Wyniki wyszukiwania dla: identyfikacja modalna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: identyfikacja modalna

Wyniki wyszukiwania dla: identyfikacja modalna

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Eksperymentalna analiza modalna stojanów silników indukcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaprezentowano technikę pomiarów i wyniki obliczeń postaci drgań własnych badanego stojana silnika indukcyjnego klatkowego. Przedstawiono również teoretyczne podstawy zastosowanej techniki obliczeniowej. Jako narzędzie akwizycji danych wykorzystano pomiarowy system PULSE firmy Brüel&Kjær, a w celu przeprowadzenia koniecznych obliczeń oraz wizualizacji wyników wykorzystano środowisko Matlab.

 • Identyfikacja wizualna w architekturze

  Publikacja

  Komunikacja marketingowa używa wielu narzędzi w dążeniu do ekonomicznego sukcesu. Jednym z tych narzędzi jest również i architektura. Identyfikacja wizualna w architekturze jest równie istotna dla świata biznesu jak reklama.

 • Identyfikacja parametrów wytrzymałościowych gruntu

  Publikacja

  - Inżynieria Morska i Geotechnika - Rok 2003

  Przedstawiono nową metodę wyznaczania parametrów wytrzymałościowych gruntu, opartą na technice obliczeń neuronowych. Metodę tę zastosowano do poszukiwania wzajemnych powiązań miedzy wynikami otrzymanymi z różnych rodzajów badań geotechnicznych.

 • Identyfikacja parametrów wytrzymałościowych gruntu.

  W pracy przedstawiono wyniki badań deformacji objętościowych gruntów antropogenicznych (kompozytów iłowo - popiołowych) w wyniku wzrostu wilgotności. Zastosowano metodę obciążania po nasyceniu oraz metodę obciążenie - nasycenie - obciążenie, Stwierdzono wyraźną zależność rodzaju i wartości deformacji od składu kompozytów oraz wskazano na istotny wpływ metody badania.

 • Badania polowe i analiza modalna trybuny stalowej

  Publikacja

  Niegdyś trybuny stalowe wykorzystywane były tylko podczas wydarzeń sportowych. Dzięki swoim zaletom dziś spotkać możemy je podczas koncertów muzycznych, wystaw, festiwali, gdzie dużej liczbie ludzi towarzyszy głośna muzyka. Użycie lekkich i smukłych elementów konstrukcyjnych, które wraz z nieprzewidywalnym zachowanie się tłumu oraz głośną muzyką przyczyniają się do niskich wartości częstotliwości drgań przez co łatwiej wzbudzają...

 • Identyfikacja ciągłoczasowych modeli obiektów niestacjonarnych

  W pracy przedstawiono metody estymacji parametrycznej liniowych modeli obiektów niestacjonarnych. Dynamikę obiektów identyfikacji modelowano za pomocą równań różniczkowych zwyczajnych o znanym rzędzie. Ponieważ klasyczne algorytmy estymacji parametrycznej nadają się do przetwarzania danych rejestrowanych w sposób dyskretny, rozważono i porównano różne techniki dyskretnej aproksymacji modeli z czasem ciągłym. W szczególności zastosowanie...

 • Identyfikacja procesu diagnozowania urządzeń okrętowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono proces diagnozowania jako dwuwymiarowy proces stochastyczny, składający się z procesu funkcjonowania systemu diagnozującego podczas jego eksploatacji i procesu pozyskiwania informacji o stanie urządzenia jako systemu diagnozowanego.

 • Eksperymentalna analiza modalna konstrukcji stadionu w Zielonej Górze

  W artykule przedstawiono badania eksperymentalne trybuny stadionu żużlowego w Zielonej Górze. Dynamiczne badania trybuny wykonano pod kątem określenia stref rezonansu i eksperymentalnej identyfikacji postaci drgań. W wyniku badań zidentyfikowano funkcje przejścia w domenie częstotliwości, wyznaczono częstotliwości rezonansowe oraz dokonano oceny wpływu obciążeń dynamicznych na konstrukcję trybun.

 • Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania - procedura modalna

  W pracy zaproponowano metodę wyznaczania optymalnej prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania. Pierwszym etapem procedury jest walidacja parametrów modelu dyskretnego MES przedmiotu obrabianego z wynikami identyfikacji modalnej rzeczywistego obiektu. Po dopasowaniu parametrów modelu dyskretnego przedmiotu tworzony jest model hybrydowy procesu obróbki. Następnie dopasowywane są parametry symulacji i dla wybranych prędkości...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu...

 • Identyfikacja na podstawie pisma i tekstu

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy zamieszczono opis różnych technik identyfikacji tożsamości na podstawie pisma, tekstu i podpisów. Omówiono algorytmy ekstrakcji cech niezbędne do wykonania operacji rozpoznawania. Opisane systemy biometryczne odgrywają dużą rolę w identyfikacji i weryfikacji osobniczej.

 • Identyfikacja szumów wybuchowych w dziedzinie czasu

  Publikacja

  - Rok 2009

  W referacie przedstawiony został system do pomiaru szumów własnych transoptorów. Badane transoptory typu CNY17 składają się z diody LED, fototranzystora i kanału optycznego. System pomiarowy zawiera 3 głowice pomiarowe i dlatego umożliwi pomiar szumów diod LED, fototranzystorów oraz całego elementu, czy transoptora.W referacie przedstawione zostały przykładowe wyniki pomiarów szumów własnych elementów składowych transoptora i transoptora...

 • Identyfikacja składu chemicznego stalowych elementów konstrukcyjnych

  Wykonano analizę składu chemicznego stali pochodzącej z lat 20-tych XX wieki pod kątem możliwości spawania oraz wytrzymałości materiału.

 • Identyfikacja terenu za pomocą autonomicznego robota

  W pracy rozważane jest zagadnienie identyfikacji nieznanego terenuprzy pomocy autonomicznego robota o ograniczonym zasięguwidzialności. Przyjęty model matematyczny zakłada, że teren mapostać ograniczonej dwuwymiarowej mapy podzielonej na identycznekwadratowe obszary (pola) przylegające do siebie bokami. Zadaniemautonomicznego robota, którego zasięg widzialności ogranicza siedo pól przylegających do miejsca, w którym się znajduje,...

 • Identyfikacja sposobności do tworzenia nowych produktów

  Publikacja

  - Rok 2010

  W tym rozdziale monografii przedstawiono koncepcję identyfikacji sposobności do tworzenia nowych produktów jako pierwszego etapu procesu kształtowania nowych produktów. Etap ten poprzedza przygotowanie strategicznych wytycznych w zakresie kształtowania nowych produktów, zaś w jego zakresie scharakteryzowano: poszukiwanie sposobności, rozpoznanie sytuacji rynkowej i wymagań dotyczących sposobności oraz kwalifikowanie sposobności...

 • Identyfikacja mechanizmów niszczenia materiałów konstrukcji rafineryjnych

  Publikacja
  • J. Dampc

  - Rok 2005

  Celem pracy jest identyfikacja mechanizmów niszczenia materiałów konstrukcji rafineryjnych przy użyciu technikiskaningowej mikroskopii elektronowej. Przedstawiono mechanizm niszczenia dwóch konstrukcji rafineryjnych w oparciu o badania mikroskopowe. Zidentyfikowano uszkodzenia korozyjno-erozyjne w rurociągu ze stopu niklu 825 w instalacji przepracowanych olejów napędowych oraz uszkodzenia stali 5Cr-0,5Mo w wyniku wpływu podwyższonej...

 • Local impedance spectroscopy of membranes

  Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie zastosowania techniki Lokalnej Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (LEIS) do uzyskania lokalnej charakterystyki membran. Membranę wykonaną z polichlorku winylu (PCV), plastyfikowaną sebacynianem bis(2etyloheksylu) i domieszkowaną boranem tetradodecyloamoniowym zbadano pod kątem równomiernego rozkładu przewodnictwa na powierzchni badanej próbki. Lokalne pomiary impedancyjne,...

 • Szybka identyfikacja harmonicznych na podstawie oszczędnego próbkowania

  W pracy przedstawiono implementację szybkiego algorytmu rekonstrukcji sygnału, opartego na teorii oszczędnego próbkowania, który może wykrywać harmoniczne w sygnale wejściowym. Zagadnienie rekonstrukcji sygnału jest problemem optymalizacyjnym rozwiązywanym za pomocą algorytmu programowania liniowego. Dodatkowo, aby przyspieszyć zbieżność rozwiązania zastosowano w rzadkiej dziedzinie sygnału filtr typu K-rank-order. Przeprowadzona...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Identyfikacja modułów oprogramowania na poziomie kodu maszynowego

  Poruszono zagadnienia porównywania elementów programów w postaci kodów binarnych. Identyfikacja podobnych do identycznych fragmentów kodu w różnych programach może stanowić podstawę do wyodrębnienia tych kodów i nadania im postaci bibliotek powszechnego użytku. W artykule pokazano wybrane metody identyfikacji takich modułów, jak również przeedstwaiono aplikację używaną do porównywania modułów oprogramowania.

 • Identyfikacja stałej reprezentującej bezwładność masy przepływającej wody

  W artykule przedstawiono sposób identyfikacji wartości parametru reprezentującego bezwładność masy przepływającej wody dla hydrozespołów pracujących przy dużym spadzie i długich rurociągach. Opisany sposób identyfikacji wykorzystywany jest w adaptacyjnej metodzie synchronizacji. Do identyfikacji wykorzystuje się uproszczony model matematyczny układu regulacji prędkości kątowej oraz początkową fazę odpowiedzi synchronizowanego obiektu.

 • Biometria - zastosowania, identyfikacja i kierunki dalszego rozwoju

  Publikacja

  - Rok 2007

  Biometria - naturalna forma identyfikacji. W rozdziale zamieszczono opis różnych technik identyfikacji, takich jak rozpoznawanie dłoni, odcisków palców, twarzy, głosu i innych. Omówiono stosowane techniki ekstrakcji cech odpowiednich organów i kierunku dalszych badań nad poprawą własności systemów biometrycznych, które mają zasadnicze znaczenie w identyfikacji i weryfikacji osobniczej, oraz sposobów zwiększenia ich skuteczności.

 • Identyfikacja gatunku stali zastosowanej w obiektach budowlanych

  Publikacja

  Eksploatacja istniejących metalowych konstrukcji budowlanych często związana jest z zagadnieniem koniecznej szczegółowej identyfikacji rodzaju materiału stalowego pod kątem je go cech wytrzymałościowych i składu chemicznego. Dostępne standardowe metody laboratoryjne zazwyczaj wymagają pobrania z konstrukcji próbek materiału do badań, co nie zawsze jest możliwe. W artykule zaprezentowano alternatywne metody oceny wymienionych cech...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Identyfikacja sekwencji markerowych w mikologicznej diagnostyce molekularnej

  Publikacja

  Procedury diagnostyki mikologicznej coraz częściej wykorzystują metody molekularne, oparte na analizie kwasów nukleinowych. Pozwala to na skrócenie czasu analizy oraz polepszenie wielu innych, istotnych dla procesu diagnostycznego parametrów takich jak: czułość, powtarzalność, specyficzność oraz potencjał różnicujący. Istotnym etapem przy projektowaniu układów do diagnostyki molekularnej grzybów jest wybór celu molekularnego. Powszechnie...

 • Identyfikacja nieparametryczna systemów farmakokinetycznych metodą funkcji korelacji.

  W pracy omówiono metodę funkcji korelacji, przedstawiono jej ograniczenia numeryczne oraz pobudzenia zapewniające maksymalną dokładność estymat odpowiedzi impulsowej w tej metodzie: szum biały oraz pobudzenia PRBS.

 • Identyfikacja personalna jako element sterowania siecią telefoniczną.

  Publikacja
  • A. Kusiak

  - Rok 2003

  Artykuł związany jest z problemem identyfikacji osób znajdujących się w budynkach z przekazaniem informacji o identyfikacji sieci inteligentnego budynku. Przeanalizowano stosowane sposoby przeprowadzenia identyfikacji i następnie wybrano rozwiązanie wykorzystujące radiowy scalony nadajnik/odbiornik do zastosowania przy identyfikacji przemieszczających się osób w inteligentnym budynku.

 • Identyfikacja elementów zarządzania wiedzą w wyższej uczelni.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono propozycję implementacji modelu zarządzania wiedzą opisanego przez Probsta, Rauba i Romhardta do realiów wyższej uczelni. Zwrócono uwagę na konieczność opracownia strategii zarządzania wiedzą w oparciu o ten model. Przeanalizowano przygotowanie kapitału ludzkiego, informacyjnego oraz organizacyjnego do wdrożenia poszczególnych procesów zarządzania wiedzą w wyższej uczelni.

 • Identyfikacja parametrów maszyny indukcyjnej z zastosowaniemobserwatorów prędkości

  Zaproponowano ogólną strukturę obserwatora prędkości maszyny indukcyjnej. Przeanalizowano funkcję Lapunowa dla błędówodtwarzanych zmiennych i wskazano sposób doboru współczynników wzmocnienia prowadzący do uproszczenia struktury obserwatora. Podanoalgorytmy identyfikacji parametrów maszyny indukcyjnej z wykorzystaniem właściwości układu regulacji zmiennych modelu multiskalarnego maszyny indukcyjnej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Algorytmy analizy modalnej

  Publikacja

  - Rok 2012

  Referat stanowi wprowadzenie teoretyczne do badań analizy modalnej. Przedstawiono wyniki badań analizy modalnej stanowiska do badania małogabarytowych wirników przeprowadzonych w programie Abaqus oraz ich weryfikację za pomocą badań eksperymentalnych. Przedstawiono również program rozwijany w Zakładzie Dynamiki Wirników i Łożysk Ślizgowych - Dynwir-S-70. Jest to program do analizy modalnej wielopodporowych i wielomasowych wirników.

 • SYSTEM IDENTYFIKACJI SZUMÓW RTS TRANSOPTORÓW CNY17

  W artykule opisano zaprojektowany i wykonany system do identyfikacji szumów wybuchowych (RTS – Random Telegraph Signal) występujących w transoptorach typu CNY17. Z metod umożliwiających ocenę parametrów szumów wybuchowych wybrano do realizacji metodę Wzorów Obrazów Szumów – WOS (ang. Noise Scattering Patterns – NSP), która w sposób bardzo prosty pozwala na rozpoznawanie szumów o rozkładach wartości chwilowych gaussowskich i niegaussowskich....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wzorce identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł prezentuje systematyczne podejście do identyfikacji ryzyka w projek-tach informatycznych, oparte na wzorcach ryzyka. Podejście zakłada jawne mo-delowanie rozważanego obszaru biznesowego, co pozwala na kontrolę zakresuidentyfikacji i zapewnia kompletność analiz. W artykule zastosowano to po-dejście wykorzystując RUP jako model odniesienia dla procesów wytwarzania o-programowania. Następnie omówiono eksperyment, w którym...

 • Czynniki kształtujące strukturę modalną wypadków w transporcie

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł jest podrozdziałem rozdziału 8 (problemy bezpieczeństwa wielomodalnego transportu osób i towarów) tomu II monografii ZSBT

 • Płynność w działalności przedsiębiorstwa, jej identyfikacja i kształtowanie

  W opracowaniu wskazano na rolę płynności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Określono sposoby identyfikowania poziomu płynności oraz wskazano strategie kształtowania płynności w warunkach Polski.

 • Identyfikacja luk w zarządzaniu wiedzą w uczelni publicznej

  Publikacja

  - Rok 2007

  W opracowaniu wskazano, że bariery kulturowe i organizacyjne utrudniające wdrażanie zarządzania wiedzą w uczelni prowadzą do powstania luk na poziomie postrzegania, planowania, wdrażania i strategii zarządzania wiedzą. Posługując się modelem luk zarządzania wiedzą opracowanym przez Lin, Yeh i Tseng podjęto próbę opisu tych luk oraz czynników sprzyjających ich minimalizacji w uczelniach. Zdaniem autora jest to warunek konieczny...

 • Identyfikacja dynamiki elektrowni wiatrowej na podstawie danych pomiarowych

  Publikacja

  W referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonychz wykorzystaniem standardowych modeli identyfikacyjnych programu Matlab. Zawarto opisbadanego obiektu, przebiegu procesu identyfikacji, wykorzystanych modeli, oraz wybrane wynikibadań. Uzyskane wyniki pozwoliły sformułować uwagi ogólne dotyczące przydatnościwspomnianych modeli do celów identyfikacji dynamiki elektrowni wiatrowej.

 • identyfikacja parametrów dynamicznych mostu zespolonego w warunkach eksploatacji

  Publikacja

  Przedstawiono istotę metody identyfikacji parametrów dynamicznych konstrukcji inżynierskich na podstawie drgań spowodowanych obciążeniami środowiskowymi. Podano przykład zastosowania tej metody wykorzystując dane zebrane na jednoprzęsłowym moście zespolonym, który był wzbudzany jedynie nieznacznymi podmuchami wiatru, akcydentalnym ruchem pieszych i przejeżdżających samochodów.

 • Identyfikacja rodzaju nieciagłośi w prętach metodą transformaty falkowej

  Publikacja

  - Modelowanie Inżynierskie - Rok 2006

  W pracy przedstwiono, bazującą na transformacie falkowej, metodę identyfikacji rodzaju nieciagłości w prętach.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Identyfikacja ryzyka projektu informatycznego na podstawie modelu procesu.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł prezentuje nowe systematyczne techniki identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych wykorzystujące modele procesu projektowego. Jawne modelowanie rozważanego obszaru biznesowego umożliwia kontrolę zakresu identyfikacji i zapewnia kompletność analiz. W artykule przedstawiono szczegółowe procedury postępowania dla proponowanych technik, a następnie omówiono eksperyment, w którym zastosowano te procedury do identyfikacji...

 • Identyfikacja postaci drgań płyt poprzez funkcję transmitancji widmowej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono interpretację odpowiedzi częstotliwościowej stalowej płyty w konspekcie identyfikacji postaci drgań.

 • Diagnostyka i identyfikacja procesu przy użyciu AdMS-PCA

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy diagnostyki i identyfikacji procesu przy użyciu adaptacyjnego, wieloskalowego rozszerzenia PCA - Adaptive Multiscale Principal Component Analysis (AdMS-PCA). Przeprowadzona została analiza własności AdMS-PCA istotnych dla diagnostyki i identyfikacji. Zauważono wadę części adaptacyjnej metody, która ogranicza jej praktyczne zastosowanie. Zaproponowano modyfikację poprzez wprowadzenie algorytmu nadzorującego adaptację....

 • Identyfikacja parametrów dynamicznych want mostu Rędzińskiego we Wrocławiu

  Publikacja

  the paper presents results of dynamic analysis conducted on stay-cables of rędziński bridge in wrocław. identified in situ dynamic parameters (natural frequency and logarithmic decrement damping ratio) of selected stays were and compared to the values featured in the project.

 • Identyfikacja i ocena ryzyka w działalności firmy hydrotechnicznej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Podczas realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego jego uczestnicy narażeni są na różnego rodzaju ryzyko. W artykule przedstawiono specyfikę inwestycji hydrotechnicznych, ukazano spojrzenie na ryzyko od strony inwestycyjnych i wykonawczych firm hydrotechnicznych Trójmiasta w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe.

 • MODERNA SPRAK

  Czasopisma

  ISSN: 2000-3560 , eISSN: 0026-8577

 • Moderna Arhivistika

  Czasopisma

  eISSN: 2591-0884

 • Medicina Moderna

  Czasopisma

  ISSN: 1223-0472 , eISSN: 2360-2473

 • Ekspertyza dotycząca identyfikacji materiału uchwytów martwej kotwicy

  Publikacja

  - Rok 2016

  Wykonano badania identyfikacyjne materiału uchwytów kotwicy martwej

 • Możliwości parametrycznej identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego

  Publikacja

  W pracy zaprezentowana została nowa metoda parametrycznej identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego. Warunki eksploatacji pojazdu identyfikowane będą za pomocą parametru, który obejmuje zarówno wpływ warunków zewnętrznych jak również styl jazdy kierowcy. Ilość energii mechanicznej przekazywanej kołom napędowym w czasie cyklu pomiarowego może wynikać w równym stopniu z zaistniałych warunków ruchu pojazdów, co ze...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Logistyczny system elektronicznej identyfikacji pacjenta w przychodni

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W niniejszym artykule skupiono się na procesowym podejściu do organizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz formach jej doskonalenia. Przedstawiona została również koncepcja wdrożenia logistycznego systemu elektronicznej identyfikacji pacjenta dedykowanego działalności tych podmiotów wraz z próbą wskazania potencjalnych korzyści, wiążących się z jego implementacją.

 • Metody identyfikacji miejsc niebezpiecznych na sieci dróg

  Publikacja

  W artykule przedstawiono metodę identyfikacji miejsc niebezpiecznych na sieci dróg bazującej na ryzyku, jako elemencie systemu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej na przykładzie sieci dróg krajowych. Przedstawiono doświadczenia zagraniczne identyfikacji miejsc niebezpiecznych i uwarunkowania prawne w Polsce wdrażające konieczność identyfikacji miejsc niebezpiecznych na sieci TEN-T. W ostatniej części zaprezentowano...

 • Zastosowanie analizy wrażliwości do identyfikacji parametrycznej konstrukcji.

  Publikacja

  W pracy proponuje się sformułowanie problemu identyfikacji parametrycznej oparte na minimalizacji ''odległości'' wyników pomiarów pewnych zmiennych stanu opisujących zachowanie się konstrukcji i wyników analizy jej modelu matematycznego. Do efektywnego rozwiązania tego problemu wykorzystano analizę wrażliwości pierwszego rzędu.