - WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY - Rok 2002

  Opisano systemy hydrofitowe stosowane do usuwania zanieczyszczeń z wód powierzchniowych zasilanych wodami opadowymi. Po wprowadzeniu systemów stwierdzono znaczną poprawę jakości wód analizowanych cieków.

 • Proces ciągłego doskonalenia wśród laureatów XXIII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

  Publikacja

  - Rok 2021

  Model doskonałości można zdefiniować jako zbiór zasad kompleksowej oceny organizacji, który często wykorzystywany jest jako podstawa konkursów jakości. Europejski Model Doskonałości EFQM pozwala na doskonalenie organizacji m.in. poprzez kompleksowe podejście, identyfikację mocnych i słabych stron organizacji czy zwiększenie zaangażowania pracowników w doskonalenie. Celem niniejszego referatu jest analiza działań doskonalących...

 • Biblioteki cyfrowe jako złożone przedsięwzięcie informatyczne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Biblioteki cyfrowe (BC) zwane 'repozytoriami wiedzy' to złożone systemy informatyczne tworzone przy współpracy informatyków z bibliotekarzami. Dzięki nowoczesnym technologiom służą do przechowywania zarówno zdigitalizowanych, jak i elektronicznych obiektów w dowolnym formacie. Artykuł ten jest częścią badań projektu realizowanego w Bibliotece Muzycznej Dokumentów Muzycznych dotyczącego jakości bibliotek cyfrowych. Model jakości...

 • Wybrane aspekty wykorzystania projakościowych systemów zarządzania w szkolnictwie wyższym

  Publikacja

  W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące relacji jakie łączą systemy zarządzania skoncentrowane na jakości z elementami zarządzania wiedzą w wyższych uczelniach. Zaproponowano trójetapowy model rozwojowy projakościowego systemu zarządzania uczelnią uwzględniający elementy zarządzania wiedzą w ramach struktur procesowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza porównawcza systemów zarządzania nauczaniem opartych na licencji open source.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat zawiera przegląd najbardziej znanych systemów LMS opartych na licencji Open Source. Systemy przeanalizowano pod względem jakości interfejsu użytkownika, wsparcia dla standardów zdalnego nauczania oraz dostępności w języku polskim. Określono również technologie wykorzystywane do budowy analizowanych systemów.

 • Analiza porównawcza systemów zarządzania nauczaniem opartych na licencji Open Source

  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat zawiera przegląd najbardziej znanych systemów LMS opartych na licencji Open Source. Systemy przeanalizowano pod względem jakości interfejsu użytkownika, wsparcia dla standardów zdalnego nauczania oraz dostępności w języku polskim. Określono również technologie wykorzystywane do budowy analizowanych systemów.

 • Rezultaty akredytacji KAUT na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.

  Publikacja

  W pracy scharakteryzowano systemy oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Przedstawiono też krótką charakterystykę Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Został opisany przebieg i zakres akredytacji kieunku kształcenia Mechanika i Budowa Maszyn oraz jej rezultaty.

 • KIERUNKI DZIAŁAŃ PROJAKOŚCIOWYCH W OBSZARZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. WYBRANE PRZYKŁADY KRAJOWE I ZAGRANICZNE

  Publikacja

  - Rok 2016

  W artykule zaprezentowano systemy i modele pozwalające szkołom wyższym osiągnąć poziom jakości służący zaspokojeniu potrzeb podstawowych grup interesariuszy w zakresie świadczonych przez nie usług edukacyjnych. Na bazie badań własnych, w tym szerokiego przeglądu światowej literatury przedmiotu zaprezentowano preferowany kierunek działań projakościowych w naszych uczelniach. Jako punkt wyjścia traktowany przez autorów, jako „fazę...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ewa Marjańska dr inż.

  Ewa Marjańska pracuje jako adiunkt na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk o towaroznawstwie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na metodach ilościowego pomiaru jakości, w tym analizie jakości żywności i systemach zarządzania jakością. Jest autorką artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, m.in. Desalination...

 • Rola interesariuszy w działaniach na rzecz projektowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością polskich uczelni.

  W niniejszym artykule autorzy zaprezentowali analizę roli interesariuszy w istniejących systemach zapewniania jakości na polskich uczelniach wyższych, poprzedzoną analizą najważniejszych grup interesariuszy uczelni wyższych. Obecnie wymagane zapewnianie jakości wydaje się dalece niewystarczające w kontekście istniejących systemów zarzadzania jakością podkreślających rolę ciągłego doskonalenia. Dla instytucji publicznych takich...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Innowacyjne technologie CAx / PLM

  Publikacja

  Wyzwania stawiane przed firmami projektowymi, produkcyjnymi, usługowymi to m.in. rosnące wymagania innowacyjności produktów. Zauważalna jest silna potrzeba wprowadzania nowych produktów wysokiej jakości, w krótkim czasie i konkurencyjnych cenach. Zauważalny jest również aspekt konieczności minimalizowania ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych rozwiązań na rynek. W odpowiedzi na te wyzwania wprowadzono nowe technologie wspomagające...

 • Quality negotiation mechanism for e-learning platforms

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zarządzanie jakością w aplikacjach działających w środowiskach sieci WEB opiera się na zadaniach związanych z wykrywaniem jakości połączenia klient - serwer oraz na optymalnym przydziale zasobów wedle jakości takowego połączenia. Optymalne zarządzanie jakością zależy od wypracowanego kompromisu pomiędzy jakością łącza a jakości transportowanego łączem zasobu. Artykuł opisuje możliwy do implementacji mechanizm odpowiedzialny za...

 • Tomasz Korol dr hab. inż.

  Wykształcenie Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (2001) University of Applied Sciences Stralsund (1999) Stopień naukowy Doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (2015) Doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (2004) Zatrudnienie Politechnika Gdańska: profesor uczelni (od 2019); profesor nadzwyczajny (2017-2019); adiunkt (2004-2016); asystent (2001-2004) I-Shou...

 • Application of fuzzy neural network for supporting measurements and control in a wastewater treatment plant

  Publikacja

  - CHEMIA ANALITYCZNA - Rok 2006

  Oczyszczanie ścieków jest jednym z ważniejszych aspektów ochrony środowiska. Nowoczesne systemy kontroli w oczyszczalniach ścieków pozwalają na poprawę jakości procesu oczyszczania redukując jednocześnie koszty. Systemy kontroli i optymalizacji jakie odkilku lat opracowuje się dla oczyszczalni ścieków, bazują zazwyczaj na skomplikowanych modelach matematycznych. Kluczowym problemem w zastosowaniu tych systemów jest duża liczba...

 • Zastosowanie nowoczesnych technologii budowlanych w modernizowanych budynkach. Wpływ rewitalizacji na kształtowanie formy architektonicznej

  Publikacja

  Zastosowanie nowych technologii w budynkach modernizowanych w ramach gminnych programów rewitalizacji jest częścią działań pozwalających na polepszenie jakości użytkowania zdegradowanych przestrzeni miast. W procesie rewitalizacji przebudowie może być poddana przestrzeń wewnętrzna budynku, przy czym zachowana zostaje wartościowa pod względem historycznym i estetycznym forma zewnętrzna. Możliwa jest też równoczesna przebudowa wnętrza...

 • Dariusz Świsulski dr hab. inż.

 • Modelowanie, monitorowanie i sterowanie

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł przedstawia przegląd najnowszych wyników prac prowadzonych w obszarach modelowania, monitorowania i sterowania systemami wodociągowymi i ściekowymi.Ze względu na palące potrzeby kompleksowej ochrony środowiska naturalnego systemy wodociągowe i ściekowe sa przedmiotem intensywnych prac badawczych oraz wdrożeniowych. Spełnienie wysokich wymagań jakości oczyszczanych ścieków oraz wody pitnej, przy jednoczesnej minimalizacji...

 • Paweł Burdziakowski dr inż.

  dr inż. Paweł Burdziakowski jest specjalista w zakresie fotogrametrii i teledetekcji lotniczej niskiego pułapu, nawigacji morskiej i lotniczej. Jest również licencjonowanym instruktorem lotniczym oraz programistą. Głównymi obszarami zainteresowania jest fotogrametria cyfrowa, nawigacja platform bezzałogowych oraz systemy bezzałogowe, w tym lotnicze, nawodne, podwodne. Prowadzi badania  w zakresie algorytmów i metod poprawiających...

 • Systemy zarządzania jakością - stan unormowania w rodzinie ISO 9000

  Publikacja

  - Q Jakości - Rok 2003

  Przedstawiono najważniejsze fakty związane z normatywnymi systemami zarządzania jakością wg ISO 9000. Wskazano pozytywne kierunki ewolucji norm oraz zagadnienia istotne dla różnych działów gospodarki, w tym w sektorze małych i średnich firm.

 • Szacowanie wydatku basenów nawadniających w warunkach sztucznej infiltracji

  Zapewnienie odpowiedniej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w świetle restrykcyjnych norm wody zaczyna napotykać coraz większe trudnosci. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie wody powierzchniowej w obszar sztucznej infiltracji, na który składają się stawy infiltracyjne oraz systemy odbioru wód przefiltrowanych (studnie, głębinowe, studnie lewarowe, drenaż podziemny). Obliczenia zdolności filtracyjnych...

 • Kontrola jakości połaczeń, PG_00055250

  Kursy Online
  • J. Haras

  Zadania i cele kontroli złączy spawanych w procesie wytwarzania konstrukcji spawanej i w remontach. Kontrola wstępna, bieżąca i ostateczna. Ekonomiczne aspekty kontroli Badania nieniszczące. Badania niszczące. Badania wizualne (VT). Wymagania normalizacyjne. Aparatura i środki do badan: boroskopy, fiberoskopy, zestawy wideoskopowe. Badania Penetracyjne (PT). Systemy odczynników i próbki odniesienia do badań. Normy dotyczące badań...

 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku

  Publikacja

  - Rok 2010

  Książka stanowi kompleksowe przedstawienie zagadnienia oceny energooszczędności budynków. W książce podano podstawy teoretyczne problemu wymiany ciepła w budynkach, metody oceny energooszczędności oparte na kryterium wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną ze źródeł nieodnawialnych. Przedstawiono wpływ charakterystyki energetycznej budynku na wielkość strat ciepła. Omówiono systemy ogrzewania, chłodzenia i wentylacji oraz...

 • Mateusz Muchlado dr

  Mateusz Muchlado - adiunkt w Katedrze Inżynierii Zarządzania i Jakości.  Stopień doktora nauk o zarządzaniu i jakości uzyskał w roku 2020 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej broniąc pracę pt. "Outsourcing w wybranych podmiotach leczniczych województwa pomorskiego". Związany z Politechniką Gdańską od 2010 roku, absolwent kierunku "International Management", studiował w latach 2011-2012 na Otto-Friedrich-Universität...

 • Wpływ polityki zdrowotnej na jakość życia seniorów

  Publikacja

  - Rok 2015

  Starzenie się społeczeństw jest zjawiskiem globalnym, które jest nieuniknione, ale jego skutki są możliwe do monitorowania i prognozowania. Jakość życia ludzi zależy od wielu czynników, ale w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od ich stanu zdrowia. W starzejącym się społeczeństwie pojawiają się nowe wyzwania, przed którymi stają decydenci odpowiadający za prowadzenie polityki zdrowotnej. Właściwe jej kształtowanie wymaga posiadania...

 • Ryszard Strzelecki prof. dr hab. inż.

 • Możliwości i korzyści z likwidacji zużytych modułów PV

  Publikacja

  Systemy fotowoltaiczne stanowią proekologiczną alternatywę dla konwencjonalnych źródeł zasilania. Jednak aby pozostawały one bez negatywnego wpływu na środowisko, konieczne jest rozwiązanie problemu zagospodarowania zużytych elementów tych systemów. Do tej pory ani przemysł, ani ustawodawstwo nie wypracowały uniwersalnej metody likwidacji modułów, wycofanych z użytku - tych, które uległy uszkodzeniu oraz tych, dla których skończył...

 • Porównanie działania transformatora symetryzującego (zygzak) z aktywnym energoelektronicznym symetryzatorem prądów fazowych linii niskiego napięcia

  Publikacja

  - Przegląd Elektrotechniczny - Rok 2024

  Na potrzeby planowania sieci niskiego napięcia operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) zakładają symetryczne warunki obciążenia linii. Z roku na rok, rośnie liczba rozproszonych systemów fotowoltaicznych (PV) zainstalowanych w sieciach niskiego napięcia, których większość to małe jednofazowe systemy dachowe. Dodatkowo, do niesymetrii obciążenia przyczyniają się instalowane masowo pompy ciepła i ładowane jednofazowo samochody...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rola i zadania chemii analitycznej w zakresie technologii chemicznej

  Publikacja

  Dążność do możliwie dokładnego poznania składu i procesów, które zachodzą w różnych obiektach materialnych stanowi siłę napędową do rozwoju narzędzi, którymi posługują się chemicy-analitycy w swojej pracy. Tymi narzędziami są (i) urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane na etapie badań odpowiednio przygotowanych reprezentatywnych próbek w celu wykrycia, identyfikacji oraz ilościowego oznaczenia określonych składników, czyli...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Najnowsze doświadczenia i aplikacje metody hydrofitowej w gospodarce komunalnej

  Systemy hydrofitowe od ponad pięciu dekad są stosowane w gospodarce komunalnej wielu krajów i stają się coraz bardziej popularne również w Polsce. Pomimo zdobytych doświadczeń z eksploatacji tysięcy obiektów funkcjonujących na świecie wciąż prowadzone są badania nad rozpoznaniem i możliwością kontrolowania procesów zapewniających usuwanie różnych zanieczyszczeń i mikrozanieczyszczeń ze ścieków. W kolejnych publikacjach autorzy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie wybranych normatywnych systemów zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wybrane modele systemów zarządzania opisane w normach międzynarodowych możliwe do wykorzystania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Systemy te mogą stanowić bowiem korzystną alternatywę dla obarczonych wieloma mankamentami mechanizmów przyjmowanych przez kadrę kierowniczą uczelni w odniesieniu do kluczowych procesów tych instytucji.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Broker telekomunikacyjny

  Demonopolizacja rynku usług telekomunikacyjnych narzuca konieczność realizacji funkcji wyboru operatora sieci dla obsługi żądania usługi. W pracy przedstawiono koncepcję, realizację oraz wyniki testów i badań Brokera Telekomunikacyjnego BT, który realizuje tą funkcję. Algorytm podejmowania decyzji przez BT uwzględnia parametry poziomu i jakości usług oferowane przez operatorów oraz preferencje klienta dotyczące połączenia. Klient...

 • Wydatki na opiekę zdrowotną a efekty zdrowotne – analiza porównawcza krajów europejskich metodą DEA

  Efektywnie działające systemy ochrony zdrowia mają istotne znaczenie dla zapewnienia społeczeństwu jakości życia na odpowiednim poziomie. Średnie wydatki dla krajów UE wynosiły w 2000 r. 1836 dol., a w 2012 r. osiągnęły poziom 3317 dol. na osobę z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej (Purchasing Power Parity, PPP). W krajach Europy Środkowo-Wschodniej nienależących do UE całkowite wydatki na zdrowie są znacznie niższe, a proporcja...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Normatywne systemy zarządzania. Czynnik wspierający zarządzanie wiedzą w sektorze MŚP

  Publikacja

  Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest określenie możliwości wykorzystania mechanizmów normatywnych systemów zarządzania do zarządzania wiedzą. Przedstawiono relacje pomiędzy podejściem procesowym reprezentowanym w modelach normatywnych systemów zarządzania a zarządzaniem wiedzą. Szczególną uwagę zwrócono na specyficzne, w tym kontekście, uwarunkowania występujące w sektorze MŚP.

 • System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia

  Publikacja

  - Rok 2019

  W ostatnich latach problematyka gospodarowania wodami opadowymi staje się zagadnieniem coraz bardziej wielowymiarowym i wielodyscyplinarnym. W Polsce przeważają systemy kanalizacji rozdzielczej i większość sieci deszczowych odpro­wadza wody opadowe bezpośrednio do odbiornika, bez jakiegokolwiek oczysz­czania, co stwarza poważne zagrożenie dla jakości tych wód. Jest to szczególnie niebezpieczne dla małych cieków płynących przez...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie analizy kosztów w zarządzaniu szpitalem publicznym

  Problemy z finansowaniem opieki zdrowotnej obserwowane są praktycznie na całym świecie. Jako przyczyny wzrostu wydatków uważa się głównie starzenie się populacji, złożoną naturę współczesnych chorób i szerokie wykorzystywanie kosztownych technologii. Systemy opieki zdrowotnej na całym świecie stają przed trudnym wyzwaniem zwiększenia efektywności, co oznacza kontrolowanie kosztów, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analityka techniczna i kontrola jakości

  Kursy Online
  • G. Boczkaj
  • M. Plata Gryl
  • A. Brillowska-Dąbrowska

    Analityka techniczna i kontrola jakości, PG_00048865

 • Photovoltaic energy systems - recycling or utilization?

  Publikacja

  - Rok 2008

  W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost produkowanej ilości modułów fotowoltaicznych (do 40% rocznie), przy czym 90% światowej produkcji ogniw do zastosowań naziemnych stanowią ogniwa z krystalicznego krzemu. Wskutek tak znacznego wzrostu produkcji pojawił się problem zaopatrzenia producentów w odpowiednią ilość krzemu odpowiedniej jakości. Dodatkowo za parę lat trzeba będzie dokonać wymiany modułów, pracujących od lat...

 • Analiza przydatności wybranych systemów transmisji danych w systemie RSMAD

  W pracy dokonano analizy przydatności wybranych systemów radiokomunikacyjnych, aktualnie wykorzystywanych lub możliwych do wykorzystania w przyszłości, do transmisji danych w Radiowym Systemie Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (RSMAD). Przedstawiono wady i zalety każdego z systemów, zwracając szczególną uwagę na cechy, które w sposób bezpośredni decydują o przydatności danego rozwiązania w systemie RSMAD....

 • 23_24_Analityka techniczna i kontrola jakości

  Kursy Online
  • K. Kucharska
  • E. Słupek
  • P. Makoś-Chełstowska

  Celem przedmiotu jest: Poznanie i zrozumienie zasad ogólnych oraz wybranych procedur analityki technicznej i przemysłowej – laboratoryjnej, a także, elementów analityki procesowej i kontroli jakości różnego rodzaju paliw: gazowych, ciekłych, stałych, a także surowców, strumieni procesowych podlegających dalszej przeróbce, składników podlegających „blendingowi”, materiałów pomocniczych typu: czynniki reakcyjne, katalizatory,...