Wyniki wyszukiwania dla: EWIDENCJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: EWIDENCJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: EWIDENCJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH

 • Jakość i relacje z klientami na rynku usług hotelarskich.

  Publikacja

  Wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej funkcjonowanie na rynku usług hotelarskich staje się coraz trudniejsze. Istotnym elementem staje się więc badanie jakości usług i podejmowanie na podstawie wyników tych badań efektywnych działań. Kluczowe jest zatem: zdefiniowanie sposobu postrzegania jakości przez klienta, zbudowanie skutecznego instrumentu pomiaru dla jakości usług hotelarskich i dogłębna analiza wyników dostarczanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Relacje usługodawca-usługobiorca na rynku usług hotelarskich

  Artykuł poświęcono zagadnieniom relacji budowanych na rynku usług hotelarskich między klientami a pracownikami hoteli. Na podstawie - przeprowadzonych przez autorkę niniejszego opracowania - badań, dokonano oceny tworzonych więzi. Starano się wykazać wpływ jakości relacji na chęć powrotu do danego obiektu hotelarskiego. Badanie przeprowadzono na klientach wybranych hoteli Grupy Hotelowej Orbis - największej grupy hotelowej w Polsce...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wykorzystanie badań jakościowych w ocenie jakości usług hotelarskich

  W artykule przedstawiono metodologię oceny jakości usług hotelarskich. Skoncentrowano się na omówieniu roli jaką w tym procesie badawczym odgrywają badania jakościowe. Zagadnienie to przedstawiono na podstawie badań przeprowadzonych w wybranych hotelach w regionie pomorskim.

 • Jakość usług hotelarskich z punktu widzenia klienta na przykładzie hoteli Grupy Hotelowej Orbis

  Publikacja

  W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu zagadnienia jakości usług hotelarskich oraz tego jak jest ona odbierana przez konsumentów tych usług – gości hotelowych. Zaprezentowano wyniki autorskiego badania poświęconego ocenie jakości usług hotelarskich. Badanie przeprowadzono w wybranych hotelach trzygwiazdkowych Grupy Hotelowej Orbis. Narzędziem wykorzystanym w badaniu był kwestionariusz SERVQUAL. W prezentacji wyników badania...

 • Budowanie relacji wyższego stopnia jako sposób konkurowania na rynku usług hotelarskich

  W artykule przedstawiono programy lojalnościowe jako główne narzędzie pozwalające na budowanie trwałych relacji z klientami. Programy te przedstawiono na przykładzie rynku usług hotelarskich. Są to programy stosowane przez Grupę Hotelową Orbis - największą grupę hotelową w Polsce. Tworzenie relacji wyższego stopnia ukazano jako sposób osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ jakości usług hotelarskich na satysfakcję i kształtowanie lojalności gości hotelowych

  Publikacja

  W artykule podjęto próbę wykazania wpływu jakości usług hotelarskich na kształtowanie lojalności klientów. To, jak gość hotelowy ocenia jakość usług, z których skorzystał, przekłada się na stosunek do nawiązania związku lojalnościowego z usługodawcą. Elementem, który stanowi podstawę i punkt wyjścia w procesie budowania trwałych relacji jest satysfakcja. Tylko z usatysfakcjonowanym klientem, hotel lub sieć są w stanie budować trwałe...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pomiar i ewidencja kosztów w prawie bilansowym i prawie podatkowym

  Publikacja

  - Rok 2014

  Publikacja ilustruje materialne instrumenty polityki bilansowej i podatkowej. Omówiono zasady pomiaru i ujmowania kosztów i przychodów w obydwu dziedzinach.Zaprezentowano zasady dokumentowania i ujmowania tych kategorii we właściwych księgach. Wskazano na trwałe i przejściowe różnice wynikające z odmiennych reguł.

 • Estimation of object size in the calibrated camera image = Estymacja rozmiaru obiektów w obrazach ze skalibrowanej kamery

  In the paper, a method of estimation of the physical sizes of the objects tracked by the camera is presented. First, the camera is calibrated, then the proposed algorithm is used to estimate the real width and height of the tracked moving objects. The results of size estimation are then used for classification of the moving objects. Two methods of camera calibration are compared, test results are presented and discussed. The proposed...

 • Konstrukcja obiektów oceanotechnicznych

  Kursy Online
  • M. Bogdaniuk

  W ramach kursu realizowany jest wykład 'Konstrukcja obiektów oceanotechnicznych', WOiO/Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie, semestr V, specjalności: 'Inżynieria Morskich Zasobów Naturalnych' i 'Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne'. Omawiane są problemy konstrukcji i wytrzymałości kadłubów statków morskich i obiektów oceanotechnicznych.

 • Diagnostyka obiektów trudno dostępnych

  Publikacja

  Pomiary, a zwłaszcza diagnostyka, obiektów trudnodostępnych są istotne ze względów ekonomicznych oraz względów bezpieczeństwa. Ze względów technicznych rodzą częstokroć szereg problemów, które należy rozwiązać. Niniejszy artykuł przedstawia zarówno specyfikę obiektów trudno dostępnych, najczęściej występujące problemy związane z pomiarami takich obiektów jak też stosowane metody pomiaru i przekazywania danych pomiarowych.

 • Sposoby fundamentowania obiektów zabytkowych.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono sposoby posadowienia obiektów starożytnych. Omówiono rozwiązania konstrukcyjne fundamentów obiektów starożytnej Mezopotamii,Egiptu, Grecji i Rzymu.Scharakteryzowano materiały budowlane typowe dla tych cywilizacji oraz omówiono historyczny rozwój techniki budownictwa.

 • Magnetometry w detekcji obiektów ferromagnetycznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono magnetometryczną metodę wykrywania obiektów ferromagnetycznych. Opisano zasadę działania magnetometrów różnych typów. Zaprezentowano gradiometryczny system do wykrywania ukrytych obiektów ferromagnetycznych.

 • Obsługa geodezyjna obiektów halowych

  Publikacja

  Opisano zagadnienie geodezyjnej obsługi dwóch różnych obiektów kubaturowych typu halowego zlokalizowanych w Inowrocławiu i w Kwidzynie. Zwrócono uwagę na przebieg procesu inwestycyjnego zarówno w świetle aktów prawnych jak i w praktyce.

 • Charakterystyka fundamentów obiektów zabytkowych Gdańska.

  Publikacja

  Praca dotyczy sposobów posadowienia obiektów zabytkowych Gdańska. Na tle historycznego rozwoju budownictwa miasta, przedstawiono charakterystyczne dla Gdańska sposoby posadowienia obiektów zabytkowych. Szczególną uwagę zwrócono na specyficzne warunki geotechniczne podłoża, najczęściej wykorzystywane, typowe dla kolejnych okresów historycznych materiały budowlane oraz jakość warsztatu budowlanego.

 • Badania dynamiki wybranych morskich obiektów pływających

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca zawiera - w ujęciu skróconym materiał z zakresu ogólnych badań dynamiki morskich obiektów pływających - w ujęciu rozszerzonym i pogłębionym - materiał z badań dynamiki morskich obiektów pływających, należących do klasy pływakowych obiektów segmentowych. Dla obiektów segmentowych reprezentujących katamarany i trimarany załączone są wyniki obliczeń i badań modelowych.

 • Identyfikacja ciągłoczasowych modeli obiektów niestacjonarnych

  W pracy przedstawiono metody estymacji parametrycznej liniowych modeli obiektów niestacjonarnych. Dynamikę obiektów identyfikacji modelowano za pomocą równań różniczkowych zwyczajnych o znanym rzędzie. Ponieważ klasyczne algorytmy estymacji parametrycznej nadają się do przetwarzania danych rejestrowanych w sposób dyskretny, rozważono i porównano różne techniki dyskretnej aproksymacji modeli z czasem ciągłym. W szczególności zastosowanie...

 • GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU sem. VII

  Kursy Online
  • T. Widerski

  Poznanie zasad funkcjonowania Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz zasad obowiązujących w trakcie przeprowadzania narad koordynacyjnych zwoływanych w trakcie uzgadniania przebiegu nowoprojektowanych sieci. Zdobycie umiejętności przeprowadzania pomiaru oraz lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. Zdobycie umiejętności kompletowania dokumentacji związanej z inwentaryzacją powykownawczą oraz lokalizacją instalacji...

 • Koncepcja modelu procesu eksploatacji obiektów budowlanych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W analizie przedstawiono istotę relacji między stanem a wymaganiami eksploatacyjnymi obiektów budowlanych w aspekcie planowania eksploatacji tychże obiektów. Przedstawiono próbę budowy modeli eksploatacji na podstawie badanych parametrów i własności obiektu oraz zdefiniowanego cyklu eksploatacji. Oczekiwane efekty pracy badawczej odnoszą się do konieczności i potrzeby budowy systemu oceny eksploatacji obiektów budowlanych w celu...

 • Rezystancja udarowa uziemień obiektów budowlanych.

  Publikacja

  Zaprezentowano warunki oraz analizę pomiarów uziemień obiektów budowlanych w warunkach udarowych. Oszacowano przydatność metody udarowej do oceny uziemień o różnej konfiguracji.

 • Zastosowanie gradiometrów w lokalizacji obiektów ferromagnetycznych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono zastosowanie gradiometrów w lokalizacji i identyfikacji obiektów ferromagnetycznych. Zamieszczono wyniki symulacyjne wykrywania obiektów z zastosowaniem gradiometru wektorowego oraz podano wyniki badań eksperymentalnych z zastosowaniem gradiometru skalarnego.

 • Współczesne aspekty rewitalizacji obiektów portowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Publikacja dotyczy współczesnych aspektów działań rewitalizacyjnych podejmowanych w stosunku do obiektów portowych, które utraciły swoje pierwotne funkcje użytkowe. Analizuje trendy oraz metody przeprowadzania wspomnianych przekształceń.

 • Analiza pola magnetycznego obiektów ferromagnetycznych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Obiekt o właściowściach ferromagnetycznych zaburza równomierność pola magnetycznego Ziemi. mierząc indukcję magnetyczną precyzynjym magnetometrem można taki obiekt wykryć, zlokalizować i zidentyfikować. W algorytmach wykrywania obiektów ferromagnetycznych stosuje się model pola magnetycznego w postaci dipola magnetycznego. Modelowanie pola magnetycznego obiektu za pomocą dipola magnetycznego jest poprawne dla stosunkowo dużej odległości...

 • Problemy eksploatacji zabytkowych obiektów mostowych

  Publikacja

  - Rok 2014

  W artykule zaprezentowano problemy pojawiające się przy planowaniu procesu eksploatacji zabytkowych obiektów mostowych. Zostały przedstawione główne tezy założeń systemów eksperckich pomagających przy identyfikacji i analizie prac utrzymaniowych na obiektach zabytkowych.

 • Utrzymanie obiektów technicznych a usługi outsourcingu.

  W artykule zaprezentowano sposoby utrzymania obiektów technicznych. Przybliżono zmiany jakie zachodziły w ostatnich latach w sposobach ich utrzymania oraz przedstawiono nowe formy podziału pracy będące efektem korzystania z usług outsourcingowych.

 • Prototypowy system analizy ruchu obiektów

  Zaprezentowano system automatycznej analizy ruchu SARO, który umożliwia identyfikowanie poruszających się obiektów, określanie ich lokalizacji oraz wyznaczanie kierunku i prędkości ruchu. Przedstawiono pokrótce podstawy teoretyczne zaimplementowanych metod analizy ruchu, podano także wyniki eksperymentów przeprowadzonych przy użyciu systemu SARO.

 • Wybrane zagadnienia weryfikacji projektów obiektów inżynierskich

  Publikacja

  Artykuł omawia wybrane zagadnienia nadzorów autorskich na przykładzie obiektów nadzorowanych przez zespół autora

 • Nowy wewnątrzbudynkowy algorytm wyznaczania położenia obiektów

  W referacie zaprezentowano nowy wewnątrzbudynkowy algorytm wyznaczania położenia obiektów WAP. W algorytmie tym uwzględnia się właściwości środowiska propagacyjnego, dzięki czemu dokładność estymat położenia obiektów wyznaczonych algorytmem WAP jest większa niż wyznaczonych znanymi algorytmami Chana oraz Foy’a. W referacie przedstawiono wyniki analizy porównawczej tych trzech algorytmów z użyciem rzeczywistych pomiarów odległości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Horyzont energoelektroniczny obiektów morskich

  W artykule zaprezentowano współczesne kierunki rozwoju energoelektroniki, w tym w szczególności dotyczące obiektów morskich. Przedstawiono podstawowe parametry aktualnie stosowanych w energoelektronice przyrządów półprzewodnikowych, jak również wykazano interdyscyplinarny charakter rozwoju tej dziedziny. Na przykładzie wybranych urządzeń energoelektronicznych przedstawiono ich komercyjne zastosowania oraz podział i miejsce w łańcuchu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Obrazowanie obiektów ukrytych pod powierzchnia

  W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych uzyskanych za pomoca rekonstrukcji elektryczno-magnetycznej. Przedstawiono konstrukcję matrycy czujników (elektrod i cewek) charakteryzujaca się przestrzennym rozkładem czułosci umożliwiajacym detekcję obiektów ukrytych tuż pod powierzchnia. Pokazano, że nawet w przypadkach dużej niejednorodnosci i w obecnoci szumów pomiarowych jest możliwe wykrycie anomalii w postaci znacznego...

 • Modelowanie cech hydromechanicznych dwustanowych bezzałogowych obiektów pływających.

  Publikacja

  - Rok 2017

  W artykule przedstawiono ogólny zarys problematyki związanej z badaniami i projektowaniem dwustanowych bezzałogowych obiektów pływających. Na początku, przedstawiono badania interdyscyplinarne i możliwości wdrożenia efektów badań. następnie scharakteryzowano tak zwane technologie zaawansowane zastosowanie, których jest niezbędne podczas badań i w czasie projektowania dwustanowych bezzałogowych obiektów pływających. Omówiono metodę...

 • Doświadczenia z badań obiektów z łukiem po diagonali

  W dotyczy dwóch obiektów mostowych - łukowych z łukiem po diagonali pomostu. Omówiono konstrukcje obiektów, metodykę badań tego typu konstrukcji. Przedstawiono i zanalizowano wyniki badań statycznych i dynamicznych analizowanych obiektów.

 • Modelowanie ruchu obiektów poruszających się na granicy wody i powietrza. Modelowanie bezpieczeństwa tych obiektów

  Publikacja

  W artykule przedstawiono główne problemy związane z opracowaniem koncepcji nowej generacji szybkichbezzałogowych obiektów wodnych poruszających się na granicy wody i powietrza w różnych warunkachoperacyjnych, w tym stanów załadowania. Przedstawiono problemy związane z modelowaniem ruchu tychobiektów oraz oceną ich zachowania się w różnych fazach ruchu. W artykule opisano koncepcję wybranegoobiektu, w tym jego kształt i podział...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fundamentowanie obiektów mostowych na palach żelbetowych

  Ogólna charakterystyka posadowień na palach obiektów mostowych. Zasady wyboru rodzaju i technologii pali do warunków gruntowych i parametrów obiektu. Wskazówki dotyczące obliczania i projektowania fundamentów palowych podpór mostowych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Detekcja obiektów graficznych i ekstrakcja ich parametrów

  Publikacja

  - Rok 2011

  W rozdziale przedstawiono wybrane metody wykrywania obiektów na obrazach, a także sposoby ich opisywania za pomocą parametrów umożliwiających późniejszą klasyfikację. Zaprezentowano algorytmy analizy obrysu obiektu (podział linii brzegowej na tokeny, wykorzystanie symetrii) oraz analizy tekstury (NxM-gramy, lokalne wzorce, filtry Gabora), omówiono także wykrywanie obiektów metodą AdaBoost.

 • Budowanie relacji a wartość dla klienta na przykładzie usług hotelarskich Grupy Hotelowej Orbis

  Publikacja

  Klienci korzystający z usług świadczonych przez hotele postrzegają ich ofertę nie tylko poprzez kategorię danego obiektu i związaną z tym jakość usług oraz cenę, ale również przez pryzmat wcześniejszych doświadczeń oraz relacji, które mieli okazję nawiązać z personelem hotelowym. Te oraz inne elementy składają się na wartość, jaką otrzymują. Zagadnienie to, ze szczególnym uwzględnieniem relacji, przedstawiono na podstawie badań...

 • Ocena stanu portowych i stoczniowych obiektów hydrotechnicznych.

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono usystematyzowaną metodykę diagnozowania stanu konstrukcji inżynierskich na przykładzie wybranych obiektów hydrotechnicznzcyh

 • Diagnostyka cieplno-przepływowa obiektów energetycznych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedyskutowano problemy diagnostyki cieplno-przepływowej bloków energetycznych. Szczególną uwagę poświęcono blokom z turbinami parowymi. Opisano problemy monitoringu i diagnostyki. Przedstawiono koncepcję diagnostyki. Opisano modele matematyczne obiektów energetycznych i ich strojenie. Zidentyfikowano stan referencyjny. Scharakteryzowano pozyskiwanie danych eksperymentalnych. Zajęto się diagnostyką w warunkach niepełnej informacji...

 • Nieniszczące badania stalowych konstrukcji obiektów budowlanych

  Publikacja

  - Rok 2020

  W miarę powszechne jest wykonywanie badań nieniszczących w zakresie wytwarzania elementów i obiektów o konstrukcji stalowych. Wynika to z potrzeby właściwego kontrolowania materiału stalowego poddawanego przetwarzaniu i łączeniu za pomocą technik spawalniczych. Badania nieniszczące związane są też z wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych, które chronią nasz materiał przed jego przyspieszoną degradacją w warunkach jakim przychodzi...

 • Komputerowy symulator algorytmów synchronizacji obiektów elektroenergetycznych

  W artykule opisano istotę i różnorodność sposobów synchronizacji obiektów elektroenergetycznych oraz strukturę opracowanego i wykonanego dla celów badawczych, symulatora algorytmów synchronizacji. Przedstawiono architekturę blokową symulatora i jego powiązanie z procesem synchronizacji prądnic, opisano oprogramowanie symulatora oraz wskazano na szeroki zakres jego stosowalności oraz dużą użyteczność praktyczną.

 • System monitorowania obiektów poprzez sieć

  Publikacja

  Rozwój mobilności i technologii internetowych, a także globalizacji gospodarki światowej, uwzględniający kluczowe aspekty zarządzania przepływem informacji, otworzył zupełnie nowe możliwości opracowywania i konstruowania innowacyjnych rozwiązań technicznych. Z taką myślą powstał prototyp Sieciowego Monitora Obiektu, aplikacji umożliwiającej nie tylko ciągłą kontrolę parametrów obiektów przemysłowych i biznesowych, ale również zarządzanie...

 • Zasady ochrony odgromowej wielkopowierzchniowych przemysłowych obiektów budowlanych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Omówiono ogólne zasady technicznego projektowania systemów ochrony odgromowej wielkopowierzchniowych przemysłowych obiektów budowlanych. Wskazano charakterystyczne cechy takich systemów zależne od konstrukcji takich budynków.

 • Wyznaczanie charakterystyk hydraulicznych dla trójwymiarowych obiektów przepływowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Zaproponowano systematyczną klasyfikację reaktorów, służących do oczyszczania wody i ścieków, uwzględniającą formalny charakter zmiennych przepływu. Opisano zasady wymiarowania obiektów dla poszczególnych kategorii.

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych - źródło nowej formy architektonicznej

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca prezentuje wybrane przykłady rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Przykłady ilustrują możliwości tworzenia nowych form przestrzennych dzięki transformacji struktur poprzemysłowych, dzięki czemu pozostaje nowa forma architektoniczna.

 • Idea planowania eksploatacji wybranych obiektów budowlanych infrastruktury transportowej

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2011

  Autor przedstawia sposób modelowania relacji między stanem a wymaganiami eksploatacyjnymi obiektów budowlanych na wybranym przykładzie. Autor przedstawia rozwiązania poprzez porównania z przyjętym modelem stanu obiektu budowlanego. Oczekiwane efekty pracy badawczej odnoszą się do konieczności i potrzeby budowy systemu oceny eksploatacji obiektów budowlanych.

 • Nowoczesne metody diagnostyki obiektów zabytkowych

  Publikacja

  W artykule omówiono nowoczesne metody diagnostyki obiektów zabytkowych. Wśród nich główną rolę odgrywają metody nieniszczące. Ze względu na ich nieinwazyjny charakter stają się one niezwykle popularne zwłaszcza w obiektach gdzie dużą wagę przywiązuje się do zachowania historycznych elementów. W pracy zestawiono różne metody prowadzenia badań z przedstawieniem ich zalet i wad. Omówione zostały badania dynamiczne oraz badania wykorzystujące...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Monitorowanie procesu łączenia synchronicznych obiektów elektroenergetycznych

  W artykule opisano system sterowania i monitorowania procesu łączenia synchronicznych obiektów elektroenergetycznych, opracowany i wykonany szczególnie dla celów badawczych, na etapie weryfikacji nowo proponowanych rozwiązań. System ten pozwala na proste sterowanie procesem synchronizacji, szybką i wygodną rejestrację wielu przebiegów i parametrów procesu, a także na łatwą oraz szybką implementację w nim, nowo opracowywanych rozwiązań...

 • Wybrane metody wzmacniania ceglanych obiektów zabytkowych.

  Publikacja

  Wzmacnianie konstrukcji murowych stanowi jedno z najbardziej istotnych przedsięwzięć w dziedzinie utrwalania zabytków. Licznie prowadzone badania potwierdzają, że prawidłowo zaplanowane oraz wykonane wzmocnie nie uszkodzonej konstrukcji murowej obiektu zabytkowego pozwala na jego stabilizację i właściwe funkcjonowanie. W artykule zaprezentowano wybrane metody wzmacniania ceglanych konstrukcji obiektów zabytkowych. Przedstawiono...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Problematyka symulatorów neuronowych złożonych obiektów energetycznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Symulatory neuronowe charakteryzują się bardzo krótkim czasem obliczeń. W odpowiedzi na pytanie o możliwość zastosowania tego typu urządzeń w systemach diagnostyki on-line złożonych obiektów technicznych, podjęto próbę zbudowania neuronowego symulatora parowego bloku energetycznego. W artykule zawarto ocenę powstałego symulatora pod kątem przydatności do tego typu zastosowań oraz przedstawiono proces jego budowania w celu wskazania...

 • Czy przeglądy okresowe obiektów budowlanych są potrzebne?

  Publikacja

  Wymagana prawem ocena przydatności obiektów i konstrukcji budowlanych do dalszej eksploatacji wykonywana w ramach przeglądów budowlanych ujawnia niejednokrotnie przypadki wymagające interwencji konstruktora. W artykule zaprezentowano przypadek nadmiernego wyboczenia prętów wykratowania w kratownicach przestrzennych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym