Wyniki wyszukiwania dla: BARIERY KULTUROWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BARIERY KULTUROWE

Wyniki wyszukiwania dla: BARIERY KULTUROWE

 • Globalne i regionalne strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw transnarodowych a bariery kulturowe

  Celem referatu jest ukazanie związków między barierami kulturowymi a przepływami kapitałów prywatnych podejmowanych przez korporacje transnarodowe (KTN) ze szczególnym uwzględnieniem strategii internacjonalizacji globalnej i regionalnej. Na początku związek ten przedstawiono odwołując się do dorobku literatury z zakresu biznesu międzynarodowego. Scharakteryzowano skutki dystansu kulturowego dla przepływu kapitałów prywatnych KTN....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Etnocentryzm jako bariera kulturowa w filiach korporacji transnarodowych - wyniki badań

  Publikacja

  Celem artykułu jest prezentacja koncepcji barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi korporacji transnarodowych oraz wyników badań autorki w tym zakresie z uwypukleniem zjawiska etnocentryzmu w interakcjach międzykulturowych.

 • Carotid Artery Stenting and Blood–Brain Barrier Permeability in Subjects with Chronic Carotid Artery Stenosis

  Publikacja
  • A. Szarmach
  • G. Halena
  • M. F. Kaszubowski
  • M. Piskunowicz
  • M. Studniarek
  • P. Lass
  • E. Szurowska
  • P. Winklewski

  - INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES - Rok 2017

  Failure of the blood-brain barrier (BBB) is a critical event in the development and progression of diseases such as acute ischemic stroke, chronic ischemia or small vessels disease that affect the central nervous system. It is not known whether BBB breakdown in subjects with chronic carotid artery stenosis can be restrained with postoperative recovery of cerebral perfusion. The aim of the study was to assess the short-term effect...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kulturowe wytwarzanie przestrzeni publicznych

  Publikacja

  W artykule podjęto próbę pokazania wływu nowych technologii na wytwarzanie przestrzeni publicznych w miastach ery globalizacji.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kulturowe aspekty integracji europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2011

  Pojęcie Europy jest najczęściej, zwłaszcza w związku z procesami integracyjnymi, rozpatrywane i dyskutowane z punktu widzenia ekonomiczno-prawnego, rzadziej zaś społeczno-kulturowego. To ten ostatni jednak stwarza możliwość adekwatnego sformułowania pytania o podstawy europejskiej tożsamości i daje narzędzia umożliwiające dotarcie do nich. Dzięki temu pozwala pokazać Europę jako wspólnotę kulturową, dla której rozwiązania ekonomiczno-prawne...

 • Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

  Czasopisma

  ISSN: 2543-6422

 • Bariery rozwoju lokalnego

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaprezentowano ograniczenia w rozwoju lokalnego układu terytorialnego. Analizie poddano pojęcie rozwoju lokalnego ze względu na trzy cechy: podmiotowość, wielopłaszczyznowość i ciągłość. W dalszej części praca prezentuje najczęstsze rodzaje klasyfikacji barier. Na zakończenie przedstawiono najpowszechniej spotykane ograniczenia. Omówiono je według jednego ze sposobu podziału - na zewnętrzne i wewnętrzne.

 • Turystyka Kulturowa

  Czasopisma

  eISSN: 1689-4642

 • Różnice kulturowe w marketingu międzynarodowym

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przybliżono pojęcie kultury i jej części składowych, oraz wyjaśnioniono i zilustrowano to, w jaki sposób czynniki kulturowe determinują decyzje w marketingu międzynarodowym. Rozważania teoretyczne zilustrowano krótką analizą między kulturowej strategii promocyjnej marki Absolut Vodka. Artykuł został podzielony na cztery części. Pierwsza poświęcona definicji kultury, wyodrębnieniu jej elementów i zmiennych. Druga zawierająca...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Społeczno - kulturowe zróżnicowanie użytkowników Internetu

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dotychczasowe badania skupiające sie na zagadnieniu zaangazowania w korzystanie z Internetu, najczęściej brały pod uwage ilościowe kryteria opisujące sposoby korzystania z sieci. Artykuł przedstawia możliwość dodatkowego wykorzystywania, w tego typu badaniach, cech opisujących jakościowe zaangazowanie w korzystanie z Internetu, biorąc pod uwagę miedzy innymi motywację, cele a także niektóre zmienne osobowościowe internautów

 • Dziedzictwo kulturowe na Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2022

 • Cywilizacja amerykańska a wartości kulturowe Europy

  Publikacja

  - Rok 2011

  Artykuł porównuje cywilizację amerykańską z cywilizacja europejską pokazując, że korzenie cywilizacji amerykańskiej leżą, po pierwsze, w programie oświecenia, z jego kultem uniwersalnych, opartych na rozumie wartości i, po drugie, w etyce protestanckiej z jej naciskiem na indywidualny sukces w życiu doczesnym będący widomym znakiem łaski Bożej. Europa natomiast, odwołując się równiez do uniwersalnych wartości, jest Europą narodów...

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe

  Publikacja

  Celem artykułu jest analiza teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) pod kątem stopnia, w jakim uwzględniają czynniki kulturowe w wyjaśnieniu tej formy internacjonalizacji. Na początku zdefiniowane zostało pojęcie BIZ. Następnie przeprowadzono przegląd teorii BIZ. Zwrócono uwagę, iż najpełniej uwarunkowania kulturowe analizowane są w zmodyfikowanej wersji koncepcji produkcji międzynarodowej oraz tzw. modelu uppsalskim....

 • Dziedzictwo kulturowe - stan i zasoby

  Publikacja

  - Rok 2009

  Publikacja omawia zasoby dziedzictwa kulturowego Gdyni, rozpatrując je w dwóch głównych grupach: pierwszej, dotyczącej modernistycznych zespołów architektoniczno-urbanistycznych z okresu dwudziestolecia międzywojennego i drugiej, obejmującej zespoły osadnictwa przedmiejskiego. Opracowanie wymienia także zdegradowane przestrzennie tereny miejskie, przedmiejskie i dworsko-parkowe o dużym potencjale historycznym,a także zespoły fortyfikacyjne...

 • Kulturowe determinanty zarządzania przedsiębiorstwami klastrowymi

  Publikacja

  - Rok 2014

  Celem prezentowanego artykułu jest próba określenia swoistego kulturowego profilu zarządzania specyficznym rodzajem organizacji, jaką jest tzw. przedsiębiorstwo klastrowe, czyli podmiot gospodarczy wchodzący w skład formalnie wyodrębnionej z otoczenia „nadorganizacji” (lub po prostu organizacji wyższego rzędu), za jaką uważana jest inicjatywa klastrowa.

 • Sytuacyjne i kulturowe aspekty pozycji negocjacyjnej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł prezenetuje pojęcie pozycji negocjacyjnej wświetle wybranych koncepcji negocjacji oraz wyniki eksperymentu psychologicznego dotyczącego uwarunkowań pozycji negocjacyjnej. Szczególną uwagę zwraca na osobowość, płeć i rolę oraz na posiadanie BATNY jako determinantów subiektywnej siły w rokowaniach i jej następstwa dla stylu i wyniku rozmów handlowych. W artykule poruszono też temat znaczenia kultury dla rozumienia i percepcji...

 • Środowisko przyrodnicze i kulturowe : część II

  Publikacja

  Przedstawiono stan środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w latach 2000-2004.

 • Bariery rozwoju bioekonomii w Polsce

  W Polsce sytuacja ponownego wykorzystania odpadu celem produkcji nowych produktów nie jest obecnie do końca uregulowana prawnie. Nie obserwuje się wielu dobrych praktyk w przedsiębiorstwach. Wartościowe odpady poprodukcyjne są wykorzystywane na cele energetyczne bądź jako nawóz dla roślin lub pasza dla zwierząt. W celu zlokalizowania barier w rozwoju bioekonomii przeprowadzono wywiady z osobami bezpośrednio związanymi z kwestiami...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bariery rozwoju spółek przedsiębiorczości akademickiej

  W opracowaniu przedstawiono zagadnienie przedsiębiorczości akademickiej. Autorzy wyodrębnili i sklasyfikowali kluczowe bariery hamujące rozwój komercjalizacji wiedzy i technologii do świata biznesu, a także ograniczające rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych przez Deloitte Business Consulting SA w zakresie ograniczeń wpływających na transfer technologii

 • Przełamywanie barier

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule przedstawiono możliwości przystosowania Morskiego Portu Gdańsk do obslugi żeglugi śródlądowej.

 • Wartości kulturowe w mieście (na przykładzie Gdańska)

  Publikacja

  - Rok 2005

  Opisano wartości kulturowe tkwiące w mieście zabytkowym rozpatrując je z uwagi na urbanistykę założenia oraz jego architekturę. Za przykład do analizy wybrano Główne Miasto w Gdańsku.

 • SMAKI ZIEMI ZABORSKIEJ. dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

  Publikacja

  - Rok 2021

  Seminarium naukow „Smaki ziemi zaborskiej. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” współorganizowane było przez Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wielewski Dom Kultury im. Hieronima Derdowskiego/ Muzeum Ziemi Zaborskiej. Partnerami były Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej w Gdańsku, Zaborski Park Krajobrazowy, Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Historyczno-Etnograficzne...

 • Port Gdyński jako przestrzeń kulturowa

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł prezentuje zasoby kulturowe portu gdyńskiego, zazwyczaj postrzeganego współcześnie jako pozbawioną walorów estetycznych przestrzeń industrialną. Autorka przekonuje, że przy bliższym poznaniu i uważniejszej analizie nietrudno dostrzec specyficzny wyraz architektury przemysłowej i docenić ten nasycony zasobami historycznymi obszar jako pełnowartościową, szczególnie ważną dla Gdyni przestrzeń kulturową.

 • Studia Kulturowo-Edukacyjne

  Czasopisma

  ISSN: 2084-4832

 • Paradygmaty kariery przedsiębiorcy

  Publikacja

  Kariery przedsiębiorców charakteryzują się pewnym uniwersalizmem, ale mają też swoją odrębną specyfikę. Ramy teoretyczne, modele i narzędzia badań bariery przedsiębiorcy wytyczają: ogólna teoria kariery i motywacji, teoria przedsiębiorczości wspomagana przez socjologię, psychologię i nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwem orientacja kariery - w sensie ogólnym - wyraża się w zakładaniu firmy, jej przedsiębiorczym prowadzeniu, poszukiwaniu...

 • Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozdział IV pt. "Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw" przedstawia teorię barier wzrostu MSP. Po klasyfikacji istniejących barier wzrostu.

 • Dziedzictwo kulturowe Gdańska. Zespół śródmiejski a miejska polityka historyczna

  Publikacja

  Aktualna miejska polityka historyczna Gdańska skupia się wokół realizacji dwóch najważniejszych przedsięwzięć muzealnych, mających stać się swoistą materializacją jego dziedzictwa kulturowego. U jej podstaw leży zarysowana z europejskiej perspektywy narracja oparta na dwóch wielkich wydarzeniach xx wieku, która wydaje się jednak nie uwzględniać dziedzictwa kulturowego zapisanego w strukturze urbanistycznej zespołu śródmiejskiego...

 • Laboratorium architektury - kulturowe aspekty powiązań sztuki i nauki.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca przedstawia wpływ powiązań sztuki i nauki na kształtowanie współczesnych form architektury.

 • Miasta bez barier.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł opisuje warsztaty studenckie zrealizowane w Gdyni przez Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, poświęcone projektowaniu przyjaznemu osobom niepełnosprawnym.

 • Miasta bez barier

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł opisuje zrealizowane w maju 2005 roku warsztaty studenckie ''Miasta Bez Barier'', ktore przeprowadzone zostały w Gdyni i Kwidzynie

 • Kulturne Dejiny

  Czasopisma

  ISSN: 1338-2209

 • Morskie dziedzictwo przemysłowe a tożsamość kulturowa regionu

  Publikacja

  - Rok 2006

  Publikacja dotyczyła znaczenia architektonicznego dziedzictwa morskiego jako szczególnie ważnego dla regionu nadmorskiego dziedzictwa przemysłowego. Problematyka referatu i publikacji dotyczyła dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie oraz szans i kierunków działania w przyszłości.

 • Dziedzictwo przemysłowe a tożsamość kulturowa regionu gdańskiego.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat i publikacja dotyczyły wagi dziedzictwa przemysłowego dla określania kulturowej tożsamości regionu gdańskiego, w kontekście rozwoju gospodarki rynkowej, analizowania popytu inwestycyjnego dla ponownej integracji w skali miasta i regionu.

 • Zjawisko migracji w rzeczywistości kulturowej Gdańska

  Publikacja

  Migracja jako zjawisko społeczne znane jest od zarania dziejów ludzkości i należy do istotnych jej ogniw rozwoju cywilizacyjnego. Zjawiska migracji są procesami ciągłymi, zmieniającymi formy w czasie. Polityka państwa oraz działalność samorządu lokalnego w Gdańsku sprzyja procesom adaptacyjnym i integracyjnym imigrantów.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Krajobraz kulturowy wsi jako nośnik mitu

  Formy krajobrazu kulturowego przenoszą znaczenia. Krajobraz kulturowy jest rodzajem przestrzennej ramy dla pamięci zbiorowej. Estetyczna degradacja krajobrazu to m.in. wynik społecznej ''utraty pamięci''. Równocześnie obserwujemy narodziny wielu komercyjnych, inspirowanych przeszłością, funkcji obszarów wiejskich. Ważne aby objaśniać, jak tożsamość i przeszłość współistnieją w krajobrazie kulturowym wsi i jak go kształtują.

 • Kulturowo-cywilizacyjna odrębność Regionu Morza Bałtyckiego

  Publikacja

  - Rok 2011

  Region Morza Bałtyckiego, jako przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna ujawnia istotne cechy wyznaczające jego odrębność i stanowiące o konkurencyjności, m.in.: kondycję cywilizacyjną, stan rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego, sieć kontaktów międzynarodowych, poziom zorganizowania społecznego i politycznego, stabilizację polityczną oraz identyfikację z rzeczywistością i dokonującymi się zmianami w wymiarze globalnym. Kształtowaniu...

 • Adaptacja kulturowa jako wyzwanie w zespołachmiędzynarodowych

  Publikacja

  Wyzwania dotyczące pracy w międzykulturowym środowisku są najczęściej odnoszone do menedżerów, ze względu na powszechność ich międzynarodowych migracji oraz podejmowanie międzynarodowej współpracy z kooperantami. Rozwój globalnego rynku pracy stymuluje jednak również szeregowych pracowników do poszukiwania pracy w różnych krajach, co sprawia, że wielu z nich pracuje w międzykulturowych zespołach, gdzie doświadczają kulturowego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dziedzictwo przemysłowe a tożsamość kulturowa regionu gdańskiego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Publikacja dotyczy roli jaką odgrywa dziedzictwo przemysłowe w kształtowaniu tożsamości kulturowej regionu gdańskiego w kontekście zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - problemy i bariery

  Publikacja

  - Rok 2007

  Opracowanie dotyczy problematyki wdrażania strategii rozwoju. Część teore-tyczną poświęcono przedstawieniu znaczenia strategii w kreowaniu rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gmin. Planowanie strategiczne - proces, w wyniku którego powstaje strategia - jest pierwszą fazą zarządzania strategicznego. Druga to wdrażanie postanowień ujętych w dokumencie. Stąd też część teoretyczna charakteryzuje...

 • Przesył energii elektrycznej - potrzeby,progi i bariery

  Publikacja
  • M. Bartosik
  • W. Kamrat
  • M. Każmierkowski
  • W. Lewandowski
  • P. Maciej
  • T. Peryt
  • T. Skoczkowski
  • A. Strupczewski
  • A. Szeląg

  - Przegląd Elektrotechniczny - Rok 2016

  W artykule przeanalizowano stan aktualny i kierunki rozwoju krajowego systemu przesy ł owego w kontek ś cie potrzeb gospodarki krajowej. Przedstawiono znaczenie sieci przesy ł owych oraz rol ę operatorów systemu przesy ł owego i systemów dystrybucyjnych w sektorze energetycznym. Oceniono mo ż liwo ś ci rozwoju przy uwzgl ę dnieniu aktualnych prognoz zapotrzebowania na energi ę , wytyczono potencjalne...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zespół Młodych Naukowców i bariery na PG

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2023

  Artykuł powstał, by zapoznać społeczność PG z "Zespołem monitorującym warunki rozwoju i badań prowadzonych przez młodych naukowców na PG" oraz jego aktywnością. Członkowie Zespołu działają w imieniu ponad 900 młodych badaczy PG. Są zaangażowani w realizację zadań w projekcie IDUB, m.in. związanych z zarządzaniem aktywnością młodych badaczy i rozwiązywaniem konfliktów interesów powstających między młodymi naukowcami a ich otoczeniem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Artery Research

  Czasopisma

  ISSN: 1872-9312 , eISSN: 1876-4401

 • Krajobraz kulturowy Delty Wisły - przekształcać czy zachować ?

  Publikacja traktuje o tym, iż krajobraz jest głównym żródłem informacji o przeszłości i teraźniejszości przestrzeni. Znajomość "znaków" krajobrazowych jest konieczna dla uszanowania dawnych dokonań w gospodarowaniu przestrzenią jak również harmonijnie kontynuować jej kształtowanie w przyszłości.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Odrębność Estonii w nadbałtyckiej przestrzeni kulturowo-cywilizacyjnej

  Publikacja

  - Rok 2007

  W europejskim obrazie regionalnym, uwagę zwraca nadbałtycka przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna, którą odnosi się do hegemonicznej rzeczywistości danego obszaru. Wyjątkową wartość stanowi tam dziedzictwo Republiki Estoniik, która jest integralną częścią wspólnoty europejskiej; wskazują na to kraty przeszłości, ład polityczny i gospodarczy oraz aspiracje i dążenie społeczności tam zamieszkujących.

 • Specyfika kulturowo-cywilizacyjna Estonii jako regionu nadbałtyckiego

  Publikacja

  - Rok 2008

  W europejskim obrazie regionalnym, uwagę zwraca nadbałtycka przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna. Odrębność regionalną odnosi się do rzeczywistości hegemonicznej danego obszaru, wskazując przy tym na cywilizacyjną rolę Morza Bałtyckiego, w którego obrębie następowało kształtowanie się wielokulturowego ładu europejskiego. Odrębność Estonii zaznaczała się w ładzie kulturowym, zorientowanym na tworzenie instytucjonalnych rozwiązań politycznych....

 • Zanikanie. Cmentarze menonickie w przestrzeni kulturowej Żuław

  Cmentarze menonickie są jednym z elementów wielonarodowej mozaiki kulturowej, jaką można odnaleźć na Żuławach Wiślanych. Obecne są w krajobrazie od ponad dwustu pięćdziesięciu lat.Celem publikacji jest przedstawienie współczesnej historii menonickich cmentarzy i obiektów sakralnych. Oparte zostało na badaniach terenowych nekropolii i lapidariów Delty Wisły w Cyganku-Żelichowie, Fiszewie, Jezierniku, Niedźwiedziówce, Pordenowie,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wolność gospodarcza przedsiębiorców w Polsce a bariery ich rozwoju

  Publikacja

  W opracowaniu zwrócono uwagę i przeanalizowano prawne hamulce rozwoju przedsiębiorców w Polsce

 • Symulacje numeryczne stalowej bariery ochronnej na łuku drogi

  W pracy wymieniono pewne czynniki związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, wskazując łuki poziome dróg jako miejsca, gdzie występuje istotna liczba groźnych w skutkach wypadków. W części pracy obejmującej symulacje numeryczne, zrealizowano serię badań spełniających warunki testu zderzeniowego TB11 ze zmiennym promieniem bariery. Oszacowano wpływ zróżnicowania geometrii na parametry bezpieczeństwa.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce

  Publikacja

  Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu najważniejszych barier wy-stępujących w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce. Na wstępie autorka, opierając się na analizie dostępnych danych źródłowych przytacza te wyniki badań, które obrazują główne obszary problemowe w każ-dym z ogniw tego systemu: przedsiębiorstwach, jednostkach B+R oraz instytu-cjach otoczenia biznesu. W dalszej części artykułu autorka...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Organizowanie pracowników przez NSZZ „Solidarność”. Strategia i bariery

  Publikacja

  - Rok 2014

  W ciągu ostatnich lat związki zawodowe napotykają coraz więcej trudności by utrzymać swoją reprezentację i zdolność do regulacji stosunków pracy. Ostatnie kilkanaście lat pokazuje wyraźny trend spadkowy liczby członków. Obecnie uzwiązkowienie „S” wynosi około 4%. Według badań OECD na rok 2010 uzwiązkowienie w Polsce wynosiło 15% i plasowało nas na 26 miejscu (przed USA 11,4% czy Francją 7,6%). Najwyższy wskaźnik uzwiązkowienia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym