Wyniki wyszukiwania dla: ZMIANY PRAWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZMIANY PRAWA

Wyniki wyszukiwania dla: ZMIANY PRAWA

 • Zmiany prawa budowlanego w 2015 roku

  Publikacja

  - Rok 2016

  W 2016 r. wprowadzono 7 istotnych zmian w ustawie prawo budowlane. Przedstawiono te zmiany. Omówiono nowe procedury wynikające m.in. z ustawy deregulacyjnej. Aktualny stan prawny.

 • Zasada równości wobec prawa a działalność podmiotów zagranicznych.

  Publikacja

  W arykule omówiono zmiany ustawodastwa polskiego w zakresie podejmowania i wykonywania działalnośći gospodarczej przez podmioty zagraniczne.Autorzy zwrócili uwagę na realizację zasady równości wobec prawa w stosunku do tych podmiotów.

 • Elementy prawa dla nauczycieli

  Publikacja

  - Rok 2007

  Praca zawiera charakterystykę zagadnień prawnych w odniesieniu do obecnego systemu oświaty RP. Składa się ona z 3 części. Część pierwsza poświęcona jest ogólnej wiedzy prawnej. Zawiera wyjaśnienie pojęć, mechanizmów działania prawa. Część druga to opis prawa oświatowego, jego źródeł i kontrukcji prawnych. W części trzeciej opisano najważniejsze zmiany jakie zaszły w systemie edukacji polskiej w latach 90 XX wieku i na przełomie...

 • Opodatkownie menedżerów. Granice prawa - granice ryzyka.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym zmiany opodatkowujace w specjalny sposób kontrakty menedżerskie i im podobne wywołują szreg watpliwości natury prawnej.Przyjete rozwiązania naruszają konstytucyjne zasady prawa do prowadzenia działalnośći oraz równości i powierzchowności opodatkowania.Stanowią również pułapkę podatkową dla osób takie kontrakty realizujących.Zdaniem autorów obowiazujące przepisy a w szczególności ich urzędowa...

 • Ocena zmian dokonanych w przepisach prawa podatkowego - ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Podstawowym zadaniem,jaki sobie ustawodawca przy uchwaleniu nowej ustawy o swobodzie działalmości gospodarczej było uregulowane w sposób kompleksowy tej sfery działalności przy uwzględnieniu podstawowych zasad Unii Europejskiej.Wprowadzając przepisy w/w ustawy dokonano koniecznych,zdaniem ustawodawcy,zmian w pięciu ustawach podatkowych.Najistotniejszymi z nich były zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa.Dotyczą one zagadnień:-interpretacji...

 • Ocena zmian dokonanych w przepisach prawa podatkowego - ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Podstawowym zadaniem,jaki sobie ustawodawca przy uchwaleniu nowej ustawy o swobodzie działalmości gospodarczej było uregulowane w sposób kompleksowy tej sfery działalności przy uwzględnieniu podstawowych zasad Unii Europejskiej.Wprowadzając przepisy w/w ustawy dokonano koniecznych,zdaniem ustawodawcy,zmian w pięciu ustawach podatkowych.Najistotniejszymi z nich były zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa.Dotyczą one zagadnień:-interpretacji...

 • Rozmiary oraz następstwa upadłości w Polsce w przededniu wprowadzenia w życie nowego prawa upadłościowego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule niniejszym przedstawiono rozmiary zjawiska upadłości w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roku 2002. Ponadto podano ocenie obecnie obowiązujące prawo upadłościowe orza zwrócono uwagę na kluczowe zmiany w ujego nowelizacji, jak i następstwa, które może pociągnąć za sobą wdrożenie nowego prawa upadłościowego z dniem 1 października 2003 r.

 • Nowe prawo wodne – problemy powodziowe

  Zmiana prawa wodnego. Problemy ochrony przed powodzią w ustawie. Nowe obowiązki gmin. Jakie są zmiany w porównaniu z wcześniejszymi regulacjami oraz tradycjami.

 • Projektowanie przestrzenne w nowej rzeczywistości

  Publikacja

  Problemy zmian zasad planowania zagospodarowania przestrzennego w aspekcie powtarzających się zjawisk powodziowych. Zmiany prawa wodnego, zmiana sposobu podejścia do zagadnienia. Konieczność zasadniczych zmian w planowaniu przestrzennym, w jego wszystkich fazach.

 • Wybrane zagdanienia związane z monitorowaniem zmian w prawnym otoczeniu przedsiębiorcy

  W artykule przeanalizowano zagadnienia związane z analizą zmian zachodzących w prawnym otoczeniu przedsiębiorców. Zwrócono uwagę na konieczność obserwowania skali oraz tempa redukcji barier utrudniających przedsiębiorcom ich szybszy rozwój. Nawiązano do celu i funkcji monitoringu w zakresie działań zmierzających do zmiany prawa.

 • Study of some micro-structural phenomena in granular shear zones

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule pokazano wyniki dyskretne zachowania się ziaren materiałów granulowanych w strefie ścinania uzyskane metodą DEM. Wyniki porównano z wynikami MES na bazie mikropolarnego hipoplastycznego prawa konstytutywnego. Szczególną uwagę zwrócono w obliczeniach na zjawiska mikrostrukturalne w strefie ścinania takie jak: wiry, łańcuchy sił, lokalne zmiany porowatości.

 • Legal requirements and wastewater discharges to Polish water bodies, 1945-2003

  Publikacja

  - AMBIO - Rok 2007

  Artykuł podaje zmieniające się wymagania wobec jakości oczyszczonych ścieków w Polsce w okresie 1945-2003.Wskazuje się na podejście prawne w okresie ustroju socjalistycznego, zmiany które nastąpiły po upadku tego ustroju oraz sytuację, jaka pojawila się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Podano przykładowe obliczenia celem zilustrowania ilościowych konsekwencji obowiązujacego w Polsce prawa dotyczącego ścieków.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2007

  Jednym z powodów niepełnego wykorzystania potencjału wzrostu przedsiębiorczości w Polsce jest wadliwy system podatkowy. Skutkuje on tym, ze Polska klasyfikowana jest na odległych pozycjach w klasyfikacjach wolności gospodarczej. Jest on również przyczyną rozwoju szarej strefy gospodarczej. Stanowi podstawową barierę dla rozwoju przedsiębiorczości. Postulowane są jak najszybsze zmiany prawa podatkowego oraz opracowanie strategii...

 • Zmiana w przedsiębiorstwie. W: Inżynieria zarządzania przedsięwzięciami. Red. L. Zawadzka.Gdańsk: P. Gdań.**2003 s. 106-114, 2 rys. bibliogr. 8 poz.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Obecna sytuacja polskich przedsiębiorstw jest niezwykle trudna. Zmienne otoczenie w postaci coraz większej konkurencji, zmienne przepisy prawa, zmiany granic Unii Europejskiej, a także trudności w ściąganiu należności powodują destabilizację przedsiębiorstwa. Często ta chwiejność przedsiębiorstwa przeradza się w jej upadek.Dokonując badań zmian zachodzących w przedsiębiorstwach zauważyłam, że próbują one różnymi metodami nadążyć...

 • Środowisko w polskim systemie zarządzania

  Publikacja

  - Rok 2005

  Ksiązka poświęcona ekonomicznym i prawnym aspektom integracji europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Ukazuje proces zbliżania polskiego ustawodawstwa do praw Unii Europejskiej, wynegocjowane okresy przejściowe oraz zmiany wynikające z Traktatu Akcesyjnego i prawa polskiego. Pomaga zrozumieć jak chronić środowisko naturalne, jak ochrona ta funkcjonuje w unijnym zarządzaniu, także przestrzegania, jakie programy w tym zakresie...

 • Zmiany w procesie inwestycyjnym

  Konsekwencje zmian w procesie inwestycyjnym, nowe regulacje w zakresie prawa budowlanego. Zmienione procedury. Problemy formalne. Sankcjonowanie odstępstw. Nowe technologie i nowe wyposażenie.

 • Gospodarowanie wodami opadowymi – stan obecny i proponowane zmiany

  Publikacja

  - Rok 2013

  Zagospodarowanie wód opadowych. Problemy prawne, techniczne, organizacyjne. Zagrożenia w wyniku złego prawa. Struktury organizacyjne. Zalecenia polityki. Strategia retencji

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Prawa i obowiązki projektanta. W zgodzie z paragrafami

  Publikacja

  - Rok 2006

  Konsekwencje zmiany ustawy ''Prawo budowlane'' z 2005 roku. Nowe obowiązki projektanta, jego szczególna odpowiedzialność. Charakterystyczne wymagania w stosunku do dokumentacji w fazie projektu budowlanego.

 • Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości

  Na negatywny obraz wymiaru sprawiedliwości w Polsce wpływa wiele czynników, m.in. brak skutecznej reformy, niestosowanie zasad etycznych przez niektórych jego uczestników, brak efektywnej współpracy pomiędzy konstytucyjnymi organami zajmującymi się sądownictwem, a także brak dbałości o wizerunek. W przypadku pojedynczego sądu, za część negatywnych wizerunkowo przypadków obniżających społeczne zaufanie do sądów odpowiada jego kadra...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Instytucja zezwolenia na tle zmian regulacji prawnych z zakresu prawa gospodarczego uczelniach.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W artykule przedstawiono zezwolenie jako instrument reglamentacji działalności gospodarczej. Przykładowo omówiono rodzaje działalności gospodarczej objęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia, tryb ich wydawania, obowiązku przedsiębiorcy i zmiany jakie zaszły w związku z wejściem w życie Ustawy Prawo działalności gospodarczej.

 • Prawa autorskie w kontekście współpracy nauki i biznesu

  Publikacja

  Współczesna gospodarka zwana Gospodarką Opartą na Wiedzy (GOW) uznaje kapitał ludzki, własność intelektualną i przemysłową, za najcenniejszze zasoby przedsiębiorstwa XXI wiekuZatem efektywne nimi zarządzanie stanowi źródło przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym, regionalnym i światowym. Znaczenie kapitału intelektualnego wyróżnia się obecnie ze względu na dynamiczne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa. Związane jest to z dążeniem...

 • Kobiety w wydziałach logistyki policji

  Publikacja

  - Marketing i Zarządzanie - Rok 2015

  Celem artykułu jest przedstawienie problemu nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w Policji. Przeanalizowano zmiany dotyczące zatrudnienia kobiet w Policji oraz przedstawiono badanie pilotażowe przeprowadzone wśród funkcjonariuszy, kobiet i mężczyzn, zatrudnionych w dziale logistyki, dotyczące subiektywnej oceny wymagań organizacyjnych oraz nagród otrzymywanych za pracę. Przeprowadzono badanie pilotażowe wśród funkcjonariuszy...

 • Enviroment of Polish democratisation changes

  Publikacja

  - Rok 2005

  W 1989 r. zapoczątkowany został w krajach Europy Środkowo-Wschodniej proces demokratyzacji. Demokratyzacja oznacza zmianę systemu społecznego w kierunku ideałów i instytucji zakorzenionych w krajach Europy Zachodniej, USA i Kanady opierających się m.in. o zasady: 1. Suwerenności narodu; 2. Republikańskiej formy państwa; 3. Poszanowaniu zasad państwa prawa; 4. Reprezentacji politycznej; 5. Podziału władzy i równoważenia się władz;...

 • Zintegrowane analizy ilości i jakości odpływu wód desz-czowych w zlewniach zurbanizowanych na przykładzie Potoku Królewskiego w Gdańsku

  Publikacja

  Gdańsk to miasto, którego dynamiczny rozwój wywiera coraz silniejszy wpływ na warunki hydrologiczne, panujące w zlewniach znajdujących się na jego terenach. Gwałtowna urbanizacja otaczających aglomerację wzgórz morenowych, wielkoob-szarowe centra handlowo- usługowe, parkingi, czy powstające osiedla mieszkalne wraz z infrastrukturą transportową prowadzą do min. do uszczelnienia i zmiany szorstkości powierzchni zlewni. Wyraźną konsekwencją...

 • Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia

  Publikacja

  - Rok 2018

  Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, w jaki sposób swoboda przepływu osób wpłynęła na kształtowanie się salda populacji ludności i migracji w poszczególnych krajach UE. Autorzy mając na uwadze zachodzące przeobrażenia demograficzne zadali sobie pytanie w jaki sposób będą te zmiany wpływały na funkcjonowanie gospodarek oraz czy swoboda przepływu osób i migracje mogą rekompensować niedobory zasobów pracy wynikające ze zmian...

 • Wpływ ustroju politycznego i nastrojów społecznych na przemiany funkcjonalno-przestrzenne założeń pałacowo-parkowych dawnych Prus Wschodnich po 1944 roku

  Publikacja

  Założenia pałacowo-parkowe zawsze stanowiły ważny element krajobrazu kulturowego regionu. II wojna światowa jednak nieodwracalnie zmieniła ich funkcję. Skutkiem tego m.in. założenia w dawnych Prusach Wschodnich utraciły swoich właścicieli i przestały odgrywać dotychczasową rolę rezydencji rodowych.Niektóre z tych obiektów zostały spalone przez Armię Czerwoną w 1945r. (Słobity) lub ograbione przez miejscową ludność i w rezultacie...

 • Karuzela z regulacjami. Korekta ustawy Prawo budowlane - nowe zasady uzyskiwania uprawnień

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono zmiany w prawie budowlanym (lipiec 2005) ze szczególnym uwzględnieniem nowych warunków uzyskiwania uprawnień. Problem inżynierów i techników.